LpNazwa szkoły/placówki MiejscowośćAdresNumer telefonu/faksuAdres e-mailTytuł/nazwa zgłaszanego działaniaObszarAdresaci/odbiorcy/uczestnicy Zasięg objęty działaniem (szkolny, lokalny ....)Czas trwania działaniaCel podjętego działaniaOpis (skrócony) podjętego działaniaInstytucje współpracujšceEfekty realizowanego działaniaLink do strony internetowej PDPOsoba do kontaktuAutor/autorzy
1 Gimnazjum nr1 im. Roberta Schumana Słupskul. Deotymy 15a 76 - 200 Słupsk59 8424631 fax. 598424671 gim1_slupsk@poczta.onet.pl Program profilaktyczny "MŁODZIEŻ BEZ UZALEŻNIEŃ". wychowanie uczniowie słupskich gimnazjów Gimnazja na terenie miasta Słupska maj- listopad 2011r. Poszerzenie wiedzy młodzieży na temat uzależnień. Promowanie zdrowego stylu życia. Działaniem profilaktycznym została objęta cała społeczność uczniowska – 320 uczniów, w wieku 13-16 lat, z klas I- III, a także rodzice uczniów i przedstawiciele innych słupskich gimnazjów - uczestników konkursu na prezentację multimedialną pt. "Młodzież bez uzależnień". Zorganizowaliśmy: festyn rodzinny "Bądź zdrów i baw się razem z nami"(1.06), konkurs plastyczny " Ja- przeciw uzależnieniom", braliśmy też udział w corocznej kampanii " Zachowaj Trzeźwy Umysł". Uczniowie klas I-III spotykali się z terapeutą z poradni leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych. We wrześniu ogłosiliśmy międzygimnazjalny konkurs na prezentację multimedialną z zakresu profilaktyki uzależnień. Na konkurs wpłynęło 8 prac z różnych słupskich gimnazjów. 14 listopada 2011r po obradach jury przyznano 3 nagrody. 22 listopada 2011r. podzcas uroczystego podsumowania programu profilaktycznego " Młodzież bez uzależnień" wręczone zostały nagrody dla najlepszych twórców prezentacji multimedialnych. Zakres tematyczny prezentacji obejmował zagadnienia:  Co wiemy o środkach uzależniających?  Objawy uzależnienia od środków psychaktywnych i ważne sygnały ostrzegawcze.  Droga do uzależnienia od alkoholu, narkotyków i nikotyny.  Mechanizmy uzależnienia.  Używanie i nadużywanie.  Rodzina z problemem alkoholowym.  Organizacje i instytucje zajmujące się problematyką osób uzależnionych.  P. Danuta Górska - teraputa Poradni Leczenia Uzależnień w Słupsku, p. Jolanta Szachnowska- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p.Małgorzata Jarystow z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, p. Wiesława Karpińska z Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, p. Honorata Wilk oraz p. Małgorzata Parol z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Dofinansowanie programu profilaktycznego: Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo Alkoholowych w Słupsku. Promocja zdrowego stylu życia. Wzrost świadomości uczniów o działaniu środków psychoaktywnych. Prace uczniów nagrodzonych w konkursie na prezentację multimedialną posłużą do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum, prace plastyczne "Ja- przeciw uzależnieniom" do szkolnej galerii. Zacieśnienie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz promocji zdrowia. Zakup laptopa dla Szkolnego Zespołu Promocji Zdroawia. Integracja społeczności szkolnej podczas festynu rodzinnego.  http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=162&d=8056 Beata Jeż Beata Jeż 
2 Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie Luzino84-242 Luzino, ul. Szkolna 1358 6782014 sp.luzino@wp.pl Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”  sześciolatek w edukacji Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wojewódzki Od 12 lat, od 10 impreza ma zasięg wojewódzki Popularyzacja pieśni kaszubskich, pielęgnowanie talentów wokalnych, wymiana doświadczeń artystycznych, integracja środowiska kaszubskiego. Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie jest pomysłodawcą i głównym organizatorem festiwalu. Jest również gospodarzem eliminacji powiatowych i finału wojewódzkiego. Wyłonieni podczas eliminacji powiatowych soliści i zespoły rywalizują w odrębnych pięciu kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Nagrody finansuje Rada Gminy Luzino i Rada Powiatu Wejherowskiego. Od 2011 roku festiwalowi towarzyszą warsztaty Akademii Malarstwa i Rysunku Stowarzyszenia „Pro Bono”. Wójt Gminy Luzino, Rada Gminy Luzino, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Rada Powiatu Wejherowskiego. Patronat honorowy: Senator Kazimierz Kleina – Kaszubski Zespół Parlamentarny, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Pomorski Kurator Oświaty. Patronat medialny sprawował Gryf wejherowski; Dziennik Bałtycki, Radio Kaszëbë i Telewizja TTM.  Podtrzymanie tradycji i kultury kaszubskiej wśród dzieci i młodzieży  http://sp.luzino.pl/  Tatiana Namyślak Tatiana Namyślak 
3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach Chojniceul. Dworcowa 652 397-49-66 trojkachojnice@poczta.onet.pl Trójka szkołą dla 6-latków sześciolatek w edukacji Dzieci sześcioletnie i ich rodzice Szkoła podstawowa Wrzesień 2013 – czerwiec 2014 Stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju i nauki dla dzieci 6- letnich w szkole oraz przygotowanie i zachęcanie rodziców do podjęcia decyzji o wcześniejszym podjęciu nauki w szkole ich 6-letnich dzieci. Szkoła od 7 lat prowadzi oddziały przedszkolne, do których uczęszczają 5 i 6- latkowie. Dzieci w tym wieku stały się integralną częścią szkoły, stanowią dobrze funkcjonującą grupę szkolną zdobywającą tu wiedzę i umiejętności. W przypadku dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasach pierwszych zauważamy, że nauka w szkole wiąże się z odnoszeniem przez uczniów sukcesów edukacyjnych oraz faktem, że populacja sześciolatków w naszej szkole jest już liczna. Łącznie od 2010r. na różnych poziomach uczy się obecnie aż 179 dzieci rocznikowo młodszych od swoich kolegów w klasie. Stwierdzamy, że na sukces szkolny tych dzieci złożyło się wiele czynników, a mianowicie: - przeszkolenie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i blokowego do pracy z dziećmi w wieku 6 lat; - zorganizowanie spotkań rodziców dzieci sześcioletnich ze specjalistami szkoły, psychologiem, pedagogami, a przede wszystkim z rodzicami dzieci, które w latach poprzedzających reformę szkolnictwa rozpoczęły spełnianie obowiązku szkolnego jako sześciolatki. Taka wymiana uwag i spostrzeżeń dała korzystne, pozytywne efekty, gdyż pozwoliła na rozwijanie wszelkich obaw trapiących rodziców, którzy zdecydowali się posłać swoje dzieci do szkoły jako sześciolatki i w tym względzie mieli wiele nurtujących ich pytań. Z ramienia szkoły udział w tej dyskusji brał dyrektor szkoły, pedagog, psycholog szkolny. - dostosowanie bazy szkoły do potrzeb dzieci sześcioletnich (tj. wyraźne oddzielenie części szkoły, gdzie przebywają sześciolatki od pomieszczeń użytkowanych przez klasy IV-VI, osobne szatnie, dostosowanie zaplecza sanitarnego dla najmłodszych, wydzielenie osobnych pomieszczeń świetlicy szkolnej dla uczniów klas I, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie warunki do zabawy i nauki; zorganizowanie placu zabaw dla młodszych dzieci; zakup odpowiednich ławek, krzesełek, wykładzin dywanowych do sal, w których prowadzone są zajęcia, aby stworzyć dzieciom miłe, spokojne i bezpieczne miejsce do nauki i zabawy; dostosowanie także do wieku dzieci systemu spożywania drugiego śniadania, picia ciepłej herbaty, czy spożywania obiadu w stołówce szkolnej. - Organizacja „Drzwi otwartych szkoły”, ze specjalną ofertą skierowaną do dzieci 6 -letnich; - stała i systematyczna diagnoza postępów dzieci w nauce, - dostosowanie czasu pracy do możliwości dzieci oraz stała opieka nad dziećmi nauczyciela.  - Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Chojnicach; Dom Kultury w Chojnicach; Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach; Park Wodny w Chojnicach; Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach, Park Narodowy „Bory Tucholskie”; zakłady pracy w Chojnicach  - Te wszystkie działania przyniosły oczekiwane efekty. Dzieci czują się w szkole bardzo dobrze i bezpiecznie, są radosne, a także osiągają sukcesy biorąc udział w konkursach i olimpiadach organizowanych przez szkołę oraz reprezentują naszą szkołę na szczeblach wyższych. - W nauce nie odbiegają od innych dzieci, jako przykład można podać, że ubiegłoroczny „Trzecioteścik” na 5 klas piszących, klasa do której uczęszczają rocznikowo młodsze dzieci miała z treści polonistycznych 3 wynik, mając powyżej 70% poprawności. To duży sukces. Obecnie w klasie czwartej dzieci te nie mają żadnych większych problemów w nauce. - Integracja dzieci sześcioletnich ze społecznością szkolną. - Zaangażowanie rodziców w życie szkoły, poprzez współorganizację festynu rodzinnego, czy kiermaszu bożonarodzeniowego, - Uczestniczenie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, plastycznych itp. - Aktywny udział sześciolatków w przygotowywaniu szkolnych uroczystości, apeli   www.sp3.chojnice24.pl  Zofia Myszka Karol Kołyszko 
4 Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 Gdańsk80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90(58) 341 58 32 ckp.nr1@poczta.internetdsl.pl Wojewódzki Konkurs o tytuł "Najlepszy w zawodzie". dydaktyka Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas technikum o profilu mechanicznym i uczniów klas województwo pomorskie wrzesień 2011 - maj 2012 - zainteresowanie zawodami o profilu mechanicznym,       
5 Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 Gdańsk80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90(58) 341 58 32 ckp.nr1@poczta.internetdsl.pl Wojewódzki Konkurs o tytuł "Najlepszy w zawodzie". dydaktyka Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas technikum o profilu mechanicznym i uczniów klas województwo pomorskie wrzesień 2011 - maj 2012 Zainteresowanie zawodami o profilu mechanicznym, stwarzanie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania w zawodach mechanicznych, przybliżenie formy i procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (części praktycznej). Od roku 2001 w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 organizowany jest Konkurs "Najlepszy w zawodzie". W latach 2001 do 2010 skierowany był dla uczniów realizujących zajęcia praktyczne w naszej placówce, a w roku 2010/2011 do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów szkół z Gdańska oraz innych miast naszego województwa. W roku szkolnym 2011/2012 organizujemy w miesiącu maju 2012 roku Wojewódzki Konkurs o tytuł "Najlepszy w zawodzie". Konkurs organizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap w macierzystej szkole ucznia, drugi etap w naszym Centrum. Do drugiego etapu szkoły zgłaszają po dwóch uczestników. Uczestnicy konkursu mają do dyspozycji podczas konkursu: dokumentację konkursową, pełne wyposażenie pracowni w sprzęt i narzędzia, zespół sędziowski. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom, najlepsi nagradzani są nagrodami rzeczowymi. Podczas konkursu panuje życzliwa i miła atmosfera. Nauczyciele wymieniają doświadczenia i dzielą się własnym warsztatem pracy co pozwala wyciągnąć wnioski i modyfikować proces nauczania. Wyniki konkursu, lista laureatów publikowane są na stronie www. naszego Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1. Na naszej stronie szkoły zainteresowane konkursem w roku szkolnym 2011/2012 mogą zapoznać się z regulaminem konkursu. Kuratorium Oświaty, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdańska 1. Udział w konkursie jest dobrą motywacją do podjęcia dodatkowych zadań, 2. Uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności zawodowe, 3. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań zawodowych, 4. Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi w celu podniesienia efektywności pracy, 5. Promocja szkoły przez laureatów konkursu http://www.ckp1.pl Renata Kołtuniak  Nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku 
6 Ekolgiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Projekt teatralny: Romeo i Julia- rozważni czy romantyczni? zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie, rodzice, nauczyciele,  międzynarodowy Od 2010 do 2014 roku ( kontynuacja) Stworzenie i zaprezentowanie spektaklu teatralnego ROMEO I JULIA w Miejskim Teatrze w Gdyni, poznanie twórczości Szekspira, rozwój teatralnych zainteresowań, Interdyscyplinarny projekt teatralny Romeo i Julia powstał przy współpracy nauczycieli: anglisty, historyka polonisty oraz plastyka, którzy koordynowali pracę uczniów. Członkowie zespołu teatralnego spotyklali się i tworzyli współczesną wersj e tragedii W. Szekspira "Romeo i Julia'. W ten sposób pokazali jej uniwersalizm oraz współczesne dylematy młodych ludzi. Kolejne etapy projektu obejmowały nastepujące działania:poznanie różnych konwencji teatralnych (dr W. Owczarski), warsztaty w pracowni scenografocznej ASP ( prof. Markowski), udział w warsztatach aktorskich (aktorzy Teatru Miejskiego w Gdyni), wybór utworu i jego analiza, pisanie scenariusza, obsadzanie ról, projektowanie scenografii, kostiumów oraz tworzenie oprawy muzycznej, próby i doskonalenie gry aktorskiej. Final-przedstawienie teatralne ROMEO I JULIA -ROZWAŻNI CZY ROMANTYCZNI w wykonaniu młodzieży Ekologicznego Gimnazjum Społecznego w Rumi miał miejsce w Teatrze Miejskim w Gdyni. W związku z odniesionym sukcesem i dużym zainteresowaniem młodzieży kontynuujemy udział w miedzynarodowym projekcie edukacyjnym Szeksploracje Kultury, realizowanym jednoczesnie w Gdańsku, Oslo i Bergen do końca 2014 roku. Uwieńczeniem projektu będzie wielojęzyczny spektakl zaprezentowany na XVIII Festiwalu Szekspirowskim.  Gdanski Teatr Szekspirowski, Teatr Gedanense, Teatr Miejski w Gdyni Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pozyskanie autorskiego spektaklu teatralnego, rozwój zainteresowań teatralnych, osobowości, kreatywności uczniów, współpracy w zespole, możliwość wymiany doświadczeń teatralnych z rówieśnikami z innychych krajów, poczucie satysfakcji z odniesionego sukcesu. www.ess.rumia.pl Dorota Kacprzycka Dorota Kacprzycka, Monika Burkowska 
7 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a58 6711392 ess.rumia@wp.pl Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – nowa forma - happening. wychowanie Uczniowie i nauczyciele. szkolny Co roku w dniu Święto Niepodległości WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE-Zainteresowanie uczniów tematem Polski rozbiorowej i ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI, zdobycie wiedzy i jej poszerzenie dzięki krótkim wykładom uczniów, prezentacjom multimedialnym, makietom 3 d oraz tekstom ź Lekcje otwarte prowadzone pod kontrolą nauczyciela historii przez gimnazjalistów dla ich młodszych kolegów. Forma krótkiego mini wykładu, WYSTAWA TEMATYCZNA podzielona na poszczególne zabory zorganizowana dzięki ORYGINALNYM EKSPONATOM zebranym i udostępnionym przez nauczyciela i uczniów, przechadzająca się postać Józefa Piłsudskiego w STROJU Z EPOKI odpowiednio ucharakteryzowanego, w tle OPRAWA MUZYCZNA- PIEŚNI PATRIOTYCZNE chwytające za serce. Ekspozycja i prezentacje multimedialne. Grupka uczniów jako kurierzy rozdająca PRASĘ typową dla tamtego okresu historycznego i OBWIESZCZAJĄCA wiadomość O ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę. Przygotowanie przez uczennice potraw, które Polacy zaczerpnęli od swoich zaborców. Degustacja. Dostępne PRZEPISY KULINARNE na potrawy Polski rozbiorowej.  Samorząd Uczniowski,Rada Rodziców Uczniowie zyskali wiedzę na temat rodzimej historii. Uzupełnili szkolne lekcje historii. Mogli obejrzeć prezentacje multimedialne swoich kolegów. Gimnazjaliści mieli wpływ na kształtowanie postawy patriotycznej wśród sowich młodszych kolegów. Zrealizowali swoje pomysły i projekty wcześniej zgłoszone nauczycielowi historii. Mieli poczucie wpływania na życie szkoły. Przypomnienie symboli narodowych, nadanie im odpowiedniej oprawy. Szacunek i umiłowanie ojczyzny wśród młodego pokolenia Polaków..  www.ess.rumia.pl Monika Burkowska Monika Burkowska 
8 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne RumiaKujawska 8a58 6711392 ess.rumia@wp.pl NASI ABSOLWENCI NA SCENIE - metalowe brzmienia  inne Absolwenci Szkoły,fani zespołów,uczniowie,rodzice ,nauczyciele lokalny wieczorne spotkanie 2012 Zaprezentowanie dorobku muzycznego naszych absolwentów przed ich byłymi nauczycielami i przed fanami, zachęcenie uczniów do realizacji swoich pasji np. we wspólnym graniu i śpiewaniu, promowanie twórców z własngo regionu, posłucha Nasi absolwenci, którzy grają i śpiewają w zespołach muzycznych bądź występują na deskach scen teatralnych, przyjęli zaproszenie od uczniów i nauczycieli, by wystąpić na specjalnym koncercie z okazji 20-lecia Szkoły. W koncercie wzięli udział uczniowie M. Sitek i M. Mizak i zespoły Savant, Hectic, Rum, duet 2/3 Innitro, które już dawno mają za sobą debiut i właśnie wydają swoje autorskie płyty. Podczas spotkania absolwenci nie tylko pokazali swoje osiągnięcia muzyczne, ale zachęcali młodzież do rozwijania swoich talentów i miło wspominali lata spędzone w naszej Szkole.  Dom Kultury Janowo,Media. Dla uczniów: koncert okazał się na tyle atrakcyjny, że na sali świetnie bawiło się przeszło dwustu słuchaczy. W czasie przerwy nastąpiła integracja międzypokoleniowa. Wielu uczniów zachęconych przez występujących absolwentów podjęło próby nauki gry na instrumentach, zwiększyła się też ilość chętnych do nauki śpiewu. Dla nauczycieli: koncert był potwierdzeniem, że nasze działania wychowawcze dają dobre rezultaty.  www.ess.rumia.pl Jolanta Tańska Jolanta Tańska 
9 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl „PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ” - projekt interdyscyplinarny dydaktyka uczniowie Gimnazjum szkolny 3 dni Łączenie treści z różnych przedmiotów w jeden obszar tematyczny, zgłębianie wiedzy o nauce, kulturze i historii XVI wieku, integrowanie uczniów i nauczycieli poprzez wspólne badanie fragmentu dziejów Polski. Podczas trzydniowego pobytu we Fromborku uczniowie do południa uczestniczyli w lekcjach muzealnych, zwiedzali zabytki, muzea i planetarium. Po południu nauczyciele prowadzili zajęcia na wybrane z uczniami zagadnienia: fizyka - wybrane zagadnienia z astronomii, matematyka - wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania matematyki w obliczeniach astronomicznych, geografia - zajęcia poświęcone kartografii XVI wieku, biologia - zagadnienia związane z historii medycyny, np. ziołolecznictwem język polski - wybrane zagadnienia dotyczące kultury polskiej XVI wieku, np. prezentacja poglądów myślicieli w okresie odrodzenia. język niemiecki - poznawianie słownictwa związanego z nauką, kulturą i sztuką. plastyka - zagadnienia związane z architekturą XVI wieku (na przykładzie zespołu katedralnego) muzyka - muzyka XVI wieku (możliwość uczestniczenia w koncertach organowych) Zajęcia odbywały się w salach schroniska (nie ma ławek i tablicy) i miały niestandardowy przebieg, np. w ramach zajęć z języka polskiego wybrani uczniowie wcielali się w postaci wielkich myślicieli i prezentowali swoje poglądy tak, by przekonać do nich swoich rówieśników (przygotwanie do tych ról nastąpiło przed wyjazdem). Zajęcia były prowadzone nie tylko przez naszych nauczycieli, ale i pracowników różnych instytucji związnych z nauką, sztuką czy kulturą. Nocą wybraliśmy się aby przez największy teleskop w Polsce oglądać planety. Uczniowie zwiedzali Frombork. W trakcie wyjazdu mieli możliwość wsparcia zbiórką książek Domu Dziecka we Fromborku. Po powrocie uczniowie prezentowali swoje dokonania uczniom innych klas i swoim rodzicom na specjalnym spotkaniu.  Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Planetarium i Obserwatorium we Fromborku, Muzeum Historii Medycyny we Fromborku, Bazylika Archikatedralna NMP i świętego Andrzeja we Fromborku Dla uczniów: poszerzenie wiedzy o kulturze, nauce i sztuce, większe zrozumienie procesów zachodzących w dziejach cywilizacji i kultury, rozbudzenie zainteresowań astronomią, poznanie Fromborka jako niezwykłego miejsca pod względem architektury i urbanistyki, uczestniczenie w ciekawych nieszkolnych zajęciach, integracja zespołu klasowego Dla nauczycieli: integracja nauczycieli wokół wspólnego działania, wymiana doświadczeń.  www.ess.rumia.pl Jolanta Tańska Jolanta Tańska, Aleksandra Skrzypińska, Danuta Dąbrowska, Marek Jasiński, Agnieszka Olejni 
10 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Sesja naukowa „Od Ajschylosa do Grotowskiego” dydaktyka Gimnazjaliści i licealiści wszystkich szkół w Rumi Rumia i Gimnazjum nr 1 w Sopocie Przez dwa miesiące /marzec, kwiecień/ uczniowie i nauczyciele przygotowywali różne zaplano Zapoznanie się z dorobkiem artystycznym wielkiego twórcy kultury polskiej - Jerzego Grotowskiego, zachęcenie młodzieży do głębszego czytania tekstów kultury i poszukiwania ich interpretacji. Na spotkaniu nauczycieli - polonistów pracujących we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Rumi została podjęta decyzja dotycząca organizacji sesji naukowej z okazji obchodów Roku Jerzego Grotowskiego. Jego twórczość i działalność teatralna była punktem wyjścia do opracowania zadań dla uczniów. Mieli oni wziąć udział w konkursach literackich, plastycznych, recytatorskich, teatralnych; przygotować wywiady z przedstawicielami kultury, wystawy tematyczne, zredagować gazetę informującą o przygotowowaniach i przebiegu przedsięwzięcia. Równocześnie z wykonywaniem powierzonych zadań i przygotowaniem do konkursów, uczniowie mieli szansę uczestniczyć w warsztatach teatralnych, lekcjach bibliotecznych, wystawach: Kostium i Scenografia Teatru Miejskiego w Gdyni, Historia Plakatu. Sesja naukowa odbyła się w Domu Kultury „Janowo” w Rumi, gdzie spotykali się nauczyciele i uczniowie, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (ok 150 osób). Sesja rozpoczęła się wykładem z wybitnego znawcy Teatru Jerzego Grotowskiego. Następnie uczniowie przedstawili multimedialne prezentacje na wybrane przez siebie tematy (8 zespołów). Prezentacje te były podzielone na bloki, między którymi odbywały się występy laureatów konkursów recytatorskich i teatralnych. Podczas przerwy na uczestnicy sesji obejrzęli wystawę prac plastycznych uczniów dotyczących projektów scenografii do dramatu „Balladyna”. Na zakończenie sesji uczniowie otrzymali gazetkę tematyczną oraz materiały dydaktyczne: zbiór plansz dotyczących dziejów teatru i plakatu. Równocześnie odbyły się imprezy towarzyszące zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Rumi i Dom Kultury „Janowo” w Rumi.  Biblioteka Miejska w Rumi, Dom Kultury „Janowo” w Rumi, Urząd Miasta w Rumi, Teatr Miejski w Gdyni. Dla uczniów: możliwość poszerzenia wiedzy o Jerzym Grotowskim i teatrze polskim XX wieku, możliwość sprawdzenia się w przygotowywaniu i wygłaszaniu prezentacji, możliwość obserwacji dokonań swoich rówieśników, zdobycie wiedzy i umiejętności podczas uczestniczenia w różnych konkursach i warsztatach, nabywanie umiejętności tworzenia gazety, przygotowywnia wystawy tematycznej i materiałów dydaktycznych; rozbudzanie zainteresowań związanych z kulturą. Dla nauczycieli: okazja do wymiany swych doświadczeń i pokazania pracy swych uczniów, uzyskanie świeżego spojrzenia na omawiane w szkole teksty literackie.  www.ess.rumia.pl Jolanta Tańska Jolanta Tańska 
11 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Sesja naukowa „Od Ajschylosa do Grotowskiego” dydaktyka Gimnazjaliści i licealiści wszystkich szkół w Rumi Rumia i Gimnazjum nr 1 w Sopocie Przez dwa miesiące /marzec, kwiecień/ uczniowie i nauczyciele przygotowywali różne zaplano Zapoznanie się z dorobkiem artystycznym wielkiego twórcy kultury polskiej - Jerzego Grotowskiego, zachęcenie młodzieży do głębszego czytania tekstów kultury i poszukiwania ich interpretacji. Na spotkaniu nauczycieli - polonistów pracujących we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Rumi została podjęta decyzja dotycząca organizacji sesji naukowej z okazji obchodów Roku Jerzego Grotowskiego. Jego twórczość i działalność teatralna była punktem wyjścia do opracowania zadań dla uczniów. Mieli oni wziąć udział w konkursach literackich, plastycznych, recytatorskich, teatralnych; przygotować wywiady z przedstawicielami kultury, wystawy tematyczne, zredagować gazetę informującą o przygotowowaniach i przebiegu przedsięwzięcia. Równocześnie z wykonywaniem powierzonych zadań i przygotowaniem do konkursów, uczniowie mieli szansę uczestniczyć w warsztatach teatralnych, lekcjach bibliotecznych, wystawach: Kostium i Scenografia Teatru Miejskiego w Gdyni, Historia Plakatu. Sesja naukowa odbyła się w Domu Kultury „Janowo” w Rumi, gdzie spotykali się nauczyciele i uczniowie, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (ok 150 osób). Sesja rozpoczęła się wykładem z wybitnego znawcy Teatru Jerzego Grotowskiego. Następnie uczniowie przedstawili multimedialne prezentacje na wybrane przez siebie tematy (8 zespołów). Prezentacje te były podzielone na bloki, między którymi odbywały się występy laureatów konkursów recytatorskich i teatralnych. Podczas przerwy na uczestnicy sesji obejrzęli wystawę prac plastycznych uczniów dotyczących projektów scenografii do dramatu „Balladyna”. Na zakończenie sesji uczniowie otrzymali gazetkę tematyczną oraz materiały dydaktyczne: zbiór plansz dotyczących dziejów teatru i plakatu. Równocześnie odbyły się imprezy towarzyszące zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Rumi i Dom Kultury „Janowo” w Rumi.  Biblioteka Miejska w Rumi, Dom Kultury „Janowo” w Rumi, Urząd Miasta w Rumi, Teatr Miejski w Gdyni. Dla uczniów: możliwość poszerzenia wiedzy o Jerzym Grotowskim i teatrze polskim XX wieku, możliwość sprawdzenia się w przygotowywaniu i wygłaszaniu prezentacji, możliwość obserwacji dokonań swoich rówieśników, zdobycie wiedzy i umiejętności podczas uczestniczenia w różnych konkursach i warsztatach, nabywanie umiejętności tworzenia gazety, przygotowywnia wystawy tematycznej i materiałów dydaktycznych; rozbudzanie zainteresowań związanych z kulturą. Dla nauczycieli: okazja do wymiany swych doświadczeń i pokazania pracy swych uczniów, uzyskanie świeżego spojrzenia na omawiane w szkole teksty literackie.  www.ess.rumia.pl Jolanta Tańska Jolanta Tańska 
12 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Sesja naukowa „Od Ajschylosa do Grotowskiego” inne Gimnazjaliści i licealiści wszystkich szkół w Rumi Rumia i Gimnazjum nr 1 w Sopocie Przez dwa miesiące /marzec, kwiecień/ uczniowie i nauczyciele przygotowywali różne zaplano Zapoznanie się z dorobkiem artystycznym wielkiego twórcy kultury polskiej - Jerzego Grotowskiego, zachęcenie młodzieży do głębszego czytania tekstów kultury i poszukiwania ich interpretacji. Na spotkaniu nauczycieli - polonistów pracujących we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Rumi została podjęta decyzja dotycząca organizacji sesji naukowej z okazji obchodów Roku Jerzego Grotowskiego. Jego twórczość i działalność teatralna była punktem wyjścia do opracowania zadań dla uczniów. Mieli oni wziąć udział w konkursach literackich, plastycznych, recytatorskich, teatralnych; przygotować wywiady z przedstawicielami kultury, wystawy tematyczne, zredagować gazetę informującą o przygotowowaniach i przebiegu przedsięwzięcia. Równocześnie z wykonywaniem powierzonych zadań i przygotowaniem do konkursów, uczniowie mieli szansę uczestniczyć w warsztatach teatralnych, lekcjach bibliotecznych, wystawach: Kostium i Scenografia Teatru Miejskiego w Gdyni, Historia Plakatu. Sesja naukowa odbyła się w Domu Kultury „Janowo” w Rumi, gdzie spotykali się nauczyciele i uczniowie, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (ok 150 osób). Sesja rozpoczęła się wykładem z wybitnego znawcy Teatru Jerzego Grotowskiego. Następnie uczniowie przedstawili multimedialne prezentacje na wybrane przez siebie tematy (8 zespołów). Prezentacje te były podzielone na bloki, między którymi odbywały się występy laureatów konkursów recytatorskich i teatralnych. Podczas przerwy na uczestnicy sesji obejrzęli wystawę prac plastycznych uczniów dotyczących projektów scenografii do dramatu „Balladyna”. Na zakończenie sesji uczniowie otrzymali gazetkę tematyczną oraz materiały dydaktyczne: zbiór plansz dotyczących dziejów teatru i plakatu. Równocześnie odbyły się imprezy towarzyszące zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Rumi i Dom Kultury „Janowo” w Rumi.  Biblioteka Miejska w Rumi, Dom Kultury „Janowo” w Rumi, Urząd Miasta w Rumi, Teatr Miejski w Gdyni. Dla uczniów: możliwość poszerzenia wiedzy o Jerzym Grotowskim i teatrze polskim XX wieku, możliwość sprawdzenia się w przygotowywaniu i wygłaszaniu prezentacji, możliwość obserwacji dokonań swoich rówieśników, zdobycie wiedzy i umiejętności podczas uczestniczenia w różnych konkursach i warsztatach, nabywanie umiejętności tworzenia gazety, przygotowywnia wystawy tematycznej i materiałów dydaktycznych; rozbudzanie zainteresowań związanych z kulturą. Dla nauczycieli: okazja do wymiany swych doświadczeń i pokazania pracy swych uczniów, uzyskanie świeżego spojrzenia na omawiane w szkole teksty literackie.  www.ess.rumia.pl Jolanta Tańska Jolanta Tańska 
13 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Sesja naukowa „Przesłanie Pana Herberta” dydaktyka Gimnazjaliści i licealiści wszystkich szkół w Rumi Rumia i Gimnazjum nr 1 w Sopocie prezentacja następiła podczas jednodniowej sesji naukowej (przygotowania dwa miesiące) Zapoznanie się z dorobkiem artystycznym Zbigniewa Herberta, zachęcenie młodzieży do głębszego czytania tekstów kultury i poszukiwania w nich istotnych współcześnie wartości, wspieranie młodzieży w tworzeniu własnych tekstów i dzie Na spotkaniu nauczycieli - polonistów pracujących we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Rumi podjęto decyzję o przygotowaniu sesji naukowej poświęconej Zbigniewowi Herbertowi. Jego twórczość stała się punktem wyjścia do opracowania zadań dla uczniów. Mieli oni wziąć udział w konkursach literackich, plastycznych, recytatorskich, teatralnych; przygotować wywiady z przedstawicielami kultury, wystawy tematyczne, zredagować gazetę informującą o przygotowowaniach i przebiegu przedsięwzięcia. Uczniowie mieli szansę uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami w ramach lekcji bibliotecznych i obejrzeć wystawę dotyczącą biografii Herberta. Sesje odbyła się w Domu Kultury „Janowo”, gdzie spotykali się nauczyciele i uczniowie, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (ok 150 osób). Sesja rozpoczęła się wykładem badacza twórczości Zbigniewa Herberta z Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, po czym uczniowie przedstawili multimedialne prezentacje na wybrane przez siebie tematy (6 zespołów). Prezentacje te były podzielone na bloki, między którymi odbywają się występy laureatów konkursów recytatorskich i zespołów poezji śpiewanej, a także prezentacja prac plastycznych ilustrujących wybrane wiersze Herberta. Na zakończenie sesji uczniowie otrzymali gazetkę tematyczną i materiały dydaktyczne: zbiór dekalogów z różnych religii i dzieł literackich z klasyki światowej. Równocześnie odbyły się imprezy towarzyszące zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Rumi i Dom Kultury „Janowo”.  Biblioteka Miejska w Rumi, Dom Kultury „Janowo” w Rumi, Urząd Miasta w Rumi, Uniwersytet Gdański.  Dla uczniów: możliwość poszerzenia wiedzy o znaczącym twórcy literatury polskiej, możliwość sprawdzenia się w przygotowywaniu i wygłaszaniu prezentacji, możliwość obserwacji dokonań swoich rówieśników, możliwość zdobycia umiejętności redagowania gazetki i tworzenia pomocy dydaktycznych dla rówieśników, rozbudzenie zinteresowań związanych z kulturą. Dla nauczycieli: okazja do wymiany swych doświadczeń i pokazania pracy swych uczniów.  www.ess.rumia.pl Jolant Tańska Jolanta Tańska 
14 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Zaduszkowe spotkanie uczniów - „Treny” Jana Kochanowskiego zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie gimnazjum jedna klasa wieczór listopadowy Głębsze zrozumienie treści „Trenów” Jana Kochanowskiego, czytanie tekstów literackich w scenerii ruin zabytkowego kościółka znajdującego się na rumskim cmentarzu, rozbudzenie wyobraźni uczniów, zachęcenie do obcowania   Uczniowie podzielili między sobą treny z cyklu „Trenów” poświęconych Urszuli Kochanowskiej, przygotowali się w domu do głośnego odcztania wybranego utworu, szczegółowo analizując jego treść i nadając mu odpowiednią interpretację. Wieczorem uczniowie wraz z opiekunem spotkali się na cmentarzu w pobliżu ruin zabytkowego kościoła w Rumi i zapalili na grobach znicze. Następnie wysłuchali historii cmentarza przygotowanej przez historyka dziejów Rumi, po czym, wykorzystując scenerię ruin, przecztali przygotowane przez siebie treny w odpowiedniej kolejności. Słuchaczami byli rodzice, uczniowie z innych klas i nauczyciele. Na zakończenie uczniowie zostali zaproszeni na spotkanie z Dyrektorem Biblioteki Miejskiej i zapoznali się z księgozbiorem dotyczącym Jana Kochanowskiego znajdującym się w bibliotece. Biblioteka Miejska w Rumi Dla uczniów: głębokie przeżycia związane z odczytywaniem na nowo tekstów Jana Kochanowskiego, integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia, ćwiczenie głośnego czytania i interpretowania tekstu poetyckiego. Dla nauczycieli: pomoc w zachęceniu młodzieży do czytania tekstów Jana Kochanowskiego, zachęcenie uczniów do różnej formy obcowania z tekstem, rozpoznanie uczniów o predyspozycjach aktorskich.  www.ess.rumia.pl Jolanta Tańska Jolanta Tańska 
15 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58) 6711392 ess.rumia@wp.pl Zaduszkowe spotkanie uczniów - DZIADY CZ. II Adama Mickiewicza dydaktyka uczniowie gimnazjum Jedna klasa wieczór 10 listopada Głębsze zrozumienie treści II części dramatu Adama Mickiewicza pt. „Dziady”, czytanie tekstów literackich w scenerii ruin zabytkowego kościółka znajdującego się na rumskim cmentarzu, rozbudzenie wyobraźni uczniów, zach  Uczniowie wybrali dla siebie role bohaterów cz. II „Dziadów”, przygotowali się w domu do głośnego czytania swoich ról, szczegółowo analizując kwestie swojej postaci. Wieczorem uczniowie wraz z opiekunem spotkali się na cmentarzu w pobliżu ruin zabytkowego kościoła w Rumi i zapalili na grobach znicze. Następnie wysłuchali historii cmentarza przygotowanej przez historyka dziejów Rumi, po czym, wykorzystując scenerię ruin, przecztali tekst dramatu. W rolę ludu wcielili się rodzice, uczniowe z innych klas i nauczyciele. Na zakończenie uczniowie zostali zaproszeni na spotkanie z Dyrektorem Biblioteki Miejskiej i zapoznali się z księgozbiorem dotyczącym Adama Mickiewicza znajdującym się w bibliotece.  Biblioteka Miejska w Rumi  Dla uczniów: głębokie przeżycia związane z odczytywaniem na nowo tekstu Adama Mickiewicza, integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia, ćwiczenie głośnego czytania i interpretowania tekstu scenicznego. Dla nauczycieli: pomoc w zachęceniu młodzieży do czytania tekstów XIX wieku, zachęcenie uczniów do różnej formy obcowania z tekstem, rozpoznanie uczniów o predyspozycjach aktorskich  www.ess.rumia.pl Jolanta Tańska Jolanta Tańska 
16 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne i Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Dni Nauki STARSI UCZNIOWIE MŁODSZYM dydaktyka uczniowie PESS i EGS i innych szkół  lokalny rokrocznie, od jednego do trzech dni  Zaciekawianie zjawiskami fizycznymi i przemianami chemicznymi, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do odkrywania świata PROJEKT EDUKACYJNY pt. ,,Ciekawe doświadczenia z nauk przyrodniczych" Podczas Dni Nauki STARSI UCZNIOWIE MŁODSZYM- uczniowie z Gimnazjum i kl. V, VI SP rokrocznie przygotowują dla uczniów klas I, II, III i IV SP. Zespoły uczniów klas starszych otrzymują zadanie: przeprowadzenie eksperymentu z wybranego przez siebie obszaru wiedzy przyrodniczej. Realizację rozpoczynają od podzielenia się zadaniami. Szukają informacji w literaturze, Internecie i innych źródłach na wybrany temat . Następnie składają zapotrzebowanie na pomoce, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia eksperymentu. Przygotowują doświadczenia. Odbywa się to pod opieką nauczycieli. W Dniach Nauki przedstawiane są pokazy. W każdej z sal lekcyjnych umieszczone są np. trzy stanowiska eksperymentalne. Młodsi uczniowie podchodzą grupkami do każdego stanowiska, mogą obserwować doświadzcenia a nawet je wykonać, po czym wyciągają wnioski.  GUM, UG, Sanepid Uczniowie starsi rozwijają umiejętność pracy w zespole, dyskusji naukowej, prezentacji eksperymentu, komunikacji z obserwatorami, Uczniowie młodsi-przygotowanie do pracy na wyższym poziomie edukacyjnym,zaciekawianie zjawiskami fizycznymi i przemianami chemicznymi, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do odkrywania świata, obserwacji i wyciągania wniosków  www.ess.rumia.pl Grażyna Jasiecka Grażyna Jasiecka, Agnieszka Olejniczak, Danuta Dąbrowska, Jolanta Staszewska ,Marek Jasińs 
17 Gimnazjum 2 Chojniceul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice0523975058 gimnazjum2chojnice@wp.pl "Za Młodzi" wychowanie uczniowie placówki Gimnazjum nr 2 od roku 2011 Zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród gimnazjalistów, rozbudzanie empatii i otwartości. Szkolna grupa teatralna przygotowuje przedstawienia o tematyce profilaktycznej , które zwracają uwagę młodzieży na aktualne ( w gimnazjum) problemy. Pokazują właściwe zachowania , motywują do pracy nad sobą , uwrażliwiają na zagrożenia i potrzeby współczesnego świata. Uczeń – kolega przybliża problem uczniowi – koledze. Wzmocnienie w uczniach : poczucia własnej wartości pewnej niezależności w myśleniu i działaniu , przekonania o możliwości przeciwdziałania złu , podwyższenia swojej samooceny , poczucia bycia lepszym.  Marta Szczukowska Anna Buchwald 
18 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Lotniczy projekt edukacyjny „Śladami Dedala – edycja druga” zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie gimnazjum szkolny 2012-2013 Ukazanie atrakcyjnych i alternatywnych form zdobywania wiedzy oraz możliwości świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Podniesienie poziomu wiedzy z fizyki, matematyki i języka angielskiego poprzez zajęcia z przedmiotów lotniczych – fizyka i mechanika lotu, język angielski w lotnictwie. Uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkoły. Stosowanie innowacyjnych metod nauczania. Od 1 kwietnia do 31 grudnia Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „HORYZONT” działające przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach realizowało projekt edukacyjny pt. „Śladami Dedala – edycja druga”, który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatywa była skierowana do młodzieży gimnazjalnej i miała na celu ukazanie atrakcyjnych i alternatywnych form zdobywania wiedzy oraz możliwości świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. W projekcie wzięło udział 12 dziewcząt i 8 chłopców, którzy mieli okazję poznać różne rodzaje zawodów występujących w lotnictwie, możliwości rozwoju kariery zawodowej i ludzi, którzy osiągnęli w tej branży sukces. Uczestnicy mieli szereg zajęć z instruktorami partnera projektu, jakim był Aeroklub Słupski. Były to zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, w tym loty zapoznawcze na samolocie szkoleniowym Cessna C150. W dalszej kolejności uczestnicy odwiedzili dwa z największych lotnisk w kraju - Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Kraków-Balice im. Jana Pawła II, gdzie mieli okazję poznać jego pracę i funkcjonowanie; jednostkę wojskową Marynarki Wojennej w Siemirowicach i inne miejsca związane z lotnictwem. Na zajęciach z młodzieżą gościli eksperci z różnych szkół i instytucji lotniczych, m. in. z PWSZ w Chełmie, z Technikum 9 Lotniczego w Warszawie, z PWSO z Dęblina i innych. Sporą część zajęć stanowiły przygotowania teoretyczne do zajęć na symulatorze lotu – podstawy fizyki i mechaniki lotu i inne. Ćwiczenia symulatorowe pozwalały szybko sprawdzić, na ile wiedza teoretyczne była dobrze przyswojona, bo braki w wyszkoleniu bardzo szybko wychodziły na jaw. Tutaj praktycznie szkolna metoda oceniania nie była potrzebna, bo każdy z uczestników zauważał swoje błędy sam. Szczegóły dotyczące realizacji projektu znaleźć można na stronie internetowej www.gimnazjalnysymulator.pl, w tym relacje wraz ze zdjęciami z wszystkich działań realizowanych w ramach projektu.  Aeroklub Słupski; Technikum 9 Lotnicze w Warszawie; PWSZ w Chełmie; PWSO w Dęblinie; Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Główny cel projektu został osiągnięty – każdy z uczestników projektu ma dzisiaj większą wiedzę na temat możliwości rozwoju i technik zdobywania wiedzy. Nie chodzi przecież o to, żeby każdy został pilotem, ale żeby bardziej świadomie wybrał dalszą ścieżkę edukacyjną, żeby jego praca w przyszłości dała mu dużo satysfakcji i zapewniła atrakcyjne zarobki. Zainteresowanie uczniów nabywaniem wiedzy podawanej w formie pozaszkolnej. Zainteresowanie projektową metodą pracy. Zainteresowanie funduszami europejskimi i tematyka unijną.  www.gimnazjalnysymulator.pl Krzyszto Andryskowski; Adrian Klawikowski Adrian Klawikowski 
19 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Konkurs „Wyraź siebie” organizowany od 5 lat przez Samorząd Uczniowski wychowanie Uczniowie klas I, II ,III, nauczyciele, rodzice /opiekunowie prawni/ szkolny 2009-2014 1.Rozwój przez przedstawicieli SU umiejętności współpracy i odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania. 2.Pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli, samoobserwacji. 3.Osłabienie czynników ryzyka przez dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych. 4.Rozwój zainteresowań i pasji uczniów. 5.Wsparcie rodziców /opiekunów prawnych/ w procesie wychowawczym. Konkurs „Wyraź siebie” dla młodzieży w wieku gimnazjalnym zorganizowany został przez Samorząd Uczniowski dla wszystkich uczniów i nauczycieli zainteresowanych zaprezentowaniem swojego talentu i pasji. Pozwolił uczestnikom uwierzyć we własne możliwości, a pozostałym zwrócić uwagę na alternatywy spędzania wolnego czasu.  GOPS Sierakowice; GOPS Chmielno; GOPS Stężyca; Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach; Komisariat Policji w Sierakowicach; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach; Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach Zaprezentowanie i przedstawienie zainteresowań i pasji uczniów w czasie konkursu "Wyraź siebie" pozwoliło na ich indywidualny rozwój oraz wskazało pozostały uczniom nowe możliwości rozwoju osobistego oraz sposoby spędzania czasu wolnego. Konkurs, co najistotniejsze zachęcił i zmobilizował nieśmiałych uczniów do wiary we własne możliwości oraz rozbudził chęć osiągania sukcesów www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzyszto Andryskowski; Wiesława Płotka Wiesława Płotka 
20 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com „Kroczek” program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych wychowanie Uczniowie klas pierwszych, ich rodzice /opiekunowie prawni/ szkolny 2009-2014 - każde I półrocze roku szkolnego 1.Budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole. 2.Tworzenie poczucia akceptacji i przynależności do nowej społeczności. 3.Organizacja pomocy uczniom w przystosowaniu się do nowej szkoły. 4.Pomoc uczniom i ich rodzicom /opiekunom prawnym/ w sprawach organizacyjnych 1.Zajęcia adaptacyjno- integracyjne pod opieką wychowawcy, pedagoga szkolnego, psychologa oraz innych osób np. wolontariuszy z klas II i III 2.Spotkanie z dyrekcją szkoły i przedstawicielami Wydziału ds. nieletnich KPP w Kartuzach; omówienie zasad obowiązujących w gimnazjum (zachowanie w przejściach komunikacyjnych, w czasie dojazdu do i ze szkoły- zachowanie w autobusie i na przystanku autobusowym, bezpieczeństwo w czasie drogi do szkoły itp.), noszenie odblasków; instrukcja zachowania w sytuacjach trudnych, sposoby przekazywania ważnych informacji oraz procedury postępowania w przypadku łamania prawa na terenie szkoły i poza nią. 3. Spotkanie informacyjne z pielęgniarką szkolną. Omówienie zakresu działań gabinetu medycznego. 4.Zajęcia z wychowawcą i psychologiem szkolnym. Przeprowadzenie ankiet związanych z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 5.Wzmożona pomoc wychowawczo- opiekuńcza udzielana pierwszoklasistom przez wszystkich pracowników szkoły. -rozpoznanie dotyczące konieczności udzielania pomocy materialnej. -współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi/ dotycząca adaptacji i integracji pierwszoklasistów. 6. Pomoc Samorządu Uczniowskiego w adaptacji uczniów klas pierwszych. -udział uczniów klas pierwszych w kampanii wyborczej i głosowaniu oraz wyborze kandydata do Zarządu SU -przygotowanie uroczystego ślubowania oraz dyskoteki integracyjnej -pomoc wolontariuszy w zaaklimatyzowaniu się nowych uczniów. 7.Pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego bez ocen niedostatecznych i uwag negatywnych.  GOPS Sierakowice; GOPS Chmielno; GOPS Stężyca; Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach; Komisariat Policji w Sierakowicach; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach; Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach Łagodniejsza i szybsza adaptacja uczniów klas pierwszych w nowym środowisku szkolnym. Odnalezienie się nastolatków wśród starszych kolegów, nowych nauczycieli oraz w nieznanym obiekcie. Nawiązanie i praca nad relacjami w klasie oraz szkole. Rozwój umiejętności i dbanie o swoje zainteresowania i pasje oraz korzystanie z różnego rodzaju pomocy na terenie szkoły i poza nią. Zapewnienie uczniów poczucia bezpieczeństwa w nowej szkole oraz pozyskanie rodziców /opiekunów prawnych/ do aktywnej współpracy z całą społecznością szkolną – nawiązanie dobrych relacji. Poczucie uczniów, iż są grupą i tworzą społeczność szkolną.  www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzyszto Andryskowski; Wiesława Płotka Wiesława Płotka 
21 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Klasy sportowe. Koszykówka-mój sposób na życie dydaktyka Uczniowie gimnazjum powiatowy 2006-2014 Przygotowanie młodzieży do aktywnego trybu życia poprzez koszykówkę, rozwijanie uzdolnień sportowych, wyszukiwanie talentów koszykarskich Przez utworzenie klas sportowych o profilu koszykarskim dajemy szansę uzdolnionej młodzieży na realizacje swoich zainteresowań, wyszukujemy talenty koszykarskie, przygotowujemy ich do rozgrywek sportowych na szczeblu powiatu, województwa. Klub Sportowy "BAT" Sierakowice Liczne Mistrzostwa Pomorza w kategorii dziewcząt i chłopców III miejsce w Mistrzostwach Polski Duża liczba wygranych turniejów w całej Polsce Liczne powołania zawodników do Kadry Pomorza i Polski  www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzyszto Andryskowski; Dariusz Kolka; Łukasz Nieleszczuk Dariusz Kolka; Łukasz Nieleszczuk 
22 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Konkurs Wiedzy o Krajach Obcojęzycznych dydaktyka Uczniowie gimnazjum szkolny 2010-2014 1. 1. Zainteresowanie uczniów kulturą, historią i geografią krajów, których języków uczy się w naszej szkole (angielski, niemiecki, francuski). 2. 2. Integracja zespołu klasowego (konkurs ma wiele zadań i pozwala niemal każdemu uczniowi wziąć w nim udział) Konkurs ma wiele zadań. Główną część stanowi konkurs wiedzy. Resztę dopełniają zadania, które co roku są modyfikowane. Do tej pory uczniowie śpiewali piosenki, odgrywali scenki, przygotowywali reklamy, prezentowali znane postacie, odgadywali smaki, częstowali własnymi potrawami i dzielili się przepisami. Wszystko dotyczyło kraju, którego języka uczniowie uczą się w szkole. brak Uczniowie chętnie wykonują dodatkowe zadania związane z językiem obcym, ponieważ jest to swoistą odskocznią od codziennej nauki tego języka. Uczniowie reprezentują szkołę w zewnętrznych konkursach wiedzy, przedmiotowych, teatralnych, związanych z językiem obcym i osiągają wysokie lokaty w tych konkursach. Uczniowie poznają kulturę i wiele ciekawostek dotyczących Wielkie Brytanii, Niemiec i Francji, na które podczas standardowej lekcji często brakuje czasu.  www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzysztof Andryskowski; Tomasz Ziemann nauczyciele języków obcych 
23 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Organizacja marszów na orientację w ramach działania koła „Europodwórko” zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie gimnazjum szkolny Od 2000 roku Rozwijanie wiedzy i zainteresowań własnym regionem, jego dziedzictwem kulturowym, współczesnym światem, procesami, zjawiskami zachodzącymi na Ziemi. Ważnym obszarem działania młodzieży jest uczestnictwo w rajdach i marszach na orientację. Bierzemy udział w Zlotach Kół Turystyczno– Krajoznawczych, Majówce z gen. J. Wybickim. Sama młodzież jest organizatorem marszów na orientację dla uczniów naszej szkoły. W ubiegłym roku szkolnym organizowaliśmy dwa marsze „Jesienne ścieżki” i „Z mapą i kompasem” na azymut. W bieżącym roku odbył się już marsz „Orientuj się”. Marsze łączymy zawsze z zadaniami na poszczególnych punktach, gdzie młodzież wykazuje się nie tylko umiejętnością posługiwania się mapy, ale i znajomością np. atrakcji przyrodniczych i kulturowych naszego regionu. GOK Sierakowice; PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku; PTSN w Gdańsku; Klub Marszów na Orientację "Almanak" w Gdańsku Uczniowie uczestnicząc w pracy koła nie tylko poszerzają swoje wiadomości i umiejętności przygotowując się do różnych konkursów. Uczą się organizacji imprez dla społeczności szkolnej, odpowiedzialności za podejmowane działania, współpracy. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Każdorazowo opracowują i dokumentują działania w Kronice Koła, gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły, co pozwala im zaistnieć w społeczności szkolnej.  www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzysztof Andryskowski; Anna Andryskowska Anna Andryskowska 
24 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Spotkania z Muzyką i Poezją Europejską zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie, rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna szkolny Od 2000 roku - upowszechnianie poezji i kultury żywego słowa wśród młodzieży oraz umożliwienie autoprezentacji uczniom utalentowanym recytatorsko, - umożliwianie kontaktu z wartościową muzyką wykonywaną na żywo przez uzdolnionych muzycznie uczniów, - wdrażanie do kulturalnego uczestniczenia w imprezach artystycznych.  Spotkania z Muzyką i Poezją Europejską są organizowane cyklicznie, co roku. Do tej pory odbyło się 13 takich spotkań. Ich tematyka dotyczy różnych zagadnień. Oto niektóre z nich: „Bądź człowiekiem renesansu - jak Leonardo da Vinci”, „Fryderyk Chopin - „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” , „Od Bacha po współczesność”. W spotkaniach uczestniczą uzdolnieni, a nierzadko utalentowani uczniowie klas I-III, którzy przed publicznością prezentują swoje umiejętności muzyczne: instrumentalne i wokalne oraz recytatorskie. Poprzez swoje, często profesjonalnie przygotowane prezentacje przybliżają twórczość wybranych kompozytorów i poetów oraz zagadnień, zależnie od tematyki spotkania. Nasze Spotkania z Muzyką i Poezją Europejską są „żywą” lekcją muzyki i poezji w wykonaniu samych uczniów. Są też lekcją kultury dla wszystkich uczniów, którzy przychodzą na koncert stosownie ubrani i odpowiednim zachowaniem potrafią okazać szacunek występującym.  GOK Sierakowice Efektem realizowanego działania jest aktywność artystyczna uczniów, zgodna z typem zainteresowań oraz możliwość autoprezentacji. Uczniowie-słuchacze poprzez uczęszczanie na koncerty wykazują zainteresowanie odbiorem sztuki poprzez słuchanie odpowiednio dobranej, wartościowej muzyki i poezji.  www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzysztof Andryskowski; Wioletta Kuczkowska Wioletta Kuczkowska 
