W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Czy będą oddziały przedszkolne w szkołach?
  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pozostają w systemie oświaty. Nadal można przekształcać oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w przedszkola, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Do 31 sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej.
 2. Do jakiego wieku będzie obowiązek szkolny?
  Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.
 3. Kto może zaskarżyć do sądu administracyjnego opinię, o której mowa w art. 208 i art. 215? Czy mogą być to np. rodzice uczniów danej szkoły?
  Opinia kuratora oświaty wyrażona w trybie art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nie musi przybrać formy postanowienia, gdyż nie zapada w toku postępowania administracyjnego i nie stosuje się do niej art. 106 § 5 k.p.a. Podlega ona natomiast zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.). Opinia ta jest bowiem stanowiskiem, o którym mowa w cyt. przepisie ustawy o samorządzie gminnym, z tym że tryb jej wydawania określają przepisy szczególne zawarte w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
  W związku z tym, uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na wymienioną opinię kuratora oświaty przysługuje wyłącznie gminie, a inne podmioty nie mogą wnieść skargi z powołaniem się na to, że mają w tym interes prawny. W tym przypadku legitymacja do wniesienia skargi wynika z art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 208 ust. 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Wyjaśnienia dotyczące opinii kuratora wyrażanej w trybie art. 208 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe są aktualne w stosunku do opinii wyrażanej w trybie art. 215 tej ustawy.
 4. Jaki jest charakter prawny uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, o której mowa w art. 210 i art. 217? Czy uchwała ta jest aktem prawa miejscowego?
  Te uchwały są aktami prawa miejscowego.
 5. Czy możliwe jest utworzenie specjalnego oddziału przedszkolnego przy specjalnej szkole podstawowej zorganizowanej w podmiocie leczniczym, jeżeli organem prowadzącym jest samorząd województwa, a do oddziału uczęszczają dzieci z całej Polski będące na leczeniu uzdrowiskowym?
  W szkole podstawowej specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym, tak jak w przypadku każdej szkoły podstawowej, będą mogły funkcjonować oddziały przedszkolne (art. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe).
 6. Czy będą zmiany w finansowaniu małych szkół?
  Planujemy przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy wraz z oceną skutków regulacji został wpisany do Wykazu Prac Rady Ministrów. W przepisach nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych planujemy określenie ogólnych zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
  Projektowane przepisy będą konsultowane z jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz innymi zainteresowanymi partnerami. W ramach prac nad projektem ustawy zostaną przeanalizowane uwagi i propozycje zgłaszane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym również problem małych szkół oraz kwestia określenia maksymalnej liczebności oddziałów w szkole podstawowej.
  Kwestie związane z finansowanie oświaty będą również przedmiotem prac powołanego Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.
 7. Czy będzie ustalone pensum pedagoga?
  Kwestie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i specjalistów są tematem rozmów przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego biorące udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
  Z inicjatywy Minister Edukacji Narodowej powołany został zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, adekwatnych do współczesnych warunków ekonomiczno-społecznych, a zarazem motywujących nauczycieli do doskonalenia swojego warsztatu pracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania w szkole, w odpowiedzi na potrzeby młodego pokolenia.
 8. Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?
  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:
  • na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
  • na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.
 9. Do którego roku życia uczeń z orzeczeniem będzie uczyć się w szkole?
  Planujemy, że po wprowadzeniu reformy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli uczyć się w szkole podstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia.
 10. Czy będą zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
  W ustawach oświatowych nic nie zmieniono w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania w oparciu o rzetelną i trafną diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów opartą o model biopsychospołeczny, uwzględniający kontekst funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania i wychowania.
 11. Czy jeżeli chodzi o wydawanie zgody przez dyrektora na drugie zatrudnienie nauczyciela – to czy umowa zlecenie (najczęstsza forma zatrudnienia w szkole prywatnej) też jest podstawą do zgłoszenia zatrudnienia przez nauczyciela?

  Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Przepis ten odnosi się zarówno do nauczycieli szkół samorządowych, jak i nauczycieli szkół niesamorządowych, o ile nauczyciele ci zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nie jest zatem wymagana w przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienia w innym miejscu pracy niż szkoła (przedszkole, placówka lub zespół), a także na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy zlecenia.
 12. Co z wagą na języki mniejszości narodowych (kaszubski) w przypadku zwiększonej liczby uczniów w szkole (dochodzą klasy VII i VIII)?

  W Ministerstwie Edukacji Narodowej obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. W dalszej kolejności zostanie przygotowany projekt ustawy o systemie finansowania zadań oświatowych. Jedną z propozycji analizowaną w ramach powyższych prac jest zmiana sposobu podziału części oświatowej w taki sposób aby kwota podstawowa subwencji była naliczana w pewnej części na oddział a nie tylko wyłącznie zależna od liczby uczniów. Takie rozwiązanie gdyby zostało przyjęte byłoby bardzo korzystne dla szkół o liczebności oddziału mniejszej niż średnia wielkość oddziału w kraju. W nowym modelu podziału subwencji zostanie uwzględniony sposób finansowania w ramach subwencji uczniów należących do mniejszości narodowej i etnicznej. Niezależnie od przyjęcia nowego modelu finansowania, finansowanie uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych zostanie dostosowane do zmian wynikających z reformy oświaty, tj. dostosowany do zwiększonej liczby klas w szkole podstawowej.
 13. W jaki sposób i komu dyrektor ma przekazać arkusz organizacji szkoły, gdy nie posiada przedstawicieli żadnego związku zawodowego?

  Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, arkusz organizacyjny powinien być przesyłany do zaopiniowania do wszystkich zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, działających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie organizacji związkowych, w części zasadniczej, są tożsame z przepisami art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy. Różnica polega na dookreśleniu w art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy, że przedstawiciel związków zawodowych nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.
  Kwestia uczestnictwa przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej rozpatrywana była przez sądy administracyjne w kontekście komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. (sygn. III SA/Lu 493/07) stwierdził, iż „w pracach komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły powinien uczestniczyć przedstawiciel takiego związku zawodowego, który zakresem swojego działania obejmuje szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, niezależnie od tego, czy pracownicy zatrudnieni w danej szkole (placówce) są członkami owego związku.
 14. Dyrektorzy też zgłaszali duży koszt przy nauczaniu indywidualnym np. w szkole ponadpodstawowej – orzeczenie z powodu tzw. fobii szkolnej- to generuje duże koszty, a niektóre JST obarczają nimi budżety szkół.

  W związku ze zgłaszaną potrzebą dodatkowego wsparcia finansowego zadania polegającego na kształceniu indywidualnym uczniów w związku z otrzymaniem przez nich orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego ministerstwo rozważy wprowadzenie dodatkowej wagi w algorytmie podziału subwencji na uczniów nauczanych indywidualnie na 2018 r.
 15. Czy CKZiU może posiadać w swoich strukturach szkoły tego samego typu – przykładowo CKZiU w Złotowie posiada również szkoły w Jastrowiu i Krajence. I w skład CKZiU wchodzą np. technikum w Jastrowiu, technikum w Krajence i dwa technika w Złotowie.

  Zgodnie z art. 62a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.
  W związku z powyższym, brzmienie przepisu nie wyklucza sytuacji, w której CKZiU posiada w swojej strukturze szkoły tego samego typu (np. dwa technika), zatem w skład CKZiU w Złotowie mogą wchodzić technikum w Krajence i Jastrowiu.
  Rozważenia wymaga zasadność tworzenia CKZiU (zespołu), w skład którego wchodzą technika funkcjonujące w dwóch różnych miejscowościach i w każdym z nich należy zapewnić odpowiednią jakość kształcenia, a przede wszystkim odpowiednie zarządzanie tymi szkołami.

Więcej pytań i odpowiedzi na stronie http://reformaedukacji.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

wróć wróć