W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
     
 
 

Zarządzenie 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Gdańsk, dnia 10 lutego 2014 r.

RE.570.2.2014.EKP

ZARZĄDZENIE Nr 04/2014
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 10 lutego 2014 roku

w sprawie

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015.

Na podstawie:
art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

ustalam

§ 1

Terminy dotyczące przyjęć do:

a) publicznych gimnazjów województwa pomorskiego

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego

od 3 marca 2014 r.
do 30 maja 2014 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego od 4 kwietnia 2014 r.
do 11 kwietnia 2014 r.
Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum od 27 czerwca 2014 r.
do 2 lipca 2014 r.
do godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum 4 lipca 2014 r.
do godz. 12.00

b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum

Składanie dokumentów do wybranych szkół:
 1. w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
 2. do pozostałych szkół
od 15 maja 2014 r.
do 22 maja 2014 r.

do 23 czerwca 2014 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 23 maja 2014 r.
do 13 czerwca 2014 r.
Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. do 26 czerwca 2014 r.
Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 27 czerwca 2014 r.
do 1 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 3 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 3 lipca 2014 r.
od godz. 12:00
do 7 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 8 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 8 lipca 2014 r.
od godz.12:00
do dnia 10 lipca 2014 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 8 lipca 2014 r. 11 lipca 2014 r.
do godz. 12:00
Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

Ogłoszenie listy przyjętych.
25-27 sierpnia 2014 r.


29 sierpnia 2014 r.
do godz. 12:00

§ 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

  1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
   Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

  2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  celujący

  - 17 punktów

  bardzo dobry

  - 14 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

  2. za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty*
   - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
   - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

  3. za osiągnięcia sportowe i artystyczne:
   I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów
   I – III miejsce w województwie - 5 punktów
   I – III miejsce w powiecie - 4 punkty

  4. za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

  5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie
np.:
1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia),
2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów.


*art. 22 ust. 2. pkt 8

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia:

8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041).

§ 3

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wróć wróć