25 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Kółko teatralne "Teatr Młodych Gotów" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Młodzież w wieku gimnazjalnym powiatowy Od 2012 roku 1. Wszechstronne kształtowanie osobowości ucznia. 2. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych u młodzieży. 3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. 4. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru: otwartość, odpowiedzialność, szacunek, pracowitość, rzetelność. Młodzież z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach oraz z kilku innych kaszubskich gmin, uczestniczy w zajęciach teatralnych i spotykamy się co dwa tygodnie na tzw. Zlotach Gotów. Nasz Teatr (teatr uliczny) jest też pretekstem do wspólnych spotkań, dobrej zabawy, możliwości poznania nowych ludzi, kultur i nowych miejsc, ale przede wszystkim do pracy wychowawczej z młodzieżą. W trakcie zajęć, wspólnej pracy, kształtuje się osobowość naszej młodzieży, światopogląd, gusta, wrażliwość na sztukę, wrażliwość na drugiego człowieka, umiejętność pracy w grupie, stają się bardziej komunikatywni, kiedy trzeba potrafią być asertywni. Młodzież wraz z opiekunami pracuje nad spektaklami teatralnymi, które wystawiane są w okresie wiosennym i letnim. GOK Sierakowice 1. Kilkukrotne wystawienie sztuki teatralnej "Iliada kaszubska". 2. Przygotowanie spektaklu "Zaklęte kręgi Gotów". 3. Wspólne prace nad spektaklem "Mój Remus". 4. Krzewienie tradycji i kultury kaszubskiej. 5. Rozbudzenie potrzeb kulturalnych uczniów.  www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzysztof Andryskowski; Beata Wica-Deik Beata Wica-Deik 
26 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Szkoła promująca zdrowie wychowanie Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni lokalny Od 2000 roku Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej. Budowanie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem programów nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktycznego naszego gimnazjum. Staramy się nie działać akcyjnie. Środowisko szkolne, atmosfera, polityka i organizacja szkoły wspiera edukację zdrowotną i zdrowy styl życia. W oparciu o diagnozę stanu wyjściowego sami identyfikujemy problemy oraz określamy i wybieramy problemy priorytetowe. Na początku każdego roku szkolnego po wyborze problemu priorytetowego tworzymy plan pracy, który jest realizowany, a następnie ewaluowany. Wprowadzając zmiany np. zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym lub wydłużenie przerw staramy się zbudować porozumienie dla wprowadzenia tej zmiany, następnie próbujemy wprowadzić innowację w życie i konsekwentnie ją realizować, aby stała się częścią rutynowej działalności szkoły. Aby rozwiązywać wybrane problemy priorytetowe realizowaliśmy różne projekty np. "Trzymaj formę", "Serfuję. Respektuję", „Rozsądek, zdrowie, bezpieczeństwo", "Na północy Stop cyberprzemocy", "Biegam bo chcę" , "www.zdrowo.bezpiecznie.pl", "Jem zdrowo jestem zdrowy", "Młodzi odwagi". "Młodość wolna od papierosa" . Tworzyliśmy i realizowaliśmy programy autorskie np. "Fale kultury", "Jak żyć bez ryzyka AIDS?" program adaptacyjny "Kroczek" dla pierwszoklasistów. Każdy projekt był ewaluowany. Wykorzystywano do tego ankiety ewaluacyjne dla uczniów rodziców, pracowników szkoły, rozmowy z uczniami, nauczycielami. Sprawdzamy efekty naszych działań oraz powracamy do problemów, których do końca nie udało się nam rozwiązać.  Urząd Gminy w Sierakowicach; Starostwo Powiatowe w Kartuzach; Młodzieżowa Rada Gminy Sierakowice; Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach; Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowicach; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach; PZU; Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach; SPON Sierakowice; Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach; TPU "HORYZONT" Kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej poprzez promocję zasad aktywnego trybu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Tworzenie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej. Uzyskanie w 2004 r. Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie oraz uzyskanie przedłużenia tegoż certyfikatu w 2013 r.  www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzysztof Andryskowski; Iwona Andraszewicz Iwona Andraszewicz 
27 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Sierakowiceul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice58 684-68-75 gimnazjum.sierakowice@gmail.com Promocja zdrowia w społeczności szkolnej inne Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni Gimnazjum szkolny 2012-2015 Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdrowego stylu życia wśród pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Podniesienie świadomości w dziedzinie dbałości o swoje zdrowie. Gdy przystąpiliśmy do realizacji projektu wśród pracowników została przeprowadzona ankieta diagnozująca. Wyniki przeprowadzonej w roku szkolnym 2011-2012 ankiety zostały przedstawione na radzie pedagogicznej oraz na zebraniu pracownikom niepedagogicznych. Na podstawie raportu z diagnozy stanu wyjściowego po dyskusji nauczycieli i pracowników wybrano cele priorytetowe na rok szkolny 2012-2013.Były to: 1.Poprawa relacji interpersonalnych. 2.Wygospodarowanie i przysposobienie pomieszczenia socjalnego dla pracowników niepedagogicznych. Zadania jakie podjęliśmy aby zrealizować założone cele były następujące: Poprawa relacji interpersonalnych 1.Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2.Wyjazdowe dwudniowe Szkolenie Rady Pedagogicznej podczas którego przeprowadzono warsztaty na temat "Komunikacja jako element budowania dobrych relacji w pracy oraz w kontakcie z rodzicami i uczniami. Wzmocnienie kompetencji potrzebnych do kształtowania dobrych relacji" prowadzone przez psychologów z Sopockiego Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Poza częścią szkoleniową nauczyciele mieli możliwość spędzenia wspólnie czasu na basenie, saunie, spacerach nad morzem i wieczornych rozmowach. 3.Wigilia szkolna 4.Wyjazdy do teatru 5.Impreza integracyjna na zakończenie roku szkolnego 6.Zajęcia sportowe dla pracowników 7.Wycieczka rowerowa Na podstawie raportu z diagnozy stanu wyjściowego po dyskusji nauczycieli i pracowników wybrano cele priorytetowe na rok szkolny 2013-2014 1. Aktywizacja pracowników szkoły do podjęcia aktywności fizycznej. Zadania jakie zaplanowaliśmy na bieżący rok szkolny aby zrealizować założone cele były następujące: 1.Zachęta finansowa w postaci dopłaty do karnetów na basen, siłownię ,inne 2.Zorganizowanie atrakcyjnych form aktywności fizycznej 3.Zorganizowanie zajęć sportowych dla chętnych nauczycieli w dogodnym dla nich czasie 4.Udostępnienie nieodpłatnie siłowni i sali sportowej dla pracowników szkoły  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Korzyści dla społeczności szkolnej wynikające z naszych działań: Określenie słabych i mocnych stron społeczności szkolnej oraz uświadomienie poziomu dbałości o własne zdrowie. Wspólne spędzenie czasu i podniesienie umiejętności interpersonalnych w wyniku szkolenia. Zwiększenie dbałości o zdrowie.  www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl Krzysztof Andryskowski; Iwona Andraszewicz Iwona Andraszewicz 
28 Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Ormińskiego RumiaRodziewiczówny 1058-671-07-90  http://www.gim1rumia.edu.pl/ Montaż słowno - muzyczny "Tuwim - dzieciom" uczeń zdolny rodzice uczniów klas I gimnazjum, Przedszkole "Słoneczna Jedynka", uczniowie Szkół Podstaw zasięg szkolny, loklny 1 miesiąc przybliżenie twórczości Juliana Tuwima, rozwój zdolności muzycznych, aktorskich, plastycznych. Z okazji obchodów urodzin poety Juliana Tuwima nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie wystawili utwory Tuwima. Mogliśmy usłyszeć wiersze tj.: ”Lokomotywa”, „Abecadło”, „Słoń Trąbalski”, „Zosia Samosia”, „List do dzieci” oraz „Rzepkę”. Przedstawienie miało na celu przybliżenie uczniom twórczości Juliana Tuwima. Poziom występów teatralnych podnosiła scenografia, stroje wykonawców, wspaniała atmosfera, piosenki śpiewane przez Chór szkolny „Ergo Cantemus!” oraz taniec słoni wykonany przez uczennic z zespołu Spinki. Zaproszeni goście z zaciekawienie oglądali przedstawienie. Wspólna zabawa w teatr dała aktorom dużo satysfakcji i radości. Kościoła p.w. Św. Józef i Św. Judy Tadeusza w Rumi, SP 6.SP 9, Przedszkole "Słoneczna Jedynka" w Rumi Uczniowie poznali twórczość Juliana Tuwima. Podczas przygotowań i występów grupa nauczyła się jak można spędzać czas wolny w sposób twórczy, nastąpiła integracja grupy. Uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali swoje zdolności, promując szkołę w środowisku lokalnym. http://www.gim1rumia.edu.pl/szkoa-odkrywcow-talenow/21-dobre-praktyki/276-monta-sowno--muz Beata Awsiukiewicz Beata Awsiukiewicz 
29 Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Ormińskiego RumiaRodziewiczówny 1058-671-07-90   sekretariat@gim1rumia.edu.pl  Miejski Konkurs historyczno - plastyczny „W poszukiwaniu własnych korzeni” wychowanie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Rumi lokalny 2 miesiące - integracja uczniów ze środowiskiem rodzinnym, - stworzenie warunków do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych, - promowanie tradycji rodzinnych, - podkreślanie roli rodziny w życiu jednostki, - kształtowanie poczucia tożsamości z „małą” i „dużą” ojczyzną, - motywowanie uczniów do samodzielnych poszukiwań informacji w różnych źródłach, - inspirowanie postaw poznawczo – badawczych. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Rumi. Do organizatora wpłynęło 60 prac. Dnia 20 listopada 2013 r. komisja dokonała oceny prac plastycznych przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych: klasy IV - VI Szkół Podstawowych, klasy I – III Gimnazjum. Uczestnicy konkursu dostarczyli Komisji: - drzewo genealogiczne, - album przedstawiający historię rodziny. Komisja konkursowa w składzie: p.Maria Sułkowska – prezes Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat”, Mirosława Walaszek, Anita Kendziora przyznała nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Rumi. Urząd Miasta w Rumi, Stowarzyszenie Artystów "Pasjonat" w Rumi, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Rumi Uczniowie poprzez przygotowanie prac niewątpliwie zacisnęli więzi międzypokoleniowe, promowali tradycje rodzinne oraz mogli zaprezentować swoje zdolności plastyczne. Prace uczniów zostały zaprezentowane podczas roztrzygniecia konkursu oraz na stronie internetowej http://rumia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2084212,gimnazjum-nr-1-w-rumi-w-poszukiwaniu-wlasnych-korzeni http://www.gim1rumia.edu.pl/aktualnosci/291-sprawozdanie-z-konkursu-historyczno-plastyczne Beata Awsiukiewicz Beata Awsiukiewicz 
30 Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Ormińskiego RumiaRodziewiczówny 1058-671-07-90  sekretariat@gim1rumia.edu.pl  Projekt edukacyjny: Sala terapeutyczna oczami uczniów wychowanie uczniowie gimnazjum szkolny 2 miesiące Cel projektu Kształtowanie smaku artystycznego Akceptacja odmienności zachowań Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Problem do rozwiązania w projekcie: Dekoracja wnętrza - sala do zajęć terapii pedagogicznej Uczniowie w ramach projektu przygotowali: - ramy ze zdjęciami, - płótno na którym zapisali swoich przemyślenia na temat kresu dorastania, - odnowili drzwi, - wymienili uszkodzone panele i oblistwowali pomieszczenie, - odnowili szafę za pomocą techniki dequpage, - prezentację multimedialną - Sala terapeutyczna oczami uczniów.   Uczniowie, którzy brali udział w projekcie zaprezentowali odnowioną salę Dyrektorowi szkoły, wicedyrektorowi, pani psycholog,uczniom biorącym udział w zajęciach terapii pedagogicznej oraz klasie III d,g. Uczniowie poprzez swoje działania dbają o salę w szczególny sposób, w nowo zaaranżowanym pomieszczeniu chętnie spędzają czas po zajęciach lekcyjnych.  http://www.gim1rumia.edu.pl/ Beata Awsiukiewicz Beata Awsiukiewicz, Anna Okrój 
31 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Sportowy Okrągły Stół (SOS) dydaktyka uczniowie gimnazjum szkolny 2 tygodnie Celem dyskusji było udoskonalenie zajęć wychowania fizycznego. Prezentacja dotyczyła oczekiwań uczniów, nauczycieli oraz możliwości szkoły. Uczniowie w zespołach odpowiadali na pytania: Co się Wam podoba na zajęciach w-f? Co możemy poprawić? Co możemy zrobić, aby było lepiej? Co można zrobić własnymi siłami? Co potrzebne jest z zewnątrz? Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach programu W-F z klasą zorganizowali debatę ,,okrągły stół”, która odbyła się w wtorek 07.10.2014 r. na sali gimnastycznej. Przybyli przedstawiciele klas, klasy sportowe, samorząd szkolny oraz nauczyciele. Debatę „ Sportowy Okrągły Stół” otworzyła dyrektor szkoły p. Jolanta Braun, która poprosiła uczniów o szczere wypowiedzi na temat aktualnej sytuacji wf-u w naszej szkole. Następnie koordynator programu K. Bernaciak i nauczyciel wspierający p. I. Burczyk przedstawili główne założenia i cele programu oraz porządek debaty. Nauczyciele wf p. M. Jaworski, p. J. Lewandowska, p. A. Stankiewicz rozdali uczniom potrzebne narzędzia do aktywnego udziału w debacie. Uczniowie pracowali w grupach i odpowiadali na pytania a następnie odbyła się dyskusja, w której dyrektor p. Jolanta Braun i pozostali nauczyciele ustosunkowywali się do przedstawionych przez uczniów odpowiedzi.  MOSiR Wymiana poglądów między uczniami i nauczycielami pozwoliła uświadomić wszystkim skale oczekiwań i możliwości, aby lepiej się ćwiczyło, radośniej, systematyczniej.,,Nikt się jeszcze nie narodził, co by wszystkim dogodził”- każdy jest innym człowiekiem i nie każdy będzie zadowolony. Najważniejszy pomysł to: komunikacja, rozmowa, cierpliwość i pokora. Młodzież chce więcej wspierać i pomagać nauczycieli i siebie nawzajem, lecz niełatwa to droga. Udoskonalenie zajęć sportowych już się odbywa.Program ,,W-F z klasą” ma pokazać, że każdy może cieszyć się aktywnością w życiu codziennym bez rywalizacji, selekcji na zdrowych czy niepełnosprawnych.  http://blogiceo.nq.pl/rumianka/ Jolanta Braun Walerian Bernaciak 
32 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl „Książki, które warto przeczytać” - regulamin konkursu na prezentację multimedialną dydaktyka uczniowie gimnazjum szkolny 1 miesiąc Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, Popularyzowanie czytelnictwa, Wzbogacanie wiedzy o utworach i autorach, Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Uczniowie przygotowali prace konkursowe samodzielnie lub zespołowo. Musieli znać treści polecanych książek i ich autorów, Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną w programie Power Point. Prace, które spłyneły do organizatora konkursu zawierały od 5 – 10 slajdów, Pierwszy slajd musiał zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwiska autora /autorów/. Uczniowie prace dostarczyli na płycie CD do biblioteki szkolnej  Biblioteka  Wykonane prace były poprawne merytorycznie, językowo. Uczniowie zaprezentowali książki w sposób interesujący i przyciągający uwagę.Zadbali również o dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywności i ogólne wrażenie estetyczne.  http://www.gim1rumia.edu.pl/biblioteka/470-ksiki-ktore-warto-przeczyta-regulamin-konkursu- Jolanta Braun Grażyna Ostrowidzka 
33 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl „Książki, które warto przeczytać” - regulamin konkursu na prezentację multimedialną dydaktyka uczniowie gimnazjum szkolny 1 miesiąc Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, Popularyzowanie czytelnictwa, Wzbogacanie wiedzy o utworach i autorach, Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Uczniowie przygotowali prace konkursowe samodzielnie lub zespołowo. Musieli znać treści polecanych książek i ich autorów, Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną w programie Power Point. Prace, które spłyneły do organizatora konkursu zawierały od 5 – 10 slajdów, Pierwszy slajd musiał zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwiska autora /autorów/. Uczniowie prace dostarczyli na płycie CD do biblioteki szkolnej  Biblioteka  Wykonane prace były poprawne merytorycznie, językowo. Uczniowie zaprezentowali książki w sposób interesujący i przyciągający uwagę.Zadbali również o dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywności i ogólne wrażenie estetyczne.  http://www.gim1rumia.edu.pl/biblioteka/470-ksiki-ktore-warto-przeczyta-regulamin-konkursu- Jolanta Braun Grażyna Ostrowidzka 
34 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Projekt „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu” pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniowie gimnazjum szkolny 1 dzień zwiększenie wśród młodzieży znajomości zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce  Trzygodzinne warsztaty przeprowadzone w naszym gimnazjum pozwoliły na zwiększenie wśród młodzieży znajomości zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce i odpowiedziały na pytania: Co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić? Jakie zagrożenia kryją się w sieci i jak ich unikać? Kim jest ofiara i jakie ma prawne środki ochrony? Jak reagować na przestępstwo elektroniczne? Jakie są konsekwencje czynów karalnych popełnionych przez nieletnich? Gdzie szukać pomocy? Każdy z uczestników warsztatów otrzymał broszury i płytę pt. ,, Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego. Prawa i konsekwencje prawne - poradnik dla młodzieży”. W najbliższych dniach na lekcjach wychowawczych przekażą swoim kolegom i koleżankom, czego się dowiedzieli na warsztatach oraz przeprowadzą prelekcje w klasach, które nie wzięły udziału w warsztatach.  Ministerstwo Sprawiedliwości - warsztaty prowadził prawnik w ramach projektu realizowanego wspólnie z MS Uczniowie nauczyli się jak nalezy reagować w takich sytuacjach jak cyberprzemoc oraz jakie knsekwencje może ponieść nieletni za popełnienie czynu karalnego w Polsce. http://www.gim1rumia.edu.pl/aktualnosci/573-projekt-edukacja-szkolna-przeciw-wykluczeniu-p Jolanta Braun Anna Okrój 
35 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Wieczornica patriotyczna inne uczniowie gimnazjum, absolwenci, rodzice, mieszkańcy Rumi lokalny 1 miesiąc celem podjętej inicjatywy było krzewienie kulturalnych i patriotycznych podwalin, uświadamiając tym samym bogactwo tradycji polskich i ich znaczenie w życiu każdego Polaka. W związku z przypadającą 96 rocznicą odzyskania niepodległości, w Gimnazjum nr 1 w Rumi w czwartek 13 listopada odbyła się „Wieczornica patriotyczna”. Wydarzenie miało charakter otwarty i międzypokoleniowy. Aktorami byli rodzice, absolwenci, uczniowie oraz pracownicy i sympatycy szkoły. Za główny cel podjętej inicjatywy było krzewienie kulturalnych i patriotycznych podwalin, uświadamiając tym samym bogactwo tradycji polskich i ich znaczenie w życiu każdego Polaka. W montażu słowno - muzycznym przeplatały się fakty historyczne, pieśni legionowe, taniec. Na wieczornicę patriotyczną licznie przybyli rodzice, mieszkańcy Rumi oraz Burmistrz Miasta p. Elżbieta Rogala€-“ Kończak. ZHP  Efektem działania było: - przybliżenie historii Polski, - współpraca z rodzicami, absolwentami, którzy wspólnie z uczniami brali udział w przedstawieniu - wspólny śpiew pieśni patriotycznych http://www.gim1rumia.edu.pl/aktualnosci/525-wieczornica-patriotyczna Jolanta Braun Beata Awsiukiewicz 
36 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Wieczornica patriotyczna inne uczniowie gimnazjum, absolwenci, rodzice, mieszkańcy Rumi lokalny 1 miesiąc celem podjętej inicjatywy było krzewienie kulturalnych i patriotycznych podwalin, uświadamiając tym samym bogactwo tradycji polskich i ich znaczenie w życiu każdego Polaka. W związku z przypadającą 96 rocznicą odzyskania niepodległości, w Gimnazjum nr 1 w Rumi w czwartek 13 listopada odbyła się „Wieczornica patriotyczna”. Wydarzenie miało charakter otwarty i międzypokoleniowy. Aktorami byli rodzice, absolwenci, uczniowie oraz pracownicy i sympatycy szkoły. Za główny cel podjętej inicjatywy było krzewienie kulturalnych i patriotycznych podwalin, uświadamiając tym samym bogactwo tradycji polskich i ich znaczenie w życiu każdego Polaka. W montażu słowno - muzycznym przeplatały się fakty historyczne, pieśni legionowe, taniec. Na wieczornicę patriotyczną licznie przybyli rodzice, mieszkańcy Rumi oraz Burmistrz Miasta p. Elżbieta Rogala€-“ Kończak. ZHP  Efektem działania było: - przybliżenie historii Polski, - współpraca z rodzicami, absolwentami, którzy wspólnie z uczniami brali udział w przedstawieniu - wspólny śpiew pieśni patriotycznych http://www.gim1rumia.edu.pl/aktualnosci/525-wieczornica-patriotyczna Jolanta Braun Beata Awsiukiewicz 
37 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10sekretariat@gim1rumia.edu.pl Zdrowa jazda na rowerze zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie gimnazjum szkolny  - zdrowotny aspekt,  Jesienią 2013 r. odbył się cykl wycieczek rowerowych dla uczniów z p. Piotrem Kopciewiczem na trasie z Rumi do rezerwatu przyrody Beka w ujściu rzeki Redy. Poza przejazdem rozpoznawaliśmy gatunki roślin i zwierząt, zwracając uwagę na zmiany, jakie miały miejsce w czasie kolejnych wyjazdów. M.in. obserwowaliśmy wędrujące stada gęsi, żurawi. Staraliśmy się także rozpoznać gatunki ptaków wróblowatych. Uczniowie spędzili ten czas na aktywnej nauce. Dowiedzieli się, że ogólnodostępny, dwukołowy przyjaciel człowieka - to rower! Wśród licznych jego zalet warto przyjrzeć się tej zdrowotnej. Co dla naszego organizmu oznacza jazda na rowerze? Któż z nas zdaje sobie sprawę, że udając się na rowerową wyprawę za miasto, jeżdżąc rowerem po zakupy czy na pocztę, dbamy nie tylko o swoje zdrowie, lecz także o wygląd i dobre samopoczucie?   Uczniowi dowiedzieli się, że rower daje nam wysmukłe łydki i napięcie ud, wzmacnia biodra, mięśnie grzbietu i brzucha. Sprawia, że zwiotczałe mięśnie napinają się. Podczas jazdy na rowerze pracują także mięśnie grzbietu i rąk, gimnastykuje się kręgosłup. Pedałowanie zmniejsza też ryzyko wystąpienia żylaków na nogach. Rower pomaga nam pozbyć się zbędnych kalorii (godzina jazdy z prędkością zbliżoną do 20km/h to około 600cal), jest pomocny w walce z cellulitem, a przebywanie na świeżym powietrzu, w dodatku przy słonecznej pogodzie, poprawia wygląd cery i sprawia,że wyglądamy rześko i młodo. http://www.gim1rumia.edu.pl/szkoa-w-ruchu/31-obszar-nr-5-pozalekcyjne-zajcia-sportowe/341- Jolanta Braun Piotr Kopciewicz 
38 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Rajd „Marsz po zdrowie-powitanie jesieni” zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie gimnazjum lokalny 1 miesiąc Cele rajdu realizowały podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny w zakresie działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa:  propagowanie czynnego wypoczynku,  zachęcanie do pieszych wędrówek,  przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po mieście.  poznanie Rumi -obecnej i historycznej,  obserwacja zmian zachodzących w naszym mieście,  obserwacja zmian zachodzących w jesiennej przyrodzie,  poznanie historii najbliższej okolicy,  rozwój umiejętności badawczych uczniów. W sobotę 19 października 2013 r. odbył się organizowany przez Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi rajd pod hasłem „Marsz po zdrowie-powitanie jesieni”. Przeznaczony był on dla uczniów rumskich szkół podstawowych. Imprezę przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego Gimnazjum nr 1 w Rumi. W rajdzie uczestniczyło 50 uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Gimnazjum nr 1 w Rumi.  SP10, SP9 Uczestnicy stworzyli trzy zespoły, z których każdy miał do pokonania inną trasę pod przewodnictwem przydzielonego nauczyciela Gimnazjum. Zadania przewidziane do wykonania mobilizowały uczestników do bacznej obserwacji trasy zarówno pod względem przyrody jak i historii Rumi. Każda z tras kończyła się w Gimnazjum nr 1, gdzie na wszystkich uczestników rajdu czekał poczęstunek uzupełniający energię. Na zakończenie reprezentacje szkół wzięły udział w konkurencjach sprawnościowych (tor przeszkód) oraz w mini turnieju w „zbijaka”. Po podsumowaniu wyników każdy uczestnik otrzymał drobny upominek, a każdy zespół -dyplom uczestnictwa w rajdzie.  http://www.gim1rumia.edu.pl/attachments/article/342/obszar%20nr%205-%20Marsz%20po%20zdrowi Jolanta Braun Jolanta Lewandowska 
39 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Szkolne Koło Caritas wychowanie uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół podstawowych, osoby niepełnosprawne, seniorzy, dzieci lokalny cały rok praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie; uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie; budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobo NASZE DZIAŁANIA: - w SP6 – pomoc dzieciom w klasach integracyjnych. - Dyżury w Domu Terapii Zajęciowej CARITAS – pomoc niepełnosprawnym wychowankom. - Korepetycje uczniowskie – pomoc w nauce na terenie szkoły. - Czytanie książek dzieciom z przedszkola "Słoneczna Jedynka" - Odwiedziny u niepełnosprawnego chłopca - Pomoc dzieciom z rodzinnego domu dziecka - Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi - Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni - Dom Terapii Zajęciowej Caritas w Rumi - Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych Caritas w Rumi - Przedszkole "Słoneczna Jedynka" - Rodzinny Dom Dziecka w Rumi Poprzez różnorodną działalność wolontariusze: - doświadczają radości w posłudze bliźnim - realizują przykazanie miłości w sposób czynny - poznają nowych ludzi - zdobywają ważne życiowe doświadczenia - odkrywają nowe możliwości - lepiej poznają siebie samych. http://www.gim1rumia.edu.pl/component/content/category/14 Jolanta Braun Izabela Miotke 
40 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Szkolne Koło Caritas wychowanie uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół podstawowych, osoby niepełnosprawne, seniorzy, dzieci lokalny cały rok praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie; uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie; budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobo NASZE DZIAŁANIA: - w SP6 – pomoc dzieciom w klasach integracyjnych. - Dyżury w Domu Terapii Zajęciowej CARITAS – pomoc niepełnosprawnym wychowankom. - Korepetycje uczniowskie – pomoc w nauce na terenie szkoły. - Czytanie książek dzieciom z przedszkola "Słoneczna Jedynka" - Odwiedziny u niepełnosprawnego chłopca - Pomoc dzieciom z rodzinnego domu dziecka - Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi - Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni - Dom Terapii Zajęciowej Caritas w Rumi - Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych Caritas w Rumi - Przedszkole "Słoneczna Jedynka" - Rodzinny Dom Dziecka w Rumi Poprzez różnorodną działalność wolontariusze: - doświadczają radości w posłudze bliźnim - realizują przykazanie miłości w sposób czynny - poznają nowych ludzi - zdobywają ważne życiowe doświadczenia - odkrywają nowe możliwości - lepiej poznają siebie samych. http://www.gim1rumia.edu.pl/component/content/category/14 Jolanta Braun Izabela Miotke 
41 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058-671-07-90 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Lekcja tańca dydaktyka uczniowie gimnazjum szkolny cały rok Cele lekcji:  Doskonalenie tańca: makarena, zorba, taniec belgijski.  Kształtowanie odpowiedzialności, współpracy w parze i w zespole.  Kształtowanie umiejętności szybkiej oceny sytuacji i przewidywania ruchu partnera Podczas fakultetów z wychowania fizycznego odbyła się międzyoddziałowa lekcja taneczna dla dziewcząt z kl. III d, e, a. Uczennice dowiedziały się, że taniec pozwala na wzmocnienie i uelastycznienie wszystkich mięśni naszego ciała. Jest to świetny sposób na rozluźnienie naszego kręgosłupa i stawów po wielogodzinnym siedzeniu. Taniec pomaga nie tylko rozluźnić się czy wzmocnić mięśnie. To także świetny sposób na złagodzenie bólu, poprawę krążenia krwi i pracy jelit. Ponadto podczas tańca, podobnie jak podczas każdego innego wysiłku, akcja serca zostaje przyspieszona, a co za tym idzie, spalamy więcej tłuszczu i gubimy zbędne kilogramy. Jak pokazują badania, w trakcie tańca w organizmie człowieka wydziela się adrenalina i noradrenalina, dzięki którym czujemy się lepiej i mamy więcej energii oraz endorfiny, znane też jako” hormony szczęścia”. Przewagą tańca nad ćwiczeniami siłowymi jest również zaangażowanie emocjonalne, jakie nam w związku z tą czynnością towarzyszy. Tańcząc nie ruszamy się dla samego ruchu, ale wczuwamy się w muzykę, poznajemy swoje ciało oraz wyrażamy własną osobowość  Uczeń - rozwija koordynację ruchową - rozwija siłę mięśni nóg i rąk - zwiększa szybkość reakcji - zna kroki taneczne - poznaje jak zachować się w zmieniających się sytuacjach - przeżywa radość i satysfakcję z uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach  http://www.gim1rumia.edu.pl/szkoa-w-ruchu/28-obszar-nr-2-wychowanie-fizyczne-alternatywne- Jolanta Braun Agnieszka Stankiewicz 
42 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10 sekretariat@gim1rumia.edu.pl III Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego "Kultura i obyczaje krajów anglojęzycznych Australia i Nowa Zelandia" dydaktyka uczniowie szkół gimnazjalnych woj. pomorskiego wojewódzki 1 miesiąc - przybliżenie uczniom kultury, obyczajów oraz tradycji krajów anglojęzycznych - wykorzystanie nowych możliwości edukacji w zakresie nauczania języka angielskiego - upowszechnienie znajomości języków obcych - podniesienie poziomu umiejętności językowych - motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy - kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do przedstawicieli innych narodów i kultur Zadania konkursowe: Zadaniem uczniów było przygotowanie oraz przedstawienie informacji, ciekawostek z dziedziny kultury i obyczajów oraz elementów historii krajów anglojęzycznych (Australii i Nowej Zelandii). Prezentacje odbywały się w formie: scenki, wywiadu, pokazu multimedialnego, degustacji potraw, pokazu strojów narodowych, programu telewizyjnego itd. Dnia 21.11.2014 w Gimnazjum nr 1 w Rumi odbył się III Wojewódzki Konkurs Języka Anielskiego „Kultura i Obyczaje Krajów Anglojęzycznych”, w tej edycji tematem przewodnim były Australia i Nowa Zelandia. W konkursie wzięło udział 43 uczniów z Gimnazjów w Bolszewie, Kolbudach, Gdyni, Rumi i Gdańska. Jury w składzie: Katarzyna Lepacka, Małgorzata Rozpara oraz Robert Cyrta oceniało uczestników w kategoriach: poprawność językowa, ujęcie tematu, wrażenie artystyczne. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty  Wojewódzki Konkurs „Kultura i Obyczaje Krajów Anglojęzycznych” cieszy się dużą popularnością zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli województwa pomorskiego. Młodzież uczy się języków obcych, dzięki uczestnictwu w konkursie poszerza swoją wiedzę i umiejętności.  http://www.gim1rumia.edu.pl/konkursy/423-iii-konkurs-kultura-i-obyczaje-krajow-anglojzyczn Jolanta Braun A. Netter 
43 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Projekt edukacyjny - Historia niemieckiej piłki nożnej inne uczniowie gimnazjum szkolny 4 miesiące przybliżenie rówieśnikom historii niemieckiej piłki nożnej zachęcenie uczniów do nauki języków obcych rozbudzenie zainteresowań kolegów i koleżanek nauką języków obcych nauka współpracy w zespole i odpowiedzialności za podejmowane zadania zaprezentowanie i wykorzystanie w praktyce umiejętności językowych z języka niemieckiego  W projekcie edukacyjnym pt. „Historia niemieckiej piłki nożnej” udział wzięli uczniowie klasy IIId. Projekt realizowany był w terminie 4 kwietnia - 26 września 2013 roku w Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Ormińskiego w Rumi. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy każda grupa została zapoznana ze specyfiką metody projektu i jej dokumentacją, a następnie w sposób właściwy dla każdej z grup przystąpiła do realizacji projektu. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym uczniowie zaplanowali swoją pracę oraz zastanowili się nad celami, formą oraz treścią projektu, sprecyzowali zadania do wykonania oraz ustalili formę i termin publicznej prezentacji. Kolejnym krokiem był przydział obowiązków i konkretnych zadań do wykonania przez poszczególnych uczestników.  Problemem, jaki uczniowie zamierzali rozwiązać, było pytanie „Jak rozwijała się piłka nożna w Niemczech na przestrzeni lat?” oraz przedstawienie historii niemieckiej piłki nożnej. Problem ten został szczegółowo przemyślany i opracowany. Uczniom udało się go rozwiązać. http://www.gim1rumia.edu.pl/projekty/243-projekt-edukacyjny-historia-niemieckiej-piki-none Jolanta Braun Agnieszka Glinka 
44 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 1058 6710790 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Bieg kaszubski Rumia  inne uczniowie gimnazjum lokalny 1 dzień - zapoznanie z różnymi aspektami wolontariatu, - Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, - Rozwijanie cech charakteru: punktualność, obowiązkowość, systematyczność, skrupulatność, - Kształtowanie postawy otwartości na nowe pomysły i sposoby działania. 60 rocznica nadania praw miejskich Rumi stała się okazją do uczczenia jej poprzez promocję aktywnego wypoczynku i promocję Rumi i Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Nasza młodzież, 33 osoby poprzez oprawę biegu, stała się wsparciem zarówno dla organizatorów jak i sportowców biorących udział w zawodach. Była to dla nich okazja do zdobycia nowych umiejętności i bezcennych doświadczeń oraz poznanie nowych ludzi – sportowców. Udział w przygotowaniach i przebiegu imprezy sportowej dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Zdobyte umiejętności młodzież nasza będzie mogła wykorzystać w swoim życiu prywatnym jak i zawodowym.  Klub Uczniowski TRI-TEAM - nawiązanie kontaktów, poznanie ludzi z pasją - nabywanie kształtowanie, ważnych cech osobistych tj. zarządzanie włąsnym czasem i stanowiskiem pracy - umiejętności pracy w zespole - odpoweidzialnosć - asertywność http://www.gim1rumia.edu.pl/aktualnosci/519-bieg-kaszubski-rumia-19102014r Jolanta Braun Anna Okrój 
45 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi 84-230 Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790 sekretariat@gim1rumia.edu.pl "Rola rodzica jako partnera szkoły w procesie wychowania i uczenia się młodego człowieka" - konferencja wychowanie Rodzice, nauczyciele Zasięg lokalny, zaproszeni zostali rodzice i nauczyciele szkół z miasta Przygotowanie kilka dni, sama konferencja 2 godz. Wzmocnienie roli rodzica jako partnera szkoły. 19 kwietnia 2013 roku o godzinie 16.00 odbyła się w Gimnazjum nr 1 im.ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi konferencja pt. „ Rola rodzica jako partnera szkoły w organizacji procesu wychowania i uczenia się młodego człowieka” zorganizowana przez zespół polonistów.Pomysłodawcą była nauczycielka j. polskiego p. Agnieszka Kerlin. Odwiedzili nas nauczyciele i rodzice, wiceburmistrz miasta, którzy wysłuchali prelekcji i prezentacji pedagoga szkolnego, psychologa, opiekuna szkolnego wolantariatu, nauczycieli oraz zaproszonych gości: Anny Ratkiewicz – Syrek z Teatru Szekspirowskiego, Magdaleny Sagan z Rady Rodziców, Ewy Tuz z Centrum Edukacji Nauczycieli. W wystąpieniach i późniejszej dyskusji poruszone zostały zagadnienia dotyczące kształtowania się osobowości młodego człowieka, roli rodziców w organizacji projektów pozaszkolnych, roli rodziców w ocenianiu kształtującym, funkcji Rady Rodziców, roli rodziców w wolontariacie szkolnym, współpracy szkoły i rodziców w tworzeniu dokumentacji szkolnej. Na zakończenie odbyła się ewaluacja przedsięwzięcia. Każdy uczestnik mógł wyrazić opinię nt. celowości tego typu działania.  Centrum Edukacji Nauczycieli, Teatr Szekspirowski, Rada Rodziców   Jesteśmy zadowoleni z efektu konferencji, mamy nadzieję, że przyczyni się ona do dalszych dyskusji na temat roli rodzica w szkole. Udało się wypracować wspólne wnioski rodziców i nauczycieli do działań w szkole dotyczących jej mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Nasze przedsięwzięcie zostało pozytywnie ocenione przez władze Rumi, wiceburmistrz, pan Marcin Fuchs nazwał konferencję „pierwszą tego typu inicjatywą w naszym mieście”. http://www.gim1rumia.edu.pl/index.php/aktualnoci/140-konferencja-dla-rodzicow-i-nauczyciel Jolanta Braun Zespół nauczycieli j. polskiego - koordynator Danuta Sahajdaczna 
46 Gimnazjum nr 1 im.ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790 sekretariat@gim1rumia.edu.pl Ewaluacja wewnętrzna metodą "profil szkoły" organizacja i zarządzanie Uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni Zasięg szkolny cyklicznie w każdym roku szkolnym Diagnoza szkoły przez wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi.  Na początku września przeprowadzamy ewaluację wewnętrzną, dotyczącą różnych aspektów pracy szkoły, metodą "Profil szkoły". W badaniu brali udział przedstawiciele wszystkich członków społeczności szkolnej: nauczyciele, uczniowie, rodzice, personel administracyjny. Grupa uczniów liczyła 14 osób – po dwóch przedstawicieli każdej klasy II oraz III, 13 rodziców – mających dzieci we wszystkich klasach II i III, grupa nauczycieli (14 wychowawców klas II i III), oraz pracownicy administracji i obsługi (12 osób). Każda z grup dyskutowała na temat sytuacji naszej szkoły, analizując poszczególne aspekty jej pracy i zaznaczając na schemacie swoją ocenę oraz opinię na temat tendencji zmian. Bardzo ważnym elementem dyskusji były argumenty, każda ocena oraz opinia została poparta konkretnym spostrzeżeniami, faktami, danymi. Do każdego obszaru uczestnicy badania otrzymali pytania pomocnicze przygotowane przez zespół ds. ewaluacji, które ułatwiły im sprecyzowanie opinii, a także pozwalały porównać odpowiedzi uzyskane od wszystkich respondentów. Drugim etapem było spotkanie przedstawicieli wszystkich szkolnych społeczności (3 osoby z każdej grupy) pod przewodnictwem dyrektora szkoły. Podczas spotkania przedstawiciel każdej z grup przedstawiał argumenty wypracowane na spotkaniu „swojej” grupy oraz wspólnie ustalone słabe i mocne strony szkoły. Na zakończenie spotkania wspólnie zebrano wnioski i rekomendacje do dalszej pracy szkoły trakcie przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej nowatorską metodą „profil szkoły” powstała "mapa szkoły" obejmująca obszary takie jak: efekty kształcenia i wychowania, nauczanie - uczenie się, nasza szkoła w środowisku lokalnym, czy organizacja i zarządzanie. Argumenty wszystkich środowisk, tworzone mapy, mocne i słabe strony szkoły umieszczamy na stronie internetowej szkoły.Od połowy września do końca kwietnia pracujmy nad poprawą słabych stron szkoły. W maju powtarzamy samoocenę metodą "Profil szkoły"  CEO, ORE Włączyliśmy rodziców w życie szkoły, aktywnie pracują nad planem wychowawczymi i profilaktyki oraz koncepcją pracy szkoły. Wszystkie klasy opracowały swoje mocne i słabe strony. Spisali to na arkuszach, papiery umieścili w klasach i pracują nad poprawą i wzmocnieniem swoich pozycji. Nauczyciele mają gotowe materiały na lekcje wychowawcze. Prezentację ewaluacji wewnętrznej metodą „Profil szkoły” umieściliśmy na stronie szkoły http://www.gim1rumia.edu.pl Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły poznali metodę ewaluacji wewnętrznej „Profil szkoły”, w wyniku, której diagnozowane są mocne i słabe strony pracy szkoły. Ewaluacja wewnętrzna tą metodą zaangażowała całą społeczność szkolną. Otwarta komunikacja w celu uzyskania szerokiej perspektywy sytuacji szkoły powiodła się. Na podstawie diagnozy zaplanowaliśmy działania służące rozwojowi i doskonaleniu jakości pracy szkoły poprzez pracę zespołową. Sporządzone w ten sposób plany mogą liczyć na akceptację i zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Po analizie mocnych i słabych stron szkoły, w celu poprawy efektów kształcenia, zachęcam nauczycieli do wprowadzania elementów oceniania kształtującego. Odbyliśmy szkolenia z CEO, ORE i wprowadzamy elementy oceniania kształtującego na lekcjach.  www.gim1rumia.edu.pl Jolanta Braun Jolanta Braun 
47 Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej Gdynia10-Lutego 26586203316 gim1gdy@gd.pl Akademia Jedynki zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie Gimnazjum nr 1 szkolny rok szkolny  edukacja prozawodowa i aktywizowanie młodzieży poprzez współpracę szkoły z absolwentami, rodzicami i środowiskiem lokalnym  Akademia Jedynki to wspólne przedsięwzięcie społeczności szkolnej z absolwentami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, którego celem jest propagowanie aktywnego stylu życia i świadomego planowania kariery zawodowej. Oferta jest skierowana do wszystkich uczniów gimnazjum, którzy mogą brać udział w warsztatach i spotkaniach prowadzonych cyklicznie przez absolwentów, rodziców, przedstawicieli firm między innymi przy pomocy metod edukacji nieformalnej (cafe seminar, metoda myślących kapeluszy). Magazyn Together, Gdynia Rodzinna Efektem jest podniesienie świadomości uczniów klas trzecich na temat oferty szkół ponadgimnazjalnych i takiego wyboru kolejnej szkoły, by spełniał ich oczekiwania. Kolejnym efektem jest wzrost świadomości dotyczącej zalet aktywnego stylu życia oraz zdrowego żywienia. Działania połączyły wszystkie strony: rodziców, uczniów, nauczycieli, absolwentów, przedstawicieli różnych instytucji wokół tematyki prozawodowej (świadomego planowania przyszłości) oraz zalet bycia aktywnym (włączanie społeczne).  http://gim1gdynia.com/akademia-jedynki/ Oktawia Gorzeńska Oktawia Gorzeńska (dyrektor szkoły) 
48 Gimnazjum nr 1 w Lęborku LęborkI Armii Wojska Polskiego 100-59 862 22 51 gim1lebork@op.pl projekt edukacyjny LODÓWKA wychowanie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe ogólnopolski, międzynarodowy, globalny od październik 2011 do bezterminowo łaczenie wiedzy dotyczącej JEDZENIA ze sztuką wizualną ( edukacja + visual art)  Na potrzeby projektu prowadzimy blog, na którym uczniowie cyklicznie zamieszczają zdobyte i opracowane przez siebie informacje. Fundamentem działań jest ­­­zdobycie i przekazanie rzetelnej wiedzy o żywności oraz skłonienie konsumentów do zwracania uwagi na skład chemiczny produktów. Od dwóch miesięcy zaglądamy do lodówek ludzi na całym świecie oraz zapraszamy ich właścicieli do zabawy. Antarktyda, Spitsbergen, Panama, Salvador, Australia, Meksyk, USA, Kanada, Francja, Japonia , Białoruś, Grecja, Niderlandy, Gwatemala, Armenia - to tylko niektóre z miejsc, skąd otrzymaliśmy zdjęcia i informacje. Szukamy przede wszystkim nietypowych lodówek – ze stacji polarnych, łodzi podwodnych, platform wiertniczych, wahadłowców. Lodówek towarzyszących ludziom w wyprawach do najdalszych zakątków Ziemi i tych, które spotykają na drodze podróżnicy zaprzyjaźnieni z projektem. Podczas swoich wypraw robią oni zdjęcia na potrzeby naszego projektu. Nawiązaliśmy również kontakt z ludźmi sztuki, którzy często w swoich przedsięwzięciach artystycznych uwzględniają motyw JEDZENIA i prezentują go w unikatowy sposób. Pomoc w realizacji projektu zaproponowała między innymi Stephenie de Rouge – wykładowca w International Center of Photography i fotograf niezależny New York Times. Staramy się nie bazować na informacjach i zdjęciach z Internetu. Sami docieramy bezpośrednio do źródeł informacji i osób nam pomocnych. Lód z lodowca na Spitsbergenie, mający około 1000 lat, otrzymaliśmy od profesora P. Głowackiego - Kierownika Zakładu Badań Polarnych PAN. Szukając zdjęcia lodówki na łodzi podwodnej, zwróciliśmy się do oficera prasowego Marynarki Wojennej. Rzetelne informacje, dotyczące głodu na świecie, otrzymaliśmy z Polskiej Akcji Humanitarnej. Wywiady z lekarzami i podróżnikami przeprowadziliśmy osobiście, a wszystkie reportaże dotyczące Food & Art są materiałami autorskimi.  PAH, Marynarka Wojenna, PAN ( stacja polarna na Spitsbergenie),Eduscience, CEO, stacja badawcza na Antarktydzie Dzięki projektowi mamy styczność z ludźmi na całym świecie – przez pryzmat jedzenia znajdującego się w lodówkach, uczniowie poznają wycinek kultury danego państwa. O tyle ważny, iż sami dotarli do źródła. Widać ściśle zarysowaną współpracę uczniów z różnych poziomów edukacyjnych. Uczniowie nabywają i szlifują umiejętności niezbędne w świecie technologii i komunikacji, sami tworzą aplikacje, formularze i artykuły. Dbają o profil na Facebook’ u i blog (motyw lodówki na blogu został stworzony przez uczestnika projektu). Zaangażowaliśmy się także w działalność charytatywną. Znając sytuację na Białorusi, uczniowie potrafili w ciągu dwóch dni przygotować niespodziankę żywnościową dla kolegów z Mińska i przesłać ją na adres ambasady. Ekipa projektowa zakupiła także 100 l wody pitnej dla Sudanu i Autonomii Palestyńskiej. W najbliższym czasie zorganizujemy zajęcia dotyczące odżywiania dla wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, wykorzystując nowoczesne narzędzie e-learningowe - platformę Eduscience. Natomiast wiosną zapraszamy na szkolny Extreme Food Festival – imprezę, na której będzie można skosztować jedzenie dla kosmonautów, ciasteczka z tratw ratunkowych, przysmaki i dania obiadowe z pakietów żywnościowych wojsk NATO i Wojska Polskiego. Nie zapomnieliśmy również o mieszkańcach miasta - pod koniec roku szkolnego planujemy ciekawy w formie happening oraz kampanię społeczną. Realizacja projektu jest przygodą, podczas której spotykamy niesamowitych ludzi: przyjaciółmi projektu zostali: Beata Pawlikowska, Marek Kamiński i Władysław Grodecki, a informacje o nas pojawiły się w radiu Zet, Radiu Gdańsk oraz na portalu internetowym CEO i miesięczniku Dyrektor Szkoły www.lodowkabeztajemnic.com Anna Rzepa, Barbara Cieślak Anna Rzepa, Barbara Cieślak 
49 Gimnazjum nr 14 Gdynia81-155 Gdynia ul. Płk. Dabka 20758 665 03 13 fax 58 665 36 36 sekretariat@zso4gdynia.eu Innowacja pedagogiczna z języka polskiego dla klasy teatralno-dziennikarskiej gimnazjum KUR. 403/3/07-"Myślę więc jestem-bliżej teatru i mediów" dydaktyka uczniowie gimnazju i liceum, rodzice i dziadkowie szkolny i lokalny od września 2007-nadal 1. Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nabywania przez uczniów gimnazjum umiejętności polonistycznych i artystycznych oraz racjonalnego korzystania z dóbr kultury.2.Przygotowanie uczniów do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym.3. Rozbudzenie motywacji do korzystania z rożnych źrodeł i tekstów kultury.4. Doskonalenie umiejetności dziennikarskich, a także praktyczne wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności przy redagowaniu tekstów i tworzeniu spektakli.5.Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Celem nadrzędnym programu było skupienie w jednej klasie uczniów o zainteresowaniach teatralnych i dziennikarskich młodzieży uzdolnionej, która chciałaby rozwijać swój talent i poszerzać wiedzę z różnych dziedzin kultury, szczególnie teatru i dziennikarstwa..Od 8 lat uczniowie realizują projekty przedstawień teatralnych (spektakle na szkolnej scenie:"Romeo i Julia", "Sąd nad Balladyną", "Dziady"cz.II,"Zaduszki poetyckie","Jasełka bożonarodzeniowe",spektakle słowno-muzyczne, wieczornice poetyckie,talentiady);wiadomości i umiejętności dziennikarskie wykorzystują przy wydawaniu szkolnej gazetki " GŁOS GIMNAZJALISTY", organizacji i prowadzeniu konferencji prasowych z udziałem zaproszonych gości ( aktorzy, sportowcy, dziennikarze lokalnych mediów). Uczniowie grają w spektaklach według własnych scenariuszy, występują w przeglądach teatralnych w MDK i teatrze. W ramach Koła Miłośników Poezji, Teatru i Filmu oraz Klubu Młodych Twórców młodzież bierze udział w warsztatach teatralnych, filmowych, dziennikarskich, zajęciach muzealnych, wieczornych spektaklach w Teatrze Muzycznym, Teatrze Miejskim, Teatrze "Czwarte Miasto". Na lekcjach języka polskiego uczniowie zdobywają wiedzę, m.in.,na temat historii teatru, etapu jego rozwoju, warsztatu pracy aktora, różnych technik teatralnych, dziennikarskich form wypowiedzi, kodeksu pracy dziennikarza. Pod kierunkiem polonisty-logopedy doskonalą aparat artykulacyjny mowy, ćwiczą dykcję, pracują nad kulturą żywego słowa. Młodzi artyści mogą poszczycić się osiągnięciami rangi ogólnopolskiej(laureaci konkursów poetyckich i prozatorskich w Krakowie, Katowicach i Słupsku). W realizacji programu uczestniczą również rodzice, którzy wraz z dziećmi chętnie biorą udział w wieczornych spektaklach w gdyńskich teatrach, wspierają i pomagają przy organizacji uroczystości klasowych i szkolnych.  1. Teatr Muzyczny im. D.Baduszkowej w Gdyni. 2. Teatr Miejski w Gdyni. 3. Teatr "Czwarte Miasto" w Gdyni. 4. Muzeum Miasta Gdyni. 5. Redakcja "Kuriera Gdyńskiego".  1. Znajomość historii sceny i środków masowego przekazu otwiera uczniów na wiele aspektów życia społecznego. 2. Rozwój umiejętności polonistycznych i artystycznych, osobistych oraz wychowawczych. 3.Swobodne poruszanie się wśród licznych form warsztatu dziennikarskiego oraz odróżnienie gatunków dramatu, obrazujących różne ludzkie zachowania. 4. Właściwe posługiwanie się aparatem artykulacyjnym mowy. 5. Integracja środowiska szkolnego i lokalnego wokół wydarzeń artystycznych. 6. Rozwijanie talentów uczniów zdolnych.  www.zso4gdynua.eu Danuta Piotrowicz Danuta Piotrowicz 
50 Gimnazjum nr 14 Gdyniaul. Płk. Dąbka 20758 665 03 13 fax 58 665 36 36 sekretariat@zso4gdynia.eu "Z mitologią za pan brat" - konkurs dydaktyka uczniowie klas trzecich gimnazjum szkolny cyklicznie od kilku lat w miesiąciu listopadzie propagowanie wiedzy o kulturze , sztuce i wierzeniach starożytnych Greków Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap - test ze znajomości mitologii starożytnej Grecji dla wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum.Podczas II etapu 4- osobowe reprezentacje klas, wyłonione podczas I etapu,prezentują wiedzę z zakresu mitologii greckiej w następujących kategoriach: encyklopedia wiedzy (na podstawie mitu o Heraklesie), CV wybranego boga greckiego ubiegającego się o pracę na ziemi, telegram (w oparciu o Legendy Tebańskie), notatka encyklopedyczna oraz plan wydarzeń (na podstawie Tułaczki Odyseusza), związki frazeologiczne diagram,prezentacja strojów z epoki i atrybutów bogów, scena ilustrująca wybrany mit, itp. II etap konkursu odbywa się w czytelni szkolnej, w scenerii nawiązującej do obyczajowości i wierzeń starożytnych Greków.  ---------------------- Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu mitologii grackiej. www.zso4gdynua.eu Aleksandra Wierzbińska, Beata Stachowska Aleksandra Wierzbińska, Beata Stachowska, Danuta Piotrowicz, Małgorzata Hutel 
51 Gimnazjum nr 14 Gdyniaul. Płk. Dąbka 20758 665 03 13 fax 58 665 36 36 sekretariat@zso4gdynia.eu "Z mitologią za pan brat" - konkurs dydaktyka uczniowie klas trzecich gimnazjum szkolny cyklicznie od kilku lat w miesiąciu listopadzie propagowanie wiedzy o kulturze , sztuce i wierzeniach starożytnych Greków Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap - test ze znajomości mitologii starożytnej Grecji dla wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum.Podczas II etapu 4- osobowe reprezentacje klas, wyłonione podczas I etapu,prezentują wiedzę z zakresu mitologii greckiej w następujących kategoriach: encyklopedia wiedzy (na podstawie mitu o Heraklesie), CV wybranego boga greckiego ubiegającego się o pracę na ziemi, telegram (w oparciu o Legendy Tebańskie), notatka encyklopedyczna oraz plan wydarzeń (na podstawie Tułaczki Odyseusza), związki frazeologiczne diagram,prezentacja strojów z epoki i atrybutów bogów, scena ilustrująca wybrany mit, itp. II etap konkursu odbywa się w czytelni szkolnej, w scenerii nawiązującej do obyczajowości i wierzeń starożytnych Greków.  ---------------------- Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu mitologii grackiej. www.zso4gdynua.eu Aleksandra Wierzbińska, Beata Stachowska Aleksandra Wierzbińska, Beata Stachowska, Danuta Piotrowicz, Małgorzata Hutel 
52 Gimnazjum nr 14 Gdyniaul. Płk. Dąbka 20758 665 03 13 fax 58 665 36 36 sekretariat@zso4gdynia.eu Konkurs ze znajomoścI lektur dydaktyka uczniowie klas trzecich gimnazjum szkolny cyklicznie od kilku lat w miesiąciu marcu Popularyzacja wśród uczniów gimnazjum. Sprawdzenie zakresu znajomości lektur szkolnych.Motywowanie do samodoskonalenia. Konkurs składa się z dwóch etapów.Uczniowie muszą wykazać się znajomością lektur szkolnych dla klas I - III, zgodnych z podstawą programową.I etap, to test ze znajomości lektur dla wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum.Podczas drugiego etapu rywalizują ze sobą 4 - osobowe reprezentacje klas, które uzyskały najwięcej punktów z testu.W drugim etapie wyłonione drużyny rywalizują ze sobą w następujących konkurencjach: krzyżówka,słynne cytaty,błędy w tekstach, co to za postać literacka, prezentacja strojów bohaterów lektur, mini inscenizacja wydarzeń, itp. Zwycięscy otrzymują dyplomy i nagrody w postaci lektur omawianych na IV etapie edukacyjnym. -------------------------- Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu lektur szkolnych dla klas I - III przed egzaminem gimnazjum. www.zso4gdynua.eu Aleksandra Wierzbińska, Beata Stachowska Aleksandra Wierzbińska, Beata Stachowska, Danuta Piotrowicz, Małgorzata Hutel 
53 Gimnazjum nr 1im. Ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790  sekretariat@gim1rumia.edu.pl  Dotyk sztuki w gimnazjum zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe nauczyciele szkolny cały rok szkolny rozwój uzdolnień plastycznych Stymulowanie zdolności plastycznych Zdolności spełniają ważną rolę w życiu człowieka. Decydują one o jego powodzeniach, bądź niepowodzeniach, o sukcesach i o efektach działań ucznia w szkole. Młodzież w wieku gimnazjalnym nie jest obojętna wobec plastyki. Chętnie podejmuje działalność plastyczną, która sprawia jej radość i zadowolenie. Nie stroni od wielu zajęć, które są związane z treścią plastyki. Interesuje się obrazem rzeczy i świata, fotografuje i filmuje, młodzi są rozmiłowani w pięknym stroju, lubią ładne przedmioty w otoczeniu. Nauczyciel powinien być twórcą i badaczem. Powinien umieć wyzwolić u uczniów chęć działań artystycznych i je podtrzymać. Powinien prowadzić ucznia tak, aby tworzył i postrzegał tworzony przez siebie obraz na każdym etapie jego ewolucji graficznej w sposób umożliwiający intuicyjne poznawanie samego siebie i otaczającego środowiska. Lubią tworzyć W rozwijaniu zainteresowań i zdolności plastycznych, duże znaczenie mają zajęcia pozalekcyjne, które są formą wychowania estetycznego młodzieży. Uczniowie z własnego wyboru i zgodnie z własnymi zainteresowaniami biorą udział w zajęciach. Kontakt ze sztuką inspiruje uczniów do działań plastycznych. Kontakty te wzbogacają świadomość ucznia. U młodych odbiorców powstaje potrzeba konfrontowania, porównywania, wreszcie potrzeba indywidualnego spojrzenia na sztukę. Systematyczne i częste kontakty ze sztuką wzbogacają wrażliwość i wyobraźnię, uczą nowych technik i środków wyrazu. Są także bodźcem do wyzwolenia ukrytych talentów, a dla wielu uczniów stają się inspiracją do działań plastycznych. Podstawy z rysunku i malarstwa Zajęcia koła plastycznego w naszej szkole odbywają się 2 godziny w tygodniu lub organizujemy sobotnie plenery malarskie. Zaczynamy od rysunku martwej natury ołówkiem, węglem. Kolejnym etapem jest obserwacja dzieł mistrzów. Wybieramy się na wystawę do muzeum, galerii sztuki, przeglądamy albumy z malarstwem. Zaczynamy od prostych ćwiczeń z wykorzystaniem wąskiej gamy kolorystycznej, wychodząc od 2-3 kolorów. Uczymy się podstawowych rzeczy: jaką pozycję przyjąć przy sztaludze, jak trzymać pędzel, jak wykreślić perspektywę oraz znać przynajmniej w teorii podstawy mieszania kolorów. Następnie malujemy figury geometryczne farbą akrylową. Uczymy się malować światłocień, a następnie ustawiamy np. martwą naturę i zajmujemy się kompozycją. Zaczynając malowanie wybieramy większe formaty podobrazia. Wykonujemy szkic, przy użyciu ołówka lub robiąc podmalówkę rozcieńczoną farbą. Zaznaczmy miejsca najbardziej zacienione, pamiętając o odpowiednim rozmieszczeniu poszczególnych elementów na obrazie. Na podmalówkę zaczynamy nakładać warstwy farby za pomocą grubego pędzla, nakładamy barwne plamy. Staramy się wymodelować w ten sposób bryłę przedmiotu. Zwracamy uwagę na to jak nakładamy farbę, kierunek jej nanoszenia powinien dodatkowo podkreślić kształt malowanego obiektu. Detale i bliki świetlne malujemy na końcu. Co jakiś czas robimy przerwę aby spojrzeć na obraz „świeżym okiem” i korygujemy niedociągnięcia. Po takich ćwiczeniach próbujemy malować to co podpowiada nam wyobraźnia. Sukcesy malarskie uczennicy Gimnazjum nr1 w Rumi W taki sposób swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła uczennica Gimnazjum nr1 w Rumi Alicję Went, która rozwija pasję malarstwa uczestnicząc systematycznie na zajęciach koła plastycznego. Uczennica poprzez pracę osiąga coraz to wyższe sukcesy w konkursach plastycznych, co świadczy, że jej talent się rozwija i został dostrzeżony nie tylko w środowisku lokalnym ale na wyższych szczeblach. Zdiagnozowanie uzdolnień specjalnych dokonano poprzez obserwacje uczennicy przez nauczyciela plastyki oraz rodziców. Szkoła motywowała Alicję do brania udział w licznych konkursach, nauczyciel prowadził warsztaty malarskie zapraszając rumskich malarzy p. A. Zwarę i p. A. Bieszke. Malarze dzielili się swoim doświadczeniem udzielali rad i wskazówek młodym artystą  MDK w Rumi,lokalni malarze ukcesy uczennicy Alicji Went: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Olimpiada w Londynie 2012” – IV miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Bajki, baśnie i bajeczki” – II miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Św. Maksymilian M. Kolbe - 25 lat istnienia prowincji zakonu braci mniejszych konwentualnych w Gdańsku" - I miejsce Wyróżnienie w Ogólnopolskiej Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł " Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Malownicze zakątki Gdańska” – I miejsce Powiatowy Konkurs Plastyczny – „Jak być krwiodawcą?” – I miejsce Powiatowy Konkurs „Powiat wejherowski okiem plastyka i fotografa” – Nagroda Główna XI Miejski Konkurs Plastyczny „Tu żyjemy” – Malowniczy Gdańsk – stolicą Pomorza – I miejsce Miejski Konkurs Plastyczny „3xP Pasja – Perspektywa – Przestrzeń” – I miejsce Miejski Konkurs Plastyczny ” 20 lat Straży Pożarnej” - III miejsce  http://www.gim1rumia.edu.pl/index.php/szkoa-odkrywcow-talenow/152-dotyk-sztuki-w-gimnazjum Jolanta Braun Beata Awsiukiewicz 
54 Gimnazjum nr 1im. Ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790  sekretariat@gim1rumia.edu.pl  Praca z uczniem zdolnym na zajęciach wokalnych uczeń zdolny nauczyciele, uczniowie szkolny cały rok szkolny rozwój uzdolnień muzycznych Każdy uczeń Gimnazjum nr 1 w Rumi, który chce kształcić swój głos na zajęciach wokalnych, musi wziąć udział w przesłuchaniu, które odbywa się każdego roku we wrześniu. Przesłuchanie polega na sprawdzeniu ogólnych zdolności muzycznych: słuchu, pamięci muzycznej, poczucia rytmu. Kandydaci są poproszeni o zaśpiewanie wybranej piosenki, powtórzenie usłyszanych dźwięków i rytmu. Z osobami, u których w czasie przesłuchania zdiagnozowałam uzdolnienia muzyczne, spotykam się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Prowadząc zajęcia wokalne, dostosowuję tryb pracy do indywidualnych potrzeb i umiejętności ucznia. Na początku przekazuję wiedzę na temat głosu oraz zasad i praw, jakim podlega jego eksploatacja. Uczniowie dowiadują się, czym jest aparat głosowy, którego używają zarówno w śpiewie, jak i w mowie, oraz jak należy dbać o higienę głosu. Dzięki licznym ćwiczeniom emisyjnym i dykcyjnym uczniowie mogą liczyć na wypracowanie skali głosu. Na tym etapie pracy wprowadzam do zajęć repertuar, który wybieramy wspólnie z uczniem według jego zainteresowań. Dysponuję zestawem podkładów ze ścieżką dźwiękową do polskich i zagranicznych utworów. W tej fazie ćwiczeń skupiam się już na umiejętności interpretowania tekstów oraz interpretacji partii wokalnej. W ramach zajęć zapoznaję uczniów ze znanymi wykonaniami wokalnymi różnych gatunków muzycznych, dzięki czemu rozwijam w nich umiejętność świadomego słuchania muzyki. MDK  Po takim przygotowaniu zgłaszam uczniów do udziału w konkursach. W tym roku szkolnym odkryłam talent u jednej uczennicy z klasy IId, która może poszczycić się wieloma sukcesami i wyróżnieniami, jak: Stypendium Artystyczne Burmistrza Miasta Rumi; Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w Tucholi – I miejsce; V Wojewódzki Konkurs Poezji i Dramy Angielskiej „English Poetry and Drama Contest” – I miejsce; V Festiwal „More Than Words 2012 – II miejsce; VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Lubię Poezję”– III miejsce; Wojewódzki Konkurs Poezji Polskiej – wyróżnienie; VIII Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej –wyróżnienie; Przegląd Talentów Wokalnych – wyróżnienie  http://www.gim1rumia.edu.pl/index.php/szkoa-odkrywcow-talenow/154-praca-z-uczniem-zdolnym- Jolanta Braun Beata Awsiukiewicz 
55 Gimnazjum nr 1im. Ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790  sekretariat@gim1rumia.edu.pl  Ziemia planetą ludzi uczeń zdolny nauczyciele, uczniowie szkolny cały rok szkolny rozwój uzdolnień - dziedzina geografii Nasze gimnazjum, jak co roku, przystąpiło do Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Zakończył się on dla nas sukcesem – uczeń klasy III d , Patryk Wodka, uzyskał tytuł finalisty. Podobnie jak rok wcześniej Patrykowi zabrakło 1 punktu do zdobycia tytułu laureata. Temat przewodni konkursu brzmiał: „Ziemia planetą ludzi”. Uczniowie musieli się wykazać nie tylko znajomością demografii, ale też innymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z ogólną wiedzą geograficzną (np. metody przedstawiania zjawisk na mapach, zamiana skali, stosowanie skali w praktyce, umiejętność czytania, interpretowania i posługiwania się mapą, wyznaczanie współrzędnych geograficznych, obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach i w kilometrach , ruchy Ziemi i ich następstwa, obliczanie wysokości Słońca, obliczanie czasu słonecznego i strefowego, granica zmiany daty, lokalizacja obiektów geograficznych na mapie itp.). Do etapu szkolnego obejmującego podstawę programową uczniowie naszej szkoły przygotowywali się samodzielnie. Praca ukierunkowana rozpoczęła się od momentu, kiedy wiedziałam, że uczeń zakwalifikował się do dalszego etapu. Zwykle spotykałam się z uczniem raz w tygodniu. Początkowo musieliśmy przede wszystkim skompletować niezbędną literaturę – podręczniki gimnazjalne dopuszczone do użytku szkolnego, podręczniki do szkół ponadgimnazjalnych, słownik pojęć geograficznych i w miarę dokładny atlas geograficzny. W podręcznikach zaznaczaliśmy tematy nawiązujące do problematyki konkursu. Patryk sukcesywnie się z nimi zapoznawał. Ponieważ w konkursie geograficznym uczeń musi się wykazać konkretną wiedzą: znajomością pojęć geograficznych, mapy jak i umiejętnościami geograficznymi (często związanymi z matematyką), od lat przygotowuję uczniów wg podobnego schematu. Posiadam już dość duży zbiór testów konkursowych z lat ubiegłych, dodatkowo gromadzę zadania ze zbiorów zadań geograficznych, testów gimnazjalnych, zeszytów ćwiczeń przeznaczonych do szkół średnich oraz arkuszy maturalnych. Materiały te stanowią bazę, z której wybieram dla ucznia zadania. Część z nich uczeń zwykle potrafi rozwiązać samodzielnie. Zadania i problemy sprawiające trudność rozwiązujemy wspólnie. Tak też pracowałam z Patrykiem. Ponadto wspólnie wyszukiwaliśmy niezbędne informacje na stronach internetowych (np. dotyczące współczesnych konfliktów na Ziemi czy osiągnięć badaczy Ziemi i podróżników). Na naszych spotkaniach konsultowaliśmy zebrane informacje, a także uzupełnialiśmy je. Ze stron internetowych czerpaliśmy najnowsze dane statystyczne dotyczące m.in. zmian liczby ludności na świecie, gęstości zaludnienia, wskaźnika przyrostu naturalnego na kontynentach i w wybranych krajach świata, salda migracji, wskaźników: PKB i HDI, liczby ludności największych miast świata. Nieodzowna w trakcie przygotowania do konkursu geograficznego jest oczywiście praca z mapami różnej treści i mapami konturowymi. Mapy konturowe: świata i kontynentów wykorzystywałam w celu utrwalenia umiejętności lokalizacji obiektów geograficznych. Zadania polegały na zaznaczaniu na mapie elementów linii brzegowej, ukształtowania powierzchni, jezior, rzek, miast, państw lub odwrotnie - na nazwaniu obiektów geograficznych już zaznaczonych na mapie. Dodatkowo, aby doskonalić tę umiejętność, korzystaliśmy ze strony internetowej http://maps.google.pl/. Zapoznanie się z tą stroną ułatwiło uczniowi rozwiązywanie zadań, które polegały na rozpoznawaniu obiektów na mapach satelitarnych. Tradycją naszych konkursów są zadania wymagające rozpoznaniu, które przedstawiają charakterystyczne miejsca Ziemi i popularne obiekty architektoniczne. Toteż przygotowując Patryka Wodkę korzystałam z gromadzonego przeze mnie od kilku lat zestawu takich zdjęć. Zdjęcia te systematycznie uzupełniam. Uczniowi muszą się one po prostu „opatrzyć”. Więc wielokrotnie je oglądaliśmy i nazywaliśmy. Rozwiązując podobne zadania korzystaliśmy również ze strony internetowej http://www.panoramio.com/. W związku z konkursem uczeń musiał się też zapoznać z dwoma rocznikami miesięcznika „Poznaj Świat” (2010, 2011). Ponieważ artykułów poświęconych problemom ludnościowym jest w tym czasopiśmie wiele, przejrzeliśmy je wspólnie, wybierając te, które uznaliśmy za istotne. Oczywiście należało je później przeczytać, wynotować ważne informacje czy ciekawostki, zapamiętać je, powtarzać. Oprócz systematycznej pracy, do uzyskania wysokiego wyniku w konkursie przyczyniły się wzajemne dobre relacje, zrozumienie i chęć osiągnięcia sukcesu. Nie współpracowałyśmy z żadnymi instytucjami. Finalist Konkuru geograficznego 2012 - Patryk Wodka http://www.gim1rumia.edu.pl/index.php/szkoa-odkrywcow-talenow/155-ziemia-planet-ludzi Jolanta Braun Małogorzata Maguza 
56 Gimnazjum nr 1im. Ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790  sekretariat@gim1rumia.edu.pl  Dzień Talentów uczeń zdolny nauczyciele, uczniowie, rodzice szkolny, lokalny 3 tygodnie promowanie ludzi z pasją Dnia 21 marca 2013r. mimo zimowej aury w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi panowała bardzo gorąca atmosfera. Powodem podwyższonej temperatury był zorganizowany Dzień Talentów, podczas którego gimnazjaliści mogli zaprezentować swoje możliwości szerokiemu gronu odbiorców. Głównym celem tego dnia było zaprezentowanie młodych ludzi, którzy swoimi zainteresowaniami, pasjami i uzdolnieniami wzbogacają nie tylko swoje życie, ale także życie swojego otoczenia. Społeczność szkolna miała okazję uczestniczyć w pierwszym spotkaniu z cyklu „Osobowości z pasją” i dowiedzieć się, jak swoje zainteresowania realizują niezwykli ludzie: Tadeusz Pietrzycki – prezes chóru „Lira” działającego przy parafii p.w. NMP WW w Rumi, Jolanta Braun – dyrektor Gimnazjum nr 1, tancerz Łukasz Brojakowski – absolwent naszej szkoły i Aleksandra Rutkowska – uczennica kl. III d, utalentowana piosenkarka. Całej czwórce wręczono pamiątkowe statuetki „Osobowość z pasją”. Spotkanie przebiegało w iście wiosennym nastroju, uświetnione występami niezawodnej szkolnej orkiestry dętej, oraz inscenizacjami mitów w wykonaniu uczniów klas pierwszych, którzy aktywnie pracują w kole teatralnym. Klasa druga o profilu artystycznym przedstawiła montaż słowno - muzyczny o tematyce profilaktycznej. Spektakl odbiegał od tradycyjnych przedstawień i zaskakiwała nowatorską formą. Opierał się z jednej strony na przedstawieniu problematyki dojrzewania, a z drugiej strony wprowadził nowe elementy ekspresji. Można było również podziwiać dyplomy, medale, puchary za sukcesy sportowe, artystyczne ale również za osiągnięcia uczniów w dziedzinach: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Wśród prezentacji uczniowskich nie zabrakło wspaniałych prac plastyczno-technicznych, modeli, prac wykonanych techniką decoupage, orgiami, fotografii artystycznej, wystawy malarskiej. Jako ostatni zaprezentował się zespół Kapela Podwórkowa „JB 9”, pod którą to tajemniczą nazwą ukryło się w przebraniach dziewięciu belfrów. Przygotowany pod opieką szkolnego lidera odkrywców talentów, występ dostarczył zarówno nauczycielom, jak i uczniom wiele radości i zakończył się wspólnym spontanicznym tańcem na scenie i na parkiecie. Okazuje się, że pasję i talent można odkryć w sobie zawsze, wystarczy tylko mieć odwagę, aby realizować marzenia. Chór "Lira", absolwenci naszej szkoły - podniesienie rangi szkoły w środowisku lokalnym, - stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności uczniów, - integracja społeczności szkolnej i lokalnej, - podniesienie poczucia własnej wartości u uczestników http://www.gim1rumia.edu.pl/index.php/szkoa-odkrywcow-talenow/153-dzie-talentow-w-gimnazju Jolanta Braun Irena Burczyk 
57 Gimnazjum nr 1im. Ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790 sekretariat@gim1rumia.edu.pl  Czerwony Krzyż „przejął” rumskie Gimnazjum nr 1 zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj, pomorskie 3 dni nabycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, współpraca w grupie i wymienia zdobytych wcześniej doświadczeń Przepełnieni ideą niesienia bezinteresownej pomocy chorym i rannym nastolatkowie opanowali budynek Gimnazjum nr 1 w Rumi wywieszając na elewacji budynku flagę Polskiego Czerwonego Krzyża. W ten sposób rozpoczęły się już po raz drugi organizowane w tej szkole warsztaty pierwszej pomocy PCK z cyklu „Zawody przed zawodami”, które mają na celu przygotować młodzież do udziału w mistrzostwach pierwszej pomocy. Oprócz uczniów z Gimnazjum nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi w warsztatach wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Redy, Wejherowa, Pucka, Gdyni, Kościerzyny i Nowego Dworu Gdańskiego - łącznie przybyły aż 54 osoby. Głównym organizatorem trwających od piątku do niedzieli (19-21 kwietnia) warsztatów była grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych wejherowskiego PCK kierowana przez Szymona Piotrowskiego, a współorganizatorem było Gimnazjum nr 1 w Rumi i działające w nim od kilku lat Szkolne Koło PCK prowadzone prze Rafała Piotrowicza, które podobne warsztaty zorganizowało samodzielnie w ubiegłym roku. Dodać trzeba, że warsztaty nie mogłyby się odbyć dzięki uprzejmości i gościnności dyrektor gimnazjum Jolanty Braun, która z zapałem wspiera wszelkiego rodzaju działalność wolontariacką wśród młodych ludzi, co mocno widoczne jest w prowadzonej przez nią placówce, jak i na terenie Rumi. Podczas warsztatów uczniowie doskonalili umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczyli się współpracy w grupie i wymieniali się zdobytym wcześniej doświadczeniem. Nie zabrakło również pokazów udzielania fachowej pomocy medycznej przeprowadzonych przez ratowników z Grupy Ratownictwa PCK w Wejherowie. Przyznać trzeba, że poziom wiedzy, jak i umiejętności młodych ratowników amatorów są na bardzo wysokim poziomie, którego pozazdrościć mogłoby bardzo wielu. Tegoroczne mistrzostwa pierwszej pomocy PCK odbędą się we środę 15 maja na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, potocznie nazywanym „Samochodówką”. W zawodach uczestniczyć będą pięcioosobowe drużyny, których zadaniem będzie udzielenie pomocy poszkodowanym w symulowanych zdarzeniach na kilku scenkach. Zwycięzca zawodów reprezentować będzie swoją szkołę i Zarząd Rejonowy PCK w Wejherowie na wojewódzkich zawodach okręgowych. PCK Wejherowo Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. http://www.gim1rumia.edu.pl/index.php/aktualnoci/176-czerwony-krzy-przej-rumskie-gimnazjum Jolanta Braun Rafał Piotrowicz 
58 Gimnazjum nr 1im. Ks. Stanisława Ormińskiego Rumiaul. Rodziewiczówny 10586710790  sekretariat@gim1rumia.edu.pl  Projekt edukacyjny „Nie oglądaj się za siebie - nigdy nie będzie jak w niebie” wychowanie uczniowie szkół postawowych, gimnazjalnych rodzice, nauczyciele lokalny 1 semestr Uświadomienie dzieci o negatywnych skutkach różnego rodzaju uzależnień. Kształtowanie postaw dbałości o własne zdrowie.   Dnia 18.12.2012r. o godz. 17.30 w sali 101 miała miejsce publiczna prezentacja projektu edukacyjnego. Projekt nosił tytuł „Nie oglądaj się za siebie - nigdy nie będzie jak w niebie”. Uczestnikami projektu było 21 uczniów klasy II E - artystycznej. Prezentacja składała się z dwóch części. W pierwszej – w formie multimedialnej przedstawiono zagrożenia płynące z uzależnień oraz przedstawiono broszurę na temat „Gdzie powinien szukać pomocy dorastający nastolatek?”. W drugiej części uczniowie przedstawili spektakl pt. „W krzywym zwierciadle” oraz zaprezentowali wystawę prac plastycznych w formie plakatów oraz karykatur pod hasłem „Uzależnieniom mówimy NIE”. W ramach projektu odbyły się pogadanki z policjanetem oraz kuratorem sądowym. Prezentację projektu obejrzeli zaproszeni goście, tj. dyrektor szkoły p. Jolanta Braun, rodzice klasy II E, rówieśnicy z klasy II D oraz uczniowie klas VI rumskich szkół podstawowych. Policjanci do spraw nieletnich - Komisariat Policji w Rumi, Sąd Rejonowy w Wejherowie - kurator sądowy. Wzrost świadomości uczniów o konieczności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Znajomość sposobów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, niebezpiecznymi. Powstanie galerii plakatów o tematyce profilaktycznej i promujących zdrowy styl życia.  http://www.gim1rumia.edu.pl/index.php/aktualnoci/99-projekt-edukacyjny-nie-ogldaj-si-za-si Jolanta Braun Beata Awsiukiewicz 
59 Gimnazjum nr 2 RumiaŚwiętojańska 11586710645 gim2rumi@wp.pl przygotowanie i organizacja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego"Kangur" dydaktyka Uczniowie Gimnazjum nr 2 szkolny 15.03.2012 co roku rozbudzanie zainteresowania matematyką przygotowanie i organizacja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych -wzrost zainteresowania nauką w klasach matematycznych i nie tylko -włączanie się coraz większej liczby uczniów do konkursu -wzrost znaczenia szkoły jako placówki, gdzie można rozwijać zainteresowania i uzdolnienia matematyczne www.gimnazjum2rumia.megahost.pl Agnieszka Perlak  
60 Gimnazjum nr 2 Rumiaul. Świętojańska11 84-230 Rumia5867106451 gim2rum@interia.pl Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla uczniów klas drugich dydaktyka uczniowie klas drugich gimnazjum miejski Konkurs jest organizowany od 2001 roku. Jest imprezą coroczną. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania chemią, przygotowanie do dalszego kształcenia chemicznego, egzaminów i innych konkursów. Uczniowie klas drugich rumskich gimnazjów podczas konkursu rozwiązują test wiedzy chemicznej składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Rumi. - popularyzacja wiedzy chemicznej, poszerzenie wiedzy chemicznej o treści wykraczające poza podstawę programową. www.gimnazjum2rumia.megahost.pl Małgorzata konieczka Lidia Grychta, Małgorzata Konieczka 
61 Gimnazjum nr 2 Rumiaul. Świętojańska11 84-230 Rumia5867106451 gim2rum@interia.pl Miejski Turniej Drużyn Chemicznych dydaktyka uczniowie klas trzecich gimnazjum miejski Turniej jest organizowany od 2005 roku. Jest imprezą coroczną. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania chemią, przygotowanie do dalszego kształcenia chemicznego, egzaminów i innych konkursów. Turniej odbywa się co roku i zawsze pod innym hasłem przewodnim (np. "Wielcy polscy chemicy", "Skarby skorupy ziemskiej") Drużyny trzyosobowe z rumskich gimnazjów podczas turnieju mają do wykonania pięć zadań np.przedstawienie posteru lub prezentacji multimedialnej, quiz,logogryf, test wiedzy chemicznej.  Turniej jest organizowany przez Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 4 w Rumi.Nagrody są sponsorowane przez Urząd Miasta Rumia, Wydział Chemiczny PG - poszerzenie wiedzy chemicznej, - popularyzacja wiedzy chemicznej www.gimnazjum2rumia.megahost.pl Małgorzata konieczka  Małgorzata Konieczka, Joanna Kuźba 
62 Gimnazjum nr 2 Rumiaul. Świętojańska 1158 6710645 gim2rum@interia.pl Projekt edukacyjny Wędrówka przez epoki dydaktyka uczniowie klas trzecich szkolny dwa miesiące powtórzenie wiadomości o epokach historyczno-literackich Gospodarze klas losują epoki oraz otrzymują zestaw zadań, które następnie rozdzielane są między zespoły uczniów z poszczególnych klas. Są to zadania obejmujące wiadomości (z historii, literatury, sztuki i filozofii), umiejetności (plastyczne, wokalne, literackie, sceniczne). Powinni wykazać się nie tylko wiedzą, ale także pomysłowością, kreatywnością i umiejetnościa pracy zespołowej. Prezentacja wyników pracy uczniów odbywa się w wyznaczonym dniu częściowo w salach lekcyjnych, cześciowo na sali gimnastycznej  Nauka przez zabawę. Nagroda dla zwycięzkiej klasy. Integracja zespołu klasowego. Zdrowa rywalizacja. Zdobywanie wiedzy poprzez przygotowanie się klasy do prezentacji, ale także poprzez obserwację prezentacji innych zespołów klasowych. Wykazanie sie różnego rodzaju umiejętnościami.  Cecylia Ratajczak Cecylia Ratajczak, Zofia Szreder-Strąk 
63 Gimnazjum nr 2 Rumiaul. Świetojańska 1158 6710645 gim2rum@interia.pl Konkurs Polonistyczny dla Uczniów Klas I Gimnazjum dydaktyka uczniowie klas pierwszych gimnazjum miejski dwie kolejne soboty w maju rozwijanie zainteresowań literackich i językowych Jest to konkurs tematyczny (co roku przyświeca mu inne hasło). Najpierw odbywają się eliminacje szkolne, w wynku których typowani są uczestnicy eliminacji miejskich. Odbywają się one dwuetapowo: pierwszy etap to rozwiązywanie testu, drugi to wypowiedź ustna dotycząca wybranej pozycji z zaproponowanej w regulaminie listy lektur. Do drugiego etapu przechodzą tylko uczniowie, którzy w pierwszym etapie osiągną wymaganą liczbę punktów. Wszystkie gimnazja w Rumi. Wyróżnienie najlepszych uczniów. Propagowanie czytelnictwa.  Cecylia Ratajczak Cecylia Ratajczak, Katarzyna Mejer 
64 Gimnazjum nr 2 Rumiaul . Świętojańska 11(58) 671 06 45 gim2rum@interia.pl Zabawy językiem polskim - Bliżej dysleksji dydaktyka uczniowie  szkolny marzec 2013 r. - zabawa połączona z możliwością sprawdzenia wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej - znajomość gramatyki, ortografii oraz sztuki oratorskiej - umożliwienie uczniom kontaktu z żywym językiem - zmotywow W trakcie tygodnia nauczyciele otrzymają ankiety, w oparciu o które sporządzą listy uczniów, którzy wykazują ryzyko dysleksji i nie posiadają orzeczenia PP-P. Informację o uczniach należy oddać do piątku organizatorom. W ramach tego tygodnia pod nadzorem wychowawców, uczniowie klas I i II w swoich salach zobowiązani są do wykonania gazetek przybliżających temat dysleksji. Oceny pod względem merytorycznym, plastycznym i estetycznym dokonają organizatorzy projektu. Zadania: - konkurs plastyczny na wykonanie plakatu związanego z ortografią, - klasy II przygotowują mowę na temat: A. Warto brać przykład z ... B. Uczymy się na cudzych błędach... C. Dorośli też kiedyś byli dziećmi... D. Szczególna kobieta we właściwym czasie ... E. Niezależny młody człowiek ... F. Gdybym znalazł się na bezludnej wyspie..., Przedstawiciel każdej klasy zobowiązany jest do wygłoszenia mowy (zawierającej 10 – 15 zdań) podczas Turnieju Języka Polskiego, - każdy nauczyciel proszony jest o przeprowadzenie lekcji lub fragmentu lekcji, na której przedstawi sylwetkę sławnego dyslektyka ze swojej dziedziny,np. A. Einstein, L. da Vinci, T. Alva Edison, N. Rockefeller, Henry Ford, Walt Disney, Quentin Tarantino, Tom Cruise. Celem tych lekcji jest podwyższenie samooceny wśród uczniów dyslektycznych i zachęcenie ich do pracy nad sobą. - konkurs „Dyktando spocone” – konkurs ortograficzny dla uczniów dyslektycznych,którego celem jest wyłonienie najlepszego ucznia, który stara się walczyć ze swoją dysleksją.   Po konkursie uczestnicy: - potrafią zastosować zasady ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne w praktyce, - umieją skonstruować przemówienie, - rozpoznają cechy tekstów gwarowych, - potrafią współpracować w grupie, - bogacą zasób słownictwa, rozwijają sprawność logicznego myślenia i łączenia wyrazów w związki frazeologiczne, - podniesienie samooceny uczniów.   Teresa Cebula Beata Kędzierska 
65 Gimnazjum nr 2 Rumiaul.Świętojańska 11586710645 gim2rum@interia.pl Deutsch- Wagen - Tour - nauka języka niemieckiego poprzez zabawę dydaktyka uczniowie szkolny październik 2012 miał na celu podjęcie szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka niemieckiego oraz w niekonwencjonalny sposób przekazanie uczniom naszego gimnazjum informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw  Młodzież zaprezentowała animatorom przygotowaną prezentację multimedialną, plakaty na temat „TYPISCH DEUTSCH” oraz zaśpiewła piosenkę w języku niemieckim. Uczniowie klas drugich przedstawilibajkę „Czerwony Kapturek” w wersji niemieckojęzycznej. Następnie uczniowie klas pierwszych rozwiązali quiz związany z przedstawieniem. Póżniej lektorka prowadziła przeróżne gry i zabawy językowe metodami aktywizującymi.  „ Deutsch – Wagen – Tour” jest projektem realizowanym przez Goethe – Institut w Warszawie od kwietnia 2009 r. Partnerami programu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada Niemiec w Warszawie, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa. - uczniowie potrafią współpracować w grupie - podniesienie samooceny uczniów - uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych - uczniowie przyswoili sobie wiele nowych słów i struktur gramatycznych oraz utrwalili już znane http://gimnazjum2rumia.megahost.pl/ Teresa Cebula Dorota Kardaś 
66 Gimnazjum nr 2 Chojniceul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice0523975058 gimnazjum2chojnice@wp.pl ,,Psychologia- moje hobby”  wychowanie uczniowie szkolny od 2011 roku Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii. Zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów z zakresu psychologii, a przez to lepsze poznanie siebie i rzeczywistość otaczającej ich. Uczestnicy mogą kształtować umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania takie jak : wrażliwość, empatia, asertywność, tolerancja, umiejętność współdziałania, twórczość ,a także zdolności interpersonalne. Poprzez zajęcia promowane są postawy, prozdrowotne, właściwe wzorce zachowań, dążenie do samorealizacji i rozwój sfery kulturowo-duchowej oraz intelektualnej.  Wiedza przekazywana uczniom w ramach zajęć stanowiła nierzadko trening określony umiejętności psychologicznych , tak ważnych w sytuacji stresu, kryzysu, podejmowania decyzji. Większość ze zrealizowanych zagadnień składa się na rzeczywistość otaczającą nastolatka, a zatem była odpowiedzią na wiele nurtujących adolescenta pytań. Ciekawość przejawiana przez uczniów w trakcie zajęć oraz entuzjazmem w zdobywaniu nowej wiedzy były nową drogą dotarcia do młodzieży i wzbogacenia jego osobowości, poznania siebie. Uczestnicy, zdobywając wiedzę z zakresu psychopatologii, ucząc się czym jest choroba psychiczna, niepełnosprawność, zostali uwrażliwieni na potrzeby drugiego człowieka.   Marta Szczukowska Katarzynz Lis 
67 Gimnazjum nr 2 Chojniceul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice0523975058 gimnazjum2chojnice@wp.pl ,,Twórcza Mama , Twórcza Córka’’ wychowanie uczniowie, rodzice szkoła od roku 2011 Propagowanie właściwych relacji w rodzinie. Uczenie się bycia z dzieckiem. Spotkania mam z córkami w świetlicy szkolnej mają na celu promowanie prawidłowych relacji mam i córek w czasie wspólnej pracy powstały kartki świąteczne, ozdoby,biżuteria .Kilka godzin wspólnej, twórczej pracy w atmosferze współdziałania, życzliwości, wzajemności uczy jak konstruktywnie spędzać czas. Zajęcia służą zacieśnianiu więzi, wytworzeniu bliskości w relacji dojrzewającej nastolatki i jej mamy.  Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczennice przekonały się jak dużo mogą nauczyć się od swoich mam, odkryły wspólne talenty, zainteresowania, poznały swoje upodobania. Dziewczęta mogły nauczyć się prawidłowej komunikacji ze swoją mamą, opartej na szacunku, tolerancji i prawu do własnego zdania. Zarówno mamy, jak córki mogły cieszyć się ze wspólnie spędzonego czasu. Ponadto miały możliwość nauki cierpliwości i polegania na sobie w prostych czynnościach. Uczestniczki zajęć z dużym zaangażowaniem wykonywały prace w ramach warsztatów, a ich twórcze dzieła dostarczyły wspólnie przeżywanej radości i dumy. Podniosły zatem poczucie własnej wartości córek i ich mam, stworzyły nowy obszar do wspólnych działań.   Marta Szczukowska Iwona Sakowska, Katarzyna Lis 
68 GIMNAZJUM NR 2 W RUMI RUMIAUL. ŚWIĘTOJAŃSKA 1158 6710645 GIM2RUM@INTERIA.PL DEBATA FILOZOFICZNA dydaktyka UCZNIOWIE KLAS TRZECICH SZKOLNY 1 MIESIĄC (FINAŁ - 1 DZIEŃ) EDUKACJA FILOZOFICZNA, POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM, INTEGRACJA KLAS, WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW, KSZTAŁTOWANIE KREATYWNOŚCI, E  Projekt edukacyjny jest realizowany przez uczniów klas trzecich przy wsparciu wychowawców, nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych. Każda klasa w drodze losowania wybiera filozofa, którym się będzie zajmowała. Uczniowie mają dwa miesiąc na przygotowanie się do finału. Otrzymali zakres materiału do powtórki oraz zadania do wykonania w grupach. Prezentacja rezultatów odbywać się miała w formie turnieju klas, reprezentowanych przez grupy uczniów: 3-osobowa drużyna ekspertów biorących udział w turnieju wiedzy i różnorodnych zadaniach finałowych orator prezentujący przemowę (przygotowaną wspólnie z klasą) na temat: „Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”. grupa teatralna (złożona z dowolnej liczby uczniów) przedstawiająca scenkę z życia filozofa (w drodze losowania: Tales, Demokryt, Pitagoras, Sokrates, Platon, Epikur, Kartezjusz, Galileusz, Einstein)  lokalne media, Rada Rodziców  Zastosowanie metody projektu jako atrakcyjnego sposobu na twórczą rywalizację Wspieranie uczniów w odbiorze treści filozoficznych Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy międzyprzedmiotowej Kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i czerpania informacji z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych, własnych i Internetu Przedstawienie filozofii jako dziedziny, z której pochodzi wiele zdobyczy współczesnej cywilizacji  www.gimnazjum2rumia.megahost.pl Monika Polak-Bojan Monika Polak-Bojan 
69 Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka 84-230 Rumiaul. Świętojańska 1158/671-06-45 gim2rum@interia.pl Szkolny konkurs Wiedzy o Williamie Szekspirze dydaktyka uczniowie Gimnazjum nr 2 w Rumi szkolny, międzyszkolny konkursy sa organizowane corocznie Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań kulturą Wielkiej Brytani i USA Konkursy wiedzy o W. Szekspirze i wiedzy o USA odbywają się corocznie - są to konkursy szkolne. Nagrody są sponsorowane przez Radę Rodziców. Turniej Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii organizowany jest przez Gimnazjum nr 3 W Gdyni. I etap konkursu (szkolny) odbywa się w Gimnazjum nr 2 w Rumi, II etap (międzyszkolny) odbywa się w Gimnazjum nr 3 w Gdyni. Gimnazjum nr 3 w Gdyni Popularyzacja kultury brytyjskiej i amerykańskiej. www.gimnazjum2rumia.megahost.pl Violetta Gębacka Violetta Gębacka, Marzena Zięba, Piotr Tarczyński 
70 Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka Rumiaul. Świętojańska 11, 84-230 Rumia(58)6710645 gim2rum@interia .pl Projekt - Janusz Korczak naszym patronem dydaktyka uczniowie gimnazjum szkolny wrzesień - 31 października Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum W projekcie wzięli udział uczniowie klas I m i II a. Projekt miał charakter zadaniowy. Uczniowie musieli: przygotować prezentację multimedialną o patronie, wybrać najważniejsze informacje dot. życia i twórczości patrona, wyszukać wiersze traktujące o nim oraz zaprezentować przed rówieśnikami fr. wybranego utworu Korczaka. Celem projektu było z jednej strony pogłębienie wiedzy o patronie naszego gimnazjum, z drugiej - rozwijanie zdolności teatralnych i informatycznych. Nie współpracowałyśmy z żadnymi instytucjami Uczniowie, wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki, przygotowali prezentację multimedialną, w której zaprezentowali postać Korczaka. Była ona wyświetlona na początku spotkania. Stanowiła także doskonałe tło w czasie występów gimnazjalistów. Uczniowie musieli przed występem ćwiczyć dykcję, ruch sceniczny oraz przełamać tremę. Do ich zadań należało również przygotowanie dekoracji, rekwizytów. Ponadto uczyli się współdziałania przy realizacji projektu. Także udział w nim umożliwił niektórym uczniom pokonanie wrodzonej nieśmiałości i wzbudzanie pozytywnych emocji. Dzięki projektowi społeczności szkolnej przybliżono sylwetkę patrona. Ciekawym pomysłem była inscenizacja fr. ,,Kajtusia czarodzieja" - mniej znanej książki Korczaka. Gimnazjaliściudowodnili rówieśnikom, że jeśli tylko ma się odrobinę fantazji i dużo chęci, to nawet przy skromnych środkach można odegrać fr. dzieła literackiego.  z-cz dyr. Joanna Lekner mgr Dorota Kuchta i mgr Beata Kędzierska 
71 Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka Rumiaul. Świetojańska 11, 84-23058 6710750 www.gimnazjum2.megahost.pl zajecia turystyczno-krajoznawcze w ramach Szkolnego Koła Turystyczno Krajoznawczego RAJDOMANI zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie gimnazjum szkolny, lokalny zajecia cykliczne, rok szkolny 2011/2012 poznanie ojczystego kraju poprzez uczestnictwo w rajdach pieszych, wycieczkach krajoznawczych, zbieranie i popularyzowanie wiedzy z zakresu geografii, biologii, ekologii, historii i etnografii; rozwijanie zamiłowania do turystyki  uczestnictwo w rajdach pieszych organizowanych przez szkolne koła turystyczne gimnazjów rumskich, szkoły gdyńskie oraz PTTK w Gdańsku oraz Oddział Morski w Gdyni; uczniowie brali udział m.in. w XVIII Rajdzie Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, XVII Rajdzie Ekologicznym, Rajdzie Jesiennym oraz Rajdzie im. Mieczysława Orłowicza. SKTK "Włóczykij" Gimnazjum Nr 4 w Rumi, Ekologiczne Gimnazjum Społeczne w Rumi, PTTK Odział Morski Gdynia, PTTK Oddział Marynarki Wojennej w Gdyni - uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w pieszych wędrówkach, rajdy cieszą się wysoka frekwencją - zajmują wysokie lokaty w konkursach wiedzy ekologicznej, wiedzy o regionie i przyrodzie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: I miejsce w XVIII Rajdzie Ścieżkami TPK, I miejsce w XVII Rajdzie Ekologicznym www.gimnazjum2.megahost.pl Katarzyna Furtak - nauczyciel geografii Katarzyna Furtak - nauczyciel geografii; Beata Mallek - nauczyciel biologii 
72 Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka Rumiaul. Świętojańska11; 84-230 Rumia(58)671 06 45 gim2rum@interia.pl Wigilia szkolna - jasełka " Wieczór wigilijny" wychowanie Uczniowie klas III Gimnazjum lokalny-szkolny miesiąc Wskazanie sposobu zdobywania satysfakcji i sukcesów Wybranie do występu uczniów z zaniżoną samooceną i motywacją do działania. Wskazanie możliwości podniesienia pozytywnej samooceny przez współpracę z rówieśnikami i zaprezentowanie na forum szkoły swoich umiejętności. Budzenie pozytywnego obrazu środowiska szkolnego przez przygotowanie życzeń i kartek dla Grona Pedagogicznego, pracowników administaracji i obsługi. Uczenie odpowiedzialności przez przydzielenie zadań dotyczących rekwizytów, scenografii i muzyki. Wspólnota w Rumi ze Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki ( Sióstr Salezjanek). Uczniowie w sposób odpowiedzialny podeszli do wyznaczonych zadań. Pokazali pozytywną postawę społeczną i zaprezentowali swoje talenty zyskując uznanie u widowni. Cieszyli się i z satysfakcją dzielili się swoimi przeżyciami. Zaangażowali się w robienie zdjęć, a jedna mama nagrywała występ. Ponadto uczniowie z radością i szczerze zaangażowali się w dostarczenie nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły przygotowanych życzeń. Większość uczniów zmieniła swoje dotychczasowe zachowanie na lepsze.  p. w-ce dyrektor Joanna Lekner s. Grażyna Ziomek CMW 
73 Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka Rumia; 84-230 Rumiaul. Świętojańska 11 84-230 Rumia(58)6710645 gim2rum@interia.pl Międzyszkolny konkurs literacki dydaktyka uczniowie rumskich gimnazjów miejski 05.03 - 20.04.2012 r. Rozwijanie umiejętności literackich Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni młodzieży, budzenie zaciekawienia postacią Korczaka i jego twórczością, konfrontacja uczniowskiej twórczości literackiej, uświadomienie uczniom, że świat bez wyobraźni byłby uboąszy. Nie współpracowałam z żadnymi instytucjami. Wpłynęło 49 opowiadań.Uczestnicy wykazali się dużą wyobraźnią i rozwinęli temat w ciekawy, nieraz zaskakujący sposób. Ich prace miały różnorodny charakter od opowiadań fantastycznych, nawet z pogranicza horroru, poprzez przygodowy, obyczajowy, nawet historyczny. Uczestnicy bowiem musieli napisać opowiadanie zainspirowane fr. z książki J. Korczaka: ,,Słyszymy pukanie, chcemy się dowiedzieć, kto puka. Zamiast zgadywać i wymieniać imiona wszystkich naszych znajomych i nieznajomych lub domyślać się, że to może listonosz, pytamy jednym zaimkiem:kto puka?" Wykazując się wyobraźnią uczniowie opisywali nieznajomego, pukającego do drzwi i wyjaśniali cel jego przybycia. W ramach podsumowania konkursu uczniowie klasy II naszego gimnazjum przygotowali przedstawienie, którego akcja rozgrywa się w czasie okupacji. Autorką scenariusza przedstawienia była współorganizatorka konkursu p. Monika Polak -Bojan. Jego przesłanie godne jest naszego patrona Janusza Korczaka - nawet w najcięższych chwilach trzeba pozostać człowiekiem. Praca, która zajęła I miejsce opublikowana została w gazetce szkolnej.  z-ca dyr. Joanna Lekner mgr Dorota Kuchta n-l j.polskiego i historii, mgr Monika Polak-Bojan n-l j.polskiego i ety 
74 Gimnazjum nr 2 im.Janusza Korczaka w Rumi Rumiaul.Świętojańska 11 84-230 Rumia58 671-06-45 gim2rum@interia.pl Konkursy historyczno spotowe: "Konkurs Mitologiczny" dla klas 1 gimnazjum, "konkurs "Odkrywcy Świat i Człowieka" dla klas 2 gimnazjum  inne uczniowie klas 1 i 2 gimnazjum szkolny bądź lokalny miesiąc Pogłębienie wiedzy historycznej i z dziedziny kultury fizycznej, działania sprzyjające integracji i współpracy w grupie klasowej Forma konkursu łączącego sprawdzenie wiedzy i umiejętności ruchowych, integrująca grupę klasową, zapoznająca z elementami wiedzy historycznej, kulturowej oraz sportowej zgodnie z zawartą tematyką i okresem historycznym. Konkurs odbywa się w dwóch etapach (dotyczy całego poiomu wiekowego): - etap klasowy - test wiedzy; - międzyklasowy finał szkolny – quiz połączony z konkurencjami sportowymi, w którym bierze udział reprezentacja klasy. Ponadto zadania dla publiczności (uczniów bezpośrednio niezaangażowanych w rywalizację konkursową).  rada rodziców Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy historycznej i znajomości kultury fizycznej danej epoki, możliwość zaprezentowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach, rozwijanie współdziałania w grupie, integracji klasowej, kreatywności. Nauka przez zabawę. www.gimnazjum2rumia.megahost.pl  Joanna Dzienis Joanna Dzienis, Zofia Szreder-Strąk, Dorota Kuchta 
75 Gimnazjum nr 2 W ZSP nr 2 w Kościerzynie Kościerzynaul. Szkolna 15868663432 gim2koscierzyna Multi Puls Czwórki MP4 - Multimedialna gazetka szkolna zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie szkoły i ich rodzice/absolwenci/nauczyciele szkolny, lokalny Od maja 2010 r. Informowanie społeczności szkolnej o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach z życia szkoły, uczniów, Kościerzyny i okolic. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności dziennikarskich młodzieży. Redakcja powstała w wyniku współpracy z Fundacją Nowe Media. Uczniowie brali udział w organizowanych przez Fundację warsztatach dziennikarskich z animatorami „Szkoły Mam Media”; warsztatach w ramach projektów: „Nasz priorytet: wolontariat!” oraz „Globalna Edukacja”. Redakcja „MP4” na spotkaniach ustala tematykę kolejnych numerów, zgłębia warsztat dziennikarski, opracowuje szatę graficzną, dopracowuje wydania, dokonuje korekty. Sporo zadań uczniowie wykonują w domu przy komputerze oraz w terenie – zbierając materiał do swoich wydań.  Fundacja Nowe Media Wydania gazetki, udział w konkursach i warsztatach dziennikarskich, doskonalenie warsztatu młodego dziennikarza, współpraca w grupie. http://redakcja.mam.media.pl/mp4/  Dyrektor szkoły Gabriela Kreft Edyta Bławat 
76 Gimnazjum nr 8 GdańskŻabi Kruk 5301-27-45 magdaga.gim8@wp.pl V Konkurs Plastyczny o Tematyce Światecznej. inne Uczniowie i nauczyciele z Gdańska i województwa, społeczność Gdańszczan. wojewódzki grudzień 2011 Promocja młodych talentów. CZAS NA TWÓRCZOŚĆ, CZAS NA ZIMĘ czyli wieści z Gimnazjum nr 8 w Gdańsku Kolejna odsłona V Trójmiejskiego Konkursu Plastycznego o Tematyce Świątecznej w postaci wernisażu prac młodych artystów, miała miejsce 14 grudnia 2011r. Czekaliśmy na śnieg – bezskutecznie, czekaliśmy na mróz – nasza oczekiwania spełzły na niczym. Czekaliśmy na prace plastyczne i nie rozczarowaliśmy się. My czyli Agnieszka Hejmowska (Gimnazjum nr 8), Magda Hetmanowska (Gimnazjum nr 8) i Tomek Sójka (Zespól Szkól Plastycznych w Gdynii - Orłowie), zgrany zespół nauczycieli tworzących jury Konkursu Plastycznego. Zebraliśmy się w grudniowe popołudnie w jednej z jasnych, przytulnych sal Gimnazjum nr 8, aby dokonać rozstrzygnięcia konkursu plastycznego. Towarzyszyła nam uczennica gimnazjum, Natalia Zwiefka z klasy 2c, jako reprezentantka grupy uczniów realizujących projekt edukacyjny związany z wernisażem. Z kopert o różnych formatach i kolorach, wysypywały się setki dzieł uczestników. Brokat, puch, kulki barwnego papieru- podłoga zaczęła przypominać tybetańską mozaikę. Prace przestrzenne: barokowe choinki przystrojone złotem, eklektyczne makaronowe płaskorzeźby pokryte warstwą lśniącego sprayu, prawdziwa stajenka z piernika, pachnąca dobrymi wspomnieniami ubiegłorocznych Wigilii... Kiedy już nie mieliśmy miejsca, aby się poruszać pomiędzy pracami, naszym oczom ukazał się prawdziwy jarmark pomysłowości, niepowtarzalności, jedynych w swoim rodzaju świątecznych opowieści zawartych we własnoręcznie wykonanych pocztówkach, książeczkach a nawet komiksach. Mijały godziny, w trakcie których wybraliśmy laureatów miejsc na podium i wyróżnień. Wszyscy ci szczęśliwcy zostali uhonorowani nagrodami oraz ekspozycją swoich dzieł w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, filii nr 13, która od lat współdziała przy organizacji wernisażu – naszym dobrym aniołem jest pani kierownik Wioleta Leszkowska – Chmara. Uroczystość została słodko dopełniona przez łakocie od państwa Pellowskich – składamy podziękowania ich dobremu sercu. W wieczór wernisażu spotkaliśmy się odświętnie ubrani, uśmiechnięci, z policzkami zaczerwienionymi od emocji, chociaż mija już piąty rok naszej działalności. Jaka jest recepta na utrzymanie ciągle świeżego spojrzenia na dzieła naszych uczestników? Napełnianie wewnętrznych akumulatorów ich szczęściem, nie zrażanie się trudnościami, bycie wrażliwym i uważnym. Aby nic nie przeszło nam obok. Podziękowania dla uczniów klasy 2C realizujących projekt edukacyjny: Daniel Bałuciński Ewelina Cyparska Partyk Laska Żaneta Małek Paulina Pietrzak Natalia Połońska Nataila Zwiefka Organizatorki: Agnieszka Hejmowska Magda Hetmanowska  Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna, filia nr 13 Umożliwienie osiągnięcia sukcesu dzieciom i młodzieży z małych miejscowości, szkół specjalnych,integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, współpraca instytucji: szkoły i Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, filii nr 13 www.g8.gda.pl Agnieszka Hejmowska, Magdalena Hetmanowska Agnieszka Hejmowska, Magdalena Hetmanowska 
77 Gimnazjum nr 8 Gdańskul. Żabi Kruk 5(058) 301-27-45 magdaga.gim8@wp.pl VI Trójmiejski Konkurs Plastyczny o Tematyce Świątecznej inne uczniowie i nauczyciele z Gdańska i województwa, społeczność Gdańska wojewódzki grudzień 2012 r. promowanie młodych talentów, integrowanie środowiska lokalnego, kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia  Organizatorem VI TRÓJMIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ jest Gimnazjum nr 8 w Gdańsku. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 13 przy ul. Igielnickiej 5 w Gdańsku współdziała przy organizacji Konkursu, a także jest fundatorem części nagród. Uroczystość uhonorowania laureatów Konkursu dopełniona jest przez poczęstunek przygotowany przez Piekarnię – Cukiernię „Pellowski” w postaci „stołu szwedzkiego”. Podczas kolejnych edycji Konkursu, poszukując źródeł finansowania, sukcesem okazało się również podjęcie współpracy z Zakładem Komunikacji Miejskiej oraz studiem fryzjerskim „Strefa cięcia” w Gdańsku. Wymienieni sponsorzy przekazują zaproszenia na swoje usługi, które okazują się ciekawą formę nagrody. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W roku 2007, podczas pierwszej jego edycji, udział wzięło 80-ciu zainteresowanych. Kolejne lata okazały się jeszcze bardziej miłym zaskoczeniem (z wynikiem 300 prac w 2011 roku). Prace wykonywane są w różnorodnych technikach i formatach. Przypływają prace przestrzenne i płaskorzeźby, barwne i wykonane w stonowanych kolorach. Stosuje się bibułę, brokat, makaron, orzechy. Spośród tak wielu dzieł uczniów niełatwo jest dokonać wyboru tych najciekawszych prac. Organizatorki, które corocznie są jednocześnie członkami jury, we współpracy z artystami malarzami, rysownikami, autorem książek dla dzieci, kuratorką sztuki, nauczycielem malarstwa i rysunku, przyznają nagrody, by ustawić na podium autorów najbardziej przykuwające wzrok formy i techniki. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze: szkół podstawowych i gimnazjów (także z oddziałami integracyjnymi), szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Młodzieżowych Domów Kultury. Wernisaż wystawy pokonkursowej jest okazją do podkreślenia roli rodziców i pedagogów w procesie rozwijania talentów. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie osiągnięcia sukcesu uczniom pełnosprawnym i niepełnosprawnym, integrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym, zaciśnięcie współpracy placówek oświatowych oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Relacja z Konkursu zamieszczana jest na stronie internetowej Gimnazjum nr 8, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, filia nr 13 oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Piekarnia - Cukiernia "Pellowski" w Gdańsku rozwijanie talentów osobó pełnosprawnych i nepełnosprawnych, zaciśnięcie współpracy placówek oświatowych, podkreślenie roli nauczycieli i rodziców w rozwijaniu młodych osobowości www,g8.gda.pl Magdalena Hetmanowska, Agnieszka Hejmowska Magdalena Hetmanowska, Agnieszka Hejmowska 
78 Gimnazjum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańskul. Żabi Kruk 5, 80-822 Gdańsktel. (58) 3012745 fax (58)320 32 49 miroslawa.kowal@gmail.com Konferencja dla nauczycieli "Gimnazjum - droga do dorosłości" (dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) pomoc psychologiczno- pedagogiczna Nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy wojewódzki 27 marca 2012 r. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli pracujacych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wymiana doświadczeń Konferencja „Gimnazjum – droga do dorosłości” w Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku – 27 marca 2012 r. Jak, co roku dopisała frekwencja podczas konferencji „Gimnazjum – droga do dorosłości”. Poza nauczycielami wspomagającymi przybyli również specjaliści różnych przedmiotów nauczania. Zagadnienia związane z nauczaniem włączającym i integracyjnym przybliżyła mgr Małgorzata Borowska, psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku. Wiele czasu w swym wystąpieniu poświęciła trudnościom edukacyjnym uczniów o różnych rodzajach dysfunkcji. Omówiła przyczyny utrudnień oraz podkreśliła fakt ogromnego ich wpływu na proces edukacyjny i wychowawczy. Zwróciła uwagę na analizę wyników sprawdzianu po klasie 6-tej jako znaczące źródło poznania ucznia oraz pracy z nim. Zachęcała do włączania dziecka do działań pozaszkolnych np. wolontariatu. Ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, koordynator egzaminu gimnazjalnego mgr Joanna Gwizdalska omówiła dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedstawiła nową formułę egzaminu gimnazjalnego zwracając uwagę na zmiany zachodzące w przeprowadzeniu egzaminu w 2012 r. W pracy na co dzień nauczyciele wspomagający stosują różnorodne formy i metody pracy oraz dostosowują treści programowe dla uczniów z dysfunkcjami. Przykłady takiego działania podała mgr Anita Szymańska, nauczyciel wspierający z Gimnazjum Nr 8. Nasza koleżanka podkreśliła, iż dostosowanie powinno dotyczyć form i metod pracy, treści natomiast określa podstawa programowa. Nawiązała także do kwestii przygotowywania dziecka do przejścia do szkoły ponadgimnazjalnej oraz nabywania umiejętności praktycznych. Podczas konferencji głos zabrała mgr Bożena Brauer, przewodnicząca Związku „Solidarność”, która zaproponowała przedstawienie wniosków ze spotkania odpowiednim władzom oświatowym w celu rozwiązania pewnych utrudnień w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W czasie spotkania mgr Jolanta Pawlak, kierownik Oddziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, podkreśliła kompetencje OKE. Wspomniała również o pracach nad wprowadzeniem zmian w zakresie funkcjonowania i dokumentowania pracy zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dr Elżbieta Walkiewicz, dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli zachęcała do korzystania z oferty szkoleń i doskonaleń dla nauczycieli. Po wystąpieniu specjalistów podjęta została dyskusja. Poruszono w niej m.in. zagadnienia dotyczące potrzeby wydłużenia czasu pracy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych głównie ze względu na poczucie bezpieczeństwa, a nie jedynie trudności w uczeniu się. Przerwy pomiędzy wystąpieniami zaproszonych prelegentów umilali uczniowie recytując poezje (Weronika Chrzęst z kl. 2e, Aleksandra Klawikowska oraz Szymon Król z kl. 3e) , śpiewając piosenki (zespół z kl. 3e – Elżbieta Iwaszko + instrumentaliści) oraz prezentując pokazy artystyczne (Nikola Witkowska z kl. 3c). W trakcie spotkania można było nabyć książki, podręczniki oraz poradniki wydawnictwa „Harmonia”.  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna • Kuratorium Oświaty w Gdańsku • Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku • Wydawnictwo „Harmonia”  • Zapoznanie się ze zmianami przepisów dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. •Uzyskanie praktycznych wskazówek do pracy z uczniem z trudnościami • Wymiana doświadczeń miedzi specjalistami pracującymi z uczniem z dysfunkcjami • Zainspirowanie nauczycieli do pogłębiania warsztatu pracy; kierowanie się w pracy potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi • Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej  www.g8.gda.pl mgr Mirosława Kowal - dyrektor szkoły oraz mgr Agnieszka Mital - nauczyciel wspomagający Nauczyciele wspomagający Gimnazjum Nr 8, koordynator Agnieszka Mital 
79 Gimnazjum nr.2 im. J. Korczaka 84-230 RumiaUl.Świętojańska 11586710645 gim2rum@interia.pl Zajęcia z języka angielskiego dydaktyka uczniowie klas trzecich uczestniczący na lekcjach języka angielskiego szkolny 2011/2012 zwiększenie efektów nauczania języka angielskiego,wspomaganie realizacji celów nauczania oraz uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego Sugestopedia należy do jednej z wielu metod nauki j. angielskiego.Polega ona na tym, iz nauczyciel tworzy w klasie atmosferę relaksującą uczniów, a następnie przechodzi do następnej fazy tej metody czyli koncentracji.Nauczyciel inicjuje różne sytuacje językowe, ucxzniowie natomiast współdziałają ze sobą zgodnie z przydzielonymi im rolami.W metodzie tej nauczyciel kładzie nacisk przede wszystkim na słownictwo i komunikację.Słownictwo i komunikacja są kluczowymi umiejętnościami w tej metodzie.Metoda ta pozwala na lepsze opanowanie i utrwalenie słownictwa oraz na skuteczniejsze porozumiewanie się i komunikowanie w języku angielskim.  Nie wspólpracuję z żadnymi instytucjami 1.Swobodniejsze wypowiedzi uczniów w języku angielskim. 2.Uczniowie osiągają lepsze wyniki w opanowaniu nowego słownictwa i komunikowania się w jezyku angielskim. 3.Uczniowie wykazują lepsze zainteresowanie lekcją, stają się bardziej otwarci i zwiększą swobodą porozumiewają się w języku angielskim. www.gimnazjum2rumia.megahost.pl z-ca dyr.Joanna Lekner mgr Piotr Tarczyński, nauczyciel języka angielskiego 
80 Gimnazjum nr.2 im. J. Korczaka Rumiaul. Świętojańska 11671-06-45 gim2rum@interia.pl Nieustający Konkurs Czytelniczy dydaktyka Uczniowie klas I-III gimnazjum. szkolny od roku szkolnego 2006/07 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promocja literatury młodzieżowej. Konkurs nieprzerwanie trwa od 2006 roku. Biorą w nim udział uczniowie kl. I-III naszego gimnazjum. Przy zgłaszaniu udziału obowiązuje zasada dobrowolności. Konkurs polega na comiesięcznym udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin literatury. Uczniowie poszukują odpowiedzi w różnych dostępnych im źródłach informacji, także elektronicznych. Uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego zgromadzi największą ilość punktów, zostaje laureatem konkursu i odbiera nagrodę książkową podczas uroczystego zakończenia r.szk.   Zorganozowano już pięć edycji tego konkursu (obecnie trwa 6.). Do kolejnych edycji konkursu uczniowie chętnie sami się zgłaszają (większość z nich uczestniczy w nim od kl. I do III. Przedsięwzięcie aktywizuje nie tylko uczniów zdolnych o określonych zainteresowaniach czytelniczych, ale także tych słabszych.  www.gimnazjum2rumia.megahost.pl Elżbieta Miotke Elżbieta Miotke, Joanna Klawikowska 
81 Gimnazjum nr2 im. Janusza Korczaka 84-230 Rumiaul. Świętojańska 11, 84-230 Rumia(58)6710645 gim2rum@interia.pl W greckim polis i na Olimpie dydaktyka uczniowie gimnazjum szkolny 26.10- 01.12.2011 r. Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum Poszerzenie wiedzy o starożytnej Grecji Celem projektu było rozbudzenie wśród młodzieży ragnienia pogłębienia swojej wiedzy historycznej i zdolności teatralnych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Uczniowie uczyli się właściwej wymowy, dykcji, opanowania tekstu na pamięć, gry teatralnej. Samodzielnie przygotowali stroje, rekwizyty i scenografię. Zaprezentowali wyniki swojej pracy podczas konkursu mitologicznego klas pierwszych. Nie współpracwałam z żadnymi instytucjami. 23 uczestników projektu zdobyło umiejętności swobodnego wypowiadania się przed publicznością, rozwinęło swoje umiejętności aktorskie, wykazało się kreatywnością przygotowując kostiumy i rekwizyty. Uczyli się współdziałania przy realizacji projektu.Doświadczyli, jak ważne jest sumienność, punktualność, odpowiedzialność. Ponadto udział w projekcie umożliwił niektórym uczniom pokonywanie nieśmiałości i wzbudzanie pozytywnych emocji. Zintegrował zespół klasowy.  z-ca dyrektora Joanna Lekner mgr Dorota Kuchta, nauczyciel j. polskiego i historii 
82 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Wagant” zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie gimnazjum i współpracującego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego szkolny o działaniu lokalnym  od września 2011 roku cyklicznie i systematycznie Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski jej tradycji, kultury narodowej, przyrody ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego SKKT „Wagant” organizuje rajdy piesze upowszechniające wiedzę z zakresu krajoznawstwa i terenoznawstwa, umożliwia zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, zachęca do członkostwa w PTTK. Przygotowuje do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez PTTK takich jak: Konkurs Krasomówczy, Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę", Konkurs Krajoznawczy im.F.Mamuszki, Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy  Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Włóczykij, PTTK Oddział Regionalny Krowia Brama Gdańsk Comiesięczne rajdy , udział w Centralnym Zlocie Młodzieży Palmiry, w Międzynarodowym Rajdzie Pieszym - 3dni, 3 kraje, 3 wędrówki. 31 członków PTTK w 2013 r. 36 członków w 2014 r. Zdobyte odznaki turysty pieszego, turysty przyrodnika.Wysokie miejsca w ogólnopolskich etapach konkursów PTTK.  www.gimnazjum.salezjanskie.pl Hanna Topolska Hanna Topolska 
83 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Kółko gier logicznych i strategicznych zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie gimnazjum i współpracującego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego szkolny rok szkolny, cyklicznie raz w tygodniu Uczenie logicznego myślenia o twórczego rozwiązywania problemów przez zabawę Koło odbywa się systematycznie raz w tygodniu. Podczas zajęć uczniowie grają w wybrane gry: zręcznościowe - „Prawo dżungli”; strategiczne – „Osadnicy”, „Kolejka”, „Robale”, ”Amber” albo wymagające logicznego myślenia „Logix”, „ Quarto”, „Quoridor”, „Qubix”, „Rummikub”. Dodatkowo nasze spotkania mają charakter kulinarny. Umawiamy się co danego tygodnia przygotowujemy jako przekąskę (pop-corn świeżo uprażony dzięki uprzejmości Pani ze sklepiku, ciasteczka, zamawiamy pizzę, przygotowujemy tosty, pieczemy gofry). Dzięki temu uczniowie czują luz i chętnie uczestniczą w zajęciach, które stały się dobrą okazją do spotkań towarzyskich, a przy okazji rozwijania zdolności logicznego myślenia i współpracy z rówieśnikami. Na kółku wspólnie bawią się i rywalizują uczniowie z liceum i gimnazjum.  cukiernia "Kubuś" wzmacnianie kompetencji matematycznych i logicznego myślenia, wspieranie w twórczym i efektywnym spędzaniu czasu wolnego www.gimnazjum.salezjanskie.pl Ewa Szmytkiewicz Ewa Szmytkiewicz, Beata Wysocka-Turek 
84 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Turniej "Najlepszy Matematyk" dla klas I uczeń zdolny uczniowie gimnazjum klas I szkolny  Cyklicznie, co roku, eliminacje trwają systematycznie od października do kwietnia, a finał odbywa się w maju.  wzmacnianie kompetencji matematycznych, rozwijanie umiejętności, wspieranie uzdolnień i motywowanie uczniów do rozwijania wiadomości i umiejętności z zakresu mateamtyki Turniej organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła". Każdego miesiąca jest do rozwiązania zestaw 4 zadań matematycznych. Są to zadania wymagające działania według obranej strategii, rzadziej typowe - rachunkowe. Uczniowie mają ok. 3 tygodni na oddanie rozwiązań, które wykonują w domu. Osoby z największą ilością punktów przechodzą do finału, który odbywa się w maju, w szkole. W tym roku szkolnym 2013/2014 po raz pierwszy Turniej kierowany jest tylko do pierwszoklasistów z Salezjańskie-go Gimnazjum. organizator programu "Lepsza szkoła" Wzrost kompetencji matematycznych, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, motywowanie do pracy samokształceniowej www.gimnazjum.salezjanskie.pl Anna Grzywaczewska Barbara Psuty, Anna Grzywaczewska, Agnieszka Przychodzeń, Ewa Szmytkiewicz  
85 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Zur Landeskunde - Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dydaktyka uczniowie gimnazjum klas 1-3 szkół ze środowiska lokalnego szkolny o działaniu lokalnym  cyklicznie, co roku na przełomie maja/czerwca motywacja do pogłębiania wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych, ich kultury, historii i geografii.  Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych „Zur Landeskunde” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów gimnazjum. Jest to test jednokrotnego wyboru w języku polskim i 25% testu jest w języku niemieckim - co daje również szanse uczniom z klas I. Test trwa 45 minut. Do udziału w konkursie zapraszani są również uczniowie rumskich gimnazjów. Gimnazja rumskie, Konkurs wspierają wydawnictwa poprzez fundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców / np. słowniki, tablice gramatyczne - min. Lektorklett/ Efektem jest wzrost motywacji wśród uczniów do nauki języka niemieckiego oraz zapoznania się z realiami krajów niemieckojęzycznych www.gimnazjum.salezjanskie.pl Magdalena Matukiewicz Magdalena Matukiewicz, Monika Dowejko-Furgała 
86 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Plenery artystyczne  zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie gimnazjum i współpracującego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego szkolny o działaniu lokalnym  cyklicznie, 1 raz w semestrze praca artystyczna w plenerze - twórcza ekspresja W szkole regularnie organizujemy plenery artystyczne w zakresie rysunku i fotografii. Najczęściej odbywają się raz w semestrze choć zdarzają się grupy, które zainteresowane są częściej taką formą pracy artystycznej. Na plenerach poznajemy krajobraz kulturowy miejscowości plenerowych np.: Słajszewo, Stegna, Sztutowo, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowo, Puck i Rumia oraz historię zabytków w/w miejscowości. Plenery często połączone są z lekcjami filmowymi i zasadami bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Wyjeżdżając na plenery współpracujemy z różnymi instytucjami takimi jak Muzeum Stutthof w Sztutowie, PZPOW w Wejherowie/ p.Jędruch/, Muzeum Ziemi Puckiej, ZPAP w Gdańsku i gospodarstwem agroturystycznym Jędruś. Efektem realizowanych działań były fotoreportaże z w/w miejsc. Wystawa prac plastycznych i fotograficznych w szkole. Prezentacja zamieszczona jest w galerii zdjęć na stronie szkoły. www.gimnazjum.salezjanskie.pl Iwona Skrzoska-Dziewiałtowicz Iwona Skrzoska-Dziewiałtowicz 
87 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Obchody Światowego Dnia Liczby Pi organizacja i zarządzanie uczniowie gimnazjum szkolny cyklicznie co roku 14 marca poszerzenie wiedzy uczniów na temat liczby Pi i aktywizacja uczniów. Przygotowanie i prezentacja przedstawienia „Historia liczby Pi” przez wybraną klasę matematyczną /wystawiane także w czasie „Dnia Otwartego”/, konkurs plastyczny „Wariacje na temat liczby Pi” /wystawa nagrodzonych prac/, konkurs na prace stylistyczne i wiersze o liczbie Pi, drużynowy konkurs wiedzy na temat liczby Pi. Wydarzenie wymaga współpracy wszystkich nauczycieli matematyki, polonistów i plastyka. Jest okazją do uzupełnienia wiedzy oraz odkrywania talentów naszych uczniów przez aranżowanie różnorodnych form realizacji.  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Przedstawienie teatralne "Liczba Pi", konkurs plastyczny „Wariacje na temat liczby Pi” /wystawa nagrodzonych prac/, konkurs na prace stylistyczne i wiersze o liczbie Pi, poszerzenie wiedzy na temat liczby Pi. www.gimnazjum.salezjanskie.pl Agnieszka Przychodzeń Zespół Matematyków 
88 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Konkurs mitologiczny organizacja i zarządzanie klasy I gimnazjum szkolny cyklicznie od 9 lat, jeden dzień w I semstrze rozbudzanie zainteresowań historią, integracja klas, uczenie przez zabawę - poszerzenie podstawy programowej Jego celem jest zainteresowanie uczniów historią oraz integracja klas. Konkurs odbywa się po zrealizowaniu tematów związanych ze starożytną mitologią, Grecją i Rzymem. Konkurs podzielony jest na dwie części wiedzową ( na pytania odpowiadają 3 osobowe drużyny z każdej klasy) oraz na część integracyjno - rozrywkową ( w której klasy prezentuję przygotowane przez siebie scenki, piosenki i własne przebrania zgodne z tematyką konkursu). Konkurs kończy się podsumowaniem punktacji z obu części zmagań.  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Efektem konkursu jest lepsze zrozumienie przez uczniów kultury i historii starożytnych epok. Dzięki pracy w grupach zespoły klasowe lepiej się integrują. My jako nauczyciele podczas tego konkursu mamy możliwość spojrzenia na naszych uczniów pod innym kątem, lepiej poznajemy ich osobowość i talenty.  www.gimnazjum.salezjanskie.pl Agata Zorn Justyna Polniak, Agata Zorn 
89 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1sg.rumia@op.pl sg.rumia@op.pl Szkolny konkurs filozoficzny dla klas II dydaktyka klasy II gimnazjum szkolny przygotowanie - około 2 tygodni, konkurs - 1 dzień, cyklicznie, co roku Poszerzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu filozofii starożytnej Uczniowie klas drugich rywalizują między sobą w kategoriach wiedzowych i artystycznych, tj. plastyka, aktorstwo, muzyka. Dwa tygodnie przed konkursem następuje wybór reprezentantów każdej klasy, którzy stają w szranki z wiedzy o filozofii, a także losowanie zadań np. zobrazowanie scenki z życia i działalności dowolnego filozofa, hasło promujące idee filozofii starożytnej, plakat, piosenka i inne. Finałem jest turniej, który odbywa się w Oratorium. Nagrodami są: dodatkowy dzień wycieczkowy, dzień wolny od niezapowiedzianych kartkówek i odpytywań. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, nauczyciele poloniści i wychowawcy klas gimnazjalnych Efektem szkolnego konkursu jest utrwalona wiedza z filozofii, która jest omawiana na języku polskim, historii. Uczniowie mają szansę wykazać swoje umiejętności i pomysły w dziedzinach artystycznych, np. prezentując postać wybranych filozofów lub scenki na podstawie ich życia. Efektem jest również świetna zabawa w pracy metodami aktywizującymi, mobilizującymi do kreatywnego myślenia. www.gimnazjum.salezjanskie.pl Agnieszka Gębska  Agnieszka Gębska 
90 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Żywe lekcje historii dydaktyka Lekcje są realizowane w pierwszych i drugich klasach.  szkolny cyklicznie 2 razy w roku poznawanie historii przez doświadczenie Organizujemy je dwa razy do roku wspólnie z bractwem rycerskim Kerin. Na początku roku szkolnego jedziemy z uczniami do grodu rycerskiego aby mogli wczuć się w klimat i tematykę średniowiecza oraz poszerzyć swoją wiedzę. W drugim semestrze przedstawiciele bractwa przyjeżdżają na zaproszenie szkoły aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z tematyką wojen XVII wiecznej Polski. Warsztaty są wykorzystywane jako lekcja powtórzeniowa i mają na celu zainteresowanie uczniów historią ojczyzny.  Bractwo rycerskie Kerin Efektem przeprowadzenia żywych lekcji historii jest to, że uczniowie lepiej rozumieją omawiane na lekcjach zagadnienia. Mogą uczyć się przez doświadczenie i dzięki temu lepiej zapamiętują poznawane treści. Dzięki wizycie w siedzibie bractwa uczniowie mają okazję zapoznać się z białą bronią oraz z ceremoniałem średniowiecznych rycerzy. Lekcje wyjazdowe i wspólna zabawa wspomagają również integrację zespołu klasowego, a także lepsze kontakty pomiędzy poszczególnymi klasami.  www.gimnazjum.salezjanskie.pl Justyna Polniak, Agata Zorn Justyna Polnika, Agata Zorn 
91 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Dzień Talentów uczeń zdolny uczniowie gimnazjum i współpracującego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego szkolny cyklicznie, raz w roku - w ostatnim tygodniu czerwca promocja talentów i zainteresowań uczniów, wspieranie uczniów zdolnych Szkoła celebruje ten dzień w następujący sposób: najpierw uczniowie klas II prezentują swoje najlepsze projekty gimnazjalne zrealizowane w bieżącym roku szkolnym uczniom klas I /obligatoryjnie/ i chętnym z innych klas. W tym dniu odbywają się także koncerty, występy recytatorskie oraz wystawy prac plastycznych i fotograficznych, prezentacje innych ciekawych zainteresowań /taniec, sport itd./ Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące , Parafia NMWW w Rumi Uczniowie mają szansę pokazania procesu realizacji i efektu finalnego najlepszych projektów gimnazjalnych szerszej widowni. Promują także swoje talenty i prezentują zainteresowania.  www.gimnazjum.salezjanskie.pl Izabela Niedzwiedzka Izabela Niedzwiedzka, Karolina Bertrand 
92 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Sierpniowy obóz integracyjny dla klas I wychowanie uczniowie klas I szkolny 3 dni w ostatnim tygodniu sierpnia/ cyklicznie raz w roku integracja klas I, wstępna diagnoza uczniów nowoprzyjetych Obóz odbywa się co roku w ostatnim tygodniu sierpnia jeszcze przed uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego. Uczniowie wyjeżdżają na trzy dni do Jastrzębiej Góry wraz ze swoimi nowymi wychowawcami. Jedzie zawsze z nimi także ksiądz - Salezjanin oraz wicedyrektor ds. wychowawczych. Uczniowie mają zajęcia integracyjne dla całego rocznika i pojedynczych klas. Wspólnie, poprzez zabawę poznają się wzajemnie, odkrywają tajniki „Statutu Szkoły”, specyfikę szkoły i wymogi dotyczące mundurków. Razem uczestniczą we Mszy Świętej. Młodzież bierze udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz w warsztatach integracyjnych prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego. Hotel Vis w Jastrzębiej Górze -niwelowanie trudności adaptacyjnych związanych z rozpoczęciem nauki w gimnazjum -integracja klas, poznanie nauczycieli, wychowawców - poznanie głównych założeń i specyfiki szkoły, wizji i misji, podstaw prewencyjnego systemu księdza Bosko -wdrożenie do budowania udanej grupy www.gimnazjum.salezjanskie.pl Aneta Neumann Aneta Neumann 
93 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Konkurs organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru dydaktyka wszystkie klasy gimnazjum szkolny przygotowania około 2 tygodnie, konkurs 1 dzień Celem jest przybliżenie młodzieży, niejako oswojenie historii teatru i jego najróżniejszych form w kulturze światowej, a także pogłębienie wiedzy dotyczącej teatru w ujęciu międzynarodowym poprzez wspólną zabawę. Przygotowania do tego konkursu integrują nie tylko młodzież, ale i nauczycieli. Konkurs organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru dotyczy klas I –III gimnazjum. Organizujemy go od 2006 roku w marcu /w okolicach 27 marca/. Przez te wszystkie lata konkurs zmieniał formę. Początkowo uczniowie przygotowywali swoje sale, dostosowując wystrój do przydzielonej epoki, prezentowali filmiki, scenki, monologi, dialogi z wybranych utworów. Aktualnie każda klasa wystawia drużynę składającą się z trzech osób, która rozwiązuje test z wiedzy o teatrze. Dodatkowo klasy przygotowują prezentację multimedialną w ramach zadanego tematu. Klasy pierwsze otrzymują zadania z teatru antycznego, klasy drugie- teatru elżbietańskiego, a klasy trzecie- zadanie z teatru w epoce romantyzmu. Nad oprawą tego konkursu co roku czuwają inni nauczyciele – humaniści. Angażujemy też wychowawców. Co roku więc ten konkurs przybiera inny kształt. Jedna zasada jest niezmienna - przebieramy się, za kogo chcemy. Zabawa wyśmienita. Wokół Międzynarodowego Dnia Teatru organizowane są wyjścia do opery, filharmonii, teatru.  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, Parafia NMPWW w Rumi Integracja środowiska szkolnego. Poszerzenie wiedzy dotyczącej teatru. Wzrost zainteresowania młodzieży teatrem, operą, twórczością literacką. www.gimnazjum.salezjanskie.pl Beata Wysocka-Turek Zespół nauczycieli humanistów 
94 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Psychoedukacja rodziców pomoc psychologiczno- pedagogiczna rodzice uczniów gimnazjum i liceum szkolny cyklicznie, raz w roku szkolnym wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców Spotkania dla rodziców odbywają cię cyklicznie raz w roku od 4 lat. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego. Szkoła zaprasza rodziców na spotkanie ze specjalistami. Mają one charakter wykładów lub spotkań warsztatowych. Tematyka zorganizowanych już spotkań obejmowała: profilaktykę uzależnień /spotkanie z terapeutą uzależnień/, dysleksji /warsztat z pracownikami PPP w Rumi/, uzależnienia od Internetu i gier komputerowych /spotkanie z psychiatrą, terapeutą uzależnień/.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi, Jacek Krysiak -psychoterapeuta specjalista ds uzależnień, Gdański Ośrodek profilaktyki i terapii Uzależnień Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Centrum Diagnozy i terapii ADHD wzrost kompetencji wychowawczych rodziców i świadomości na temat zagrożeń okresu dorastania, zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się. www.gimnazjum.salezjanskie.pl Izabela Niedzwiedzka, Karolina Bertrand Izabela Niedzwiedzka, Karolina Bertrand 
95 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Wernisaże i wystawy artystyczne uczeń zdolny uczniowie gimnazjum i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, ich rodzice oraz środowisk szkolny o działaniu lokalnym  cyklicznie, cały rok szkolny - przynajmniej raz w semestrze poszerzrenie zakresu działań szkoły promujących talenty uczniów Organizujemy wernisaże uczniów uzdolnionych plastycznie lub fotograficznie - wystawy najzdolniejszych uczniów z udziałem zaproszonych gości, uczniów i rodziców oraz osób ze środowiska lokalnego. W naszej szkole odbyły się ostatnio wernisaże Pauliny Nynca i Małgorzaty Walasek a w roku 2010 Jana Chylińskiego i Marty Ptach oraz wystawy tematyczne na Dni Otwarte szkoły i cyklicznie na korytarzach szkolnych. Oprawione i zaprezentowane zawsze w innym nastroju np.: morskim, kwiaty, bioróżnorodności oraz impresje architektoniczne. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Efektem realizowanych działań jest profesjonalnie udekorowana szkoła, odpowiednio wyeksponowane i oprawione prace . Integracja ludzi sztuki i osób zainteresowanych plastyką i fotografią. działania też promują talenty artystyczne i zainteresowania naszych uczniów. www.gimnazjum.salezjanskie.pl Iwona Skrzoska-Dziewiałtowicz Iwona Skrzoska-Dziewiałtowicz 
96 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Selektywna zbiórka odpadów - działalność ekologiczna wychowanie uczniowie gimnazjum i ich rodzice, uczniowie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego  zasięg szkolny i lokalny cały rok szkolny wzrost świadomości ekologicznej uczniów i praktyczna selektywna zbiórka odpadów - aspekt wychowawczy podejmowanych działań Uczniowie gimnazjum i liceum salezjańskiego zbierają makulaturę, plastikowe nakrętki, baterie, elektrośmieci, pojemniki po tonerach i tuszach do drukarek. Uczniowie przynoszą do szkoły wyselekcjonowane i posegregowane odpady, które przekazywane są do odpowiednich instytucji (Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Firma F.H. DALIA, Firma Komputery za Tonery). Te nagradzają szkołę punktami lub środkami finansowymi, które szkoła odpowiednio wymienia na nagrody lub zakupuje elementy jej wyposażenia (pomoce naukowe, sprzęt multimedialny i in.). Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Firma F.H. DALIA, Salezjańskie Liceum ogólnokształcące Efekty działania: oprócz konkretnej działalności, chroniącej środowisko, uczniowie bezpośrednio przyczyniają się do wzbogacania bazy techniczno – dydaktycznej szkoły (np. współfinansowanie zakupu projektora multimedialnego z ekranem do gabinetu biologicznego, wyposażenie tego gabinetu w modele anatomiczne, zestawy preparatów mikroskopowych i mikroskopy optyczne, sprzęt audiowizualny i in.). Ponadto uczniowie propagują w swoim środowisku lokalnym zachowania ekologiczne, które przejawiają się np. w zaangażowaniu całych rodzin w selektywną zbiórkę odpadów. www.gimnazjum.salezjanskie.pl Jarosłąw Gronau Jarosłąw Gronau 
97 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Charytatywny kiermasz świąteczny wychowanie uczniowie gimnazjum i liceum, nauczyciele i rodzice. szkolny o zasięgu lokalnym cyklicznie co roku, w okresie Bożego Narodzenia wspieranie działań charytatywnych, kreowanie postaw altruistcznych u uczniów Tuż przed Bożym narodzeniem, cyklicznie co roku, nauczyciele gimnazjum wraz z uczniami i rodzicami przygotowują różne artykuły, tj. ozdoby świąteczne, bombki autorstwa nauczycieli, książkę kucharską z przepisami pracowników szkoły, pierniczki, ozdoby świąteczne. Przedmioty te sprzedają podczas grudniowego spotkania z rodzicami. Zebrane pieniążki wspierają działania charytatywne, które podejmowane są przez pracowników szkoły, np. „Szlachetna paczka” albo zakup artykułów dla gdyńskiego Domu Dziecka. Co roku realizujemy nowe pomysły, rozszerzając ofertę artykułów świątecznych. Akcja angażuje dużą ilość osób z gimnazjum i liceum, które posiadają rozliczne talenty i chęć rozwijania ich. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Szkolne Koło Caritas, Caritas Diecezji Gdańskiej , Nasz Dom pomoc potrzebującym wspieranie wolontariatu w szkole budowanie postaw współczucia i efektywnego pomagania innym wspieranie wychowania chrześcijańskiego w duchu salezjańskim www.gimnazjum.salezjanskie.pl Agnieszka Gębska  Agnieszka Gębska, Izabela Niedzwiedzka, Beata Wysocka-Turek 
98 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.rumia@op.pl Dzień Sportu wychowanie uczniowie gimnazjum i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego szkolny o zasięgu lokalnym cyklicznie, co roku w ostatnim tygodniu roku szkolnego w czerwcu integracja i aktywizacja młodzieży oraz nauczycieli a także popularyzacja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. "Dzień sportu" ma charakter kilkugodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego, prowadzonego przez nauczycieli wychowania fizycznego, który każdego roku jest wzbogacany o nowe atrakcje. Uczniowie poszczególnych klas wybierają swoich reprezentantów, którzy rywalizują w różnych konkurencjach w formie potyczek międzyklasowych. Pozostali uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych stanowisk np. pokazy i symulacje pierwszej pomocy, malowanie twarzy, przejażdżki konne oraz możliwość udziału w biegu na orientację. Niewątpliwą atrakcją „Dnia sportu” jest spotkanie ze znanymi sportowcami ze środowiska lokalnego, pokazy sportowe uczniów naszej szkoły, wspólne ćwiczenia fitness a także rozgrywany mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami a nauczycielami. Na zakończenie ogłaszane są wyniki a najlepsze klasy nagradzane są medalami i pucharami. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest słodki poczęstunek. Imprezę kończy wspólny grill. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, MOSiR Rumia, UKS , Siódemka Rumia, Na fali-szkółka windsurfingu większa świadomość potrzeby ruchu wśród uczniów oraz integracja środowiska szkolnego www.gimnazjum.salezjanskie.pl Marcin Wilk Marcin wilk, Joanna Kulas, Agnieszka Kierwiak Sawicka, Marzena Okońska 
99 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.gim.@op.pl Tydzień Europejski wychowanie uczniowie gimnazjum szkolny systematycznie, co roku zawsze w maju  budowanie tolerancji i postawy szacunku dla innych kultur i narodowości, poszerzanie wiadomosci nt innych państw europejskich Ten wyjątkowy tydzień obchodzimy od wielu lat zawsze w maju. Z tej okazji odbywa się w naszej szkole prezentacja stoisk oraz parada. Około dwa tygodnie wcześniej klasy losują kraj aby móc się dobrze przygotować. Każda klasa prezentuje swoje stoisko w innej sali. Stoiska państw oraz parada. Stoiska muszą uwzględniać jedenaście elementów: flagę państwa, krótką prezentację na temat historii danego państwa (może być multimedialna), przykładowe zwroty/wyrazy z języka narodowego, symbole/godła, muzykę: wybitni kompozytorzy czy wykonawcy (również gwiazdy popkultury), kuchnię narodową. dane geograficzne, ciekawostki z fauny, flory, ciekawe parki narodowe, ZOO itp., charakterystyczne sporty, znani sportowcy, wynalazki, dzieła sztuki. OCENIANIE STOISK W salach zostają przedstawiciele klas (ok. 5-8 osób), pozostali uczniowie wraz z nauczycielem, który na danej godzinie miałby z nimi lekcję udają się na obchód stoisk. W danej sali może przebywać zawsze tylko jedna oglądająca klasa (łączymy grupy językowe), która ma 5 minut na zapoznanie się z ofertą danego państwa. Czasu pilnuje nauczyciel, który po upływie 5 minut zabiera swoją grupę do następnej sali (według dostarczonego harmonogramu). Uczniowie mają do dyspozycji po 20 głosów, którymi mogą dowolnie dysponować. Głosy wrzucamy do przygotowanych przez klasy urn. Nie można głosować na stoisko własnej klasy. Dodatkowo stoiska są również oceniane przez zespół nauczycieli języka angielskiego pod względem spełnienia podanych wcześniej kryteriów. Nagroda za pierwsze miejsce: dzień wolny od zajęć dydaktycznych. PARADA Klasy ustawiają się na boisku przed szkołą, a następnie indywidualnie przechodzą chodnikiem przed szkołą prezentując wylosowane państwo, rozpoczynając od klas pierwszych. Podsumowaniem jest przejście wszystkich klas razem jedna za drugą. Najciekawsza prezentacja zostanie wybrana przez jury nauczycielskie, które będzie brało pod uwagę atrakcyjne wizualnie, nowatorskie pomysły oraz wszechstronne podejście do tematu (transparenty, hasła, kostiumy). Nagroda za pierwsze miejsce: dzień wolny od pytania i niezapowiedzianych kartkówek.  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Oprócz walorów poznawczych celem imprezy jest budowanie tolerancji i postawy szacunku dla innych kultur i narodowości: wzrost świadomości wśród uczniów, otwartość na inność kulturową, tolerancja i zaciekawienie specyfiką państw europejskich, działania antydyskryminacyjne www.gimnazjum.salezjanskie.pl Paweł Kwiatkowski zespół nauczycieli języków obcych 
100 Gimnazjum Salezjańskie RumiaŚwiętojańska 1587713122 sg.gim@op.pl Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka wychowanie przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych w środowisku lokalnym szkolny i lokalny przygotowania ok 2 m-cy, kilka przedstawień w okolicach Dnia Dziecka rozwijanie zainteresowań i talentów, integracja środowiska lokalnego, świętowanie Dnia Dziecka Idea akcji powstała w 2011 roku i jest wynikiem zapotrzebowania środowiska lokalnego na akcje adresowane do dzieci, które uatrakcyjniają ich edukację oraz młodzieży Salezjańskiego Gimnazjum na działania artystyczne i charytatywne. W ramach imprezy przygotowane zostaje przedstawienie teatralne ( Kopciuszek, Smok Wawelski), w którym uczestniczą uczniowie z różnych klas i poziomów (ok. 60 – 80 osób). Wystawiane jest ono przez dwa dni w okolicy Dnia Dziecka o godz. 10.00, 12.00 i 15.00. Na spektakl zapraszani są uczniowie przedszkoli i SP ( w sumie ok. 1500 dzieci), rodziny naszych wychowanków oraz wszyscy, którzy mają ochotę ten czas dzielić z nami. Dzięki uprzejmości lokalnych firm, które sponsorują przedsięwzięcie, wszystkie dzieci otrzymują słodkie upominki oraz mają możliwość wziąć udział w różnorodnych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, których finał odbywa się w Galerii Rumia (np. konkurs plastyczny, fotograficzny, literacki) .W ramach akcji odbywają się również przedstawienia wyjazdowe np. do przedszkoli lub Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie. Galeria Rumia salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Firma handlowo-usługowa Wiki Rumia AW Klima, Kompas, 3miastodjsteam, Miasto Rumia   Kształcenie umiejętności komunikacyjnych oraz pracy w grupie Wzmacnianie samooceny oraz kompetencji społecznych uczestników projektu Rozwój kulturalny młodzieży SG oraz uczestników wydarzenia Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów SG Integracja młodzieży SG Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz rumskimi firmami Kształcenie umiejętności altruistycznych Twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych Promocja szkoły w środowisku lokalnym  http://www.salezjaniedzieciom.pl/, www.gimnazjum.salezjanskie.pl Beata Wysocka-Turek Beata Wysocka-Turek 
101 Gimnazjum Sportowe nr 46 Gdańskul. VII Dwór 6585560014 sekretariat.zkpig26@internetdsl.pl Klub Przyjaciół Sztuki uczeń zdolny uczniowie gimnazjum szkolny od roku 2003 Rozwijanie uzdolnień humanistycznych. Zajęcia prowadzone są przez dwie polonistki. W ramach działalności organizowane są wyjścia do teatru, na wystawy i koncerty, uczniowie piszą prace literackie i scenariusze, przygotowują inscenizacje i wieczornice poetyckie, redagują gazetkę szkolną, uczestniczą w warsztatach dziennikarskich i literackich. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przygotowujących się do konkursów humanistycznych obie polonistki prowadzą zajęcia dodatkowe z j. polskiego. W latach 2003 – 2009 w ramach KPS-u działał także Dyskusyjny Klub Filmowy. W roku szkolnym 2010-2011 zamiast DKF-u prowadzone są warsztaty teatralne (Szkolny Teatr Groteski), uczniowie pracowali nad inscenizacją dramatu S. Mrożka Męczeństwo Piotra O’Heya, premiera była w kwietniu 2011 roku.   OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Konkurs literacki 2008 - Gdańsk moim miastem II i III miejsce. VI Wojewódzki Konkurs Poetycki I miejsce, oraz wyróżnienia. Ogólnopolski Alfik Humanistyczny 2008, nagrody I stopnia, I i II miejsce w woj. pomorskim. IX Ogólnopolski Konkurs Twórczego Umysłu, jeden finalista. "Lwy Gdańskie" 2009 - klasy V, jedna laureatka. Rok szkolny 2009/2010: Wojewódzki Konkurs Lingwistyczna Jesień z Poezją III miejsce. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Multitest. Kuratoryjny Konkurs Interdyscyplinarny Język polski z historią – laureatka. „Gdańskie Lwy” – mierzenie jakości edukacji – dwie laureatki, szkoła podstawowa i gimnazjum. Międzyszkolny Konkurs Olimpijski laur, I miejsce – drużyna klas piątych. Międzyszkolny Konkurs Z polszczyzną za pan brat II miejsce – drużyna klas szóstych. Wojewódzki Konkurs Literacki Pod ojczystym niebem – laureatka. Międzyszkolny Konkurs Literacki Bursztynowe impresje – dwa I miejsca i jedno drugie miejsce.  www.zkpig26.appspot.com Alicja Biały, Ewa Stanisławska Alicja Biały, Ewa Stanisławska 
102 Gimnazjum w Brusach Brusyul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy52 / 398 35 13  gimbrusy1@wp.pl Koło archeologiczne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie gimnazjum  ogólnopolski cały czas zagospodarowanie czasu wolnego, zapoznanie z archeologią eksperymentalną, organizacja zajęć warsztatowych z rzemiosła, dawnego, kultywowanie dziejów naszych przodków Archeologia eksperymentalna to próba odtworzenia poszczególnych elementów życia naszych przodków. Koło zajmuję się organizacja zajęć warsztatowych z rzemiosła pradziejowego ( garncarstwo, tkactwo, skórnictwo, złotnictwo, rogowiarstwo itp. ) oraz przygotowanie i prezentacja życia codziennego Słowian i wikingów - mieszkańców Pomorza. W kole prowadzone są regularne zajęcia z kuglarstwa średniowiecznego, gier planszowych i zabaw plebejskich, łucznictwa oraz elementy fechtunku dawną bronią.  Stowarzyszanie Grupa Młodych Archeologów z Brus, Stowarzyszeni Elbląg - Europa, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ( skansen w Sopocie ) Faktoria Rzymska w Pruszczu Gdańskim, Skansen Wikingów w Wolinie, Urząd Miasta w Brusach  Systematyczne zajęcia warsztatowe z rożnych rzemiosł dawnych dla grupy około 20 uczniów. Organizacja pokazów i warsztatów dla uczniów i społeczeństwa podczas imprez plenerowych http://www.gimnazjumbrusy.pl Jędrzej Czarnowski Jędrzej Czarnowski 
103 Gimnazjum w Brusach Brusyul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy52 / 398 35 13  gimbrusy1@wp.pl Szkolny Klub Wolontariatu wychowanie uczniowie gimnazjum  lokalany cały rok szkolny Klub zrealizuje następujące cele zwiększanie społecznego zaangażowania młodzieży w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez współpracę między wolontariuszami, instytucjami publiczny Uczniowie zajęli się organizacją imprez na rzecz środowiska szkolnego. Wolontariusze rok rocznie organizują konkurs „mam talent”, podczas którego uczniowie mają szansę zaprezentować swoje talenty. Organizowany jest dzień dziecka, poprzez zorganizowane rajdu tematyczne np. bieg militarny, bieg średniowieczny, bieg farmerski ( co roku inny ). Podczas tych rajdów młodzież na poszczególnych stanowiskach musi wykonać przygotowane zadania. Wolontariusze organizują mecze nauczycieli z uczniami i nauczycielek z uczennicami zarówno w piłkę nożną jak i siatkówkę. Szkolny klub aktywnie włącza się w akcję klubu Amnesty International i co roku bierze udział w Międzynarodowym Maratonie Pisania listów w obronie więźniów sumienia. Klub wolontariusza organizuję również pocztę walentynkową oraz jest organizatorem szkolnych dyskotek. Systematycznie prowadzi również akcje charytatywne takie jak kwesta bożonarodzeniowa, sprzedaż ciasta i kawy na wywiadówkach ( dochód idzie na cele charytatywne ). Co roku odbywa się akcja „Góra grosza” czy akcja w ramach zbiórek organizowanych przez Bank żywności.  Centrum Wolontariatu w Słupsku Organizacja licznych imprez dla środowiska szkolnego oraz akcji charytatywnych głównie dla lokalnej społeczności.  http://www.gimnazjumbrusy.pl  Jędrzej Czarnowski Jędrzej Czarnowski 
104 Gimnazjum w Brusach Brusyul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy52 / 398 35 13  gimbrusy1@wp.pl  Szkolny Klub Amnesty International wychowanie uczniowie gimnazjum  szkolny cały rok szkolny Edukacja związana z prawami człowieka,  Szklony Klub Amnesty International ma na celu pogłębianie wiedzy o prawach człowieka. Edukacja o prawach człowieka w dłużej perspektywie zmienić ma postawy i zachowania przyczyniając się do powszechnego poszanowania praw i równości, oraz wzmacniać wiedzę i uczyć umiejętności stawania w obronie praw swoich i innych ludzi. Stowarzyszenie Amnesty International Polska Realizacja następujących celów: poznanie poszczególnych prawa człowieka oraz stan ich przestrzegania, udział w pilnych akcjach organizowanych prze Amnesty International, mających na celu ratowanie więźniów sumienia. Organizacja Międzynarodowego Maratonu Pisania Listów oraz systematyczne pogłębiają wiedzę z zakresu praw człowieka. Realizacja projektu pod nazwą "Edukacja dla godności" http://www.gimnazjumbrusy.pl  Jędrzej Czarnowski Jędrzej Czarnowski 
105 Gimnazjum w Brusach Brusyul. Ogrodowa 2, 89 - 632 Brusy523983513 gimbrusy1@wp.pl Koło ornitologiczne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie Gimnazjum w Brusach Lokalny rok szkolny Cele ogólne: 1) Wprowadzenie uczniów do tajemniczego świata ptaków. 2) Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach o wiedzy ornitologicznej. 3) Nabywanie przez uczniów umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków. 4) Poznawanie podstawowych pojęć związanych z biologią, morfologią, anatomią i ochroną ptaków. 5) Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi życia ptaków. 6) Zapoznanie ze sprzętem optycznym przydatnym w celu obserwacji życia ptaków. 7) Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi ziemi, na której żyjemy, 8) Poznanie jezior i rzek Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Proponowane działanie ma na celu wprowadzenie możliwości zdobycia przez uczniów wiedzy na temat ptaków i ich życia w naturalnym środowisku ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w najbliższej okolicy. Najważniejszym zadaniem jest stworzenie uczniom warunków, które umożliwiałyby im osiągnięcie umiejętności i ukształtowanie postaw w zakresie wspierania rozwoju osobowego. Realizuję zajęcia dydaktyczne w formie zajęć pozalekcyjnych teoretycznych oraz praktycznych podczas wycieczek rowerowych i innych. Nawiązuję kontakty z ludźmi związanymi z ochroną środowiska naturalnego, z ochroną siedlisk ptaków i ich samych. Podjęte działanie ma za zadanie nie tylko nauczyć rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków, ale zachęcić do obserwowania ptaków oraz rozbudzić zainteresowania przyrodnicze i poszerzyć wiedzę na temat najbliższej okolicy. Dodatkowo ma ona angażować uczniów w konkretne działania służące poznaniu i ochronie ptaków. Zdobyte umiejętności pozwolą uczniom samodzielnie prowadzić obserwacje przyrodnicze i w sposób ciekawy zagospodarować swój wolny czas. Podczas zajęć chcę realizować następujące zagadnienia: obserwowanie ptaków,nauka rozpoznawania ptaków w ich naturalnym środowisku, rozpoznawanie ptasich głosów, piór, rodzajów lotów, sposobów zdobywania pokarmu, itp., biologia, morfologia, anatomia i ochrona ptaków drapieżnych,zwrócenie uwagi na zmieniające się warunki życia ptaków jako skutek działalności człowieka,odprężenie i radość odkrywcza,wyostrzenie zmysłów i rozbudzenie ciekawości świata, ochrona przyrody w Zaborskim Parku Krajobrazowym,ochrona przyrody w parkach narodowych w Polsce a w szczególności w Parku Narodowym „ Bory Tucholskie”,jeziora i rzeki Zaborskiego Parku Krajobrazowego, rezerwaty i pomniki przyrody Zaborskiego Parku Krajobrazowego.  Zaborski Park Krajobrazowy Park Narodowy "Bory Tucholskie" Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Zaborskie Towarzystwo Naukowe Urząd Miasta i Gminy Brusy Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące i inne Uczeń: stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach życiowych, potrafi interpretować własne obserwacje, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do oznaczenia gatunku,potrafi zastosować zdobyte wiadomości w innych dziedzinach nauki,obserwuje i omawia zmiany zachodzące w środowisku naturalnym oraz wyjaśnia ich przyczyny, planuje własne obserwacje i wycieczki,dostrzega walory przyrodniczo - krajobrazowe regionu. Uczniowie biorą udział w konkursach o tematyce przyrodniczej a w szczególności ornitologicznej zdobywając czołowe miejsca w tych konkursach. Współpracujemy z OTOP biorąc udział w akcjach ornitologicznych oraz innych związanych z ochroną środowiska naturalnego. Uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych przez Parki Krajobrazowe i Narodowe.   Jolanta Pozorska - Cuppa Jolanta Pozorska - Cuppa 
106 Gimnazjum w Brusach Gimnazjum89-632 Brusy, ul. Ogrodowa 252-398-35-13 gimbrusy1@wp.pl Szkolna Kasa Oszczędności drogą do przyszłości dydaktyka Uczniowie klas I - III gimnazjum szkolny, regionalny cały rok szkolny Celem konkursu jest edukacja młodzieży z gimnazjów w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z bankami. Działalność SKO zostało utworzone po to, by uczniowie nauczyli się systematycznie oszczędzać i gromadzić swoje pieniądze na szkolnych książeczkach oszczędnościowych. Działania dotyczą również zdobywania wiedzy, pogłębiania wiadomości na temat bankowości, historii pieniądza, sposobów oszczędzania, sposobów korzystania z banku, środków płatniczych,itp. Informacje np. konkursach są systematycznie wywieszane na gazetce szkolnej. Każdego roku w kwietniu organizowany jest konkurs "Wiosenne oszczędzanie w SKO." Najbardziej aktywnie działające indywidualni członkowie SKO na koniec roku są wyróżniani i nagradzani. Działalność członków SKO to też wykonywanie prac np.plastycznych na konkursy. Bank Spółdzielczy w Koronowie oddział w Brusach  Zdobycie umiejętności racjonalnego gospodarowania i planowania wydatkami. Udział w rywalizacji. Sukcesy w konkursach organizowanych. przez bank  Sabina Krzoska - Szreder Sabina Krzoska - Szreder 
107 Gimnazjum w Brusach Brusyul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy52/3983513 gimbrusy1@wp.pl Szkolne Koło Strzeleckie zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie gimnazjum szkolny rok szkolny 2013/2014 Propagowanie strzelectwa, rozwój indywidualnych zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu. Koło strzeleckie podejmuje działania na rzecz zachowania tradycji i dziedzictwa narodowego. Głównym zajęciem koła jest zapoznawanie uczniów z zasadami strzelania, organizowanie treningów strzeleckich a także przeprowadzanie zawodów w strzelaniu z broni pneumatycznej.  Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju w Brusach Podnoszenie umiejętności strzeleckich, stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności uczniów, nauka zdrowej rywalizacji podczas zawodów. Udział uczniów w zajęciach koła uczy ich systematyczności, wytrwałości w pokonywaniu trudności. Zajęcia cieszą się wysoką frekwencją.  http://www.gimnazjumbrusy.pl  Bożena Czapiewska Bożena Czapiewska 
108 Gimnazjum w Żukowie, Gimnazjum w Chmielnie, Gimnazjum w Sierakowicach Żukowo, Chmielno, SierakowiceŻukowo, ul. Armii Krajowej 2E; Chmielno, ul. B. Gr(58) 684 - 22 - 23; (58) 684 - 90 - 15; (58) 684 - spchmielno@pro.onet.pl Powiatowe Potyczki z Językiem Polskim dydaktyka Uczniowie klas I - III gimnazjum. powiat kartuski od 2003r. Rozwijanie zainteresowań językiem polskim. Konkurs trwa od 2003 roku. Organizatorami są Gimnazjum w Żukowie (pomysłodawca), Gimnazjum w Chmielnie i Gimnazjum w Sierakowicach. Do udziału zaprasza się inne gimnazja z powiatu kartuskiego. Finał poprzedzany jest eliminacjami szkolnymi, w trakcie których wyłania się szkolną drużynę 3 - osobową. Uczniowie muszą wykazać się znajomością gramatyki języka polskiego, ortografii, różnych form pisemnych. Organizator ( w każdym roku kto inny) przygotowuje zestaw zadań (składnia, słowotwórstwo, frazeologia, ortografia), który jest rozwiązywany drużynowo. Zwycięża ta drużyna, która uzyska najwięcej punktów. Jurorami są nauczyciele - opiekunowie.  Sponsorzy pozyskani przez nauczycieli - organizatorów. Efektem działania jest rozwijanie zainteresowań wśród uczniów językiem polskim, propagowanie poprawnej polszczyzny oraz współpraca i integracja gimnazjów powiatu kartuskiego.  Blandyna Mirosławska Blandyna Mirosławska, Monika Rychert, Ewa Glińska 
109 Gminne Przedszkole Samorządowe Sulęczynoul. Kaszubska 22 83 - 320 Sulęczyno58 6844013 przedszkole.suleczyno@op.pl "Pomóżmy dzieciom przekroczyć próg przedszkola" - program adaptacyjny dla dzieci 3 i 4 - letnich. wychowanie dzieci 3,4 - letnie i ich rodzice Przedszkole cyklicznie, każdego roku na przełomie czerwca i lipca Przystosowanie dzieci do swobodnego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym. - Zachęcanie dzieci do udziału w życiu przedszkolnym poprzez zabawę i ciekawe formy pracy dydaktyczne; - motywowanie całego personelu przedszkola i rodziców do podejmowania działań, zmierzających do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków i dobrej atmosfery do pracy i zabawy; - włączenie starszych przedszkolaków do pomocy i opieki nad młodszymi kolegami w pierwszych tygodniach pobytu w przedszkolu. Aby osiągnąć powyższe cele, należy dobrać odpowiednie treści programowe, których realizacja doprowadzi do przystosowania się dzieci do warunków przedszkolnych.W tym celu dzieci powinny poznać: - zasady regulujące korzystanie ze wspólnych zabawek, - rozkład pomieszczeń przedszkolnych, zasady poruszania się po nich; - umiejętność wypowiadania własnych myśli w kontaktach indywidualnych i zespołowych; - zwroty grzecznościowe oraz stosowani ich w odpowiednich sytuacjach. Rodzice dzieci, które w nowym roku przedszkolnym będą uczęszczały do Przedszkola. Po cyku spotkań dla dzieci i ich rodziców: nasze "nowe" przedszkolaki: - poznają nowych przyjaciół, nauczą się rozwiązywać konflikty i żyć w grupie przedszkolnej; - rozszerzą zasób słownictwa poprzez słuchanie bajek, naukę wierszy,piosenek; - poznają różne zabawy i zajęcia ruchowe, w które będą mogły bawic się w grupie rówieśników.  www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl Ewa Kujawska Ewa Korda 
110 Gminne Przedszkole Samorządowe Sulęczynoul. Kaszubska 22 83 - 320 Sulęczyno58 6844013 przedszkole.suleczyno@op.pl "Pomóżmy dzieciom przekroczyć próg przedszkola" - program adaptacyjny dla dzieci 3 i 4 - letnich. inne           
111 Gminne Przedszkole Samorządowe Sulęczynoul. Kaszubska 22 83 - 320 Sulęczyno58 6844013 przedszkole.suleczyno@op.pl "Jasełka" - bożonarodzeniowy program artystyczny. inne Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, osoby samotne i starsze. Środowisko lokalne. Występ przed świętami Bożego Narodzenia, (cyklicznie, każdego roku) Pomoc ludziom starszym - poprzez niesienie radości i wprowadzenie świątecznego nastroju.  Dzieci z grup starszych, wraz z nauczycielami - przygotowują przedstawienie o tematyce świątecznej. Treści słowne przeplatane są piosenkami i kolędami śpiewanymi wraz z muzyką. Do ról, granych przez naszych aktorów - dobrane są odpowiednie stroje i chorografia. Jasełka - przedstawiamy podopiecznym w Domu Pomocy Społecznej lub wychodzimy do Biblioteki Publicznej, gdzie organizowane jest spotkanie "opłatkowe" dla "chodzących" podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i osób starszych i samotnych z naszej miejscowości. Dla wszystkich uczestników takich spotkań - dzieci przygotowują kartki z życzeniami.  Dom Pomocy Społecznej w Sulęczynie, Biblioteka Publiczna w Sulęczynie Występy przed publicznością - są okazją do zaprezentowania talentów i umiejętności dzieci, pokonywania stresu i tremy przed publicznością. Poprzez kontakt z osobami chorymi, starszymi - dzieci dostrzegają potrzebę innych, uczą się współczucia i cierpliwości.  www.gpsuleczyno.szkolnastrona.pl Ewa Kujawska Anna Czoska, Karolina Białk 
112 GMINNE PRZEDSZKOLE W ZBLEWIE ZBLEWOUL. GŁÓWNA 14 83-210 ZBLEWO58 58 84 354 przedszkolezblewo@wp.pl Zajęcia dodatkowe - Kółko regionalne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe wychowankowie przedszkola w wieku 4-6 lat przedszkolny, lokalny od września 2009r. Rozwijanie u wychowanków przedszkola zainteresowania regionem, w którym mieszkają. Kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem oraz ich "Małą Ojczyzną - Kociewiem". Podczas zajęć dodatkowych dzieci poznają i pielęgnują zwyczaje i tradycje Kociewia; poznają elementy gwary kociewskiej,tańce, pieśni, stroje, elementy haftu oraz instrumenty ludowe; uczą się piosenek w gwarze kociewskiej, zapoznają się z poezją i prozą (gadki kociewskie); wykonują prace plastyczne i techniczne związane z Kociewiem; aktywnie uczestniczą w pracy na rzecz najbliższego środowiska - Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie - Szkoła Podstawowa w Zblewie - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim - od 5 lat w przedszkolu istnieje zespół "Małe Kociewiaki", który reprezentuje placówkę podczas uroczystości i imprez o zasięgu lokalnym - "Małe Kociewiaki" uczestniczą w konkursach i przeglądach piosenki regionalnej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim - dzieci posiadają dużą wiedzę na temat swojego regionu - rozpoznają strój kociewski, znają elementy gwary oraz tradycyjne instrumenty kociewskie - znają hymn kociewski, śpiewają kolędy oraz przyśpiewki kociewskie  www.przedszkolezblewo.pl Beata Cyrson Joanna Wesołowska 
113 GMINNE PRZEDSZKOLE W ZBLEWIE ZBLEWOUL. GŁÓWNA 14 83-210 ZBLEWO58 58 84 354 przedszkolezblewo@wp.pl Wprowadzanie dzieci w świat pisma za pomocą Oimiennej metody nauki czytania autorstwa dr I. Majchrzak dydaktyka wychowankowie przedszkola w wieku 3-6 lat przedszkolny od września 2010r. Zapewnienie dzieciom lepszych sznas edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej na podstawie metody dr Ireny Majchrzak "Nazywanie świata" odimienna metoda nauki czytania" dotyczy dziecięcej inicjacji w tajemniczy świat pisma i liter, przy wykorzystaniu imienia dziecka. Dziecko, przez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudza swoje zainteresowanie pismem, pisaniem i czytaniem. W tej koncepcji, zabawy i gry są wspólne dla wszystkich, w których jednak każdy działa z innym materiałem. Metoda ma charakter analityczno - syntetyczny a zestawy obrazkowo - słowne pomagają w percepcji tekstu na bazie poznanych liter. Innowacyjność tej metody polega na tym, że dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako świat znaczeń a nie izolowanych liter. Metoda dr I. Majchrzak dostarcza dziecku jak najwięcej ćwiczeń służących wykształceniu spostrzegawczości i pomaga mu w ten sposób w dostrzeżeniu niesłychanie drobnych różnic między literami. Umożliwia zdobywanie doświadczeń poprzez obserwowanie i działanie. Etapy wprowadzenia dzieci w świat pisma uwzględniają możliwości psychofizyczne małego dziecka. Naukę czytania rozpoczynamy w grupie dzieci 3-letnich. Dzieci zapoznają się z wyglądem graficznym własnego imienia oraz imion kolegów, bawią się wizytówkami oraz składają imiona z liter. Następnym etapem jest zapoznanie dzieci z kolejnymi literami w alfabecie i określanie ich miejsca na wizytówkach i ścianie liter. Nazywanie świata - to kolejne ogniwo całego procesu. Dziecko jest już w stanie podjąć próby czytania innych słów. Dla ułatwienia początkowo wprowadza się rzeczowniki, których desygnaty znajdują się w otoczeniu dziecka.   Dziecko: - bezstresowo wkracza w próg dojrzałości szkolnej - opanowuje i rozwija umiejętność czytania poprzez działanie - rozwija umiejętności czytelnicze - rozwija wyobraźnię i twórcze działanie - doskonali poprawność wymowy i umiejętność wypowiadania się - rozwija percepcję wzrokowo - słuchową - wzbogaca zasób słownictwa - kształtuje poczucie własnej wartości i samodzielności - dochodzi do określonego etapu we własnym tempie - indywidualne tempo nauczania dla każdego dziecka www.przedszkolezblewo.pl Beata Cyrson Joanna Martin, Joanna Wesołowska 
114 GMINNE PRZEDSZKOLE W ZBLEWIE ZBLEWOUL. GŁÓWNA 14 83-210 ZBLEWO58 58 84 354 przedszkolezblewo@wp.pl Bezpiecznie przez życie dydaktyka wychowankowie przedszkola w wieku 3-6 lat przedszkolny 01.09.2013-30.06.2016 Realizacja programu autorskiego "Bezpiecznie przez życie" ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym, w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Program "Bezpiecznie przez życie" realizowany jest w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez udział dzieci w zabawach, zajęciach dydaktyczno - wychowawczych, wycieczkach, konkursach i quizach na tematy prewencyjne, pogadankach i spotkaniach z przedstawicielami takich zawodów jak: strażak, policjant, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, przedstawieniach profilaktycznych. Zabawy odbywają się na "konkretach" i są powtarzane systematycznie, by przyniosły zamierzone efekty. Program składa się z następujących modułów: a. bezpieczne poruszanie się po drogach b. bezpieczeństwo podczas zabaw c. groźne przedmioty i urządzenia d. zagrożenia ze strony zwierząt e. niebezpieczne rośliny f. zagrożenia ze strony dorosłych g. korzystanie ze środków transportu Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd. Komisariat Policji w Zblewie Powiatowa Straż Pożarna w Starogardzie Gd. Ochotnicza Straż Pożarna w Zblewie Przychodnie Zdrowia "MEDYK" , "POLMED" Dziecko: poznaje i przestrzega zasady bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu i na powietrzu; rozpoznaje zagrożenia i nabywa umiejętności ich unikania; radzi sobie w sytuacji trudnej i odważnie prosi o pomoc, zachowuje ostrożność w stosunku do obcych ludzi, nieznanych zwierząt i roślin; doskonali umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach  www.przedszkolezblewo.pl Beata Cyrson Justyna Dorawa, Mirosława Marks, Joanna Martin 
115 GMINNE PRZEDSZKOLE W ZBLEWIE ZBLEWOUL. GŁÓWNA 14 83-210 ZBLEWO58 58 84 354 przedszkolezblewo@wp.pl "Z EKOLOGIĄ NA TY" dydaktyka wychowankowie przedszkola w wieku 3-6 lat przedszkolny, lokalny 01.09.2013-30.06.2016 Celem programu jest uświadomienie dzieciom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe,wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska. Intencją autorek programu jest by poznawanie świata przez dzieci w wieku przedszkolnym odbywało się na różnych płaszczyznach. Program odwołuje się do uniwersalnych relacji człowieka z otaczającą rzeczywistością, uwypuklając jego związki z przyrodą oraz dbanie o własne zdrowie. Zrozumieniu tych relacji służy wiedza programowa na temat świata roślin i zwierząt, świadomość konieczności ochrony środowiska przed dewastacją. Program podkreśla konieczność obserwowania, działania, doświadczania z związku z poszerzeniem wiedzy ekologicznej. Eksponuje także odpowiedzialność za funkcjonowanie środowiska najbliższej okolicy i miejsca zamieszkania. Jest to zgodne z zasadą iż dziecko najlepiej i najchętniej poznaje to, co jest mu znane i bliskie. W ramach realizacji treści programowych organizujemy: - wycieczki do Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach, do leśniczówki Cis,do Zielonej Szkoły w Woziwodzie, do ZOO, na wysypisko śmieci - gminne konkursy techniczno - ekologiczne: "Dobre rady na odpady", "Zielone portrety", "Jesienne cudaki" - spotkania z leśnikiem, ornitologiem, hodowcą psów, pielęgniarką, ratownikiem medycznym - zabawy badawcze - spacery po najbliższej okolicy - zajęcia dydaktyczne na ścieżce przyrodniczo - leśnej - przedstawienia - zbiórki surowców wtórnych: makulatura, baterie,aluminium  - Urząd Gminy w Zblewie - instytucje zajmujące się recyklingiem: STARKOM, REBA, STARY LAS - Nadleśnictwo Kaliska - Przychodnia Zdrowia "POLMED" - Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie - szkoły i przedszkola z terenu Gminy Zblewo - zorganizowanie ścieżki przyrodniczo -leśnej na terenie przedszkola - przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody - umiejętne segregowanie śmieci według przydatności do utylizacji lub powtórnego wykorzystania - wykształcenie nawyków i zachowań proekologicznych - uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i konieczność jej ochrony - organizacja gminnych konkursów techniczno -ekologicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym - aktywne uczestnictwo w akcjach na rzecz środowiska - Sprzątanie świata, Dzień ziemi, zbiórka surowców wtórnych - prowadzenie hodowli w przedszkolu www.przedszkolezblewo.pl Beata Cyrson Karolina Cwetko, Katarzyna Dembicka, Mirosława Marks 
116 GMINNE PRZEDSZKOLE W ZBLEWIE ZBLEWOUL. GŁÓWNA 14 83-210 ZBLEWO58 58 84 354 przedszkolezblewo@wp.pl Realizacja programu autorskiego "W świecie sztuki" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe wychowankowie przedszkola w wieku 4-6 lat przedszkolny od września 2011r. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez różne formy plastyczne. Poszerzenie doświadczeń plastyczno - konstrukcyjnych poprzez udział w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik.  Prowadzenie dodatkowych zajęć plastycznych dla dzieci uzdolnionych plastycznie. Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych jeden raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczą chętne dzieci. Zajęcia prowadzone są techniką warsztatową, dzieci pracują indywidualnie lub zespołowo. Podczas zajęć dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne i techniczne. Prace dzieci wysyłane są na konkursy plastyczne organizowane na różnych szczeblach oraz eksponowane w szatni przedszkola. Nauczycielki prowadzące zajęcia zapraszają do współpracy twórców ludowych oraz organizują wycieczki na wystawy malarstwa bądź rzeźby. - Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie - artyści ludowi - Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd. Dzieci poznają nowe techniki plastyczne i potrafią rysować pastelami, świecą, pastami, malują farbami akwarelowymi, plakatowymi, mieszanymi z piaskiem, kaszą, solą. Wykonują wycinanki płaskie i formy przestrzenne z papieru łącząc w różny sposób elementy ( technika collage). Dzieci malują i rysują na różnych formatach i rodzajach papieru, rozwijają swoje zainteresowania i pasje, wypowiadają swoje emocje poprzez swobodny wybór techniki plastycznej. www.przedszkolezblewo.pl Beata Cyrson Katarzyna Dembicka, Joanna Martin 
117 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie Starogard Gdańskiul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański(58) 56229 03 czerwonyogolniak@wp,pl Fizycy z pasją  dydaktyka uczniowie szkół gimnazjalnych  powiatowy 2012-2013 Celem naszego projektu było zainspirowanie młodych ludzi do odkrycia w sobie wewnętrznej pasji związanej z fizyką, ukazanie im niedostępnej dotąd dziedziny nauki z innej perspektywy.  Projekt „Psysics on a daily basis” stworzony został przez naszą grupę nieformalną „Fizycy z pasją”, w skład której wchodzą: Krzysztof Gerigk, Remigiusz Talaśka, Szymon Kłos, Magdalena Mróz i Michał Borys. Rolę coach’a pełni nauczyciel fizyki Pan Grzegorz Kaczorowski. Wszyscy jesteśmy absolwentami I LO w Starogardzie Gdańskim, gdzie uczęszczaliśmy do klasy o profilu matematyczno - fizycznym, chętnie uczestniczyliśmy w zajęciach dodatkowych z fizyki. Dwoje z nas było na warsztatach naukowych w CERN. Nauki ścisłe znajdują się w obszarze naszych zainteresowań już od najmłodszych lat. Dowiedzenie prawa fizyki za pomocą często złożonych doświadczeń, wykonywanie własnego projektu stanowi dla nas źródło ogromnej satysfakcji. Nie chcemy ograniczać naszej pasji do tworzenia rozmaitych konstrukcji w zaciszu szkolnego laboratorium czy domowej piwnicy. Mamy zamiar dzielić się nią z innymi, wymieniać wzajemnie doświadczenia, uczyć innych, a także samemu poszerzać swój zasób wiedzy.  Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim Rozmawiając z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami, uczęszczającymi do szkół gimnazjalnych, dopiero rozpoczynającymi swoją przygodę z fizyką, codziennie słyszymy wiele niepochlebnych opinii odnoszących się do tego przedmiotu. Kojarzony jest on głównie z bólem brzucha, głowy, a nawet wagarami. Opierając się na błędnych stereotypach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, uczniowie postrzegają nauki ścisłe jako niedostępną materię, zrozumiałą tylko dla najzdolniejszych jednostek. Młodzi ludzie nie łączą nauki z fascynującymi zjawiskami przyrody, nowatorskimi odkryciami i wynalazkami. Błędna ocena przedmiotu nie tylko nie pozwala uczniom na odkrycie wewnętrznej pasji, dostrzeżenie własnego talentu, ale także stanowi psychiczną barierę w znacznym stopniu utrudniającą przyswojenie podstawowych praw rządzących otaczającym nas światem. Poprzez realizację projektu chcieliśmy zmienić powyższy stan rzeczy. Wprowadziliśmy w życie nasz projekt, aby przekazać młodszym koleżankom i kolegom nasz sposób postrzegania nauk ścisłych, nie jako nudnych i trudnych zajęć, ale czegoś naprawdę fascynującego. Przystępowaliśmy do działania wierząc, że w każdym tkwi wrodzona ciekawość świata, chęć poznania prawideł nim rządzących. Duże zainteresowanie prowadzonymi przez nas zajęciami oraz liczba uczestników konkursów realizowanych w ramach projektu, wskazuje, że nasza wiara nie była bezpodstawna. Przeprowadziliśmy serię warsztatów fizyczno - technicznych adresowanych do młodzieży gimnazjalnej. Cykl pokazów i prezentacji ”fizyka w praktyce” został zaprezentowy w 8 szkołach gimnazjalnych powiatu starogardzkiego. Byliśmy w Gimnazjach w Kokoszkowach, Jabłowie, Skarszewach, Kleszczewie Kościerskim, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rywałdzie, Gimnazjach w Suminie, Kaliskach i PG3 w Starogardzie Gdańskim. Chcieliśmy przekonać młodzież gimnazjalną z naszego regionu do szerszego spojrzenia na nauki ścisłe, w sposób szczególny uwzględniając fizykę , technikę i chemię. Staraliśmy się ukazać ich związek z otaczającym nas światem. Przypomnieliśmy uczniom podstawowe prawa fizyki, odnosząc się do urządzeń codziennego użytku. Młodzież miała okazję poznać rozwiązania techniczne stosowane powszechnie w motoryzacji, przemyśle czy budownictwie. W ramach projektu w szkołach gimnazjalnych przeprowadziliśmy dwuczęściowe spotkania, składające się z pokazu i prezentacji, „fizyka w praktyce”. W prowadzonych przez nas zajęciach wzięło udział ok. 700 osób. Zaprezentowaliśmy serię doświadczeń z zakresu fizyki, techniki i chemii. Zostały one zinterpretowane za pomocą najnowszych programów informatycznych. Interaktywne prezentacje ułatwiły uczestnikom zajęć poznanie praw i zasad rządzących otaczającym nas światem. Na tablicy multimedialnej prezentowane zostały istotne dla przebiegu doświadczenia wiadomości. Każde warsztaty urozmaicone zostały kilkoma widowiskowymi doświadczeniami, prezentowanymi przez osobę prowadzącą, które potwierdziły poznane wcześniej prawidła fizyki. Prezentowaliśmy również wynalazki własnego autorstwa, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe” finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Zaprezentowaliśmy model ekologicznego samochodu napędzanego siłą wiatru oraz oporu powietrza. Zaproponowaliśmy innowacyjne spojrzenie na kwestię aerodynamiki. Przedstawiliśmy praktyczne zastosowanie działka Gausa. Wystrzeliwany za pomocą siły elektromagnetycznej pocisk może być przenoszony na dużą odległość z niewielkim odchyleniem od wyznaczonego celu, nie stanowiąc tym samym zagrożenia dla ludności cywilnej. Po obejrzeniu naszych autorskim projektów uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielenia się swoimi własnymi pomysłami. W miarę możliwości służyliśmy pomocą i radą w rozwiązywaniu technicznych trudności. Powstała strona internetowa projektu umożliwiająca zapoznanie się z dodatkowymi materiałami, a także przypomnienie sobie zagadnień prezentowanych podczas pokazów, prezentacji i warsztatów. Na facebooku uczestnicy warsztatów mogli wymieniać się doświadczeniami oraz zadawać pytania. Dostosowując się do standardów współczesnego świata prowadzimy swój fanpage na Facebook’u. Średni zasięg publikowanych przez nas postów wynosi ok. 200 osób. Przeprowadzone zostały konkursy internetowe: quiz fizyczny, pytania codzienne oraz najciekawsze doświadczenie fizyczne. Udział w nich wzięło 96 osób. Na uwagę zasługuje także bardzo wysoki poziom wiedzy praktycznej naszych młodszych koleżanek i kolegów. Wszyscy finaliści konkursu quiz fizyczny uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia. Młodzież poznała alternatywną możliwość postrzegania fizyki. Ujrzała jej przyjemną, fascynującą, praktyczną stronę. Zdobyła umiejętność łączenia zjawisk znanych z własnych obserwacji i sposobu działania urządzeń codziennego użytku z naukową teorią. Wykazaliśmy, że nauka przedmiotów ścisłych nie jest ”nie jest sztuką dla sztuki”, ale znajduje realne przełożenie w technice użytkowej. Uczniowie nabytą wiedzę będą mogli wykorzystać zarówno podczas zajęć szkolny jak również wykonując hobbystycznie prace z zakresu fizyki technicznej. Nasze koleżanki i koledzy, którzy odkryją przyjemność w konstruowaniu, modelowaniu wybiorą z pewnością studia wyższe techniczne. Postrzegając nauki techniczne jako coś praktycznego i obecnego w naszym życiu studia na politechnice mogą stać się przyjemnością. Informacje wyniesione z zajęć prowadzonych w ramach projektu nie będą suchą teorią, będą mogły zostać wykorzystane podczas codziennych domowych czynności. Mamy nadzieję, że chociaż dla części uczestników warsztaty stanowiły jedynie wstęp do dalszego poszerzania swoich umiejętności z zakresu nauk ścisłych.  www.lo.internetdsl.pl Grzegorz Kaczorowski Grzegorz Kaczorowski 
118 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie Starogard Gdańskiul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański(58) 56229 03 czerwonyogolniak@wp,pl DZIEŃ ZDROWIA wychowanie uczniowie i pracownicy szkoły szkolny od 2009 r  Promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie uzależnieniom. Dnia 6 czerwca 2013 roku , już po raz piąty, w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Zdrowia pod hasłem : „Zdrowie to życie , nie marnuj go”. Było to już kolejne wydarzenie w I LO mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zapobieganie uzależnieniom. Dzięki pomocy Pań Pielęgniarek z zaprzyjaźnionych szkół, udało się zaoferować naszym uczniom, a także całej kadrze placówki szeroką gamę bezpłatnych badań do wykonania. Zainteresowani mogli zmierzyć swoje BMI (stosunek wzrostu do wagi), ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, a nawet wydolność i zadymienie płuc. Dzięki pomocy PAŃ AMAZONEK z KLUBU KOBIET PO MASTEKTOMII ,szczególnie dziewczęta, ale nie tylko, mogły skorzystać z bezcennych rad i wskazówek dotyczących samobadania piersi oraz chorób nowotworowych i ich zapobieganiu. Można było poćwiczyć wykrywanie guzków na specjalnie przygotowanych fantomach. Próbowali także chłopcy. Chętnych nie brakowało, co świadczy o tym, że tematyka prozdrowotna jest bliska uczniom naszej szkoły Efektowny pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowała szkolna drużyna ratownicza. Młodzież przygotowała symulację wypadku motocyklowego i rowerowego, w której ratownicy musieli sobie poradzić m.in. z podejrzeniem złamania kręgosłupa, urazów głowy, kończyn, brzucha. Efektowną oprawę zapewniły specjalne akcesoria: „sztuczna krew”, fantomy itp.. Dzięki pokazowi dowiedzieliśmy się, w jaki sposób należy udzielać pomocy ofiarom wypadków drogowych przed przyjazdem służb ratowniczych, nie zapominając przy tym o własnym bezpieczeństwie, oraz na co zwrócić uwagę, by udzielona przez nas pomoc okazała się naprawdę skuteczna.Po raz pierwszy w tym roku gościliśmy u nas także panie kosmetyczki. Zainteresowanie było ogromne, szczególnie wśród dziewcząt, ale też i chłopaków nie brakowało. Na stoisku kosmetycznym można było bezpłatnie skorzystać z porad specjalistów w tej dziedzinie oraz otrzymać darmowe próbki kosmetyków. Równocześnie w gabinecie pani pielęgniarki odbywały się bezpłatne badania słuchu, dzięki Firmie Geers ze Starogardu Gdańskiego młodzież mogła sprawdzić aktualny stan swojego słuchu, co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważne ze względu na otaczający nas hałas, również głośne słuchanie muzyki. Równie ciekawe, a zarazem pouczające okazały się eksperymenty i doświadczenia pokazujące wpływ dymu tytoniowego na płuca człowieka. Ponadto uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji promującej uprawianie sportu i zdrowe odżywianie się, a także otrzymania materiałów informacyjnych o tej tematyce oraz spróbowania zdrowej żywności, która jest jednym z ważniejszych elementów dobrej kondycji naszego organizmu. Na wszystkich uczestników naszej akcji czekał pyszny i oczywiście zdrowy poczęstunek. Każdy sam mógł się przekonać, że to co zdrowe nie musi być niesmaczne. Na stole można było znaleźć m.in. pyszne jabłka, suszone owoce, banany, winogrona, zdrową, gorzką czekoladę, a także dzięki zaprzyjaźnionej Mleczarni ze Skarszew otrzymaliśmy do skosztowania pyszne produkty mleczne i serwatkowe na bazie naturalnego soku z czarnej porzeczki. Wszystko wyglądało pięknie , pysznie i kolorowo i mamy nadzieję, że już na stałe te specjały zagoszczą na naszych stołach.. Zainteresowanie uczniów badaniami, pokazem pierwszej pomocy oraz innymi formami promocji zdrowego stylu życia świadczy o tym, że w obecnych czasach Dzień Zdrowia to naprawdę ważna i potrzebna inicjatywa. Możemy zatem cieszyć się, że trwale wpisała się ona w tradycję naszej szkoły. Starostwo Powiatowe, Sanepid, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wzrost świadomości uczniów na temat zdrowego stylu życia. http://www.lo.internetdsl.pl/?p=858 Izabela Dmuchowska Izabela Dmuchowska 
119 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. Mikołaja Reja 76-200 Słupskul. Z. Augusta 8598434306 ssp@spoleczna.slupsk.pl Rośniemy razem - sześcio i siedmiolatki w szkole STO. sześciolatek w edukacji Dzieci 6 i 7 letnie w klasach pierwszych. lokalny 2011 -2014 Stworzenie możliwie najlepszych warunków do adaptacji, rozwoju i nauki dla dzieci 6 i 7 - letnich oraz wspólna integracja wszystkich uczniów rozpoczynających naukę bez względu na wiek. h Program realizowany jest poprzez spotkania adaptacyjne i integracyjne, wspólne zabawy, konkursy,zajęcia, wycieczki,imprezy szkolne i klasowe, a także realizację treści podczas planowanych zajęć edukacyjnych jak i udział w kołach zainteresowań. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Miejska w Słupsku, WOPR - oddział w Słupsku, Komenda Miejska Policji w Słupsku, Straż Pożarna w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Telewizja Kablowa Vectra - oddział Słupsk, Studyjne Kino Rejs w Słupsku, Teatr Lalki Tęcza w Słupsku, Teatr Dramatyczny w Słupsku i inne.  - Poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów klas I, - Nawiązanie współpracy z rodzicami, - Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi, - Harmonijny rozwój intelektualny i społeczny uczniów, - Rozwijanie zainteresowań, - Integracja wszystkich dzieci  www.spoleczna.slupsk.pl dominika.wojciechowicz@wp.pl Marta Stasiak - Załupka, Iwona Matiuszko, Lidia Książek, Dominika Wojciechowicz, Ewa Kref 
120 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Autochodzik - Drogowy Rajd Edukacyjny - Odblaski - III etap dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym ,  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne, Cały rok  - uświadomienie konieczności stosowania elementów odblaskowych - Rozmowa na temat bezpieczeństwa i konieczności stosowania elementów odblaskowych - oglądanie zdjęć osób przebywających w ciemnych miejscach posiadających odblaski - zabawa z odblaskami - Poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego Mirosław Wołowik - autor programu Autochodzik Iskierka - Przedszkole Niepubliczne  - uczenie oraz utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w poruszaniu się jako pieszy, pasażer, kierowca. - przekazywanie wiedzy o ruchu drogowym w oparciu o zabawy symulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, słuchowe czy ruchowe. - wie, kiedy i jak stosować elementy odblaskowe  http://rowerowyautochodzik.pl/ , http://iskierka5.com Jeanetta Szulc, Ewelina Kamieńska, Ewa Drzewiecka, Justyna Chmielewska Mirosław Wołowik 
121 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Autochodzik - Drogowy Rajd Edukacyjny - Wycieczka na stację kolejową - II etap dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym ,  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne, stacja kolejowa  Cały rok  - omówienie regulaminu dotyczącego zachowania się w pociągu, na peronie i jego okolicy - Rozmowa na temat wycieczki oraz zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo - przechodzenie przez jezdnię z zachowaniem szczególnej ostrożności - obserwowanie i nazywanie napotkanych pojazdów - obserwowanie i nazywanie napotkanych pojazdów szynowych  Mirosław Wołowik - autor programu Autochodzik Iskierka - Przedszkole Niepubliczne  Dziecko - zna środki transportu kolejowego - zna środki komunikacji miejskiej - wie, jakie towary przewozi się drogą londową - wie, jak powinien zachować się pasażer , - umie odczytać znaki informacyjne dla podróżnych,  http://iskierka5.com Jeanetta Szulc, Ewelina Kamieńska, Ewa Drzewiecka, Justyna Chmielewska Mirosław Wołowik 
122 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Autochodzik - Drogowy Rajd Edukacyjny - Wycieczka na skrzyżowanie - I etap dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym,  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne, pobliskie skrzyżowanie, rondo Cały rok  - Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci,- Przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.  - Rozmowa na temat wycieczki oraz zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo - przechodzenie przez jezdnię z sygnalizatorem świetlnym oraz bez - przekraczanie drogi rowerowej w wyznaczonym miejscu - odszukiwanie i odczytywanie znaków pionowych i poziomych - obserwowanie i nazywanie napotkanych pojazdów - Zaznajomienie z zasadami ruchu pieszego i kołowego Mirosław Wołowik - autor programu Autochodzik Iskierka - Przedszkole Niepubliczne  - utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w poruszaniu się jako pieszy, pasażer. - przekazywanie wiedzy o ruchu drogowym w oparciu o zabawy symulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, słuchowe czy ruchowe. - Wyjaśnienie znaczenia sygnalizacji świetlnej, objaśnienie znaczenia kolorów http://iskierka5.com Jeanetta Szulc Ewelina Kamińska Ewa Drzewiecka Justyna Chmielewska Mirosław Wołowik 
123 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej pt "Bezpieczne dziecko" dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne, dzieci w wieku przedszkolnym Iskierka - Przedszkole Niepubliczne Październik 2014 - Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie pobytu w przedszkolu i po za nim  - Rozmowa z funkcjonariuszem Straży Miejskiej na temat specyfiki pracy - przedstawienie przyprowadzonego psa, wyjaśnienie czym zajmuje sie zwierze w jaki sposób pomaga w pracy - pokazanie pozycji bezpiecznej podczas ataku przez agresywne zwierzę - zaprzyjaźnienie się z nowo poznanym psem, - poznanie części wyposażenia munduru strażnika - przymierzanie czapki strażnika  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne, Straż Miejska w Rumi  - Przedszkolaki dowiedziały się, że nie można samemu otwierać drzwi nikomu, nie należy dotykać urządzeń elektrycznych oraz nie należy bawimy się z obcymi zwierzętami. - Poznały pozycję bezpieczną tzw. Żółwika - Zostały zapoznane ze specyfiką pracy Strażnika Miejskiego. - Mogły też przymierzyć czapkę Strażnika oraz pogłaskać psa - Przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.  http://iskierka5.com Jeanetta Szulc, Ewelina Kamińska  Jeanetta Szulc, Ewelina Kamińska  
124 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Centrum EduFun - Człowiek co się w nim kryje?  dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym ,  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne Listopad 2014 - rozwijanie świadomości własnego ciała i jego potrzeb, - Na zajęciach dzieci poprzez zabawę odkryły, jakie tajemnice skrywa ludzkie ciało - Usłyszały bicie swojego serca, zmierzyli swoje ciśnienie przeprowadzili "operację" - bawiąc sie w lekarzy - przedstawienie pracy naukowca jako ciekawy zawód  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne Interaktywne Centrum Edukacji EduFun  - poznały odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące budowy człowieka - dzieci poznały częściową budowę człowieka - dowiedziały się gdzie leżą poszczególne organy oraz jakie mają funkcje - odpowiadały na pytania dotyczące budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, http://iskierka5.com Jeanetta Szulc, Ewelina Kamińska Interaktywne Centrum Edukacji EduFun 
125 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34  iskierka@internetdsl.pl AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym , środowisko Osiedle "Janowo" , okolice przedszkola, przedszkole  Co roku - wrzesień  - kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego, ekologicznego postępowania z odpadami oraz przeciwdziałania wytwarzaniu nadmiernej ilości odpadów - Rozmowa na temat dbałości o naszą planetę, - Wzbogacanie wiadomości z zakresu ekologii i zachowań prozdrowotnych. - Kształtowanie nawyków segregowania odpadów do odpowiednich pojemników – poznanie mechanizmów powstawania odpadów komunalnych - samoocena codziennych działań dotyczących odpadów - uświadamianie wpływu każdego człowieka na stan środowiska poprzez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne, Urząd Miasta Rumia  - nabywanie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego, - uświadomienie dzieciom ich roli w ratowaniu planety, - zachęcanie do poszanowania przyrody, - wdrażanie do systematycznego segregowania śmieci  http://iskierka5.com Nauczyciele Iskierki Przedszkola Niepublicznego Nauczyciele Iskierki Przedszkola Niepublicznego 
126 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Spotkanie z autorami książki "Rumia pachnąca rumiankiem" dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym Iskierka - Przedszkole Niepubliczne Wrzesień 2014 - Zwrócenie uwagi na charakterystyczne budynki w naszym mieście w kreatywny sposób - Otrzymanie książek - Poznanie bohaterów książki i ich losów - przygód - rozmowa z autorami książki - wykonanie pracy plastycznej Rumianka  Urząd Miasta Rumia -Dzieci poznały najciekawsze miejsca w Rumi - dowiedziały się co zainspirowało autorów do publikacji książki - Poznały historię pana Sukulentego i Rumianki, - dowiedziały się, jakie są etapy powstania książki - potrafi zaprezentować swoją prace plastyczną - Poznały autorów książki  http://iskierka5.com EWA GODŁOWSKA - FORNALCZYK  Nauczyciele Iskierki Przedszkola Niepublicznego w Rumi 
127 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Akademia Aquafresh, Zdrowe zęby z wiewiórem  dydaktyka  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym Iskierka - Przedszkole Niepubliczne  Wrzesień 2014 - wykształcenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej, - utrwalenie etapów i kolejności mycia zębów - Zapoznanie dzieci teoretycznie i praktycznie jak należy dbać o hienę jamy ustnej. - Dzieci uczyły się prawidłowo myć zęby oraz jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów. -Nauczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego oraz poznały jego budowę. - Poznały pracę dentysty poprzez zabawę.  Stomatolog, Przychodnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej Wiewiór ”K”, Akademia Aquafresh - Zdobyta wiedza pozwoli dzieciom uniknąć próchnicy zębów. - Dzieci poznały nowych bohaterów, którzy pomogli zrozumieć jak ważna jest higiena jamy ustnej - Nauczyły się że wizyta u dentysty nie jest czymś czego trzeba się obawiać - Dzieci nauczyły się „Patusiowej piosenki”, rozwiązywały zagadki, kolorowały obrazki.  http://iskierka5.com Nauczyciele Iskierki Przedszkola Niepublicznego Stomatolog, Przychodnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej Wiewiór ”K”, Akade 
128 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl „Góra Grosza”  dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne ,dzieci w wieku przedszkolnym , rodzice Iskierka - Przedszkole Niepubliczne ,ogólnokrajowy  Cykliczny, coroczny  - uwrażliwienie dzieci i na potrzeby innych,  - Przedstawienie dzieciom zasad funkcjonowania akcji - wspólne umieszczenie części monet w przeznaczonej puszce - umieszczenie puszki w ogólno dostępnym miejscu - zachęcenie dzieci do brania udziału w akcji  Towarzystwo „Nasz Dom” Iskierka - Przedszkole Niepubliczne  - możliwość otwarcia się na drugiego człowieka, podjęcie wspólnego dzieła, do którego każdy może się przyłączyć. - uświadomienie, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. - możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej  http://iskierka5.com Zosia Ławrynowicz , Dorota Płotka Zosia Ławrynowicz , Dorota Płotka 
129 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Światowy dzień pluszowego misia dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym , Iskierka - Przedszkole Niepubliczne  Listopad 2014 , cyklicznie  - Docenianie misia jako zabawki, która towarzyszy dzieciom od lat i może być niezastąpionym przyjacielem.  - Poznanie historii pluszowego misia. - Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek. - Rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych i dotykowych. - Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi. - umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej - aktywne włączanie dzieci do przygotowania i uatrakcyjniania wspólnego świętowania  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , - dzieci znają historię powstania Święta Pluszowego Misia, - potrafią uważnie słuchać czytany tekst - potrafi opowiedzieć na zadany temat - integrują się ze sobą - potrafią aktywnie się włączać do zabawy w zespole - zna wybrane piosenki i wiersze o misiach  http://iskierka5.com Nauczyciele Iskierki Przedszkola Niepublicznego Nauczyciele Iskierki Przedszkola Niepublicznego 
130 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska Ciapkowo w Gdyni dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne ,dzieci w wieku przedszkolnym , rodzice Iskierka - Przedszkole Niepubliczne ,Schronisko dla zwierząt - Ciapkowo w Gdyni Listopad, grudzień - cyklicznie  - wyrabianie postawy humanitarnej wobec zwierząt. - Dziecko poznaje i respektuje prawa zwierząt - Dziecko wie jak należy opiekować się zwierzątkiem w domu - dziecko rozumie obowiązujące zasady dotyczące właściwego traktowania zwierząt, - dziecko pomaga bezpańskim zwierzętom poprzez zbiórkę karmy  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne Schronisko dla zwierząt - Ciapkowo w Gdyni  - Dziecko wie, że zwierzątko w domu jest przyjacielem ale także obowiązkiem opiekuna - Dzieci dostrzegają potrzebę dokarmiania zwierząt - Wyrabianie nawyków odpowiedzialności za swoje postępowanie - poznanie pracy pracowników w schronisku i znaczenia jego funkcjonowania http://iskierka5.com Ewelina Kamińska, Paulina Michałkiewicz Ewelina Kamińska, Paulina Michałkiewicz 
131 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Próbna ewakuacja  dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym , rodzice Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , październik 2014 Sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem. - nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia - zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej ewakuacji - zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku - dzieci znają wyznaczone wyjścia ewakuacji i wyznaczone miejsce zbiórki - dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko potrafią opuścić budynek.  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , Dziecko : - wie, że nie wolno bawić się ogniem, zapałkami. - Wie, do kogo w razie pożaru zwrócić się o pomoc. - Wie, kim jest strażak. - Zna numer do straży pożarnej - uczestnicy ewakuacji potrafią reagować na sygnał alarmowy  http://iskierka5.com Maciej Polewczyk , EWA GODŁOWSKA - FORNALCZYK  Maciej Polewczyk , EWA GODŁOWSKA - FORNALCZYK  
132 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Jasełka w Ośrodku Caritas w Rumi  dydaktyka Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , Styczeń 2015 - Rozumienie pojęcia tolerancji i integracji z niepełnosprawnymi -rozwijanie empatii, - Uwrażliwianie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych i kształtować postawy tolerancji wobec nich - kształtowanie zachowań prospołecznych. - Budzenie wrażliwości, kształtowanie pozytywnych przeżyć dziecka.  Ośrodek caritas w Rumi Iskierka - Przedszkole Niepubliczne ,  - uwrażliwianie na niesienie pomocy osobie potrzebującej, - ukształtowanie tolerancji i zrozumienia dla szeroko pojętej odmienności. - Stworzenie miłego, ciepłego, świątecznego nastroju. - Integracja dzieci z podopiecznymi Caritas-u  http://iskierka5.com Ewa Drzewiecka  Ewa Drzewiecka  
133 ISKIERKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RUMIADOKERÓW 5Tel./Fax (058) 671 93 34Tel. kom.509 671 353 iskierka@internetdsl.pl Pasowanie na przedszkolaka, Jesienne warsztaty- Kukiełki Jarzynowe, Kolorowy dzień pory roku - "Jesień",Zabawa andrzejkowa, Zabawa mikołajkowa w przedszkolu, Zabawa z mikołajem Mosir, Kolorowy dzień pory roku - "Zima", Wigilia przedszkolna, Zimowe warsztaty z  wychowanie Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , dzieci w wieku przedszkolnym , rodzice, Dom kultury Janowo, Przedszkole Sióstr Salezjanek, Mosir, Opec  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , Coroczne uroczystości - nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i przedszkolem,  Wszystkie uroczystości które odbywają się w naszej placówce: - Wyzwalają pozytywne emocje podczas wspólnej zabawy, - wzbogacają dziecięce przeżycia podczas słuchania muzyki. - dzieci rozwijają własną ekspresję twórczą – ruchową i plastyczną - umieją współdziałać w grupie - kształtują poczucie rytmu - potrafią zilustrować ruchem zabawy  Iskierka - Przedszkole Niepubliczne , Dom kultury Janowo Przedszkole Sióstr Salezjanek, Mosir, Opec  - dziecko bawi się zgodnie z rówieśnikami i rodzicami, - dziecko śpiewa piosenki, recytuje wiersze, inscenizuje ruchem piosenki, - dziecko pokonuje lęk przed występami publicznymi. - przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci; - tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania; - integrowanie się we wspólnej zabawie dzieci;  http://iskierka5.com Nauczyciele Iskierki Przedszkola Niepublicznego Nauczyciele Iskierki Przedszkola Niepublicznego 
134 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78   Program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich- ,,Idę do przedszkola" wychowanie dzieci rozpoczynajace edukację przedszkolną oraz ich rodzice przedszkole corocznie od czerwca do września Tworzenie warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu Na początku każdego roku szkolnego organizowane są dla dzieci i ich rodziców zajęcia adaptacyjne, które mają na celu: -zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem, -motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem, -nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel- dziecko, nauczyciel- rodzic, -zachęcanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji, -integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy, -przekazanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku jego prawidłowego rozwoju, -zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy.  Dzięki tym zajęciom: -dzieci i rodzice zapoznają się z nowym otoczeniem, jakim jest przedszkole, do którego zapisali swoje dziecko, -dzieci, rodzice i nauczyciele prowadzący nową grupę poznają się i nawiązują serdeczny kontakt, -rodzice poznają organizację pracy przedszkola oraz formy i metody pracy nauczycieli, -dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach łatwiej adoptują się do warunków przedszkolnych, -rodzice uzyskują fachową pomoc w przezwyciężaniu trudnego okresu, jakim jest adaptacja ich dziecka do przedszkola.  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
135 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Innowacja pedagogiczna- ,,Ruch i elementy kinezjologii, jako czynniki stymulujace procesy myślowe i uczenie się dzieci" dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole 2007/ 2010 Wykorzystanie dziecięcego zamiłowania do ruchu w połączeniu z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami w celu ułatwienia komunikowania się dzieci, usprawnienia pracy zmysłów, zwiększenia motywacji do nauki oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej wykonywane były codziennie przez dzieci we wszystkich grupach wiekowych, a ich trudność była dostosowana do możliwości rozwojowych przedszkolaków. Ćwiczenia wykonywane były przy nadarzających się okazjach np. jako element relaksujący między zajęciami, wyciszający po zajęciach, podnoszący koncentrację dzieci przed wysiłkiem czy pobudzający przed wykonywaniem takich czynności jak: czytanie, pisanie, zapamiętywanie.  Dzięki trzyletniej realizacji innowacji nasze przedszkolaki nauczyły się: - rozpoznawać i rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, -działać twórczo, -umiejętnie radzić sobie w sytuacjach problemowych, -odwoływać się do wcześniejszych doświadczeń, -wykorzystywać swoją wiedzę w działaniach praktycznych, -aktywnie i pewnie uczestniczyć w życiu społecznym. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Ewa Kamińska Ewa Kamińska 
136 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym ,,Kociewie moje rodzinne" wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole od roku 2006 Poznanie przez dzieci miejscowości, w której mieszkają i najbliższej okolicy oraz ważniejszych instytucji . Poznanie obyczajów i kultury Kociewia. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z aspektami kulturowymi wspólnoty lokalnej. Wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z regionem. Treści zawarte w programie ujęte zostały w ośmiu blokach aktywności i realizowane są w przedszkolu przez cały rok dydaktyczny w poszczególnych grupach przedszkolnych (np. zajęcia tematyczne, konkursy plastyczne i recytatorskie o tematyce regionalnej, wycieczki) oraz z udziałem zaproszonych gości ( np. udział w cyklicznych spotkaniach z Kapela Kociewską). 1. W naszej grupie. 2.Przedszkolak na drodze. 3.Moja rodzina i ja. 4.Moja najbliższa okolica. 5.Zakłady pracy w naszym mieście. 6.Tradycje Bożonarodzeniowe i Noworoczne. 7.Żegnamy zimę- witamy wiosnę (obrzędy ludowe). 8.Zwyczaje wielkanocne na Kociewiu. Policja, Straż Pożarna, Służba zdrowia, Muzeum Ziemi Kociewskie, Kapela Kociewska, Starogardzkie Centrum Kultury, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Nadleśnictwo Kochanki. Dzięki realizacji treści zawartych w programie dzieci: -znają nazwę miejscowości, w której mieszkają, -wiedzą jakie są najważniejsze instytucje w mieście oraz orientują się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby np. policjant, strażak, -potrafią opowiedzieć o historii i tradycjach Kociewia, -wskazują ciekawe zabytki i zakątki przyrodnicze Starogardu, -wskazują na mapie Polski swoje rodzinne miasto, -w miarę swoich możliwości znają sztukę ludową swojego regionu np. tradycyjne stroje kociewskie, obrzędy i tradycje ludowe, przedmioty artystyczne, -posługują się podstawowymi zwrotami gwary kociewskiej, -rozwijają poczucie dumy z przynależności do ,,małej Ojczyzny". http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Ewa Maszner Ewa Maszner 
137 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl ,,Z komputerem na Ty". dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole od roku 2011 Zapoznanie z budową i wykorzystaniem komputera. przygotowanie dziecka do posługiwania sie komputerem i technologią informatyczną. Zdobywanie i rozwijanie umiejętności manualnych niezbędnych w pracy z komputerem. Zapewnienie atrakcyjnego narzędzia do pracy dydaktyczno- wychowawczej. Wykorzystywanie komputera do ,,zabawy" i nauki w celu zdobywania nowych doświadczeń i umiejątności. Program realizowany jest systematycznie i bazuje na realizacji czterech podstawowych bloków tematycznych: 1.Zapoznanie dzieci z komputerem. 2.Zapoznanie z programem Paint. 3.Zapoznanie z programem WordPad. 4.Korzystanie z programów edukacyjnych i gier.  Dzięki systematycznej realizacji treści zawartych w programie dzieci osiągnęły następujące umiejętności: -przestrzegają regulaminu bezpiecznego korzystania z komputera, -znają podstawową budowę komputera oraz czynności związane z jego prawidłową obsługą, -znają działanie poszczególnych urządzeń komputera oraz sposoby jego wykorzystania w różnych dziedzinach życia, -znają sposoby wykorzystania programów komputerowych tj. Paint oraz WordPad , -potrafią obsługiwać programy i gry edukacyjne.  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Agnieszka Kuhn Agnieszka Kuhn 
138 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Bezpieczny przedszkolak. dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole od roku 2011 Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł powstawania sytuacji niebezpiecznych. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia. Rozpoznawanie zagrożeń i nabywanie umiejętności ich unikania. Program opiera się na 10 kręgach tematycznych, które realizowane są przez nauczycieli w ciągu całego roku szkolnego: 1.Poznawanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich przestrzegania. 2.Poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze środków transportu. 3.Poznanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi i mechanicznymi. 4.Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu i na powietrzu. 6.Ochrona przeciw pożarowa. 7.Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne i sytuacje nietypowe. 8.Zachowanie ostrożności w stosunku do obcych ludzi. 9.Zachowanie ostrożności w stosunku do nieznanych zwierząt i roślin. 10.Pierwsza pomoc. Policja, Straż Pożarna Umiejętności dzieci nabyte po realizacji treści zawartych w programie: -znają i stosują w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, -znają i unikają niebezpieczeństw płynących z niewłaściwej zabawy, -znają i stosują zasady bezpiecznej zabawy zgodnie z panującą porą roku, -posiadają umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia np. telefony alarmowe, -zachowują ostrożność i dystans w stosunku do osób nieznajomych np. nie udzielają im ważnych informacji, -troszczą się o bezpieczeństwo innych, -znają sposoby bezpiecznego podróżowania, -znają i stosują w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami technicznymi (elektrycznymi i mechanicznymi), -przestrzegają zasad bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu i na powietrzu. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Agnieszka Kuhn Agnieszka Kuhn 
139 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Projekt edukacyjny- ,,Mali miłośnicy przyrody". dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice przedszkole od roku 2012 Promowanie wśród dzieci i ich rodzin zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska człowieka poprzez świadome i zamierzone działania oraz aktywny udział dzieci w tych działaniach. Projekt realizowany był zgodnie z opracowanym przez autora harmonogramem działań i obejmował takie zagadnienia, jak: -zapoznanie nauczycielek w grupach z projektem edukacyjnym ,,Mali miłośnicy przyrody", -zapoznanie rodziców z projektem, -udział w akcji ,,Sprzątanie Świata", -wypożyczenie pojemników do segregacji śmieci, -opracowanie i wdrożenie w poszczególnych grupach regulaminu zdobycia odznaki ,,Przyjaciel przyrody", -wizyta leśniczego w przedszkolu- pogadanka nt. mieszkańców lasu jesienią i wiosną, -założenia kącika przyrody w poszczególnych salach- zmiana dekoracji w zależności od pór roku, -pielęgnowanie przez dzieci roślin w kącikach przyrody- gromadzenie darów lasu, owoców i warzyw, -wycieczka do lasu i do przedszkola w Osieku, -zbiórka baterii i plastikowych nakrętek, -organizowanie w poszczególnych grupach przedszkolnych zajęć tematycznych z zakresu ekologii, -wycieczka do spalarni śmieci w Starogardzie Gdańskim, -zdobywanie, pogłębienie i poszerzenie wiadomości o zwierzętach i roślinach w poszczególnych porach roku i określonych ekosystemach, -wykonanie karmników w celu dokarmiania ptaków, -gromadzenie żywność dla ptaków, -zaprojektowanie odznaki ,,Przyjaciela przyrody"- laureat został wyłoniony w konkursie wewnątrzprzedszkolnym, -udział w konkursie plastycznym ,,Jestem przyjacielem przyrody", -przeprowadzenie zajęć plastycznych z wykorzystaniem odpadów, -zamieszczenie artykułu dla rodziców o tematyce proekologicznej na gazetce informacyjnej dla rodziców oraz w gazetce przedszkolnej ,,Przedszkolaczek", -zorganizowanie dni zbiórki makulatury oraz puszek, -występ przedszkolaków z okazji Dnia Ziemi, -przygotowanie inscenizacji o tematyce ekologicznej ,,Dbamy o naszą planetę", -przeprowadzenie konkursu wiedzy przedszkolaków z zakresu ekologii, -wykonane i rozdanie rodzicom ulotek informacyjnych dotyczących ,,Światowego Dnia Bez Samochodu", -udział dzieci i ich rodziców w wycieczce rowerowej w ramach promocji ,, Światowego Dnia Bez Samochodu", -zorganizowanie wycieczki do leśniczówki na akcję sadzenia drzewek, -prowadzenie kroniki ekologicznej, -udział dzieci w pokazach filmów przyrodniczych ukazujących negatywny wpływ człowieka na otaczające środowisko przyrodnicze.  Leśniczówka Kochanki, Zakład Utylizacji Odpadów, Przedszkole w Osieku, Po realizacji projektu dzieci nabyły następujące umiejętności: -bardziej dbają o porządek wokół siebie, -dbają o otaczająca nas przyrodę ożywioną i nieożywioną, -poszerzyły zakres wiadomości związanych z zachowaniami ekologicznymi, -znają i stosują pojęcia: utylizacja i recykling, -nie śmiecą, oszczędzają wodę oraz energię, -wykształciły nawyk zbierania plastikowych nakrętek i zużytych baterii, -wiedzą, jak należy zachowywać się w lesie i jak dbać o zwierzęta, -dbają o rośliny w kącikach przyrody, -mają podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia parków przyrody dla ludzi i zwierząt, -znają zwierzęta i rośliny znajdujące się pod ochroną, -wiedzą, dlaczego nie należy wyrzucać sprzętu AGD i RTV, -czują współodpowiedzialni za chronienie przyrody przed jej degradacją. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Agnieszka Kuhn Agnieszka Kuhn 
140 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program ,,Wielkie sprawy małych ludzi". dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole rok szkolny 2011/ 2012, 2012/ 2013 Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków w celu ograniczenia z ich strony buntu i agresji oraz wyboru zachowań zmierzających do zgody, porozumienia, szacunku i solidarności. Promowanie praw dziecka w przedszkolu. Budzenie i rozwijanie poczucia własnej wartości. Program miał na celu przybliżenie dzieciom wybranych praw dziecka, które są najważniejsze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do każdego prawa dobrana została odpowiednia bajka lub jej fragment, który był przedstawiony w wybranej przez nauczyciela formie np. opowiadania bajki z wykorzystaniem sylwet, inscenizacji, teatrzyku kukiełkowego, historyjki obrazkowej, opowiadania treści bajki przez dzieci w oparciu o ilustracje. Do realizacji programu zostały wybrane następujące prawa dziecka: -prawo do zabawy i nauki, -prawo do wychowania w miłości i szczęściu, -prawo do zdrowia i opieki, -prawo do szacunku i równości, -prawo do niepowodzeń i łez, prawo do własności, -prawo do bycia sobą. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. J. Korczaka w Starogardzie Gdańskim, organ prowadzący Gmina Miejska Starogard Gdański Po zakończeniu realizacji programu dzieci: -rozpoznają i rozumieją podstawowe wartości,takie jak: przyjaźń, miłość, odpowiedzialność, -potrafią opiekować się słabszymi i młodszymi oraz wiedzą, co oznacza pojęcie ochrona zdrowia i dobrobyt, -potrafią nazywać uczucia własne oraz innych, -rozwinęły świadomość posiadania swoich praw oraz umiejętność korzystania z nich, -wiedzą, co to prawda, szacunek i tolerancja, -wiedzą, że wszyscy ludzie mają takie same prawa. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Agnieszka Kuhn Agnieszka Kuhn 
141 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program z zakresu działalności plastyczno- artystycznej przeznaczony dla dzieci 5-6- letnich. uczeń zdolny dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole od roku 2009 Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez różne formy plastyczne. Rozwijanie uzdolnień artystycznych poprzez różne formy aktywności twórczej.. Program Kółka Plastycznego realizowany jest poprzez zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodności technik plastycznych.Jest to bezpłatna oferta zajęć dodatkowych dla dzieci 5-6– letnich. Zajęcia, które dodatkowo rozwijają u dzieci wrażliwość na piękno wokół nas odbywają się raz w miesiącu. Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do pór roku i zainteresowań dzieci, tematów konkursów organizowanych przez instytucje oświatowe na terenie miasta, województwa, a także Polski. Dzieci prezentują swoje prace w przedszkolu na tablicy ,,Mini galeria’’.  Starogardzkie Centrum Kultury, Osiedlowy Dom Kultury, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 w Starogardzie Gdańskim. Dzieci biorące udział w zajęciach kółka plastycznego maja bardziej rozwinięty zmysł estetyki oraz odczuwają zmożoną potrzebę tworzenia. Rozbudzona i rozwinięta została u nich kreatywność, zdolność wyobrażania, wymyślania oraz produkowania czegoś nowego i oryginalnego. Dzieci rozwijają swoje możliwości innowacyjne dzięki wynajdywaniu różnych rozwiązań tego samego tematu. Posługują się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Posiadają wyobraźnię pobudzoną pozytywnymi emocjami. Znają i posługują się różnorodnymi kształtami, kolorami i bryłami dzięki twórczemu charakterowi zabaw plastycznych. Promują swoje prace poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach plastycznych. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Alina Kurzyńska, Maria Cieśniewska Alina Kurzyńska, Maria Cieśniewska,  
142 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program edukacji tetralnej dla dzieci 5-6-letnich ,,Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki teatralnej". uczeń zdolny dzieci 5-6-letnie przedszkole od roku 2011 Rozbudzanie u dzieci zainteresowania teatrem poprzez stworzenie odpowiednich warunków do działania oraz świadomego odbioru sztuki. Zadanie aktorskie zmusza ciało do ruchu, który staje się kolejnym ważnym środkiem komunikowania się małego dziecka z otoczeniem. Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają dzieci do własnej twórczości. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Są one wstępem do działalności teatralnej, w której różne rodzaje ekspresji znajdują swój najpełniejszy wyraz. Bez wczesnego treningu wrażliwości estetycznej w okresie wczesnego dzieciństwa,trudno jest wykształcić ją w wieku dojrzałym.Kierując się tymi przesłankami, nauczycielki postanowiły organizować spotkania teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dziecka we wszystkich sferach.  Starogardzkie Centrum Kultury, Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 w Starogardzie Gdańskim Dzięki realizacji programu dzieci: świadomie odbierają sztukę, wykorzystują w zabawach teatralnych utwory literatury dziecięcej, swobodnie wyrażają swoje myśli oraz podają propozycje rozwiązania problemu, zgodnie współdziałają w zespole, potrafią w sposób werbalny i pozawerbalny wyrażać różne stany uczuciowe, rozwijają zainteresowania czytelnicze, zaspokajają poczucie własnej wartości, odważnie odgrywają role w przedstawieniach, przełamując swoją nieśmiałość, samodzielnie projektują i wykonują elementy dekoracji do przedstawień. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Agnieszka Kuhn, Małgorzata Sumińska Małgorzata Sumińska, Agnieszka Kuhn 
143 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Zabawy z językiem angielskim. dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole rok szkolny 2013/ 2014 Uwrażliwienie na język obcy oraz uświadomienie dzieci, że są ludzie posługujący się innymi językami. Zapewnienie dzieciom lepszego startu w szkole oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki. Program został opracowany dla dzieci 3-6- letnich i jest realizowany w grupach raz w tygodniu. Realizacja treści zawartych w programie opiera się na stosowaniu różnych technik zabawowych, atrakcyjnych dla przedszkolaków, jak np. śpiewanie piosenek z ilustracją ruchową, używanie pacynek zwierząt,korzystanie z kart obrazkowych (flashcards), globalne czytanie, opowiadanie historyjek, zabawy ruchowe, rymowanki czy gry komputerowe. Przy realizowaniu programu wykorzystywane są piosenki Super Simple Song cz 1 i cz2.  Spodziewane efekty po zakończeniu realizacji programu: dzieci poznają podstawowe słownictwo języka angielskiego dotyczące najbliższego otoczenia oraz podstawowe struktury obcego języka, stanowiące bazę do dalszej nauki, co zapewni im lepszy start w szkole, dzieci staną się bardziej wrażliwe na język obcy oraz uświadomią sobie , że są ludzie posługujący się innymi językami,wykształcą podstawowe kompetencje i umiejętności językowe w zakresie słuchania, rozumienia, mówienia oraz udoskonalą rozwój pamięci, wzmocnią wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Agnieszka Kuhn Agnieszka Kuhn 
144 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Wszyscy czytają dzieciom- Klub Czytających Rodziców wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice przedszkole od roku 2009 Kształtowanie u dzieci zainteresowań czytelniczych. W ramach cyklu spotkań pod hasłem:,,Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato’’, rodzice przychodzą do przedszkola i czytają dzieciom ulubione bajki.W rozwoju i wychowaniu dziecka nauczycielki przypisują ważną rolę rozwijania zainteresowań czytelniczych już od najmłodszych lat. Trudno bez systematycznego kontaktu z książką o mądrego, wykształconego człowieka, ciekawego świata.    Dzięki tym spotkaniom dzieci znają literaturę dziecięcą polskich oraz zagranicznych autorów. Posiadają rozwiniętą aktywność twórczą we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju słownictwa i wyobraźni.Te zajęcia powodują, że w dzieciach zostaje zaszczepiony nawyk czytania książek, który w przyszłości stanie się ich pasją  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Barbara Adamkiewicz Barbara Adamkiewicz 
145 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Innowacja pedagogiczna- ,,Mały sportowiec". dydaktyka dzieci 5-6-letnie przedszkole grodzień 2013- czerwiec 2014 z możliwością kontynuacji Rozwijanie dużej i małej motoryki. · Opanowanie nowych umiejętności ruchowych. · Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. · Poznanie swoich możliwości fizycznych. · Kształtowanie bezpiecznych zachowań u dzieci w czasie aktywności ruchowej. · Kształtowanie pożądanych nawyków prozdrowotnych. · Wdrażanie dzieci do współzawodnictwa (zdrowej rywalizacji). · Propagowanie kultury fizycznej we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera. W zajęciach ruchowych i ćwiczeniach z wykorzystaniem sprzętu sportowego biorą udział dzieci 5-6-letnie. Poprzez zabawowych charakter ćwiczeń dzieci stymulują swój organizm do wzmożonego wysiłku, doskonalą szybkość, zwrotność oraz orientację przestrzenną. Przedszkolaki uczą się: odpowiedzialności za zespół, zasad rywalizacji, różnych sposobów poruszania się, sprzątania po sobie sprzętu treningowego, prawidłowego reagowania na bodźce wzrokowe i czuciowe oraz właściwej komunikacji z własnym ciałem.  klub aportowy ,,Beniaminek", hala miejska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim Wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej wytworzy w nim potrzebę aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co będzie kontynuowane w dorosłym życiu. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim: Czerniga Kazimi 
146 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Innowacja pedagogiczna- ,,Wykorzystywanie zabaw logopedycznych do rozbudzania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszk pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie przedszkole październik 2013/ czerwiec 2014 Zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy u dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w taki sposób, by potrafiły porozumiewać się z otoczeniem.  Innowacja realizowana jest we wszystkich grupach przedszkolnym w formie ćwiczeń i zabaw o charakterze logopedycznym, które są wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli podczas codziennych zajęć dydaktycznych. Nauczyciele poszczególnych grup, na początku każdego miesiąca, otrzymują opracowane przez autora innowacji zestawy proponowanych form i technik pracy z dziećmi. Systematyczność wykonywanych z dziećmi zabaw logopedycznych dokumentowana jest w arkuszu realizacji zadań wynikających z prowadzenia innowacji.  Spodziewane efekty po zakończeniu realizacji innowacji: dzieci usprawnią motorykę i koordynację narządów mowy, wzbogacą słownictwo oraz rozwiną umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi, usprawnią funkcję percepcji słuchowej, wzrokowej, pamięci, myślenia oraz koncentracji i pojemności uwagi, zdobędą nowe doświadczenia werbalne oraz utrwalą prawidłową wymowę wszystkich głosek.  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
147 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Innowacja programowa - ,,Wczesna nauka czytania w przedszkolu oparta na metodach Ireny Majchrzak i Glena Domana".  dydaktyka dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie przedszkole wrzesień 2009- sierpnia 2011 Cele ogólne. -wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, -wykształcenie postaw twórczych, pomagających pokonywać trudności poprzez inspirujący charakter zabaw i gier czytelniczych, -wyzwalanie pozytywnych emocji, wpływających na rozwinięcie zainteresowania kodem literowym, -kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek, -uchronienie przed frustracją związaną z nauką czytania poprzez zastosowanie imienia własnego dziecka jako nośnika wiedzy o piśmie oraz impulsy płynące od nauczyciela, a nie nauczania w dotychczasowym rozumieniu, -całościowe rozpoznawanie wyrazów, -doprowadzenie dziecka do sprawności w czytaniu w zakresie wszystkich liter, znajdujących się w polskim alfabecie w wieku nie późniejszym niż 5 rok życia, Realizacja innowacji opierała się na zasadzie zabaw w czytanie stworzonych na bazie dwóch metod: Ireny Majchrzak i Glena Domana. Metoda Ireny Majchrzak polegała na nauce: globalnego odczytywania własnego imienia, imion kolegów i koleżanek z grupy, zabaw z literami- ,,Ściana pełna liter", ,,Targ liter" oraz ,,Nazywanie świata". Metoda Glena Domana opierała się na realizacji specjalnej ścieżki czytania, która składa się z następujących etapów:pojedyncze słowa (sesje czytania- zestaw pięciu kart migawkowych prezentowanych trzy razy dziennie)), wyrażenia dwuwyrazowe (sesje czytania) , proste zdania (sesje czytania), rozbudowane zdania (sesje czytania) oraz czytanie książek. Te dwie nowatorskie metody wczesnej nauki czytania realizowane były jednocześnie, co spowodowało ich większą efektywność oraz atrakcyjność dla dzieci i osób realizujących innowację.  Po zakończeniu realizacji zadań wynikających z innowacji stwierdzono, iż większość dzieci: rozpoznaje litery, odczytuje litery blisko brzmiące, odczytuje swoje imię i imiona kolegów,zna litery alfabetu, tworzy inne wyrazy z poznanych liter własnego imienia, układa zapis imion z rozsypanych liter, zna dwuznaki: sz, rz, cz, ch, uwrażliwione jest na trudności ortograficzne: ó-u, ż-rz, ch-h, uwrażliwione jest na trudności w zapisie spowodowane występowaniem w j. polskim zmiękczeń: ś-si, ć-ci, ź-zi, dż-dzi, potrafi utożsamić zapis ze znaczeniem wyrazu, rozumie znaczenie pisma, interesuje się literaturą dziecięcą i potrafi czytać. Ze względu na osiągnięte przez dzieci umiejętności, innowacja jest realizowana od września 2011 r w formie programu własnego przez autora innowacji oraz niektórych nauczycieli jako program dodatkowy.  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
148 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Projekt edukacyjny- ,,Bawię się i żyję bezpiecznie". dydaktyka dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodzice przedszkole rok szkolny 2013/ 2014 Promowanie wśród dzieci i ich rodziców odpowiedzialności za bezpieczenstwo własne i innych. Realizacja projektu edukacyjnego opiera się na sześciu obszarach edukacyjnych:a) Jestem bezpieczny na drodze, b) Jestem bezpieczny w domu, c) Zła pogoda, d) Obcy niebezpieczny, e) Bezpieczne zabawy, f) Pomagam poszkodowanemu. Projekt realizowany jest zgodnie ze szczegółowo opracowanym przez autorów harmonogramem zadań, terminami realizacji poszczególnych zadań oraz osobami wyznaczonymi do ich realizacji.Najważniejsze zadania projektu to: uwzględnianie przez nauczycieli w pracy wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej , zagadnień związanych z projektem ,,Bawię się i żyję bezpiecznie", przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzprzedszkolnego konkursu dla dzieci i rodziców na napisanie krótkiej rymowanki dotyczącej zasad bezpiecznego przebywania w domu, zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego pt. ,,Kodeks bezpiecznego przedszkolaka", przeprowadzenie konkursu wiedzy przedszkolaków nt. znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa, zorganizowanie spotkań z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, przeprowadzenie we wszystkich grupach przedszkolnych zajęć otwartych z udziałem rodziców pt. ,,Na ratunek". Policja, Straż Pożarna, Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim (ratownicy medyczni) Po zakończeniu realizacji projektu autorzy mają nadzieję, że dzieci opanują następujące umiejętności i będą: potrafiły unikać zagrożeń i przewidywać skutki własnego postępowania, orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach oraz przyswoją sobie najważniejsze dla pieszych znaki drogowe, wyrobią postawę bezwzględnego zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej oraz ratowników medycznych,utrwalą numery alarmowe, będą znały zasady zachowania się w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami,unikać będą niebezpieczeństw wynikających z zabaw w niedozwolonych miejscach i niedozwolonymi przedmiotami, uświadomią sobie i unikać będą zagrożeń płynących ze świata roślin i zwierząt, będą wykazywały się ograniczonym zaufaniem wobec osób nieznajomych oraz dostrzegać będą potrzebę ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska, Alina Kurzyńska Kamila Małachowska, Alina Kurzyńska 
149 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program kółka wokalno- tanecznego- ,,Muzyka i ruch". uczeń zdolny dzieci 4, 5 i 6- letnie przedszkole od roku 2012 Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań muzycznych. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola raz w miesiącu i biorą w nich udział dzieci przejawiające szczególne uzdolnienia wokalno- taneczne. Dzieci aktywnie uczestniczą w grach i zabawach grupowych o charakterze muzycznym. Uczą się poprawnego operowania głosem podczas śpiewu zbiorowego i indywidualnego oraz prostych układów tanecznych oraz tańców. Prezentują swoje umiejętności na uroczystościach przedszkolnych oraz biorą udział w imprezach środowiskowych i przeglądach twórczości przedszkolaków. Starogardzkie Centrum Kultury, Kino ,,Sokół", Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 i Nr 3 w Starogardzie Gdańskim. Dzieci biorące udział w zajęciach wokalno- tanecznych:rozwijają swoje zainteresowania muzyczne, odczuwają pozytywny wpływ muzyki i ruchu na funkcjonowanie organizmu, przekazują ruchem charakter muzyki oraz poruszają się zgodnie z rytmem, odtwarzają poznane kroki i figury, składające się na wybrany rodzaj tańca, radzą sobie z tremą związaną z występami przed publicznością, aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i najbliższego środowiska poprzez udział w uroczystościach przedszkolnych i przeglądach twórczości przedszkolaków, odczuwają radość ze wspólnie osiąganych sukcesów, posiadają większe poczucie własnej wartości poprzez prezentowanie swoich umiejętności, są odporne na przyjmowanie krytyki i zachowują się z szacunkiem do inych. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska, Alina Kurzyńska Kamila Małachowska, Alina Kurzyńska 
150 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Wspomaganie rozwoju poszczególnych sfer inteligencji poprzez ukierunkowaną zabawę- zabawy fundamentalne. dydaktyka dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodzice przedszkole od roku 2009 Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez wspólną zabawę. Budowanie stabilnego i bogatego fundamentu rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami. Spotkania z dziećmi i ich rodzicami odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu. Podczas wspólnych zabaw rodzice uczą się, jak w prosty sposób mogą stymulować wszechstronny rozwój intelektualny swoich dzieci. Zabawy opierają się na teorii Howarda Gardnera, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji. W trakcie spotkań wykorzystywane są zabawy, które mają na celu rozwijanie inteligencji: językowej, matematyczno- logicznej, wizualno- przestrzennej, muzycznej, interpersonalnej (społecznej), interapersonalnej (refleksyjnej), ruchowej i przyrodniczej.  Dzięki zabawom fundamentalnym dzieci udoskonaliły swoje umiejętności w zakresie: czytania, poprawnego mówienia, pisania, liczenia i logicznego myślenia, malowania, rysowania, widzenia różnych obiektów w trójwymiarze, układania piosenek, śpiewania, gry na instrumentach perkusyjnych, wymyślania wierszy (prostych rymowanek), nawiązywania kontaktu z innymi osobami, skupiania uwagi na swoich uczuciach, wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń, planowania, sprawności manualnej i sportowej, rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi. Rodzice i dzieci chętnie uczestniczą w spotkaniach, gdyż są one okazją do wzajemnego dzielenia się swoimi obserwacjami dotyczącymi rozwoju dzieci oraz służą nawiązaniu bliższej współpracy ze środowiskiem rodzinnym i przedszkolnym. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska, Alina Kurzyńska, Małgorzata Sumińska Kamila Małachowska 
151 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieci 4-5-letnie przedszkole rok szkolny 2012/2013 Zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy u dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w taki sposób, by potrafiły porozumiewać się z otoczeniem. W trakcie realizacji programu zostały wykorzystane metody stosowane w tradycyjnej terapii logopedycznej takie, jak: uzyskiwanie oczekiwanego dźwięku metodą przekształcania innego dźwięku oraz drogą usprawniania narządów artykulacyjnych, oddechowych i fonacyjnych.W czasie zabaw logopedycznych z całą grupą dzieci rozwijane, korygowane i usprawniane były zaburzone funkcje językowe poprzez: wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, usprawnianie motoryki narządów mowy, rozwijanie percepcji oraz wrażliwości słuchowej, ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich poprawnej wymowy.  Dzięki realizacji głównych założeń programu większość dzieci: usprawniła motorykę i koordynację narządów mowy, rozwinęła zasób słownictwa oraz umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi, usprawniła percepcję słuchową, wzrokową, pamięć, myślenie i koncentrację oraz utrwaliły prawidłowe wzorce artykulacyjne poszczególnych głosek. Program grupowych zajęć logopedycznych realizowany w roku szkolnym 2012/2013 oraz efekty uzyskane po jego realizacji stały się podstawą do stworzenia innowacji pedagogicznej ,,Wykorzystywanie zabaw logopedycznych do rozbudzania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym", która realizowana jest od października 2013 r we wszystkich grupach przedszkolnych. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
152 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym- ,,Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie". zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole od roku 2008 Ro,zbudzanie wiary, pogłębianie jej o zdobycie zdolności rozpoznawania śladów Boga w otaczającej rzeczywistości oraz rozumienie znaków i symboli religijnych. Zajęcia religii odbywają się w poszczególnych grupach dwa razy w tygodniu. Tematyka katechez proponowanych w programie skupia się na zasadniczych okresach roku liturgicznego. Główne zadania dla katechezy wynikające z realizacji programu, to: kierowanie uczuć dzieci do Boga i Kościoła oraz do wszystkiego, co dobre i szlachetne, nauka rozmawiania z Bogiem poprzez modlitwę, poznawanie i nazywanie pierwszych, prawdziwych pojęć religijnych, kształtowanie w dzieciach podstaw i dobrych nawyków w kontaktach z innymi oraz spełnianiu swoich obowiązków.  Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim Dzieci biorące udział w katechezie przedszkolnej: znają podstawowe pojęcia religijne oraz symbole religijne, mają świadomość, że istnieje rzeczywistość nieosiągalna przez wzrok, dotyk czy słuch, posiadają ukształtowane postawy religijne. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
153 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program pracy z dzieckiem zdolnym. uczeń zdolny dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole od roku 2012 Rozwijanie indywidualnych zdolności oraz zainteresowań dzieci. Treści edukacyjne zawarte w programie są tak dobrane, aby rozwijać zdolności i zainteresowania dzieci w następujących obszarach edukacyjnych: mowa i myślenie, przygotowanie do pisania i czytania, matematyka, muzyczno- ruchowa, plastyczna i przyrodnicza. Do każdego obszaru edukacyjnego zostały opracowane przykłady działań praktycznych, które stanowią inspirację dla nauczycieli, podejmujących działania rozwijające uzdolnienia swoich wychowanków. Ponadto dzieci, posiadające szczególne uzdolnienia mogą na terenie przedszkola brać udział w bezpłatnych zajęciach: kółka teatralnego, kółka plastycznego i wokalno- tanecznego. Nauczyciele realizując w poszczególnych grupach przedszkolnych programy własne doskonalą umiejętność wczesnej nauki matematyki oraz czytania opartych na metodach G. Domana i I. Majchrzak. Zdolności przyrodnicze dzieci rozwijane są poprzez organizowane spotkania i zajęcia bazujące na doświadczeniach i eksperymentach. Umiejętności ruchowe doskonalone są dzięki realizacji innowacji pedagogicznej ,,Mały sportowiec" oraz projektu ,,Rok w ruchu". Starogardzkie Centrum Kultury, Miejskie Przedszkola Publiczne w Starogardzie Gdańskim: Nr 2 (twórczość plastyczna), Nr 3 (piosenka przedszkolna), Nr 6 (twórczość teatralna), Nr 8 (konkursy recytatorskie), Nr 10 (przegląd tańców), Klub sportowy ,,Beniaminek", Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Starogardzie Gdańskim (pokazy eksperymentów w wykonaniu uczniów), Centrum Nauki Eksperyment z Gdyni, Gdański Park Naukowo- Technologiczny,  Realizacja programu pracy z dziećmi zdolnymi umożliwia wyzwalanie w nich spontanicznej aktywności, sprzyja uaktywnianiu w nich potencjału intelektualnego i twórczego, a tym samym umożliwia realizowanie ich indywidualnej linii rozwojowej. Dzieci mają możliwość prezentowania swoich umiejętności i talentów w środowisku lokalnym poprzez udział w konkursach recytatorskich i plastycznych, przeglądach twórczości przedszkolaków: teatralnych, wokalnych i tanecznych. Środowisko przedszkolne stwarza dzieciom warunki do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, a tym samym do zaspakajania ich wrodzonej ciekawości otaczającym światem. Dzięki nowatorskim metodom pracy nauczycieli z dziećmi zdolnymi, są one dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole, gdzie dalej rozwijają swoje zdolności - przedszkole śledzi dalsze losy swoich absolwentów. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
154 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program wczesnej nauki matematyki dzieci w wieku przedszkolnym oparty na metodzie Glena Domana. dydaktyka dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie przedszkole od roku 2009 Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Realizacja programu przebiega etapami.Tempo wprowadzania kolejnego etapu jest dostosowane do umiejętności dzieci i możliwości organizacyjnych nauczyciela. Zabawy w liczenie rozpoczynają się od prezentacji zestawu pięciu tabliczek z kropkami, które pokazywane są dzieciom 3 razy dziennie.Tym sposobem dzieci poznają pięć nowych liczb tygodniowo. Pierwszy etap trwa trzy miesiące, aż do opanowania liczby 100. Kolejne etapy, to: dodawanie, odejmowanie, rozwiązywanie zadań, mnożenie, dzielenie i równania (wszystkie działania wykonywane są z wykorzystaniem kart migawkowych z kropkami). Ostatnim etapem jest wprowadzanie cyfr w zakresie 0- 100 z jednoczesną prezentacją kart migawkowych z kropkami.Realizacja programu może podlega modyfikacji ze strony nauczyciela, który wykazując się znajomością umiejętności dzieci dostosowuje jego treści do ich potrzeb i zainteresowań nauką matematyki. Zaletą tego programu jest to, że może on być realizowany przez całą edukację przedszkolna dzieci.  Dzieci uczące się matematyki w oparciu o program bazujący na metodzie Glena Domana posiadają następujące umiejętności: liczą obiekty (kropki) i rozróżniają błędne liczenie od poprawnego, zwiększają swoje możliwości intelektualne oraz mają lepszą pamięć i koncentrację uwagi, dokonują działania na ilościach oraz potrafią ilustrować te działania, sprawnie posługują się pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach oraz potrafią stosować znaki matematyczne ( +, -, x, :, <, >, =), rozróżniają i nazywają cyfry od 0 do 100. Dodatkowym walorem realizacji programu jest możliwość zaobserwowania przez nauczycieli wyjątkowych zainteresowań i zdolności matematyczych swoich wychowanków, dzięki czemu mogą dodatkowo pracować i rozwijać ich uzdolnienia poprzez pracę z dzieckiem zdolnym. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
155 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program wspomagania rozwoju myślenia oraz zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania u dzieci w wieku przedszkolnym dydaktyka dzieci 5-6-letnie przedszkole rok szkolny Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich rozwoju w skupianiu uwagi, świadomym zapamiętywaniu i odtwarzaniu tego, co ważne, skutecznym uczeniu się wierszy na pamięć, zapamiętywaniu szeregu czynności i przewidywaniu, co będzie dalej. Głównym założeniem programu jest: spowodowanie widocznych zmian zachodzących w funkcjonowaniu dzieci w czasie prowadzenia zajęć wspomagających ich w skupianiu uwagi i zapamiętywaniu, doprowadzenie do lepszej realizacji zadań pamięciowych oraz chętnego ich podejmowania przez dzieci, odczuwanie radości z ich osiągnięć. Działania zawarte w programie zostały podzielone na poszczególne bloki tematyczne, w taki sposób, aby osoby realizujące jego treści w pełni mogły rozwijać zdolności intelektualne swoich wychowanków. Bloki tematyczne realizowane w programie: 1. Wspomaganie dzieci w skutecznym opanowaniu wierszy na pamięć- ,,,Dzieci uczą misie wierszy". 2. Wspomaganie rozwoju pamięci wzrokowej- ,,Patrzę uważnie i potrafię zapamiętać wiele szczegółów". 3.Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu informacji uporządkowanych jedna po drugiej- ,,Potrafię zapamiętać szeregi czynności i przewidzieć, co dalej będzie". 4.Wspomaganie dzieci w uważnym słuchaniu, wysłuchiwaniu i zapamiętaniu ważnych informacji- ,,Słucham uważnie, aby zapamiętać to, co ważne i potrzebne". 5. Wspomaganie dzieci w atrakcyjnym prezentowaniu siebie, obdarzaniu uwagą innych- ,,Potrafię obdarzać uwagą i mówić tak, aby inni mnie słuchali, pamiętam też, jak wyglądają inni i jak się nazywają". 6.Ilustrowane opowiadania- ,,Dorosły opowiada- dzieci ilustrują". Zaletą tego programu jest to, że serie zajęć mogą być realizowane oddzielnie lub w całości tak, jak zostały zaplanowane- w zależności od potrzeb i sytuacji.  Umiejętności dzieci zdobyte poprzez realizowanie treści zawartych w programie to: wykształcona została strategia uczenia się tekstów na pamięć, ogarniają wzrokiem wszystkie obiekty znajdujących się na płaszczyźnie (tzw. ,,fotografowanie w pamięci") , wiernie odtwarzają to, co zapamiętały, dzieci potrafią uważnie słuchać i skupiają uwagę na ważnych dla nich informacjach, dostrzegają pewne regularności oraz przewidują, co będzie dalej, dzielą się z innymi tym, co zapamiętały i czego się nauczyły, uważniej patrzą na innych i ich słuchają, posiadają umiejętność miłego prezentowania siebie i tego, co mają do powiedzenia.  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
156 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Projekt edukacyjny- ,,Dziecko w krainie baśni i bajek". dydaktyka dzieci 3- 6-letnie oraz ich rodzice przedszkole rok szkolny 2011/2012  Promowanie wśród dzieci czytania baśni i bajek jako sposobu wpływania na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka. Najważniejsze treści zawarte w projekcie edukacyjnym prowadzące do osiągnięcia jego celów i przewidzianych umiejętności dzieci realizowane były w oparciu o 10 szczegółowo opracowanych obszarów tematycznych: 1. ,,Moja przyjaciółka- książka"- zapoznanie dzieci z książką. 2.,,Biblioteka- kopalnia wiedzy" (wycieczki dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych do pobliskiej biblioteki). 3.,,Zaproszenie do świata baśni i bajek"- cykliczne czytanie baśni i bajek dzieciom na terenie przedszkola. 4.,,I my jesteśmy autorami bajek"- tworzenie bajek przez dzieci razem z rodzicami w domu (konkurs). 5.,,Wokół baśni i bajek"- wiązanie treści baśni i bajek z różnymi formami ekspresji twórczej dzieci (słowna, ruchowa, muzyczna, plastyczna). 6.,,Moja pierwsza książeczka"- wykonanie wspólnej książeczki, o tematyce bajkowej, przez przedszkolaki w poszczególnych grupach. 7.,,Jesteśmy widzami"- oglądanie przez dzieci teatrzyków i inscenizacji bajek i baśni w wykonaniu profesjonalnych aktorów, wyjazd dzieci do Teatru Miniatura w Gdańsku. 8.,,Sami tworzymy przedstawienia"- inscenizowanie przez dzieci i ich rodziców znanych baśni i bajek na terenie przedszkola. 9.,,Bajka lekiem na zło"- zastosowanie bajki jako metody wyciszenia, relaksacji i odreagowania napięcia (biblioterapia). 10.,,Najpiękniej czyta moja mama i mój tata"- zachęcanie rodziców do czytania bajek i baśni w domu i w przedszkolu. Projekt realizowany był także w oparciu o harmonogram zadań, z uwzględnieniem dokładnego terminu realizacji poszczególnych działań oraz osób odpowiedzialnych za ich terminową realizację. Miejska Biblioteka Publiczna przy Osiedlowym Domu Kultury w Starogardzie Gdańskim Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć oczekiwane umiejętności dzieci: wzmożony wzrost zainteresowania literaturą dziecięcą, podniesiony został poziom wiedzy i kultury ogólnej, rozwinięta została umiejętność twórczego interpretowania poznanej literatury, poznały i utrwaliły pojęcia związane z biblioteką i książką, znają autorów literatury dziecięcej, odróżniają dobro od zła, znają reguły życia w grupie, rodzinie, szerszym otoczeniu społecznym i przyrodniczym w oparciu o treści zawarte w baśniach i bajkach, są bardziej wrażliwe na niesprawiedliwość i chętne do pomocy słabszym, mają rozbudzoną ciekawość poznawania szeroko rozumianym światem oraz wyobraźnię, refleksyjność i pomysłowość, potrafią wyrażać i rozpoznawać emocje własne oraz innych ludzi.  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska, Alina Kurzyńska Kamila Małachowska, Alina Kurzyńska 
157 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program logopedyczny wspomagający rozwój mowy u dzici w wieku przedszkolnym- ,,Miłe uszom dźwięki". pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieci 4, 5 i 6- letnie przedszkole od roku 2009 Profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej. Wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy i trwałe jej usprawnianie. Zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy. Program realizowany jest poprzez dokonanie, na początku każdego roku szkolnego, badań przesiewowych ukierunkowanych na postawienie obiektywnej diagnozy logopedycznej i zakwalifikowanie dzieci do terapii logopedycznej, odbywającej się na terenie przedszkola. Na podstawie dokonanej diagnozy logopeda ustala indywidualny tok terapii w oparciu o podstawowy schemat pracy z dziećmi z wadami wymowy tj.: przygotowanie do pracy narządów artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych, wywołanie żądanej głoski, łączenie jej z samogłoskami w sylaby (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), później łączenie jej ze spółgłoskami, zastosowanie ćwiczonej głoski w wyrazach, zastosowanie ćwiczonej głoski w połączeniach wyrazowych, następnie zaś kolejno- w zdaniach, w opowiadania, aż do zautomatyzowania i włączenia do swobodnych wypowiedzi dziecka. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim W wyniku działań podjętych, w ramach realizacji programu, dziecko: chętnie bierze udział w zabawa i ćwiczeniach proponowanych przez logopedę, oddycha i połyka w prawidłowy sposób, umie spionizować język i posiada sprawny aparat artykulacyjny, osiąga sukcesy terapeutyczne w postaci poprawy stanu mowy i wymowy nieprawidłowo realizowanych głosek, posiada bogatszy zasób słownictwa i rozwiniętą mowę opowieściową, a także sprawniej komunikuje się z otoczeniem. Dzięki realizacji programu można zaobserwować następujące efekty współpracy z rodzicami: świadome kierują rozwojem dzieci, wiedzą z jaką wadą i trudnościami logopedycznymi borykają się ich dzieci i w jaki sposób mogą im pomóc oraz współpracują z logopedą w zakresie ujednolicania oddziaływań terapeutycznych. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Kamila Małachowska Kamila Małachowska 
158 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Starogardzie Gdańskim. wychowanie dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie przedszkole corocznie od czerwca do września Wspieranie i kształtowanie postawy społóecznej dającej wychowankowi możliwość aktywnego zaistnienia w grupie przedszkolnej. Realizacja programu opiera się o działania wynikające z zadań naszego przedszkola tj.: wspieramy postawy społeczne- tolerancja i akceptacja, rozbudzamy przynależność narodową i regionalną, wzmacniamy więzy rodzinne- prawa i obowiązki, propagujemy zasady bezpieczeństwa i nawyki higieniczno- zdrowotne oraz rozwijamy zmiłowanie do przyrody. Nauczyciele przez cały rok szkolny w swojej pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną uwzględniają jasno określone standardy osiągnięć swoich wychowanków tj.: bądź kulturalny, koleżeński, kontroluj swoje zachowania, poznaj tradycje rodzinne i narodowe, dbaj o bezpieczeństwo. Każdy ze standardów posiada przykładowe sposoby ich wdrażania i realizacji w pracy z grupa przedszkolną.   Dzięki realizacji programu wychowawczego nasz przedszkolak jest: uczciwy (przestrzega praw i obowiązków oraz mówi prawdę), sumienny, życzliwy (wyraża pozytywny stosunek do innych), odpowiedzialny (gotowy ponieść konsekwencję swoich czynów), kulturalny, aktywny, samodzielny, tolerancyjny (szanuje innych), asertywny (umiejętnie odnajduje się w każdej sytuacji), partnerski (potrafi współpracować z innymi), ma poczucie przynależności narodowej i zna swój region. http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Alina Kurzyńska Alina Kurzyńska,  
159 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Program profilaktyczny- ,,Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną". wychowanie dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie przedszkole corocznie od czerwca do września Stawrzanie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki. Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące zdrowego stylu życia. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kształcenie postawy asertywnej w stosunku do osób obcych. Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania ze zwierzętami. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.  Program profilaktyczny jest realizowany w naszym przedszkolu przez cały rok szkolny we wszystkich grupach wiekowych.Główne zadania skoncentrowane są w 7 blokach tematycznych tj.: 1. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 3. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 4. Bezpieczeństwo podczas zabaw. 5. Zagrożenia ze strony dorosłych. 6. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 7. Groźne przedmioty i urządzenia. Każdy blok tematyczny zawiera dokładne wytyczne dotyczące realizacji poszczególnych zamierzeń i oddziaływań edukacyjnych, mających na celu wychowanie zdrowego fizycznie, aktywnego i odpornego psychicznie przedszkolaka.  Policja, Straż Pożarna, zakłady opieki medycznej, współpraca z nadleśnictwem Dzięki systematycznej realizacji zamierzeń wynikających z programu profilaktycznego nasz przedszkolak: wie, jakie są służby ratunkowe i jaką spełniają rolę, zaczyna się orientować w zasadach zdrowego żywienia, dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem i wie, w jaki sposób się przed nią chronić, zna podstawowe znaki i zasady ruchu drogowego, umie zachować się w sytuacji zagrożenia i poprosić o pomoc,jest świadome zagrożeń płynących ze świata zwierząt i unika ich (np. atak psa), wie, jak zachować się w stosunku do osób nieznajomych, ma świadomość, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, zna urządzenia niebezpieczne znajdujące się w otoczeniu i unika kontaktu z nimi. Nasze przedszkolaki posiadają wysoki poziom wrażliwości i umiejętności w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  http://starogard.edu.pl/school/70 Alicja Prokopów, Monika Bohm Monika Bohm 
160 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78  Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl  Projekt edukacyjny ,,Wyprawa po zdrowie" dydaktyka grupy przedszkolne w wieku 5-6 lat przedszkole rok szkolny 2014/ 2015 Poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 1. Wzbogacenie wiedzy dziecka z dziedziny zdrowia, wykształcenie u niego postawy prozdrowotnej. 2. Kształtowanie postaw i nawyków wobec zabiegów zdrowotnych pozwalających chronić zdrowie. 3. Wyposażenie dziecka w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym, co sprzyja i co zagraża zdrowiu. 4. Promowanie zdrowia fizycznego, wpływ aktywności ruchowej na dziecko. 5. Rozbudzenie zamiłowania do ruchu i sportu poprzez rozwijanie aktywności ruchowej. 6. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym. 7. Przekonanie o konieczności dbania o środowisko, w którym żyjemy.  W czasie realizacji Projektu edukacyjnego ,,Wyprawa po zdrowie’’, zostanie nawiązana ścisła współpraca z instytucjami: Przychodnią lekarską, Przychodnią stomatologiczną, Intendentką przedszkolną, pracownikami kuchni.  Przewidywane osiągnięcia dziecka:  Rozumie pojęcie "zdrowia".  Wie, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.  Unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu.  Zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne.  Wie, na czym polega praca lekarza, pielęgniarki, dentysty.  Rozróżnia i nazywa przybory higieniczne i zna ich przeznaczenie.  Rozumie rolę ruchu w życiu każdego człowieka.  Potrafi samodzielnie się ubrać i dostosować ubiór do pogody i pory roku.  Wie, na czym polega zdrowe odżywianie.  Potrafi wymienić produkty spożywcze szkodzące zdrowiu.  Zna, niektóre witaminy.  Potrafi kulturalnie zjeść posiłek i posługiwać się prawidłowo sztućcami.  http://www.przedszkole4.starogard.pl/ Alicja Prokopów Kamila Małachiowska, Alina Kurzyńska, Monika Bohm 
161 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 83- 200 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Trzyletni program z języka angielskiego- ,,Moje pierwsze słówka". dydaktyka dzieci 3-4-5-letnie przedszkole wrzesień 2014 - czerwca 2017 .• Poznanie i utrwalanie minimum trzech wyrazów tygodniowo. • Poznawanie wyrazów zgodnych z tematyka kompleksową. • Rozszerzanie słownictwo w kolejnych latach pobytu w przedszkolu. • Doskonalenie umiejętności rozumienia prostych poleceń. • Doskonalenie pamięci. • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i wspólnego działania w celu osiągnięcia sukcesu. • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. • Wdrażanie do tolerancji wobec odmiennego wyglądu, zachowań, upodobań, zwyczajów i kultur. • Poznanie podstawowych struktur językowych . • Przełamywanie nieśmiałości. • Nabywanie pewności siebie i zdecydowania. • Oswajanie się z językiem obcym. Sposób realizacji programu. Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu trzech lat pobytu dziecka w przedszkolu. Można również zrealizować program w ciągu jednego roku szkolnego wprowadzając i utrwalając ilość słówek adekwatnie do wieku grupy przedszkolnej. Współczesne badania psychologiczne potwierdzają dużą sensowność nauczania języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, kiedy to umysł dziecka jest najbardziej chłonny, zaś wciąż plastyczny narząd mowy zdolny jest do poprawnego odtwarzania słów w obcym języku. Rozpoczynanie nauki języka obcego w wieku przedszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia, że dziecko szybciej oswaja się z tym językiem. Program będzie realizowany poprzez wprowadzanie w grupie najmłodszej (3 – latki) trzech słówek w języku angielskim skorelowanych z tematyką kompleksową realizowaną w danym tygodniu. W kolejnej grupie dzieci (4 – latki) będą utrwalać poznane słówka z roku poprzedniego plus dodane zostanie jedno nowe słówko. W najstarszej grupie (5 – latki) znowu utrwalamy poznane słowa plus kolejne jedno nowe np. Zakładając, że tematem kompleksowym tygodnia jest „Jesień w sadzie” • w I grupie wprowadzam 3 słówka: apple (jabłko), pear (gruszka), plum (śliwka). • W grupie II utrwalam poznane 3 słówka z grupy I dodając 1 nowe np. drzewo (tree), • W III grupie utrwalam słówka z grupy I i II dodając kolejne np. wiśnia (cherry) W taki sposób w obrębie jednego tematu kompleksowego dzieci poznają i utrwalają 5 słówek w języku angielskim. Wprowadzane przeze mnie słówka mogą się pokrywać w niektórych tygodniach. Słówka powtarzane będą codziennie poprzez zastosowanie różnych metod. Jeżeli jakiś temat nie pojawił się w I grupie a wystąpi w II lub III wprowadzamy tylko 3 słówka w danym temacie kompleksowym, jak w grupie najmłodszej. Poznane wyrazy nie będą powtarzane tylko w ciągu jednego tygodnia, tylko będą przedmiotem zabaw przez cały rok w zależności od możliwości. W najstarszej grupie czyli w ostatnim roku utrwalania słówek wprowadzone zostaną również struktury językowe.   • Zapewnienie dzieciom lepszego startu w szkole. • Zapoznanie dzieci i utrwalanie podstawowego słownictwa. • Danie dzieciom możliwości częstego kontaktu z językiem angielskim. • Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka. • Wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola. • Rozwijanie umiejętności rozróżniania języka ojczystego od obcego. • Rozwijanie ciekawości u dzieci. • Wdrażanie do tolerancji wobec innych narodowości i kultur. • Zapewnienie dzieciom możliwości systematycznego kontaktu z językiem obcym.  http://www.przedszkole4.starogard.pl/ Alicja Prokopów Agnieszka Kuhn 
162 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 Starogard Gdańskiul. Reymonta 7, 83- 200 Starogard Gdański58 562 81 78 Alicja Prokopów przedszkole.4@wp.pl Innowacja pedagogiczna- ,,Edukacja teatralna dla dzieci 5-6-letnich. Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki teatralnej". uczeń zdolny dzieci 5-6- letnie przedszkole od grudnia 2014r. do czerwca 2015 r. Głównym celem programu jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania teatrem poprzez stworzenie odpowiednich warunków do działania oraz świadomego odbioru sztuki. Chcąc wychować przyszłego twórcę i odbiorcę sztuki teatralnej, dajemy dzieciom możliwość poszerzenia zainteresowań, twórczego działania oraz prezentowania swoich umiejętności. Aby usprawnić język i wymowę „małych aktorów” pracujemy nad ich prawidłową artykulacją i dykcją. W tym celu prowadzimy opracowane przez nas zestawy ćwiczeń artykulacyjnych i emisyjnych. Nie mając możliwości pozyskania sponsorów, postanowiłyśmy uaktywnić naszą współpracę z rodzicami, w celu zwiększenia zasobów placówki. We wcześniejszych naszych działaniach z rodzicami została założona przedszkolna garderoba teatralna, a w salach powstały kąciki teatralne. Proponując rodzicom aktywny udział w wykonaniu strojów, rekwizytów, chcemy uczynić ich współautorami sukcesów artystycznych swoich dzieci.  Starogardzkie Centrum Kultury MPP Nr 6 w Starogardzie Gdańskim Kino ,,Sokół" Po zakończeniu realizacji innowacji dzieci: • rozwiną możliwości estetyczne • rozwiną fantazję i wyobraźnię • rozwiną swobodną ekspresję • będą posiadały rozwinięte poczucia własnej wartości • będą miały zaspokojoną potrzebę uznania • udoskonalą umiejętność rozmowy o własnych uczuciach, przeżyciach • będą potrafiły radzić sobie z własną nieśmiałością poprzez pracę w zespole • będą szanowały odrębność innych • naucza się się przestrzegać przyjętych norm i umów • będą potrafiły interpretować tekst literacki • udoskonalą swoją mowę i dykcję • wzbogacą swoje słownictwo • będą miały lepiej rozwiniętą pamięć • będą znały wartość sztuki dla kultury • aktywnie będą brały udział w przedstawieniach i odtwarzaniu wybranych ról  http://www.przedszkole4.starogard.pl/ Alicja Prokopów Małgorzata Sumińska, Agnieszka Kuhn 
163 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej Gdańskal. gen. J .Hallera 14, 80-401 Gdańsk+ 48 58 341 70 87/ faks + 48 58 344 01 68 sekretariat@pbw.gda.pl sesja metodyczna wychowanie nauczyciele, bibliotekarze wojewódzki od 2003 r. cyklicznie raz w roku podejmowanie problematycznej tematyki, która zainteresuje nauczycieli i bibliotekarzy, wspieranie merytoryczne środowiska oświatowego Sesje metodyczne co roku poruszają nową tematykę. W roku 2012 sesja organizowana była pod hasłem "Kreatywność nauczyciela - inspiracją rozwoju pasji i talentu ucznia", pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, w trakcie której zastanawiano się nad rolą twórczego i kreatywnego nauczyciela. Natomiast w roku 2011 tematem przewodnim sesji metodycznej w Bibliotece było „Wspieranie rozwoju emocjonalnego ucznia przez nauczycieli bibliotekarzy w kontekście realizacji nowej podstawy programowej" – gdzie rozważano o pomocy psychologicznej i opiece pedagogicznej dla młodego ucznia i czytelnika.Uczestnicy sesji co roku aktywnie odwiedzają Bibliotekę, by zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie potrzebną w pracy nauczyciela i nauczyciela bibliotekarza.  Uniwersytet Gdański, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i inni.  Niemal w każdej sesji metodycznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku uczestniczy około 100 osób, co dowodzi, że nauczyciele znajdują w tych spotkaniach cenne informacje potrzebne do swojej pracy. www.pbw.gda.pl Zdzisława Woźniak - Lipińska zespół pracowników PBW 
164 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku Gdańskal. gen. J .Hallera 14, 80-401 Gdańsk+ 48 58 341 70 87/ faks + 48 58 344 01 68 sekretariat@pbw.gda.pl Bałtycki Festiwal Nauki wychowanie uczniowie, nauczyciele wojewódzki od 2003 r. cyklicznie w maju  Propagowanie wiadomości z zakresu edukacji regionalnej, edukacji filmowej, popularyzacja wiedzy z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej, arteterapii, biblioterapii itp. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku co roku bierze udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki jako jedna z wielu instytucji uczestniczących w projekcie organizowanym przez Uniwersytet Gdański. W roku 2012 w ramach X Festiwalu na terenie placówki odbyły się cztery imprezy pt: „Architektura i ideologia” - wykłady z pokazami slajdów, przybliżających architekturę XX wieku, „Krajobraz Pomorza w twórczości ludowej” – wykład i warsztaty z edukacji regionalnej prowadzone przez kaszubskich twórców ludowych, „Moja pierwsza książka – dziecko autorem i twórcą książek” - warsztaty dla uczniów sprzyjające realizacji dziecięcych pomysłów i wyzwolenia kreatywności w zakresie tworzenia książek. Dodatkowo filia PBW w Kwidzynie zorganizowała imprezy: „Kwidzyn – moje miasto” – konkurs o historii miasta oraz warsztaty czytelnicze z elementami biblioterapii, a w filii PBW w Malborku przeprowadzono warsztaty edukacyjne na temat sztuki składania papieru Orgiami oraz imprezę „Żuławskie bajkowe spotkania”. W ubiegłych latach Biblioteka oferowała na Festiwalu zajęcia z zakresu biblioterapii, edukacji filmowej, a także warsztaty czerpania papieru.  Uniwersytet Gdański oraz partnerzy lokalni poszczególnych imprez Każda edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki spotyka się z dużym zainteresowaniem osób uczestniczących w imprezach. W roku 2012 w X BFN w Bibliotece brało udział 419 uczestników. W wykładach i warsztatach uczestniczyli zarówno uczniowie szkół ponadpodstawowych, jak i przedszkolaki. Dzieci i młodzież na spotkaniach organizowanych w Bibliotece zdobywają wieloraką wiedzę o swoim regionie, a także kinie, sztuce i literaturze.  www.pbw.gda.pl Anna Zawistowska Uniwersytet Gdański, zespół pracowników PBW 
165 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku Gdańskal. gen. J .Hallera 14, 80-401 Gdańsk+ 48 58 341 70 87/ faks + 48 58 344 01 68 sekretariat@pbw.gda.pl VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Codziennie jesteśmy bezpieczni wychowanie Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych międzyszkolny 22.11. 2011 r. Rozbudzenie zainteresowań tematyką bezpieczeństwa. Propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Do PBW w Gdańsku przybyli uczniowie, którzy stanęli do rywalizacji w konkursie recytatorskim, którego przewodnim tematem było bezpieczeństwo. Impreza odbyła się pod patronatem Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. W zmaganiach wzięło udział 49 uczestników w 3 kategoriach wiekowych, którzy w oryginalny sposób interpretowali utwory oraz zaprezentowali ciekawe rekwizyty. W czasie, kiedy komisja konkursowa obradowała , pani policjantka przypomniała zebranym uczniom zasady bezpiecznego zachowania w „trudnych” sytuacjach. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności biorąc udział w mini konkursach. Na zakończenie jury ogłosiło wyniki rywalizacji, zostały wręczone nagrody. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe , których noszenie zwiększa bezpieczeństwo uczniów. Do organizacji konkursów biblioteka włączyła się w 2010 r. Poprzednia VI edycja konkursu odbywała się pod hasłem „ Z ekologią na ty”.  Szkoła Podstawowa Nr 60 w Gdańsku Komenda Miejskiej Policji w Gdańsku  Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów to główny cel, który został zrealizowany podczas imprezy. Uczniowie słuchając wierszy przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, na drodze czy na podwórku. Krótka pogadanka pani policjant pozwoliła im na przyswojenie wiedzy o różnych sposobach reagowania na trudne sytuacje. Zdobyta wiedza została utrwalona podczas mini konkursów prowadzonych przez prowadzącego imprezę.  www.pbw.gda.pl Aleksandra Kirczuk Aleksandra Kirczuk ( PBW w Gdańsku), Grażyna Wnorowska (SP Nr 60) 
166 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku Gdańskal. gen. J .Hallera 14, 80-401 Gdańsk+ 48 58 341 70 87/ faks + 48 58 344 01 68 sekretariat@pbw.gda.pl Akademia Czytania Bajek dydaktyka Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych szkolny Cały rok szkolny  Propagowanie czytelnictwa. Wzbogacanie wiedzy ogólnej uczniów. Rozwój emocjonalny uczniów.  Zajęcia w Akademii Czytania Bajek odbywają się cyklicznie na te terenie Biblioteki od 2006 r. Podczas spotkań uczniowie przenoszą się w świat, tekstów literackich , które w mniejszym lub większym stopniu są powiązane z rzeczywistością. Kanwą zajęć jest tekst , który przeczytany przez nauczyciela prowadzącego stanowi inspirację do rozmowy, malowania, słuchania muzyki i innych twórczych zajęć. Tematy zajęć zamieszczone są w ofercie dydaktycznej PBW w Gdańsku (www.pbw.gda.pl).  Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom Głównym celem Akademii jest propagowanie czytelnictwa poprzez zastosowanie metod i technik atrakcyjnych dla uczniów. Zajęcia poszerzają wiedzę ogólną uczniów oraz pozytywnie wpływają na ich rozwój emocjonalny. www.pbw.gda.pl Aleksandra Kirczuk A. Kirczuk, H. Menegon-Kozel, Z. Woźniak-Lipińska 
167 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku Gdańskal. gen. J .Hallera 14, 80-401 Gdańsk+ 48 58 341 70 87/ faks + 48 58 344 01 68 sekretariat@pbw.gda.pl konferencja MOBILNA EDUKACJA W XXI WIEKU dydaktyka nauczyciele, bibliotekarze lokalny 15 marca 2012 r. poznawanie technologii mobilnej w edukacji, wykorzystywanie urządzeń mobilnych w szkole, zapoznawanie się z zasadami redagowania treści w witrynach internetowych szkół i bibliotek Konferencja obejmowała wykłady prowadzone przez Janusza Wierzbickiego, wieloletniego współpracownika Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastoso- wań Komputerów w Warszawie, realizatora projektów edukacyjnych dla szkół, bibliotek i instytucji związanych z oświatą. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się z jakimi zmianami technologicznymi w edukacji będziemy musieli się zmierzyć w najbliższym czasie, jak się do tego przygotować, jak efektywnie wykorzystywać urządzenia mobilne w szkole.  redakcja czasopisma „Uczę nowocześnie”, sponsorzy W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników, co jest najlepszym potwierdzeniem tego, że jest duża potrzeba mówienia o roli technologii mobilnej w edukacji, a także prezentacji ciekawych rozwiązań zastosowania technologii w polskiej szkole.  www.pbw.gda.pl Zdzisława Woźniak - Lipińska Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
168 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku Gdańskal. gen. J .Hallera 14, 80-401 Gdańsk+ 48 58 341 70 87/ faks + 48 58 344 01 68 sekretariat@pbw.gda.pl Międzyszkolne Koło Filmowe dydaktyka młodzież i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lokalny Od lutego 2010 r. Upowszechnienie edukacji filmowej w środowisku szkolnym MKF proponuje udział w spotkaniach filmowych, podczas których mają miejsce nieodpłatne projekcje filmów, ujętych w cykle tematyczne. Emisje poprzedzone są wprowadzeniem (prelekcją), a zakończone dyskusją z udziałem moderatora. Tematyka cyklów i prezentowanych filmów jest tworzona z udziałem młodzieży - członków MKF oraz nauczycieli współpracujących szkół. W ramach spotkań filmowych MKF stara się prezentować klasykę kina światowego i polskiego, ale także frapujące filmy współczesne, które mogą być punktem wyjścia do ciekawych dyskusji.  Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie  - Propagowanie edukacji filmowej wśród młodzieży, - rozwijanie świadomego i krytycznego odbioru dzieł filmowych, - zapoznanie z wybranymi dziełami filmowymi, - rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, - rozwój wrażliwości i wyobraźni, - pobudzanie do samokształcenia, - pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów spośród repertuaru filmowego, - ukazanie możliwości adaptacyjnych tkwiących w dziełach artystycznych, - rozwijanie potrzeb kulturowych uczniów, - poszerzanie zainteresowań filmem, - kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu, - kształtowanie umiejętności analizy dzieła filmowego, - przygotowanie do życia w społeczeństwie mediów.  www.pbw.gda.pl Fryderyk Wojda  Fryderyk Wojda i zespół pracowników PBW 
169 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku Gdańskal. gen. J .Hallera 14, 80-401 Gdańsk+ 48 58 341 70 87/ faks + 48 58 344 01 68 sekretariat@pbw.gda.pl VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Bezpieczni w mieście wychowanie Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych międzyszkolny styczeń – maj 2012 r. ; rozstrzygnięcie konkursu 9.05.2012 r. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań tematyką bezpieczeństwa. Propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. W dniu 9 maja 2012 r. w PBW w Gdańsku odbyła się impreza Jesteśmy bezpieczni w mieście. Spotkanie rozpoczęła pani policjant, która odczytała fragment książki Bezpiecznie przez życie R. Dąbrowskiej. Następnie w krótkim wystąpieniu przedstawiciele policji oraz straży miejskiej podzielili się wskazówkami dotyczącymi bezpiecznych zachowań w naszym środowisku. Uczniowie mogli sprawdzić swoje wiadomości biorąc aktywny udział w konkursach, przeprowadzonych podczas imprezy. Kulminacyjnym punktem programu było ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Bezpieczni w mieście. Na zakończenie wystąpił strażnik miejski wraz z psem Vigorem, który opowiedział jak należy się zachowywać przy spotkaniu z psem. Idealnie zgrany duet zaprezentował swoje umiejętności podczas krótkiego pokazu tresury psa.  Szkoła Podstawowa Nr 60 w Gdańsku Szkoła Podstawowa Nr 49 w Gdańsku Komenda Miejskiej Policji w Gdańsku Komenda Straży Miejskiej w Gdańsku  Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów zarówno w szkole jak i poza nią to główny cel, który został zrealizowany przez organizatorów imprezy. Poza tym uczniowie zdobyli m.in. umiejętność przyjmowania pozycji żółwia, która może uratować życie podczas spotkania z agresywnym psem. Uczniowie zapamiętali, gdzie i pod jaki numer alarmowy należy zadzwonić w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub innego niebezpiecznego zdarzenia, i co należy powiedzieć podczas rozmowy  www.pbw.gda.pl Aleksandra Kirczuk Aleksandra Kirczuk ( PBW w Gdańsku), Grażyna Wnorowska (SP Nr 60 w Gdańsku) 
170 Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa Gdynia81-616 u. Strażacka 15586243454 pssp@gla.edu.pl Kółko filmowe zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas I-VI szkolny rok szkolny Kształtowanie osobowości uczniów i przygotowywanie ich do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu w społeczeństwie i rodzinie. Uczestnictwo w nagraniach, nauka obsługiwania kamery, zapoznanie z wybranymi dziełami filmowymi. Przygotowywanie klipów wideo na bazie lektur i tekstów własnych. Przeprowadzanie wywiadów z kolegami ze szkoły, a także mieszkańcami Gdyni. Kultura żywego słowa, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym – ćwiczenia. Wyjścia do miasta i do lasu w celu tworzenia nagrań w terenie. Przygotowanie materiałów promujących filmy: afisze, zaproszenia.   1.Klipy video. 2.Oczekiwane umiejętności kluczowe ucznia: zdolność efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, umiejętność obsługiwania kamery, poszukiwanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł, umiejętność prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, rozwój osobistych zainteresowań.  http://www.pssp.gla.edu.pl/ Alicja Araszkiewicz Alicja Araszkiewicz 
171 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny dla klas czwartych uczeń zdolny Uczniowie klas czwartych szkół Rumi i szkół niepublicznych powiatu wejherowskiego Rumia i powiat wejherowski od roku szkolnego 1996/97 rozbudzanie zainteresowań polonistycznych i czytelniczych Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny dla klas czwartych odbywa się w dwu etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Eliminacje szkolne polegają na napisaniu przez uczniów samodzielnej pracy na jeden z trzech tematów ustalonych przez komisję szkolną. Do eliminacji międzyszkolnych komisje szkolne kwalifikują najlepszych uczestników. Podczas eliminacji międzyszkolnych uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach rozwiązują test składający się z trzech części. W pierwszej części muszą udowodnić, że znają konkursową lekturę (co rok inną). W kolejnej części mają wykazać się bogatym słownictwem, umiejętnością sprawnego posługiwania się językiem polskim. W ostatniej części testu sprawdzana jest wiedza ortograficzna. Tradycją konkursu jest przyznawanie wielu nagród. W roku szkolnym 2012/2013 nagrodzono 14 uczniów z różnych szkoł (przyznano 3 pierwsze miejsca, 3 drugie, 3 trzecie, 2 czwarte oraz 3 wyróżnienia). Dyplomy są też wręczane nauczycielom, którzy przygotowali dzieci do konkursu oraz tym, którzy podjęli pracę w komisji eliminacji międzyszkolnych.  Urząd Miasta Rumi, szkoły podstawowe Rumi oraz niepuliczne szkoły podstawowe powiatu wejherowskiego Konkurs pozwala wykazać się uczniom wysoką wiedzą i umiejętnościami polonistycznymi. Uczestnicy przygotowują się do podejmowania podobnych wyzwań w klasie V i VI.Zwycięzcy zostają w następnych latach finalistami i laureatami wojewódzkich konkursów polonistycznych. Odbyło się 16 edycji Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla klas czwartych. Corocznie w konkursie bierze udział od 35 do 50 uczestników, najlepszych, wybranych w eliminacjach szkolnych. Uczniowie poszerzają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności polonistyczne i czytelnicze.  www.ess.rumia.pl Aleksandra Syldatk Aleksandra Syldatk 
172 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58) 6711392 ess.rumia@wp.pl Opracowanie ,,Karty informacyjnej o uczniu" kończącym klasę III lub VI  organizacja i zarządzanie Nauczyciele i wychowawcy klas III i IV ioraz VI i I gimnazjum szkoła podstawowa i gimnazjum  Koniec każdego r.szk. (czerwiec)kl.III,VI początek r.szk.(wrzesień) kl.IV i I gimnazjum) Przekazanie nowym nauczycielom niezbędnych informacji o uczniu Opracowane karty pozwalają poznać ucznia przechodzącego do następnego etapu edukacyjnego. Zawarte w nich syntetyczne informacje dotyczą uzdolnień i osiągnięć ucznia , jego miejsca w życiu klasowym i szkolnym, zachowania oraz tego, czy został objęty opieką specjalistów szkolnych. Pozwalają też monitorować np. zdrowie lub szczególne potrzeby. Wraz z kartami funkcjonują wnioski(dobre rady) dla nauczycieli klas IV lub I gimnazjum, które pozwalają lepiej zorganizować pracę w kolejnym etapie edukacyjnym. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Uczniowie przechodzący do następnego etapu edukacyjnego szybciej objęci są właściwą opieką wychowawcy i nauczycieli specjalistów,szybciej kierowani są na koła(zajęcia) rozwijające lub zajęcia wspierające.  www.ess.rumia.pl Małgorzata Domańska Małgorzata Domańska 
173 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Uczta bogów – Na Olimpie. dydaktyka uczniowie PESS i EGS szkolny Cyklicznie przy omawianiu MITOLOGII GRECKIEJ.  Zapoznanie uczniów z tematyką starożytnej Grecji, a szczególnie wierzeń Greków Uczniowie ze starszych klas prezentują w formie uczty bogów poszczególne postaci młodszym kolegom z zaproszonych klas. Prezentacja strojów mitycznych i atrybutów boskich oraz typowych potraw uczty greckiej. Uczta grecka odbywa się na Olimpie- uczniowie przekształcają swoją salę lekcyjną.Ławki i krzesełka zastępują materacami, przygotowują dekoracje, chmury ścielą się u boskich stóp, a bogowie mają wspaniałe siedziska. Odpowiednie stroje, teksty, muzyka i ambrozja uatrakcyjniły prezentację. Scenariusz miał swoją dramaturgię, uczniowie wcześniej dobrze podzielili role, obmyślili stroje, fryzury i makijaże. Aby nie pokłócić się między sobą i nie doprowadzić do starożytnej bitwy, zamiast uczty wybrali rozsądnego Zeusa- szefa bogów i powierzyli mu rolę reżysera. Po prezentacjach poszczególnych bogów nastąpiła recytacja starożytnej poezji, degustacja dań i zabawa.   1.Stwarzanie alternatywy dla typowej lekcji. 2.Nauka historii poprzez zabawę. 3.Ukształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności, samodzielności i systematyczności. 4.Wzmacnianie efektywności działań młodych ludzi. 5.Praca metodą projektu 6.Zaciekawianie młodszych kolegów historią.  www.ess.rumia.pl Monika Burkowska Monika Burkowska 
174 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58) 6711392 ess.rumia@wp.pl WIOSENNY BIEG EKOLUDKÓW jako cykliczny PROJEKT  zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Nauczyciele i uczniowie klas trzecich wszystkich szkół podstawowych w Rumi; wszyscy ucznio Lokalny ( zasięg miasta Rumia) (Cyklicznie co roku wiosną lub jesienią) 4 godz Rozwijanie zamiłowania do przyrody WIOSENNY BIEG EKOLUDKÓW jest cyklicznym PROJEKTEM organizowanym rokrocznie dla uczniów klas III szkół podstawowych Rumi Od początku poddawany jest ewaluacji , ciągle jest zmieniany i poprawiany . Uczestniczy w nim ok.130 uczestników z różnych szkół. Bieg rozpoczyna się w ogródku botanicznym, gdzie wita się uczestników i przydziela pierwsze zadania. Przy rozwiązywaniu zadań uczniowie mogą korzystać z tablic dydaktycznych i miejsc takich jak piaskownica tropów, zegar słoneczny czy stacja meteorologiczna umieszczonych w naszym ogrodzie . Przykładowe zadania z ostatniego roku: Zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną , Rozpoznawanie kwiatów wiosennych , Zagadki i krzyżówki przyrodnicze , Prawda o ptakach, Ptaki powracające do nas wiosną . Następnie uczestnicy wspierając się mapką przechodzą ulicami miasta i idą w kierunku łąk i lasu. Po drodze dzieci mają do wykonania różne zdania. Wykonują obserwacje, badania, wyciągają wnioski, wykonują zadania, które na mecie prezentują .Po prezentacjach ,, Bieg Ekoludków” kończy się wręczeniem nagród i poczęstunkiem (kiełbaskami z ogniska).  Wszystkie szkoły podstawowe w Rumi; Wild West Rancho Rumia oraz zoo farma; (Urząd miasta w Rumi – wsparcie finansowe) Uczniowie mają satysfakcję z organizacji tak dużego przedsięwzięcia; mogą wykazać się swoją kreatywnością; czują się odpowiedzialni za przydzielone zadania; uczą się współdziałania w zespole i współodpowiedzialności; poszerzają swoją wiedzę. Uczniowie nawiązują nowe kontakty z uczniami innych szkół. www.ess.rumia.pl M.Domańska,E.Hołownia,B.Wiśniewska,K.Rybińska,I.Karpierz -Marek,J.Jurkiewicz M.Domańska,E.Hołownia,B.Wiśniewska,K.Rybińska,I.Karpierz -Marek,J.Jurkiewicz 
175 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Zawsze razem – gry i zabawy dla uczniów i ich rodziców. wychowanie Uczniowie klas I-III i ich rodzice. Szkolny Każdego roku na wiosnę Integracja międzyklasowa oraz zacieśnianie więzi rodzinnych.  Raz w roku, na wiosnę, odbywa się spotkanie, któremu przyświeca idea integracji międzyklasowej oraz zacieśniania więzi rodzinnych. Zabawa przygotowywana jest przez nauczycieli, dzieci i rodziców. Nauczyciele ustalają harmonogram imprezy, dzieci dbają o skompletowanie potrzebnych przyborów, zaś rodzice zajmują się przygotowaniem poczęstunku. Zaplanowane punkty programu są różnorodne (gry sportowe, scenki dramowe, konkursy plastyczno - techniczne z użyciem wielu materiałów, wspólne śpiewanie), a przez to atrakcyjne dla dorosłych i dzieci.    Dzięki imprezie „ Zawsze razem” dzieci mają okazję do sprawdzenia się w roli organizatorów i współodpowiedzialnych za postawione zadania. Znikają granice klas, dzieci bawią się razem, mają okazję lepiej się poznać, bardziej polubić, poznają zasady zdrowej rywalizacji. Bezcennym wydaje się też czas rodziców poświęcony dzieciom i okazja do poznania własnego dziecka na gruncie innym niż szkolny – lekcyjny i domowy. Dzieci również obserwują rodziców w nietypowych sytuacjach (np. scenki dramowe ). Impreza daje też możliwość poznania innych rodziców, swobodnej rozmowy, wymiany doświadczeń oraz uświadamia istnienie jednej społeczności szkolnej.  www.ess.rumia.pl Małgorzata Domańska i Katarzyna Rybińska Małgorzata Domańska i Katarzyna Rybińska 
176 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Zawsze razem – gry i zabawy dla uczniów i ich rodziców. wychowanie Uczniowie klas I-III i ich rodzice. Szkolny Każdego roku na wiosnę Integracja międzyklasowa oraz zacieśnianie więzi rodzinnych.  Raz w roku, na wiosnę, odbywa się spotkanie, któremu przyświeca idea integracji międzyklasowej oraz zacieśniania więzi rodzinnych. Zabawa przygotowywana jest przez nauczycieli, dzieci i rodziców. Nauczyciele ustalają harmonogram imprezy, dzieci dbają o skompletowanie potrzebnych przyborów, zaś rodzice zajmują się przygotowaniem poczęstunku. Zaplanowane punkty programu są różnorodne (gry sportowe, scenki dramowe, konkursy plastyczno - techniczne z użyciem wielu materiałów, wspólne śpiewanie), a przez to atrakcyjne dla dorosłych i dzieci.    Dzięki imprezie „ Zawsze razem” dzieci mają okazję do sprawdzenia się w roli organizatorów i współodpowiedzialnych za postawione zadania. Znikają granice klas, dzieci bawią się razem, mają okazję lepiej się poznać, bardziej polubić, poznają zasady zdrowej rywalizacji. Bezcennym wydaje się też czas rodziców poświęcony dzieciom i okazja do poznania własnego dziecka na gruncie innym niż szkolny – lekcyjny i domowy. Dzieci również obserwują rodziców w nietypowych sytuacjach (np. scenki dramowe ). Impreza daje też możliwość poznania innych rodziców, swobodnej rozmowy, wymiany doświadczeń oraz uświadamia istnienie jednej społeczności szkolnej.  www.ess.rumia.pl Małgorzata Domańska i Katarzyna Rybińska Małgorzata Domańska i Katarzyna Rybińska 
177 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Program profilaktyczny „ PIERWSZA POMOC” wychowanie uczniowie klas I- VI szkolny wrzesień-czerwiec Zapoznanie dzieci z wiedzą oraz działaniami praktycznymi na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności i zatrzymania akcji serca.  Działaniem profilaktycznym zostało objętych-190 uczniów, w wieku 7- 12 lat, z klasy I- VI. Celem programu było nauczenie się przez dzieci udzielania i wzywania pomocy. Chciałam , aby każde dziecko biorące udział w zajęciach uwierzyło, że może pomóc ratować życie , ponieważ będzie wiedziało co robić. Podczas spotkań skupiłam się na zachowaniu bezpieczeństwa osoby udzielającej pomoc, telefonach alarmowych w przypadku wołania o pomoc, sprawdzeniu oddechu, nauce pozycji bocznej ustalonej i masarzu serca w przypadku zatrzymania akcji serca.  FUNDACJA ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Uczniowie wynieśli wiele umiejętności potrzebnych w przypadku ratowania życia człowieka. Dzieci uświadomiły sobie, że nie można przejść obojętnie obok osoby nieprzytomnej.  www.ess.rumia.pl Katarzyna Rybińska i Jolanta Jurkiewicz Katarzyna Rybińska i Jolanta Jurkiewicz 
178 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl MAŁY ARTYSTA zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas I-III szkolny od roku szkolnego 2008/2009 Rozwijanie umiejętności plastyczno - technicznych u dzieci pierwszego etapu kształcenia. Budowanie poczucia własnej wartości.  Uczniowie klas pierwszych miewają problemy grafomotoryczne. Trudność sprawia im wycinanie nożyczkami elementów z papieru. W związku z tym, aby usprawnić rękę i pomóc małemu człowiekowi osiągnąć sukces w 45 minut , stworzyłam możliwość spotykania się na zajęciach plastyczno - technicznych. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i zapałem biorą udział w zajęciach, ponieważ co tydzień po wykonaniu swojej pracy stają się artystami. Ich pracami udekorowana jest szkoła. Podnosi to poczucie własnej wartości. Utwierdzają się w przekonaniu, że sukcesem może być dzieło, które powstało w krótkim czasie i zachwyca nauczycieli oraz rodziców.   Uczniowie na tych zajęciach doskonalili technikę wycinania nożyczkami elementów z papieru i tworzenia z nich barwnej i ciekawej pracy. Wielokrotnie zyskali poczucie satysfakcji i zadowolenia z faktu, że ich prace dekorują szkołę. Zaspakajali potrzebę odczuwania sukcesu i dzięki temu budowali poczucie własnej wartości. Radość i uśmiech na twarzy dzieci udzielała się wszystkim osobom dorosłym  www.ess.rumia.pl Katarzyna Rybińska Katarzyna Rybińska 
179 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna i Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl WARSZTATY Ekologiczne Z ABSOLWENTAMI ASP I POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ (cechy projektu) inne uczniowie rumskich szkół podstawowych i gimnazjów lokalny jeden dzień  rozwijanie inwencji twórczej, rozwijanie umiejętności pracy w zespole (metoda projektu)  WARSZTATY Ekologiczne Z ABSOLWENTAMI ASP I POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W kwietniu 2011 roku w ddniach Tygodnia Ekologicznego uczniowie różnych szkół Rumi aktywnie uczestniczyli w warsztatach z absolwentami ASP i Politechniki Gdańskiej, którzy są skupieni w Pomorskim Stowarzyszeniu projektów „Pocoto”. Celem warsztatów było wykonanie w grupach przedmiotu codziennego użytku, który ma pomóc w codziennych obowiązkach tzw. „Ekopomocnik”. Wykonywany był z różnych odpadów. Grupy z poszczególnych szkół przez trzy godziny wykazywały się inwencją twórczą, planowały, projektowały, członkowie dzielili się zadaniami i w zespołach budowali konstrukcje . Do każdej grupy przydzielony był starszy opiekun absolwent ASP lub PG . Po zakończeniu prac, każda grupa zademonstrowała wszystkim obecnym przydatność swojego ,,Ekopomocnika”. W warsztatach brali udział uczniowie klas IV – VI PESS, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9 i Szkoła Podstawowa Nr 10  PG, ASP,Pomorskim Stowarzyszeniu projektów „Pocoto”. brali udział uczniowie szkół w Rumi, klas IV – VI PESS, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9 i Szkoła Podstawowa Nr 10  Integracja środowiska rumskich szkół, wyzwalanie inwencji twórczej.  www.ess.rumia.pl Krystyna Pomieczyńska Krystyna Pomieczyńska 
180 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna i Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl Odyseja Umysłu zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum szkolny od 2005 roku Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia wśród dzieci. Podczas zajęć uczestnicy uczą się technik twórczego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, umiejętności prezentacji, szkolą swój warsztat aktorsk Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć problemów długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich i stara się go rozwiązać. W praktyce oznacza to samodzielne pisanie scenariusza, tworzenie kostiumów, konstruowanie wymaganych elementów technicznych oraz budowanie scenografii. Efektem kilkumiesięcznej pracy jest przedstawienie, które odyseusze prezentują podczas konkursu. Druzyna musi także zmierzyć się z zadaniem spontanicznym, które także ćwicza podczas zajęć. Zadanie spontaniczne to zadanie typu "tu i teraz" na którego rozwiązanie drużyna otrzymuje średnio 5 minut.\ Może być to budowanie wieży, która utrzyma piłki golfowe, tworzenie zwierzaka z któregoś z uczestników czy odpowiadanie na pytania typu: Czego człowiek ma za dużo?. Zarówno zadanie długoterminowe jak i spontaniczne uczą krytycznego i kreatywnego myślenia, angażują uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych-czyli takich, które można rozwiązać na kilka sposobów. Odyseusze w trakcie zajęć uczą się marzyć, myśleć i tworzyć. Kierownictwo Odysei Umysłu,Urząd Miasta w Rumi, Dom Kultury ,,Janowo" w Rumi,Firmy sponsorujące przedsięwzięcie.  Udział w Finale Ogólnopolskim oraz Finałach Światowych w konkursie Odyseja Umysłu. Zdobycie niesamowitego doświadczenia. Kształtowanie kompetencuji intelektualnych, akademickich, społecznych i liderskich, które są bardzo pożądane w rozwoju zainteresowań, na dalszym etapie nauki szkolnej oraz w przyszłości pracy zawodowej. www.ess.rumia.pl Mariola Jurkiewicz,Monika Jurkiewicz Mariola Jurkiewicz,Monika Jurkiewicz 
181 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna i Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58) 6711392 ess.rumia@wp.pl Spotkania ze świadkami historii – byłymi więźniami obozu koncentracyjnego Stutthof. dydaktyka Uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów lokalny Cykliczne spotkania w każdym roku szkolnym. Zainteresowanie słuchaczy tematem II wojny światowej, zdobycie wiedzy lub jej poszerzenie dzięki wykładom świadka historii, „dotknięcie i obcowanie” z prawdziwą historią. Spotkanie przedstawicieli dwóch pokoleń : uczn Cykl spotkań i warsztatów z udziałem byłych więźniów obozów koncentracyjnych z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uczniowie mogli skonfrontować wiedzę na temat historii II wojny światowej ze świadectwem bezpośrednich uczestników najbardziej dramatycznych zdarzeń tamtego okresu. Wszystkie spotkania zostały zarejestrowane, bądź spisane. Materiały trafiły do gabinetu humanistycznego i na wystawę o II wojnie światowej, która jest stałą ekspozycją w tymże gabinecie.  Muzeum Stutthof w Sztutowie.   Uczniowie zyskali wiedzę na temat martyrologii więźniów obozów koncentracyjnych. Nakręcenie wzruszającego dokumentu i spisanie relacji świadków. Powstał projekt napisania książki o jednym z więźniów. Wzbogacenie szkolnych lekcji historii. Zatrzymanie w obiektywie czy w kadrze odchodzącą historię www.ess.rumia.pl Monika Burkowska Monika Burkowska 
182 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna i Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58)6711392 ess.rumia@wp.pl  Rajd Ekologiczny „Szlakiem Pomników Przyrody” zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych w Rumi Lokalny- środowiskowy dla miasta 1-dniowa impreza odbywająca się cykliczne co roku  Rozwijanie zainteresowań proekologicznych, popularyzacja czynnego wypoczynku  Rajd odbywa się corocznie od 1995 roku. Jest to impreza masowa, bierze w niej udział od 70 do 150 osób. Młodzież współzawodniczy, wykonując zadania przedrajdowe i rajdowe- np. opis pomników przyrody, rozpoznawanie drzew, badanie czystości wody i powietrza, wykonuje plakaty o tematyce ekologicznej. Rajd odbywa się na różnych trasach, głównie po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na mecie uczestnicy prezentują efekty swojej pracy badawczej,plastycznej i innej(zgodnej z poleceniami w zadaniach).Młodzież uczestniczy w:konkursach wiedzy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, konkursach sprawnościowych i wspólnym pieczeniu kiełbasek przy ognisku. Uczestnicy otrzymują okolicznościowe plakietki i dyplomy oraz nagrody rzeczowe za konkursy.  wszystkie szkoły z Rumi, Nadleśnictwo Gdańsk z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Marszewie.   Możliwość uczestnictwa w zajęciach terenowych rozwijanie zainteresowań ekologicznych nauka organizowania imprez turystycznych zaistnienie szkoły w środowisku integracja młodzieży z różnych szkół  www.ess.rumia.pl Danuta Dąbrowska, Grażyna Walkiewicz Danuta Dąbrowska, Grażyna Walkiewicz, Agnieszka Olejniczak inni nauczyciele PESS i EGS 
183 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna i Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58) 6711392 ess.rumia@wp.pl PEDAGOGIZACJA RODZICÓW szkolenie: Zrozumieć dyslektyka pomoc psychologiczno- pedagogiczna Wszyscy rodzice szkoły (w szczególności rodzice uczniów dyslektycznych); a także wszyscy  szkolny,lokalny Każdego roku w październiku spotkanie ok 2 godz Zapoznanie z problematyką dysleksji, charakterystycznymi objawami, symptomami występowania na poszczególnych przedmiotach szkolnych, etiologią występowania. W efekcie zrozumienie dyslektyka i zapewnienie mu maksymalnej i efektywne Co roku w październiku, terapeuta pedagog oraz pedagog szkolny przygotowują zaproszenia dla rodziców uczniów dyslektycznych oraz umieszczają ogłoszenia o terminie i tematyce szkolenia. Na spotkaniu prowadzący w bardzo przystępny i praktyczny sposób prezentują zagadnienia związane z problemem dysleksji. Zapoznają z definicjami, etiologią występowania, symptomami zaburzeń oraz prezentują formy pomocy oraz przykłady ćwiczeń do pracy z dziećmi. Dyskutują z rodzicami na nurtujące ich tematy, wskazują na konieczność wsparcia i doceniania najmniejszych wysiłków ich dzieci. Zwracają uwagę na ważną rolę rodzica, jego postawę wobec dziecka a także na konieczność współpracy z nauczycielami i terapeutami. Przedstawiają przydatną literaturę oraz adresy stron internetowych.  PPP Rodzice rozumieją problemy swoich dzieci, dostrzegają ich wysiłki, są gotowi im pomagać, nie czują się bezsilni wobec problemu dysleksji. Wiedzą jak ważne jest ich wsparcie, docenianie i akceptacja dziecka. Wiedzą, gdzie mogą uzyskać pomoc. W efekcie tej współpracy z rodzicami, ich rozsądnego podejścia do tematu uczniowie dyslektyczni nie czują się gorsi od rówieśników, uzyskują wysokie na ich możliwości wyniki w testach a niejednokrotnie w konkursach  www.ess.rumia.pl Ewa Hołownia, Izabela Niedzwiedzka Ewa Hołownia, Izabela Niedzwiedzka 
184 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna i Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumiaul.Kujawska 8a(58) 6711392 ess.rumia@wp.pl Adopcja na odległość /wolontariat wychowanie uczniowie PESS i EGS lokalny od 2008 roku – kontynuacja w roku bieżącym pomoc potrzebującym dzieciom w Kithatu ( Kenia)  W 2008 roku szkolna katechetka przeprowadziła katechezy o tematyce misyjnej, koncentrując się szczególnie na tematyce problemów dzieci w ubogich rejonów Afryki. Tematyka zainteresowała odbiorców do tego stopnia ,ze postanowili podjąć trud „ Adopcji na odległość”. W 2008 został zaadoptowany Brian, a w rok później Sidy - podopieczni S. Dariany ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Kithatu. „Rodzicami adopcyjnymi” są całe klasy, które zobowiązują się do pomocy finansowej na rzecz swojego adoptowanego dziecka. W zbiórkę finansów angażują się całe rodziny. Kiedy klasa kończy edukację w III kl. Gimnazjum , opiekę nad ich podopiecznym przejmują młodsi koledzy. Poza zbieraniem funduszy, uczniowie przeprowadzili także zbiórkę zabawek, pomocy szkolnych i kisielów „ Słodka Chwilka” . Zebrane dary zostały przez katechetkę zawiezione do Afryki . Były także systematycznie wysyłane w małych kilogramowych paczkach do Kithatu. Uczniowie przygotowali również albumy i gazetki na temat życia ich kolegów w Afryce, oglądali filmy o tematyce misyjnej i spotykali się z misjonarzami. Raz do roku otrzymujemy informacje o naszych dzieciach , ich zdjęcia i wyniki szkolne W ubiegłym roku Brian i Sidy napisali do nas pierwsze listy po angielsku. W tym roku ich znajomość j. angielskiego umożliwi nam systematyczną korespondencję.   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Komorowa, Stacja Misyjna w Kithatu w Kenii  Uczniowie poszerzyli zakres swojej wiedzy o znajomość realiów życia ich rówieśników w Afryce, wsparli finansowo uczniów w Kithatu. Dzięki tej pomocy dwojgu uczniów zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki i umożliwiono naukę w szkole. www.ess.rumia.pl Hanna Kurowska Hanna Kurowska 
185 POowiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojniceul. Świętopełka 152 3297 2996 bursa@bursa.chojnice.pl "Bursowski Orzeł" wychowanie wychowankowie chojnickiej bursy chojnicka bursa od roku szkolnego 2007/2008 Propagowanie pozytywnych postaw i zachowań. Motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Aktywizowanie wychowanków do uczestnictwa w różnego typu przedsięwzięciach.  Konkurs "Bursowski Orzeł" jest formą promowania postaw i zachowań pożądanych i oczekiwanych. Popularyzuje właściwą realizację obowiązków szkolnych i poprawne konstruowanie relacji interpersonalnych. Rozwija aktywność i zaangażowanie do uczestniczenia w różnego typu prezentacjach i konkursach. Uwrażliwia na potrzeby innych. Motywuje do dbałości o swe najbliższe otoczenie.Pokazuje młodzieży, że ich właściwe funkcjonowanie posiada określoną wartość i jest doceniane przez najbliższe otoczenie.Laureaci konkursu są nagradzani i umieszczani na specjalnej tablicy pozytywnych liderów.   Dzięki funkcjonowaniu "Bursowskiego Orła" nastąpiła poprawa wyników w nauce. Znaczącemu ograniczeniu uległo stosowanie przez młodzież postaw i zachowań niepożądanych. Wychowankowie są coraz bardziej aktywni i zaangażowani w różnego typu inicjatywy i przedsięwzięcia. Dbają o swe otoczenie. Są wrażliwi na potrzeby innych. Wzajemni się wspierają. http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Maria Morzyńska 
186 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tczew83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 658 531-10-09 ppp.tczew@info.progman.pl Innowacja pedagogiczna "E-learningowe zajęcia logopedyczne w nowoczesnej poradni psychologiczno-pedagogicznej" sześciolatek w edukacji Dzieci z wadami wymowy w wieku od 4 do 9 lat z terenów wiejskich powiatu tczewskiego. wiejskie placówki oświatowe powiatu tczewskiego od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. Poprawa stanu artykulacji dzieci z wadami wymowy o utrudnionym dostępie do logopedów. Najważniejszym zadaniem innowacji jest wspomaganie tradycyjnej terapii logopedycznej poprzez zastosowanie e-learningu (zdalnego nauczania)i aktywnych metod uczenia, by poprawić umiejętności artykulacyjne i komunikacyjne dzieci z zaburzeniami mowy. Nowatorskie działania Poradni mają ułatwić kontakt dzieci i rodziców z logopedami. Mają także wspierać za pomocą internetu domowe ćwiczenia logopedyczne, by zwiększyć ich efektywność. przedszkola i szkoły podstawowe powiatu tczewskiego Przewidywane efekty: 1.Objęcie zajęciami logopedycznymi większej liczby uczniów z wiejskich placówek powiatu tczewskiego. 2.Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki logopedycznej. 3.Zwiększenie efektywności ćwiczeń logopedycznych dzieci prowadzonych w domu poprzez zastosowanie e-learningu. 4.Monitorowanie pracy dziecka w domu, by proces terapeutyczny był skuteczniejszy. 5.Podniesienie jakości kształcenia w wiejskich placówkach powiatu tczewskiego. www.ppp.tczew.pl Aleksandra Radaszewska, Joanna Jatkowska Joanna Jatkowska 
187 Powaitowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 1523972996 bursa@bursa.chojnice.pl Pitagoras i spółka  wychowanie wychowankowie bursy bursa od roku 2012 eliminowanie braków z zakresu matematyki oraz lepsze przygotowanie wychowanków do egzaminu maturalnego, rozbudzenie przekonania, że i z tą dziedziną nauki można się zaprzyjaźnić i uzyskiwać wiele satysfakcji z samodzielnego rozwiązywania zadań matematycznych. Dla wielu przyszłych maturzystów powrót matematyki na maturę stał się nie lada wyzwaniem. Odbiór tej decyzji w większości był negatywny. Jednak została ona podjęta i posiada moc obowiązującą. Spora część maturzystów dostrzega w tym konkretnym egzaminie poważne zagrożenie dla przyszłych planów życiowych. Uzyskany wynik może być bardzo ważący. Te obawy mają swe źródło. Niektórzy uczniowie podchodzą do matematyki wręcz alergicznie. Dzieje się tak gdyż nie odnoszą w tej dziedzinie sukcesów. Kolejne porażki pogłębiały niechęć do królowej nauk. Dla zapewnienia maturzystom większego komfortu i spokoju wewnętrznego w chojnickiej bursie podjęto działanie mające pokazać, że matematyka nie jest tym ostatnim złem. Pokazać, że może ona dawać wiele satysfakcji. Działania sprowadzają się do wspólnego rozwiązywania zadań. Nie kończą się jednak na ostatecznym ustaleniu prawidłowego wyniku. Ma miejsce kontynuacja sprowadzająca się do analizy samopoczucia wychowanka, który samodzielnie rozwiązał konkretne zadania. To on wskazuje swe uczucia i emocje oraz określa poziom zadowolenia. Obligowany jest także do popełniania refleksji nad swą postawą wobec matematyki. Jaka była ? Jak jest ? Co się zmieniło i dlaczego ?  Poprawa wyników w nauce, lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego, czerpanie przyjemności i satysfakcji z osiąganych sukcesów http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski 
188 powiatowa bursa dla modziezy szkolnej chojniceświętopełka 1523972987 bursa@bursa.chojnice.pl Doradztwo edukacyjne i zawodowe wychowanie szkoły ponadgimnazjalne ogólonobursowski od roku 2011 wychowanka do zmian a przede wszystkim do poprawnego planowania kariery zawodowej oraz płynnego przejścia ze świata edukacji na rynek pracy . Cykl zajęć dla wychowanków modszych oraz maturzystów. tematyka dotyczy miedzy innymi: • Podstawowe umiejętności społeczne – komunikacja interpersonalna • Poznaj samego siebie • Asertywność – umiejętność otwartego wyrażania własnego zdania • Kształtowanie poczucia własnej wartości • Jak radzić sobie ze stresem • Twórcze rozwiązywanie problemów • Poznaj swoje zainteresowania – ja i moja praca • Autoprezentacja podstawową formą kreowania wizerunku zawodowego • Dokumenty aplikacyjne • Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą   Wychowankowie wiedzą jak ważna jest właściwa i efektywna komunikacja, wiedzą jakie bariery zakłócają komunikację. Podczas zajęć rozwijali umiejętności interpersonalne, jak słuchanie innych, wzajemna współpraca, otwartość. Wychowanki uświadomiły sobie jak ważne jest planowanie przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Nadto poznały podstawowe zasady autoprezentacji, doskonaliły postawy i zachowania które sprzyjają właściwej prezentacji, nabyły umiejętność pisania życiorysu i listu motywacyjnego, zostały też przygotowane do rozmowy z przyszłym pracodawcą. Moim celem była pomoc w dokonaniu właściwego wyboru kariery zawodowej.  http:/bursa.chojnice.pl marzena myk marzena myk 
189 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojniceul. Świętopelka 1 89-620 Chojnicebursa@bursa.chojnice.pl  Akademia "Ars educandi" organizacja i zarządzanie nauczyciele wychowawcy pracujący w bursach i internatach ogólnopolski od dnia 1 września 2011 roku wymiany wiedzy i doświadczeń, rozwój warsztatu pracy nauczyciela, wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu konkretnych problemów, podnoszenie jakości funkcjonowania placówki Akademia "Ars educandi" stanowi forum wymiany doświadczeń i poznawania praktycznych rozwiązań konkretnych sytuacji i zdarzeń występujących w pracy opiekuńczo - wychowawczej. Realizuje swe założenia poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, bezpośrednie spotkania, organizowanie szkoleń warsztatów i konferencji.  Centrum Edukacji nauczycieli w Gdańsku Niepubliczny Ośrodek kształcenia Nauczycieli "Creative" w Sopocie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska "Milenium" Zrealizowano dwa warsztaty szkoleniowe, w których wzięło udział ponad dwudziestu nauczycieli wychowawców. Przygotowano kolejne szkolenie, którego realizacja nastąpi na początku grudnia w bursie włocławskiej. Nawiązane zostały kontakty i miała miejsce wymiana doświadczeń z placówkami z Warszawy, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Zakopanego, Sanoka, Janowa Podlaskiego, Białegostoku i Włocławka.  http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski 
190 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojniceul. Świętopełka 1 89-620 Chojnice52 397 2996 bursa@bursa.chojnice.pl Konkurs kronik burs i internatów wojerwództwa pomorskiego wychowanie wychowankowie burs i internatów województwo pomorskie od roku szkolnego 2000/2001 rozwijanie zdolności plastycznych wychowanków, poznanwanie różnych form pracy z młodzieżą Konkurs kronik odbywa się nieprzerwanie od roku 2001, cyklicznie co trzy lata. Kroniki są przesyłane do chojnickiej bursy. Tam następuje ich ocena pod względem estetycznym, treści i rodzaju zapisów pokazujących działalność placówki, różnorodności zastosowanych materiałów i technik plastycznych, zawartych dokumentów oraz wartości historycznej. Oceny dokonuje komisja w skład której wchodzą profesjonalni plastycy i historycy. 21 burs i internatów z terenu województwa pomorskiego Chojnicki Dom Kultury Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach Zrealizowano cztery edycje konkursu. Wychowankowie mieli okazję rozwijać swe zdolności plastyczne. Stworzona została okazja do rozwijania pomysłowości i kreatywności. Młodzież i nauczyciele wychowawcy poznali różnego typu uroczystości i zajęcia organizowane w placówkach. Nastąpiło ich upowszechnienie i wzbogacenie oferty wychowawczej burs i internatów. http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski 
191 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojniceul. Świętopełka 1 89-620 Chojnice52 397 2996 bursa@bursa. chojnice.pl Festiwal piosenki wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego wychowanie wychowankowie burs i internatów województwa pomorskiego województwo pomorskie od roku szkolnego 2003/2004 rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych wychowanków Festiwal piosenki został zainicjowany prze chojnicką bursę. Odbywa się corocznie. Organizatorem kolejnego jest laureat poprzedniej edycji. Chojnicka bursa w bieżącym roku szkolnym będzie realizowała konkurs po raz trzeci. Młodzież reprezentująca poszczególne bursy i internaty wykonuje dwa utwory w kategorii solistów lub zespołów wokalno - instrumentalnych. Ocena występów jest dokonywana przez jury, w skład którego wchodzą profesjonalni muzycy. 21 burs i internatów z terenu województwa pomorskiego Szkoła Muzyczna w Chojnicach Zrealizowano 8 edycji festiwalu piosenki. Zaprezentowało swe zdolności muzyczne i wokalne około 150 wychowanków. Wielu z nich zostało zmotywowanych do rozwijania swych talentów muzycznych poprzez naukę w szkole muzycznej lub indywidualne lekcje muzyki i gry na instrumentach. http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski 
192 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojniceul. Świętopełka 1 89-620 Chojnice52 397 2996 bursa@bursa.chojnice.pl Rozgrywki sportowe wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego wychowanie wychowankowie burs i internatów województwa pomorskiego województwo pomorskie od roku szkolnego 2001/2002 rozwijanie zaintersowań, popularyzowanie from spędzania czasu wolnego, roziwjanie kutury osobistej i zasad fair play Przez ostatnich 11 lat odbywają się rozgrywki sportowe dla wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego. Początkowo rywalizacja odbywała się w dyscyplinie, szachy i warcaby. Rozbudowano je o tenis stołowy chłopców i dziewcząt oraz dart i boule. Rozgrywki realizowane są w trzech etapach. Pierwszy to wyłonienie trzech najlepszych wychowanków w danej dyscyplinie w placówce. Drugi to udział najlepszych reprezentantów placówki w rozgrywkach regionalnych. Województwo pomorskie zostało podzielne na cztery regiony: Gdańsk, Słupsk, Malbork i Chojnice. Dwóch najlepszych wychowanków z regionu zostaje zakwalifikowanych do trzeciego etapu, czyli rozgrywek finałowych.  21 burs i internatów z terenu województwa pomorskiego ze szczególnym wskazaniem na: Bursa Gdańska Bursa Centrum Kształcenia praktycznego w Słupsku Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku Zorganizowano 11 edycji rozgrywek sportowych. Udział wzięło przeszło pięciuset wychowanków, którzy rozwinęli swe umiejętności sportowe w poszczególnych dyscyplinach. Poznali atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Wielokrotnie zyskali poczucie satysfakcji i zadowolenie z tytułu reprezentowania swojej placówki,zweryfikowania swoich umiejętności oraz uzyskanego wyniku.  http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski 
193 Powiatowa Bursa dla Młodziezy Szkolnej Chojniceświętopełka 1523972996 bursa@bursa.chojnice.pl Cała Polska czyta dzieciom wychowanie szkoła ponadgimnazjalna - wychowanki grupy ogólnobursowski od roku szkolnego 2006 doskonalenie techniki czytania, przełamanie niesmiałości i stresu, wzmocnienie poczuci własnej wartosci, rozwój umiejetności komunikowania się Młodzież ma problemy z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu. Obserwuję to podczas różnorodnych zajęć wychowawczych z młodzieżą. W związku z tym, aby doskonalić technikę czytania postanowiłam w ramach współpracy z zaprzyjaźnionym przedszkolem wspólnie z wychowankami włączyć się do ogólnopolskiej akcji czytania dzieciom. Na zajęcia chodziłam z wychowankami, które później zaczynają zajęcia w szkole. Przedszkole odwiedzałyśmy w godzinach dopołudniowych. W zajęciach tych brały udział każdorazowo dwie bądź trzy osoby. Odwiedzałyśmy grupy zróżnicowane wiekowo w zależności od pory i zaplanowanych przez wychowawców przedszkola zajęć. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem i zainteresowaniem słuchały, bo bajki, wiersze, baśnie czy opowiadania czytał im ktoś inny niż ‘ich pani”. Dowiedziałam się też, że zadowoleni są i rodzice tychże dzieci, że w czasach kiedy króluje telewizja i komputer my uczymy zamiłowania do lektury. Przedszkole w chojnicach wychowankowie wynieśli wiele pozytywnych efektów z tych zajęć. Mogli doskonalić technikę głośnego czytania, nabyli umiejętność lepszej komunikacji, mieli możliwość zobaczyć jak wygląda praca nauczyciela przedszkola, uczyły się śmiałości i odwagi w kontaktach z innymi. Czytanie jest również pewną metodą rozwoju i edukacji, zauważa się też spadek ilości aspołecznych zachowań. http://bursa.chojnice.pl Marzena Myk Marzena Myk 
194 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojniceul. Świętopełka 152 3297 2996  bursa@bursa.chojnice.pl  Wytrawny gracz wychowanie wychowankowie chojnickiej bursy  chojnicka bursa od roku szkolnego 2009/2010 Pokazanie młodzieży innego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwój umiejętności logicznego myślenia, ćwiczenia i doskonalenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, integracja międzyludzka, wdrażan Młodzież w dzisiejszych czasach, w dobie telewizji, internetu i telefonów komórkowych zatraca umiejętności atrakcyjnego i konstruktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu Często preferowanymi formami jest bezmyślne wpatrywanie się w ekran telewizora, czy też ciągłe klikanie w klawiaturę komputera czy komórki. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku „Wytrawny gracz” proponuje gry, często zapomniane lub nawet nieznane współczesnej młodzieży. Pokazuje inny sposób spędzania wolnego czasu. Wychowankowie stykają się z różnymi rodzajami gier. Poprzez gry logiczne, familijne, strategiczne mogą rozwijać i sprawdzać umiejętności strategicznego i konstruktywnego myślenia. Zajęcia są również swoistym treningiem emocji oraz pomagają rozwijać i ćwiczyć umiejętność rozwiązywania problemów.  Zrealizowano dwie edycje zawodów gry w pchełki i bierki. Młodzież poznała nowe sposoby na spędzanie czasu wolnego. Wychowankowie bardzo chętnie w ramach relaksu rozwiązują zadania logiczne i wykorzystują inne poznane w czasie zajęć gry. http://bursa.chojnice.pl  Wioleta Golińska Wioleta Golińska 
195 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojniceul. Świętopełka 1 89-620 Chojnice52 397 2996  bursa@bursa.chojnice.pl  Aerobik wychowanie wychowankowie chojnickiej bursy  chojnicka bursa od roku szkolnego 2011 wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny, popularyzowanie from spędzania czasu wolnego, ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową oraz zwinność, porawa elastyczności mięśni oraz kondycji. Sport jest źródłem zdrowia i korzystnie wpływa na samopoczucie. Poprzez ruch i gimnastykę młodzież czuje się lepiej, organizm jest bardziej dotleniony, a dobre utlenienie mózgu pomaga dobrze skoncentrować się na nauce. Aktywność ruchowa daje wiele radości, ponieważ uprawianie jej traktowane jest przez wychowanków jako zabawa.Zajęcia maja na celu wyrobienie nawyku ruchu u podopiecznych oraz wyposażenia ich w taką umiejętność, żeby dbali o swoje ciało, sprawność i zdrowie. Aerobik podobnie jak inne formy rytmicznego poruszania się przy muzyce, uznaje przyjemność za cel. Jako aktywna forma odpoczynku daje odprężenie. Wzmożona aktywność fizyczna powoduje, że po wysiłku jest się przyjemnie zmęczonym i odprężonym. Nie ma problemów ze snem, a rano wstaje się bardziej wypoczętym.  Wychowankowie potrafią aktywnie spędzać czas wolny oraz wiedzą jak dbać o swoje zdrowie i lepsze samopoczucie. http://bursa.chojnice.pl  Joanna Kęsik Joanna Kęsik 
196 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej ChojniceŚwiętopełka 152 397 29 96 bursa@bursa.chojnice.pl Witamy w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej wychowanie wychowankowie bursy Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej  Wychowankowie znają Statut i regulaminy Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach  Zaznajomienie wychowanków Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej ze Statutem placówki oraz obowiązującymi w niej regulaminami.  Wychowankowie znają Statut i regulaminy placówki. Znają prawa i obowiązki wychowanka bursy. Zajęcia uświadamiają wychowankom procedury postępowania wychowawcy w sytuacjach zagrożenia demoralizacją (narkotyki, alkohol, papierosy, agresja, kradzież) oraz zagrożenia zdrowia i życia wychowanka.  Jan Bruski Karolina Pubanc-Szypryt 
197 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 1523912996 bursa@bursa.chojnice.pl Doba z dzieckiem wychowanie wychowankowie kals pierwszych, ich rodzice, opiekunowie prawni bursa od 2012 roku praktyczne wprowadzenie wychowanków pierwszorocznych ich rodziców/ opiekunów prawnych w rzeczywistość funkcjonowania placówki opikuńczo - wychowawczej typu bursa. Przyszli uczniowie szkól ponadgimnazjalnych, ich rodzice czy opiekunowie prawni, posiadają często różnorodne wyobrażenie o funkcjonowaniu bursy i internatu. Często nigdy nie mieli osobistego kontaktu z tego typu placówkami Ich opinie oparte są o wiedzę obiegową bądź zasłyszaną. By dać możliwość osobistego, praktycznego i autentycznego poznania i zbudowania obrazu funkcjonowania bursy, wychowankowie pierwszoroczni wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami prawnymi są zapraszani do wspólnego spędzenia doby w placówce na dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Doba z dzieckiem rozpoczyna się spotkaniem ogólnym, na którym dyrektor w szczególny sposób podnosi wartość roli rodziców w procesie wychowania dziecka. zaprasza ich do ścisłej współpracy i dziękuje za ogromne zaufanie jakim obdarzyli nauczycieli wychowawców powierzając w ich ręce własne dzieci. Kolejno rodzice poznają nauczycieli, zadania statutowe, rozwiązania organizacyjne, założenia pracy opiekuńczo - wychowawczej, ofertę i aspekty finansowe. Po spotkaniu odbywa się zapoznanie z placówką. przybyli goście poznają wszelkie pomieszczenia w bursie, ich przeznaczenie i zasady korzystania z nich. Po czym zaproszeni zostają na serwis kawowy. Po nim mają miejsce spotkania w grupach. Tam zostają przedstawione prawa i obowiązki8 wychowanka, obowiązująca w placówce dokumentacja oraz rozwiązania regulaminowe a także funkcjonujące procedury postępowania. Po wspólnym spożyciu kolacji wychowankowie wraz z rodzicami zaproszeni zostają na spacer do centrum miasta. Tam mają okazję poznać nie tylko historię miasta, ale także lokalizację urzędów czy bibliotek. Po powrocie jest czas na rozmowy indywidualne. nauczyciele wychowawcy wraz z dyrektorem są do dyspozycji rodziców. Następny dzień rozpoczyna się wspólnym śniadaniem godziny dopołudniowe są do dyspozycji rodziców, którzy w ten czas spędzają ze swymi dziećmi bądź korzystają z obecności specjalistów: psycholog, pedagog. po wspólnym obiedzie ma miejsce spotkanie podsumowujące, na którym rodzice dzielą swymi opiniami i wrażeniami. proszeni są o wskazywanie zmian jakie można by wprowadzić w funkcjonowaniu bursy oraz form współpracy jaką chcieliby realizować. Ostatecznie następuje pożegnanie i wyjazd rodziców do domu.  Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Rodzice i opiekunowie prawni są w pełni świadomi jak funkcjonuje bursa. Są przekonani do słuszności istniejących rozwiązań i podejmowanych działań wychowawczych. Ze zdecydowanie większym zrozumieniem i akceptacją podchodzą do osoby nauczyciela wychowawcy. Swą role widzą w sposób partnerski.  http://brsa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski 
198 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 1523972996 bursa@bursa.chojnice.pl Wolontariat wychowanie wychowankowie bursy lokalny od kilku lat rozwijanie wrażliwości i emapatii wśród młodzieży Dynamicznie postępujący rozwój często wymaga przyspieszenia. w tej postępującej prędkości zdarza się, iż zagubieniu ulegają rzeczy ważne i bardzo istotne. Bywa, że niedostrzegany jest drugi człowiek, któremu czasem trudno odnaleźć się w bagażu swych skomplikowanych doświadczeń i niezwykle złożonej sytuacji życiowej. Dlatego w chojnickiej bursie od kilku lat został położony duży nacisk na rozwój wolontariatu. zadanie to jest realizowane poprzez różne formy, które ciągle są wzbogacane. Wychowankowie zachęcani są do krwiodawstwa, pracy w hospicjum, udziału w przygotowywaniu słodkiej lub szlachetnej paczki, zbierania nakrętek, zbierania groszy, pomocy osobom starszym lub pracy w schronisku dla zwierząt.  Świetlica Środowiskowa im. św. Franciszka Dom Dziennego Pobytu Schronisko dla zwierząt Hospicjum Polski Czerwony Krzyż Organizacje prowadzące akcje charytatywne osoby potrzebujące wsparcia  Wychowankowie dostrzegają innych i ich potrzeby. Poznają innych, dzięki czemu uczą się i rozwijają Poznają siebie, swe wnętrze i swą wartość Pomagają osobom potrzebującym http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski, Karolina Pubanc-Szypryt 
199 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 1523972996 bursa@bursa.chojnice.pl Elektryczny patrol wychowanie wychowankowie bursy bursa od 2012 roku rozwijanie nawyków oszczędzania energii elektrycznej W każdym domu, biurze czy instytucji, instalowanych jest coraz więcej urządzeń zasilanych energią elektryczną. Tak sytuacja ma także miejsce w bursie. Ma to oczywiście swe przełożenie na sferę finansową, która w obecnej chwili bezpośrednio nie dotyka wychowanków placówki. Mając jednak na uwadze wyposażanie wychowanków w praktyczne umiejętności, które będą stosowali w dorosłym życiu, młodzież została zaproszona do aktywnego udziału w monitorowaniu zasadności zużywania energii elektrycznej. Wychowankowie we współpracy z nauczycielem wychowawcą w dowolne dni tygodnia i o różnych porach dnia, realizują spacer po pokojach mieszkalnych. Podczas spaceru sprawdzają czy jest włączone oświetlenie bądź różnego typu urządzenia do gniazdek. Oceniają czy miało miejsce zasadne korzystanie z energii elektrycznej, czy też miało miejsce marnotrawstwo. Stwierdzone sytuacje oznaczają odpowiednimi kodami. Po zakończeniu danego miesiąca prowadzone są analizy na forum grupy. Liga Ochrony Przyrody Fundacja Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej Wychowankowie oszczędzają energię elektryczną. Wychowankowie w większości korzystają z energii elektrycznej gdy jej faktycznie potrzebują. Mają świadomość skutków dalekosiężnych oszczędzania energii elektrycznej, które znajdą swe odzwierciedlenie w ich przyszłych budżetach domowych oraz w ochronie środowiska naturalnego. http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski 
200 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 1523972996 bursa@bursa.chojnice.pl Podaruj Misia wychowanie wychowankowie bursy, mieszkańcy Chojnic i okolic, wychowankowie Domów Dziecka, podopieczni lokalny od 2012 roku rozwój empatii wśód wychowanków bursy w pełni podjęte działanie obrazuje apel kierowany do młodzieży o następującej treści; "Jak fajnie jest mieć misia. Do niego się przytulić, poopowiadać, powierzyć sekrety i tajemnice. My to znamy, ale czy wszyscy ? Dla wielu dzieci największym marzeniem jest, aby mieć swojego „MISIA”. Jeżeli tylko zechcesz możesz pomóc spełnić to marzenie. Możesz dać radość i szczęście. Tak się składa, że dzień 25 listopada, jest Dniem Pluszowego Misia. Zapraszam wszystkie osoby dobrej woli i o wielkim sercu, do udziału w akcji „Podaruj Pluszaka”. Już wkrótce zbliżają się Mikołajki. To piękna okazja aby podarować dzieciom maskotkę. Być może u Ciebie w domu taka jest, która tylko czeka na to aby uszczęśliwić jakiegoś malucha. Pomyśl, zastanów się. Do 5 grudnia zbieramy w bursie pluszaki, które następne będą przekazane Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i do Domu Dziecka. TY też możesz wziąć udział". Towarzystwo Przyjaciół dzieci w Chojnicach Tygodnik lokalny "Czas Chojnic" portal internetowy chojnice24.pl  Rozwój empatii wśród wychowanków oraz mieszkańców Chojnic i okolic. Podarowanie uśmiechu wielu potrzebującym dzieciom Przekazanie kilkuset różnego typu pluszaków http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan Bruski 
201 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 1523972996 bursa@bursa.chojnice.pl Segregacja wychowanie wychowankowie bursy bursa od roku 2010 uwrażliwienie na potrzebę dbałości o śdowisko naturalne i rozwijanie umieętności segregacji odpadów W chojnickiej bursie jako jeden z istotnych obszarów oddziaływań wychowawczych jest traktowana edukacja ekologiczna. Wychowankowie zaproszeni zostali do podjęcia działań skutkujących segregacją odpadów. Oddzielnie gromadzą makulaturę, puszki po napojach i butelki plastikowe. Makulaturę i puszki sprzedają w punktach skupu. Pozyskane środki przeznaczane są na wspólne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Są to wyjścia na kręgielnie, na basen, do kina czy też na lody. Zebrane butelki przekazywane są firmie recyklingowej. Uzyskane środki są przeznaczane na potrzeby chojnickiego TPD. Park Narodowy Bory Tucholskie Zaborski Park Krajobrazowy Fundacja Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej Liga Ochrony Przyrody Nadleśnictwo Rytel Zakład Zagospodarowania Odpadów Urząd Miejski w Chojnicach Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach Wychowankowie segregują odpady i są świadomi skutków podejmowanych działań dla środowiska naturalnego oraz możliwości pozyskiwania wymiernych korzyści finansowych. http://bursa.chojnice.pl Jan Bruski Jan bruski, Henryka Chełmowska 
202 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej ChojniceŚwietopełka 1523972987 bursa@bursa.chojnice.pl Dama i dżentelmen wychowanie wychowankowie bursy ogólnobursowski od 2013 Popularyzacja stosowania zasad kultury osobistej w życiu Życie stawia nas ciagle w różnych sytuacjach, w których musimy się odnaleźć i zastosować różne rozwiązania obowiązujące w kontaktach międzyludzkich. Cykl zajęć ma na celu przybliżenie młodzieży obszaru kultury osobistej oraz zachęcenie jej do weryfikacji osobiście stosowanych postaw i zachowań. Przypomnienie zasad obowiazujących w kontaktach interpresonalnych poprawia jakość życia i minimalizuje stres.   Wyposażenie młodzieży w podstawową wiedzę dotyczącą kultury osobistej w kontaktach międzyludzkich i zasad postepowania w różnych sytuacjach życiowych. Dostrzeganie różnic w postrzeganiu świata przez ludzi. Poprawa jakości relacji interpersonalnych. Przełamywanie barier emocjonalnych. http:/bursa.chojnice.pl Iwona Sikora Iwona Sikora 
203 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach Chojniceul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice52 397 2996 bursa@bursa.chojnice.pl Bursowski Klub Filmowy wychowanie wychowankowie bursy chojnicka bursa od 2010 roku Poszerzenie zainteresowania filmem; wyrabianie właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki filmowej Zajęcia realizowane w ramach BKF obejmują projekcje filmu poprzedzone, krótkim wprowadzeniem w tematykę, a następnie dyskusję dotyczącą poruszanego w filmie problemu. W zależności od tematyki poruszanej w danym roku szkolnym zajęcia poruszają wiedzę z zakresu profilaktyki, przestrzegania norm społecznych, czy też zagadnień dotyczących różnic w postrzeganiu świata przez kobiety i mężczyzn.  Udoskonalenie umiejętności wyrażania własnego zdania. Nabycie umiejętności doboru filmu do tematyki zajęć.Wykształcenie umiejętności słuchania innych oraz dokonywania ocen adekwatnych do prezentowanych postaw. http://bursa.chojnice.pl  Wioleta Golińska Wioleta Golińska, Iwona Sikora 
204 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach Chojniceul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice52 397 2996  bursa@bursa.chojnice.pl Piłka nożna - sport dla mnie wychowanie wychowankowie bursy chojnicka bursa od 2013 roku Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród wychowanków. Zajęcia maja na celu podnoszenie wiedzy i świadomości młodzieży dotyczącej zdrowotnych walorów aktywności fizycznej.Wychowankowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji, a także zdrowo i ciekawie spędzić czas wolny.  Wychowanek rozumie znaczenie uprawiania piłki nożnej w aspekcie zdrowotnym i rekreacyjnym, odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. http://bursa.chojnice.pl  Joanna Rymon Lipińska Joanna Rymon Lipińska 
205 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach Chojniceul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice523972996 bursa@bursa.chojnice.pl Segregator wychowanie wychowankowie bursy chojnicka bursa od 2013 roku Rozwijanie wrażliwości ekologicznej wychowanków. Wszelkie działania mające na celu promowanie wśród młodzieży zachowań proekologicznych. Uczestnicy w trakcie programu poznają wiedzę z zakresu segregacji odpadów, ale też możliwości wykorzystywania surówców wtórnych.  Realizacja konkursu na "Eko coś"-czyli przykładów wykorzystania surówców wtórnych w codziennym życiu. Zebranie znacznej kwoty pieniędzy w wyniku sprzedaży makulatury i aluminium. http://bursa.chojnice.pl  Henryka Chełmowska Henryka Chełmowska 
206 Przedszkole Gminne w Charbrowie Charbrowo 784-352 Wickotel/fax 59 8611 043 przedszkolecharbrowo@wp.pl Dobry start pierwszoklasisty sześciolatek w edukacji Dzieci 5- 6letnie , rodzice, n-le ,  Działaniem objete są wszystkie dzieci 5- 6letnie uczeszczające do Przedszkola Gminn Działania na stałe wpisane w harmonogram pracy przedszkola stworzenie warunków organizacyjnych , wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w warunkach szkolnych, przygotowanie rodziców do udzielenia wsparaci i pomocy w nowych warunkach środowiskowych - szkolnych, efektywna współpraca rodziców, nauczycieli przedszkola i szkoły jak również dyrektora przedszkola i szkoły, kształtowanie pozytywnego nastawienia dzieci przedszkolnych do przyszłych obowiązków szkolnych, dostarczenie korzystnych doświadczeń i przeżyć w pierwszym kontakcie dzieci ze szkołą  W celu wszechstronnej realizacji obszaru ,, Sześciolatek w edukacji" podejmowane są różnorodne działania: - Zwiedzanie szkoły ( wprowadzenie dzieci w świat edukacji szkolnej , zapoznanie z budynkiem, rozkładem i wyposażeniem pomieszczeń, - Zwracanie się z pisemną prośbą do dyrektora i nauczycieli kl. I o wstępną oceną przygotowania dzieci do nauki w szkole w oparciu o badanie i wyniki wstępnej diagnozy, - przeprowadzanie badań ankietowych wśród rodziców i nauczycieli dzieci kl.I -poświęconych wstępnej ocenie przygotowania dzieci do szkoły. -Udział dyrektora i nauczycieli przedszkola w ślubowaniu uczniów kl. I ( absolwentów przedszkola) - spotkania z absolwentami przedszkola uczęszczającymi do szkoły podstawowej - udział absolwentów i n-li kl I w w festynie jesiennym , spartakiadzie wiosennej na terenie przedszkola. konkurencje sportowe, wspólne zabawy w ogrodzie przedszkolnym, poczęstunek. - Zapraszanie absolwentów i nauczycieli kl. I do przedszkola na przedstawienia teatralne przygotowywane przez dzieci 5-6 letnie np. jasełka, ,, W krainie warzyw i owoców" i wiele , wiele innych, Wspólne zabawy podczas spotkań, zagadki, gry oraz zdrowy poczęstunek. -Udział w przedstawieniach teatralnych oraz koncertach muzycznych organizowanych przez szkołę, GOKiS w Wicku. -Udział konkursach sportowych, plastycznych oraz wokalnych organizowanych przez przedszkole i szkołę, - Wymiana doświadczeń nauczycieli przedszkola i szkoły ( wspólne spotkania,szkolenia , warsztaty plastyczne i inne, udział w komisjach konkursowych . - w zakresie wymiany doświadczeń pozyskanie informacji na temat wiedzy i umiejętności dzieci w sferze emocjonalnej , społecznej i poznawczej z obu stron.Pozyskanie informacji zwrotnej pozwalającej na weryfikację podjętych działań i ich ewentualnych korekt ( n-le szkoły i p-la) -Udział w wspólnych akcjach o zasięgu ogólnopolskim np. Dzień Ziemi, Sprzątnie Świata, Cała Polska czyta dzieciom, Polska Biega,WośP i inne o zasięgu lokalnym. - Dzień Przedszkola w Szkole Podstawowej w Wicku( prezentacji umiejętności artystycznych absolwentów przedszkola, wspólna zabawa, spotkanie z nauczycielami w klasach szkolnych, udział w lekcji otwartej, zabawy na boisku szkolnym ,, Orlik". - Pożegnanie absolwentów przedszkola z udziałem nauczycieli przedszkola, dyrektora, rodziców , przyszłych nauczycieli kl. I oraz dyrektora szkoły.Prezentacja nabytych umiejętności recytatorskich , tanecznych, wokalnych, ukazanie talentów, zdolności i umiejętności dzieci, podziękowania, poczęstunek i wspólna zabawa ( dzieci, rodzice i nauczyciele)//  Zespół Szkół w Wicku, Przedszkole Gminne w Wicku, GOKiS w Wicku, OPS, Urząd Gminy w Wicku, Biblioteka Gminna w Wicku, Policja, Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia w wicku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku. Efekty realizowanych działań to przede wszystkim: - Przyjazne wprowadzenie dzieci w świat edukacji szkolnej - umożliwienie spotkań ze starszymi kolegami - rozbudzenie dodatniego , emocjonalnego stosunku do szkoły i kolegów - ukazanie szkoły jako miejsca nauki, zabawy i radości, wspólnego aktywnego spędzania czasu, dostarczenia radosnych przeżyć; - szybkie przystosowanie się do nowego środowiska - szkoły - osiąganie przez absolwentów przedszkola wysokich wyników w nauce, - bardzo dobra współpraca przedszkola ze szkołą i środowiskiem, - wysoki poziom spełniania oczekiwań rodziców w zakresie przygotowania do edukacji szkolnej - efektywna współpraca z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności przedszkola www.kuratorium.gda.pl/dobre_praktyki Bernadeta Wiśniewska   bernadeta Wiśniewska, Izabela Olechnowicz, Sabina Godula 
207 Przedszkole 47 GdyniaMaciejewicza 958625 92 34 przedszk47@wp.pl Pomoc dla Ciapkowa wychowanie Dzieci i rodzice Przedszkola nr 47 przedszkolny, lokalni sponsorzy cyklicznie-corocznie- październik-listopad Pomoc w zbiórce karmy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt Ciapkowo oraz potrzebnych rożnorodnych akcesoriów (smycze, koce, kojce, zabawki) Corocznie Przedszkole prowadzi dzialania na rzecz porzuconych zwierząt, uwrazliwiając dzieci na cierpienie i niedolę naszych "braci" mniejszych. Prowadzone są zajęcia ze zakresu jak opoiekować sie psem , kotem i jakie sa tego dalej idace obowiazki. Uśwaidamiajac dzieciom, że zwierzę to nie zabawka!!!! W holu głównym umiejscowiony jest plakat wspierający akcję oraz kosz do ktorego można zbierać dary. Ciapkowo Gdynia, sposorzy- dostawcy  chęć niesienia bezinteresownej pomocy słabszym i potrzebujacym pomocy www.p47gdynia.pl Ewa Lemanszek Olga Kozłowska 
208 Przedszkole 47 GdyniaMaciejewicza 958625 92 34 przedszk47@wp.pl Kółko plastyczne uczeń zdolny dzieci 4-5 letnie przedszkolny rok szkolny cykl Zgodnie z założeniami programu pierwszy cykl zajęć nastawiony był na poznawanie różnorodnych technik malowania farbą plakatową, akwarelową i akrylową oraz rysowania pastelami.  Na pierwszych zajęciach dzieci poznawały zasady mieszania kolorów w celu uzyskiwania szerszej palety barw. Następnie malowały na dużych arkuszach papieru w celu wykształcenia płynności ruchów i nabrania pewności malarskiej. Potem dzieci poznawały różnorodne sposoby nakładania farb w celu uzyskania zamierzonych efektów (np. malowanie włóczką, chusteczką). Na innych zajęciach uczyły się techniki rysowania suchymi pastelami oraz łączenia różnych technik malarskich i rysunkowych Prace brały udzial w konkursach przedszkolnych. I miejsce w kategorii dzieci 4-letnich w konkursie - ŻYCIE BAŁTYKU rozwijanie zainteresowań, pomyslowości, poznawanie nowych technik. www.p47gdynia.pl Ewa Lemanszek Dorota Ślesińska 
209 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Słupskul Wiatraczna 1059 841 78 69  p.integracyjne@wp.pl Koło Wokalne "Pod wiatraczkiem" sześciolatek w edukacji dzieci 5 - 6 letnie środowisko przedszkolne, środowisko lokalne pażdziernik 2013 - czerwiec 2014 propagowanie aktywności muzycznej przedszkolaków Koło wokalne "Pod wiatraczkiem" powstało w ramach dodatkowych zajęć umuzykalniających rozwijających uzdolnienia muzyczne dzieci (predyspozycje wokalne, poczucie rytmu, wrażliwość na świat dzwięków, , a także stwarzający sytuacje służące pokonywaniu tremy przed występami muzycznymi  Szkoła Muzyczna w Słupsku, Przedszkola słupskie,  Aktywny, zaangażowany, odważny udział dzieci w imprezach organizowanych przez przedszkole, dzieci rozwijają uzdolnienia muzyczne, rozbudzone są zainteresowania muzyczne, inwencja twórcza www.pmintegracyjne@wp.pl, facebook Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Andżelika Witkowska Andżelika Witkowska 
210 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Słupskul Wiatraczna 1059 841 78 69 p.integracyjne@wp.pl ORIGAMUSIE koło plastyczne metodą origami płaskie z koła i kwadratu sześciolatek w edukacji dzieci 4, 5, 6 letnie  środowisko przedszkolne październik 2013 - czerwiec 2014 rozwijanie zdolności manualnych, poznawczych prowadzących do rozbudzania zainteresowań sztuką origami, budzenie wrażliwości estetycznej, odkrywanie radości tworzenia piękna nauczyciele organizują prace na zajęciach koła raz w tygodniu, pod wpływem tematów realizowanych w planach miesięcznych, dzieci poznają zasady uczestniczenia w zajęciach , organizację miejsca pracy. Zapoznają się z różnorodnością form pracy w zespole, pracy zbiorowej, rozbudzają chęć zdobywania i odkrywania doświadczeń i umiejętności  przedszkole,  prezentacja prac w holu przedszkola, dzieci są zaangażowane w trakcie uczestnictwa podczas zajęć, są samodzielne, potrafią współpracować z kolegami, koncentrują się na podjętym zadaniu, potrafią przygotować sobie miejce i potrzebne materiały do pracy www.pmintegracyjne@wp.pl, facebook Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Agnieszka Drużba,  Agnieszka Drużba, Elżbieta Szewczyk nauczycielki PMI nr 8 w Słupsku 
211 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Słupskul Wiatraczna 1059 841 78 69 p.integracyjne@wp.pl Pozytywny wizerunek szkoły w umyśle przedszkolaka sześciolatek w edukacji dzieci 5 - 6 letnie lokalny pażdziernik 2013 - czerwiec 2014 kształtowanie w umysłach dzieci pozytywnego wizerunku szkoły Plan działań realizowany przy współudziale szkół, do których wybierają sie dzieci z naszego przedszkola. Przedszkole - obserwacja, diagnoza gotowości szkolnej, współpraca z rodzicami podczas przekazywania informacji o gotowości szkolnej naszych wychowanków. Konstruowanie Programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, stosownie do możliwości i potrzeb edukacyjnych dziecka, realizowane są zajęcia korekcyjno kompensacyjne.Realizacja zadań i celów podstawy programowej w sposób dostosowany do potrzeb i indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka, zastosowanie aktywnych metod pracy, atrakcyjnych, poznawczych dla dziecka w wieku przedszkolnym, z nastawieniem na osiągnięcie gotowości edukacyjnej, szkolnej.Wyposażenie dziecka w listę kompetencji określonych w podstawie programoej dla przedszkola. Doskonalenie społecznych kompetencji dziecka, wspieranie samodzielności , aktywności( działania integracyjne w grupie we wspólnej zabawie Przedszkole - szkoła -Poradnia psychologiczno - pedagogiczna zaplanowane działania szkoleniowe, konsultacyjne dla rodzicówi nauczycieli. Wyposażenie w wiedzę na temat oczekiwań szkoły od dziecka rozpoczynającego naukę w szkole Spotkania nauczycieli przedszkola i szkoły w celu wymiany doświadczeń.W przedszkolu kącik szkolny, możliwość zabawy "W szkołę" Wizyta w szkole przyszłych uczniów , konfrontacja zabaw w przedszkolu w szkołę,z rzeczywistością szkolną.Udział przedszkolaków w imprezach organizowanych przez szkołę. Zapraszanie nauczycieli, byłych wychowanków do przedszkola do udział w realizacji cyklu zajęć "Do szkoły, fajnie iść."  Przedszkole Miejskie integracyjne nr 8, Szkoły Podstawowe, Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, MOPR,  Dziecko akceptuje fakt odejścia do szkoły, rozumie sens, ma wiarę w swoje możliwości, jest samodzielne, nawiązuje kontakty z rówieśnikami, dorosłymi.Szkoła kojarzy mu się z miejscem przyjaznym, zdobywania wiedzy www.pmintegracyjne@wp.pl, facebook Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Józefa Budzich, dyrektor przedszkola integracyjnego nauczyciele przedszkola z grupy 5, 6 letnich przedszkolaków 
212 Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" Słupsk76-200 Słupsk ul. Kosynierów Gdyńskich 659 840 44 55 pm11slupsk@wp.pl Projekt edukacyjny "Mali Olimpijczycy" dydaktyka wychowankowie przedszkola przedszkole Rok szkolny 2013/2014 1. realizowanie podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji; 2. kształtowanie postawy prozdrowotnej u dzieci przedszkolnych na wyższym poziomie niż w zakresie obowiązkowej podstawy programowej; 3.dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaków - rozwój i upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci w połączeniu ze zdrowym odżywianie, jako warunek zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka; 4. poszerzenie wiedzy i umiejętności motorycznych przedszkolaków stosując różne formy doskonalenia sprawności fizycznej; 5. promowanie aktywnego wypoczynku, jako źródła zdrowia; 6. zwiększanie świadomości dzieci na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, ćwiczeń i codziennych czynności w domu, w przedszkolu i na ulicy; 7. dążenie do zaspokajania u dzieci potrzeby samorealizacji, sprawdzenia się w grupie rówieśniczej; 8. dążenie do zaciekawienia dzieci innymi nowatorskimi formami i metodami pracy, odmiennymi od stosowanych powszechnie w innych placówkach; 9. potrzeba integracji dzieci w różnych dziedzinach i aktywnościach, potrzeba wzajemnych pozytywnych interakcji między rówieśnikami; 10. nauka, kształtowanie u przedszkolaków samodzielności, zaradności życiowej; 11. rozwijanie uzdolnień, indywidualnych predyspozycji u dzieci, rozbudzanie zainteresowań; 12. kreowanie twórczych postaw u przedszkolaków, wyzwalanie ekspresji; 13. potrzeba indywidualizacji w stosunku do wielu dzieci  RUCH W PRZEDSZKOLU 1. Udział przedszkolaków w Ogólnopolskiej Akcji ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej pn. „Przedszkole w ruchu – Ćwiczyć każdy może” w ramach ogłoszonego roku szkolnego 2013/2014 – Rokiem Szkoły w Ruchu; 2. Projekt „Mali Olimpijczycy” realizowany od listopada 2013 do czerwca 2014 w partnerstwie ze Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Przedszkolem Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku; 3. Miejska Inauguracja „Sportowego roku szkolnego 2013/2014; 4. Zajęcia gimnastyczne i ruchowe w przedszkolu: zajęcia gimnastyczne w grupie II „Biedronki”; zajęcia gimnastyczne w grupie III „Słoneczka” 5. Zajęcia sportowe z piłką w przedszkolu: „Przedszkoliada”- Słupsk 2013-2014- impreza sportowo- rekreacyjna; Przedszkolny Turniej Piłki; Drużyna Energia Czarni Słupsk w przedszkolu 6. Muzyka i ruch w przedszkolu: „Bal pączkowy” na sportowo w przedszkolu; zajęcia rytmiczno- ruchowe w przedszkolu; „Piosenka jest dobra na wszystko”- impreza muzyczno- sportowa; „Sport jest dobry na wszystko”- impreza muzyczno- sportowa 7. Zdrowo się odżywiamy: spotkanie z dietetykiem w przedszkolu; Akademia Zdrowego Przedszkolaka; Dzień Zdrowego Śniadania; Sok z buraków; Warzywa i owoce w codziennej diecie przedszkolaka; „Zdrowa kanapka”- zajęcia otwarte dla rodziców 8. Dbamy o zdrowie i higienę: Akademia Aquafresh; Wizyta w gabinecie stomatologicznym; spotkanie w przedszkolu z higienistką szkolną; Czyste powietrze wokół nas; Poznajemy źródło czystej wody RUCH POZA PRZEDSZKOLEM 1. Udział przedszkolaków w Ogólnopolskiej Akcji ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej pn. „Przedszkole w ruchu – Ćwiczyć każdy może” w ramach ogłoszonego roku szkolnego 2013/2014 – Rokiem Szkoły w Ruchu; 2. Aktywny tryb życia przedszkolaka, udział przedszkola w imprezach o charakterze lokalnym: Projekt „Mali Olimpijczycy”; Miejska Inauguracja „Sportowego roku szkolnego 2013/2014”; „Przedszkoliada – Słupsk 2014” impreza sportowo-rekreacyjna; „Piosenka jest dobra na wszystko”; „Sport jest dobry na wszystko”, „Tradycje sportowe naszego miasta” 3. Bezpieczny przedszkolak – wizyty w przedszkolu szczególnych gości i wizyty przedszkolaków w instytucja użyteczności publicznej: Bądź bezpieczny na drodze; Akcja „Chcę być bezpieczny na drodze”; Pierwsza pomoc przedmedyczna; Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; Spotkanie w przedszkolu z ratownikiem medycznym; spotkanie w przedszkolu z psem policyjnym i jego opiekunem; Bezpieczne zabawy - spotkanie ze strażakami 4. Zdrowy i bezpieczny przedszkolak, udział przedszkolaków w programach i akcjach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, spotkania z ciekawymi ludźmi: Zdrowo się odżywiamy; Akademia Zdrowego Przedszkolaka; Czyste powietrze wokół nas; Poznajemy źródło czystej wody; Dbamy o higienę jamy ustnej (Akademia Aquafresh), spotkanie w przedszkolu z higienistką szkolną, Wizyta w gabinecie stomatologicznym); 5. nowatorskie prowadzenie zajęć ruchowych metodą „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne; 6. promowanie aktywności ruchowej w środowisku lokalnym: włączanie się do różnorodnych akcji na rzecz dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska, udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży ze Słupska i okolic; 7. organizowanie na terenie przedszkola konkursów o tematyce zdrowia, ruchu i bezpieczeństwa 8. szersza współpraca z organizacjami sportowymi w celu prowadzenia zajęć sportowych na terenie przedszkola oraz zajęć wyjazdowych; 9. poszerzenie zajęć dydaktycznych o tematykę przybliżającą różnorodność stosowanych dyscyplin sportowych, rozbudzanie zainteresowania dzieci aktywnością ruchową i sportem; 10. organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej, z podziałem dzieci według szczegółowego rozpoznania wad postawy i wad rozwojowych; 11. szersza współpraca z poradniami ogólnymi Narodowego Funduszu Zdrowia dla zwiększenia i doskonalenia warunków zdrowotnych dzieci w przedszkolu; 12. organizowanie przedszkolakom ruchowych zajęć na świeżym powietrzu (w plenerze, na placu zabaw) i w placówce metodą questingu; 13. realizowanie wielu zajęć doskonalących aktywność ruchową z uwagi na uczestniczenie przedszkola w projektach o zapobieganiu otyłości, cukrzycy i prawidłowym żywieniu  1. Słupski ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku; 2. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku; 3. centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku; 4. Komenda Miejska Policji, Miejska Straż Pożarna oraz Straż miejska w Słupsku; 5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku; 6. Akademia Zdrowego Przedszkolaka; 7. Akademia Aquafresh; 8. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Słupsku 1. Udział przedszkola w ogólnopolskich akcjach, projektach o tematyce zdrowia i ruchu to dobra lekcja i przykład znakomitej praktyki na przyszłość, tym bardziej, że chodzi o podniesienie u dzieci ogólnej zdrowotności, odporności i sprawności fizycznej; 2. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – zajęcia w tzw. „grupach korekcyjnych“ dostosowane do poziomu rozwoju ruchowego dzieci są zaplanowane, dają szansę przedszkolakom na prawidłowy rozwój fizyczny bez pogłębiania się wad postawy; 3. Organizując dzieciom szereg różnorodnych form aktywności ruchowej, doskonalimy ich talenty, możliwości, wpływamy na zdobywanie pozytywnych doświadczeń, zdrowych nawyków, kształtujemy ich motoryczne zdolności, co zasadniczo wpływa na wzrost umiejętności edukacyjnych już w przedszkolu, a później w szkole.  strona internetowa przedszkola (http://edu.slupsk.eu/placowki/513); Teresa Jażewicz - dyrektor przedszkola Nauczyciele 
213 Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku Słupsk76-200 Słupsk ul. Kosynierów Gdyńskich 659 840 44 55 pm11slupsk@wp.pl Program własny "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczne przedszkole" dydaktyka wychowankowie przedszkola przedszkole rok szkolny 2013/2014  Celem programu jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym- zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi etc; 1. Udział przedszkola w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne przedszkole – Bezpieczne dziecko – ogłoszonym przez Fundację Prawo Obywatelskie i Wydawnictwo naukowe Prawo Europejskie oraz Studium Prawa Europejskiego w okresie od 15 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.; 2. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Bezpieczny Przedszkolak”; 3. Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placów zabaw, urządzeń elektrycznych; 4. Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem, awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych 5. Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku( np. zabawy nad rzeką, niebezpieczne rośliny, dzikie zwierzęta); 6. Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „ dobrze- źle”; 7. Pierwsza pomoc – jak pomóc osobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwać pomoc – ćwiczenia; 8. Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim. Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów alarmowych; 9. Wycieczka do siedziby straży pożarnej; 10. Przeprowadzenie zajęć w formie inscenizacji teatralnych z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi; 11. Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych. Rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania); 12. Wycieczka do schroniska dla zwierząt, wizyta w przedszkolu psa z treserem. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasad postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia; 13. Przeprowadzenie spotkania z lekarzem i pielęgniarką, wycieczka do gabinetu lekarskiego. Uświadomienie dzieciom o śmiertelnym niebezpieczeństwie zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanym medykamentów; 14. Konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę”. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie; 15. Prawa i obowiązki dziecka- konwersatorium, 16. Kontynuacja współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku; 17. Udział dzieci w konkurencjach sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu ruchu drogowego, (zagadki słowne, budowanie sygnalizatora świetlnego na czas, quiz, układanie puzzli, dopasowywanie obrazków przedstawiających pojazdy służb ratowniczych do numerów alarmowych i wiele innych uzależnionych od pomysłów organizatorów).  1. Studium Prawa Europejskiego - w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Przedszkole 2014 - Bezpieczne Dziecko". 2. Komenda Miejska Policji w Słupsku. 3. Miejska Straż Pożarna w Słupsku. 4. Straż Miejska w Słupsku. 5. Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. 6. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku. 7. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku. 8. Jednostka Wojskowa w Słupsku. 9. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. 10. Poradnia Zdrowia "Salus" w Słupsku. 11. Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" z siedzibą w Słupsku. 1. dzieci nabywają wiedzę w sposób atrakcyjny, sprzyjający uczeniu się, 2. dzieci prezentują pożądane postawy w zakresie bezpieczeństwa, są odpowiedzialne za własne zachowania, 3. dzieci posiadają wiedzę na temat zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań na drodze, 4. rodzice i dzieci aktywnie spędzają wolny czas na świeżym powietrzu, 5. przedszkole nawiązuje szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, 6. przedszkole upowszechnia wiedzę na temat bezpiecznych zachowań na drodze, w lesie, nad wodą, w kontaktach z obcymi, w kontaktach ze zwierzętami, jedzenia nieznanych roślin, bawienia się lekarstwami, środkami chemicznymi, samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych, przedszkolu i poza przedszkolem.   strona internetowa przedszkola (http://edu.slupsk.eu/placowki/513);  Teresa Jażewicz - dyrektor przedszkola Nauczyciele  
214 Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku Słupsk76-200 Słupsk ul Kosynierów Gdyńskich 659 840 44 55 pm11slupsk@wp.pl Porgram edukacyjny "Zdrowo się odżywiamy i o higienę dbamy" dydaktyka wychowankowie przedszkola przedszkole Rok szkolny 2013/2014 1. realizowanie podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji; 2. kształtowanie postawy prozdrowotnej u dzieci przedszkolnych na wyższym poziomie niż w zakresie obowiązkowej podstawy programowej; 3. poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji prozdrowotnej; 4. zwiększanie świadomości dzieci na temat wzmacniania odporności, odpowiedniego odżywiania, higieny fizycznej i psychicznej, a także przełamywania obaw, lęków przed wizytami u lekarzy; 5. dążenie do zaciekawienia dzieci innymi nowatorskimi formami i metodami pracy, odmiennymi od stosowanych powszechnie w innych placówkach; 6. nauka, kształtowanie u przedszkolaków samodzielności, zaradności życiowej; 7. kreowanie twórczych postaw u przedszkolaków, wyzwalanie ekspresji twórczej; 8. potrzeba stosowania indywidualizacji w stosunku do wielu dzieci.  1. Udział przedszkolaków w IX edycji Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem „Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy”, celem poznania sposobów na wzmacnianie odporności organizmu dziecka poprzez odpowiednią higienę, odżywianie i ruch. 2. Udział przedszkolaków w Ogólnopolskiej Akcji „Czysty Aniołek” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. 3. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Zdrowe i wesołe przedszkolaki”. 4. Spotkanie z dietetykiem w przedszkolu w celu zdobycia wiedzy o zdrowej żywności i właściwym odżywianiu się. 5. Dzień zdrowego śniadania. Uświadomienie dzieciom ważności pierwszego posiłku w ciągu dnia. 6. Przygotowanie soków z warzyw (z buraka i selera) oraz herbaty z imbirem i miodem. 7. „Zdrowa kanapka” - zajęcie otwarte z rodzicami. Celem zajęcia było rozumienie znaczenia spożywania zdrowych produktów oraz zachęcenie rodziców do wspólnej aktywności z dziećmi. 8. Wycieczka do sklepu owocowo-warzywnego na pobliskim osiedlu, celem poznania wartości odżywczych warzyw i owoców dla organizmu i rozwoju dziecka.  1. Akademia Zdrowego Przedszkolaka. 2. Akademia Aquafresh. 3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. 1. Aktywny udział przedszkolaków w akcjach, projektach o tematyce zdrowotnej, to dobra lekcja i przykład znakomitej praktyki na przyszłość, tym bardziej, że chodzi o podniesienie u dzieci ogólnego stanu zdrowia i wzmocnienie odporności na choroby. 2. Organizując dzieciom szereg różnorodnych form aktywności o charakterze prozdrowotnym, doskonalimy i wpływamy na zdobywanie pozytywnych doświadczeń, zdrowych nawyków, co zasadniczo wpływa na wzrost umiejętności edukacyjnych już w przedszkolu, a później w szkole   strona internetowa przedszkola (http://edu.slupsk.eu/placowki/513 Teresa Jażewicz - dyrektor przedszkola Nauczyciele 
215 Przedszkole Miejskie nr 12 SłupskKoszalińska 9a59 8438784 mp12.slupsk@neostrada.pl ZAJĘCIA SPORTOWO - RUCHOWE uczeń zdolny 5-6-latki  lokalny od 2003r. Zaszczepianie u najmłodszych przyjemności z czynnego uprawiania sportu . Zajęcia sportowo- ruchowe prowadzone są we wszystkich przedszkolach. Nauczyciele zaszczepiają u dzieci przyjemność z czynnego uprawiania sportu.Przedszkolaki bardzo lubią tego typu zajęcia i chętnie biorą w nich udział.Uczą się,że w zdrowym ciele zdrowy duch oraz poznają zasady fair-play.Co roku uczestniczą w organizowanej przez nasza placówkę Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Urząd Miasta- Wydział Oświaty , Przedszkola Miasta Słupska. Od 8 lat organizujemy Międzyprzedszkolne Igrzyska Sportowe dla wszystkich słupskich przedszkolaków . Dzieci biorą też udział w Miedzyprzedszkolnych Wyścigach Rowerowych - II miejsce i IV miejsce www.przedszkole12slupsk.cba.pl Aleksandra Bąkowska  Danuta Grązka 
216 Przedszkole Miejskie nr 12 SłupskKoszalińska 9a59 8438784 mp12.slupsk@neostrada.pl ZAJĘCIA PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNE dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole rok szkolny wzbogacanie wiadomości z zakresu ekologii i zachowań prozdrowotnych. Wycieczki edukacyjne,obserwacje przyrody,pogłębiające wiedzę przyrodnicza oraz kształtujące wiedzę o otaczającym świecie.Zaspokajanie potrzeb poznawczych dzieci.Kształtowanie umiejętności obserwacji.Wzbogacanie wiadomości z zakresu ekologii i zachowań prozdrowotnych. Muzeum Pomorza Środkowego , Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej , Przedszkola Miasta Słupska , Urząd Miejski - Wydział Oświaty. Od 2005r realizujemy - Wycieczki,wycieczki. Elementy wychowania środowiskowego-innowacja. Od 2003r- ,,Powitanie wiosny-barwny korowód ulicami miasta" oraz wystawa ,,Marzanny" w Muzeum Pomorza Środkowego dla wszystkich przedszkoli oraz mieszkańców naszego miasta , ,,Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie" - konkurs Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - wyróżnienie,Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Przyrody. www.przedszkole12slupsk.cba.pl Aleksandra Bąkowska Grażyna Keller - Lesik 
217 Przedszkole Miejskie nr 12 SłupskKoszalińska 9a59 8438784 mp12.slupsk@neostrada.pl TEATRALNO-PLASTYCZNO-MUZYCZNE uczeń zdolny dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole rok szkolny rozwijanie uzdolnień artystycznych Działalność prowadzona w oparciu o program własny grupy nauczycieli-,,Ja i sztuka.Elementy edukacji muzycznej, plastycznej i teatralnej. Stosowanie różnych technik i narzędzi pracy.Projektowanie twórczych działań dzieci związanych z przygotowywaniem podopiecznych do rożnych występów i przeglądów. Przedszkola Miasta Słupska,Słupski Ośrodek Kultury,Teatr ,,Tęcza",Młodzieżowy Dom Kultury, Szkoła Muzyczna Yamaha, Państwowa Szkoła Muzyczna,Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego. Portret Kota-konkurs plastyczny- Kaczka dziwaczka i przyjaciele- konkurs recytatorski Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej,Mama w oczach dziecka- konkurs plastyczny , Barwy wiosny w origami- konkurs plastyczny - wyróżnienie -Piotr Sz.,Jan G.,Festiwal Tańca ,,Gabi"-prezentacja taneczna. www.przedszkole12slupsk.cba.pl Aleksandra Bąkowska nauczyciele przedszkola 
218 Przedszkole Miejskie nr 15 Słupskul. Wiatraczna 659 841 79 37 przedszkole15-slupsk@o2.pl Sześciolatek w szkole sześciolatek w edukacji dzieci 6-letnie i ich rodzice  szkolny II połowa roku szkolnego 2013/2014 kształtowanie pozytywnego nastawienia dzieci do przyszłych obowiązków szkolnych Zwiedzanie szkoły przez dzieci,zapoznanie z budynkiem, otoczeniem szkoły, rozkładem i wyposażeniem pomieszczeń, udział w lekcjach klas pierwszych, spotkania z absolwentami, udział w imprezach organizowanych przez szkołę, m. in. "Bezpieczna droga do szkoły", udział absolwentów w imprezach przedszkolnych, m. in. w festynie rodzinnym, organizowanie w przedszkolu spotkań rodziców z dyrektorem, nauczycielami szkoły; informowanie rodziców o warunkach szkoły gotowej na przyjęcie dzieci, przełamywanie obaw przed szkołą, organizowania spotkań w przedszkolu z nauczycielami przedszkola, pedagogiem PPP na temat dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych, spotkania nauczycieli przedszkola i szkoły, wymiana doświadczeń i informacji. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku. Dostarczanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie ze szkołą, kształtowanie pozytywnego stosunku dzieci przedszkolnych do szkoły, do przyszłych obowiązków szkolnych.   Dorota Kamińska Dorota Kamińska 
219 Przedszkole Miejskie Nr 19 SłupskNorwida 459 8430893 mp19sl@wp.pl warsztay teatralno taneczne uczeń zdolny dzieci w wieku przedszkolnym  przedszkole rok szkolny  Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: artystycznych Zajęcia dla wszystkich dzieci- na zajęciach uczą się: wewnętrznej koncentracji, ćwiczą mowę oraz pamięć, wzbogacają słownictwo, ćwiczą poczucie rytmu, tańczą proste układy taneczne, uczą się sztuki animacji lalką, przygotowują przedstawienia teatralne. rodzice dzieci, Akademia Pomorska w Słupsku,Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, Teatr "Tęcza" udział dzieci w Międzyprzedszkolnych Przeglądach Małych Form Teatralnych, przygotowują uroczystości dla społeczności miasta Słupska - dla szkół , przedszkoli, studentów Akademii Pomorskiej jasełka, Dzień Dziecka, Dzień Babci i inne imprezy okolicznościowe, http://przedszkole19.slupsk.pl Mirosława Mazurkiewicz Dorota Kuczma- Markiewicz  
220 Przedszkole Miejskie Nr 19 Słupsk Norwida 459 8430893 mp19sl@wp.pl Tajemniczy świat pisma - wg: Ireny Majchrzak dydaktyka dzieci w wielu przedszkolnym  przedszkole  rok szkolny  Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: przedmiotowych Dzieci na zajęciach : odkrywają wizualną i dźwiękową właściwość liter, są gotowe na spotkanie ze słowem,rozwijają percepcję wzrokową i wrażliwość słuchową , postrzegają i poznają świat jako całość. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku, Akademia Pomorska w Słupsku, Rodzice, Dzieci nabywają umiejętność wczesnego czytania i pisania. Potrafią wykorzystać tę umiejętność w poznawaniu oraz porozumiewaniu się z otoczeniem. http://przedszkole19.slupsk.pl Mirosława Mazurkiewicz Alina Bieńkowska  
221 Przedszkole Miejskie Nr 19 Słupsk Norwida 459 8430 893 mp19sl@wp.pl Akademia Zdrowego Przedszkolaka dydaktyka dzieci, rodzice, personel przedszkolny  przedszkole  rok szkolny  Zajęcia służą propagowaniu edukacji ruchowo- zdrowotnej zajęcia dla wszystkich dzieci składają się z zabaw edukacyjnych na których: zapoznają się z Piramidą Żywienia - uczą się zasad zdrowego odżywiania, przygotowują urozmaicone zdrowe posiłki. Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Wydział Zdrowia, Ośrodek zdrowia, dietetyk, diabetyk, Akademia Pomorska w Słupsku, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku  Udział dzieci :w ogólnopolskiej akcji - Zdrowy Przedszkolak, w Międzyprzedszkolnych Zawodach Sportowych, w Miejskich Zawodach Rowerkowych, w zajęciach otwartych dla rodziców pod hasłem - Mamo, tato chcę być zdrowy. http://przedszkole19.slupsk.pl/ Mirosława Mazurkiewicz  Mirosława Mazurkiewicz  
222 Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" Słupskal.3-go Maja 1559 8482454 przedszkole.niedzwiadek@wp.pl 6-latki w szkole sześciolatek w edukacji dzieci 5-letnie i 6-letnie, rodzice tych dzieci przedszkolny i szkolny marzec - czerwiec danego roku szkolnego przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji szkolnej -zorganizowanie spotkania dla rodziców z dyrektorem szkoły oraz pedagogiem -wizyta dzieci w szkole .poznanie budynku, poszczególnych sal .obserwacja lekcji .uczestniczenie w lekcji -udział w olimpiadzie sportowej zorganizowanej w szkole  Szkoła Podstawowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -dzieci poznają swoją szkołę (jako budynek, klasę, świetlicę) -przełamują barierę lęku przed szkołą -poznają cykl przebiegu lekcji szkolnej -mają kontakt z nauczycielami danej szkoły -nawiązują kontakt ze starszymi kolegami (których spotkają później w szkole)  Grażyna Jażdżewska - dyrektor przedszkola nauczyciele prowadzący grupę 5- i 6-latków 
223 Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" Słupsk76-200 Słupsk, ul. Powstańców Wielkopolskich 1598455577 przedszkole @puchatek.slupsk.pl 'Dziś przedszkolak-jutro uczeń". sześciolatek w edukacji dzieci 5 i 6 letnie i ich rodzice działanie wewnątrzprzedszkolne rok szkolny wyoracowanie gotowości szkolnej dzieci oraz wsparcie rodziców w podjęciu decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji. Przekazanie rodzicom informacji o:obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,podstawie programowej wychowania przedszkolnego i I kl. SP,systemie diagnozy przedszkolnej i przygotowaniu informacji i gotowości szkolnej,cechach psychofizycznych dziecka 5 i 6-letniego, roli rodziców we wspieraniu przygotowania do osiągnięcia gotowości szkolnej- zebranie dyrektora i nauczycieli z rodzicami. Przekazanie przez nauczycieli rodzicom wyników wstępnej diagnozy pedagogicznej, indywidualne porady na temat wspierania gotowości szkolnej. Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kl. I SP – na tablicy ogłoszeń. Instruktaż dyrektora dla nauczycieli dot. prowadzenia diagnozy 5-latków, organizacji pracy indywidualnej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przekazanie rodzicom materiałów i porad, jak wspierać rozwój dzieci na łamach pisemka Kubusiowe Nowinki. Spotkanie nauczycieli z pracownikami poradni pp nt. dokonywania oceny gotowości sykolnej. Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami na temat postępów dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej. Zebranie dyr. i nauczycieli z rodzicami. Przekazanie informacji o przepisach prawnych dot. rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, istnieniu okresu przejściowego i możliwości posłania do szkoły dziecka 6-letniego. Zebranie wstępnej deklaracji rodziców Przekazanie rodzicom materiałów: Co to jest dojrzałość szkolna i Co sprzyja szybkiemu przyswajaniu wiedzy. Spotkanie dyr., nauczycieli i rodziców z nauczycielami szkół podstawowych – zapoznanie z ofertą dla 6-latków. Przekazanie przez dyr. nauczycielom i rodzicom materiałów MEN (list ministra EN oraz ulotki Mam 6 lat..) dot. korzyści z wcześniejszego rozpoczęcia edukacji. Umożliwienie rodzicom oceny obserwacji aktywności dzieci podczas zajęć otwartych. Stosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programów pracy indywidualnej. Wykorzystanie zaleceń poradni psychologicznej. Wizyty w szkole, wspólne zabawy i zajęcia. Spotkania w przedszkolu z absolwentami, a uczniami kl.I - dzielenie się wrażeniami z pobytu w szkole. Wspólne przedsięwzięcia Przedszkola i SP (artystyczne i sportowe) Upowszechnienie materiałów MEN - ulotka Mam 6 lat….  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polonii w Słupsku, Szkoła podstawowa nr 8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Wdrożenie systematycznych działań na rzecz osiągania gotowości szkolnej dzieci 5-letnich. Podniesienie wiedzy prawnej, merytorycznej i świadomości rodziców na temat związany z wcześniejszym rozpoczęciem edukacji szkolnej. Pozytywne decyzje rodziców o wcześniejszym rozpoczęciem edukacji szkolnej. www.puchatek.slupsk.pl Małgorzata Kamińska Aleksandra Schilf, Małgorzata Kamińska. 
224 Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" Słupsk76-200 Słupsk, ul. Powstańców Wielkopolskich 1598455577 przedszkole @puchatek.slupsk.pl System pracy z dzieckiem zdolnym uczeń zdolny dzieci z przedszkola wewnątrzprzedszkolny rok szkolny wyłonienie i wspieranie uzdolnień dzieci SYSTEM PRACY Z DZIECKIEM ZDOLNYM w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Słupsku Cele: • wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego • rozwijanie jego zainteresowań • dostarczanie mu wiedzy wykraczającej poza podstawę programową • wspieranie jego twórczych działań • zachęcanie go do dodatkowej pracy Sposoby upowszechniania systemu: -spotkania z rodzicami -strona internetowa przedszkola -strona internetowa „Szkoły Odkrywców Talentów” Obszary działania Wyłonienie ucznia zdolnego; Obserwacja dzieci na zajęciach dydaktyczno- wychowawczych Wymiana obserwacji o uczniu zdolnym między nauczycielami Rozmowy z rodzicami Prowadzenie obserwacji 2 razy w roku w poszczególnych grupach wiekowych( narzędzia: karta obserwacji,wywiad z rodzicami) Praca indywidualna z uczniem zdolnym na zajęciach grupowych: Przygotowywanie dodatkowych zadań do wykonania w przedszkolu, a także dla chętnych w domu.Prowadzenie przez dzieci fragmentów zajęć Zachęcanie do korzystania z nowoczesnych źródeł wiedzy (ze wspomaganiem rodziców)- internet Karty pracy o większym stopniu trudności Sposoby pracy z dzieckiem zdolnym: Opracowanie programów pracy z dziećmi zdolnymi. Prowadzenie zajęć dodatkowych, innowacji przez nauczycieli: -zajęcia muzyczne- innowacja” Wesoło nam, gdy muzyka gra” -zajęcia plastyczne innowacja ”Kolorowy świat” -zajęcia komputerowe „ Magiczny świat komputerów” -zajęcia teatralne- ‘W świecie żywego słowa” -język angielski- zakres rozszerzony Eksponowanie wytworów dzieci Wycieczki edukacyjne Spotkania z ciekawymi ludźmi Wykorzystywanie do pracy czasopism Organizacja warsztatów, przeglądów, konkursów przedszkolnych oraz międzyprzedszkolnych ( Przegląd Piosenki Dziecięcej, Przegląd teatrzyków, zawody sportowe) Sposoby motywacji dziecka zdolnego: Promocja ciekawych zajęć dodatkowych poza-przedszkolnych Prezentacje talentów w ramach programu ” Szkoła Odkrywców talentów”- 21 marca – „Dzień Talentów” Prezentacja osiągnięć na forum przedszkola Informowanie o osiągnięciach na stronie internetowej przedszkola Budowanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, objęcie dzieci opieką Listy gratulacyjne dla rodziców. Działania dodatkowe: Współpraca z rodzicami Współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Udział nauczycieli w szkoleniowych radach pedagogicznych, szkoleniach Wymiana doświadczeń miedzy przedszkolami należącymi do programu „Szkoły Odkrywców Talentów” Utworzenie zespołu nauczycieli do pracy ze zdolnymi dziećmi.  inne przedszkola, szkoła muzyczna, instytucje kultury. Uzyskanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów. Publikacje dobrych praktyk na łamach "Informatora Ośwaitowego". Udział dzieci w konkursach, wystawach, prezentacjach i uzyskiwanie nagród i wyrożnień. Prezentacja wytworów w przedszkolu i poza nim. Osiąganie przez absolwentów dalszych sukcesów. Prezentacja talentów muzycznych przedszkolaków i absolwentów przedszkola na koncercie w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. www.puchatek.slupsk.pl Alicja Nosewicz Alicja Ślosorz, Gabiela Mucha, Justyna Siembrzuch, Małgorzata Kamińska, Renata Rzepecka 
225 Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" SłupskSłupsk, ul.Powstańców Wielkopolskich 1598455577 przedszkole @puchatek.slupsk.pl Oswajanie dzieci z językiem angielskim dydaktyka dzieci z przedszkola wewnątrzprzedszkolny rok szkolny nabywanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim Koncepcja wczesnego oswajania dzieci z językiem angielskim Od 2004 r. realizujemy projekt nauczania dwujęzycznego polsko-angielskiego w ramach innowacji pedagogicznej. Wszystkie dzieci w wieku od 3-6 lat mają codziennie zabawy i zajęcia w języku angielskim prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w placówce. Przeplatane są one z polskimi i trwają ok.1,5 - 2 godz. dziennie i dostosowane są do wieku dzieci, programu wychowania przedszkolnego i rozkładu dnia. Ich lektorami byliby nauczyciele przedszkola. •Opracowano „Plan upowszechniania języka angielskiego w MP Nr 25 im. Kubusia Puchatka w Słupsku” •Wyeksponowano anglojęzyczne nazwy grup •Utworzono kąciki językowe w grupach (gry, układanki, puzzle, książki, płyty, filmy) •Zakupiono pomoce dydaktyczne •Systematycznie prowadzi się zajęcia językowe we wszystkich grupach dostosowując tematykę do realizacji treści nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego •Prowadzone są zajęcia ruchowe z piłkami Edubal w języku angielskim •Stosuje się codzienne zwroty w języku angielskim we wszystkich grupach •Utrwalane są zabawy, piosenki i wierszyki w j. angielskim •Propagowane są treści i zagadnienia anglojęzyczne w „Kubusiowych Nowinkach” - •Organizowane są na bieżąco imprezy anglojęzyczne ogólno-przedszkolne •Wykorzystywane są angielskie piosenki i zabawy do pozostałych imprez przedszkolnych •Przeprowadzane są zajęcia koleżeńskie i pokazowe dla rodziców •Działania dydaktyczne oparte są o przyjęty program oraz uwzględniają prowadzone w placówce programy i projekty edukacyjne. •Tematyka zajęć planowana była w oparciu o program i piosenki „ Super Simple Songs” oraz o własne materiały zgromadzone w trakcie pracy •Codziennie nauczycielki stosowały nazewnictwo dwujęzyczne, próbując płynnie przechodzić z jednego języka na drugi •Nauczycielki języka angielskiego współpracowały w planowaniu i realizacji treści z nauczycielem wspomagającym •Nawiązana została współpraca z rodzicami , którzy chętnie włączają się do zabaw z dziećmi w języku angielskim, dostarczają materiały do pracy •Dokonano oceny aktywności anglojęzycznej poszczególnych dzieci co pozwoliło wyłonić dzieci do pracy indywidualnej •Nawiązano współprace z Iwoną Kakietek konsultantem ds. realizacji nauczania języka angielskiego w oparciu o piosenki „Super Simple Songs’ oraz Devonem Thagard- twórcą tej metody.  English Language for Kids University College Nordjylland Pedagoguddannelsen i Alborg Dania - praktyka pedagogiczna. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach anglojęzycznych, używają na co dzień zwrotów anglojęzycznych, rozumieją polecenia w tym języku, odpowiadają na pytania w języku angielskim po polsku i po angielsku , w starszych grupach odpowiadają całymi zdaniami; wśród dzieci kontynuujących naukę widać znaczny postęp w nauce i zainteresowanie językiem angielskim. Prowadzenie imprez i uroczystości przedszkolnych w języku angielskim. Zalożenie sieci doskonalenia i współpracy nauczycieli języka angielskiego w przedszkolach. Doskonalenie nauczycieli za granicą w ramach programu COMENIUS. www.puchatek.slupsk.pl Justyna Siembrzuch Aleksandra Schilf, Małgorzata Kamińska, Anna Kareh, Renata Rzepecka, Justyna Siembrzuch 
226 Przedszkole Miejskie nr 3 Słupskul. Zygmunta Augusta 62a59 841 7898 pm3slupsk@o2.pl sześciolatek idzie do szkoły sześciolatek w edukacji dzieci i rodzice szkolny drugie półrocze roku szkolnego kształtowanie pozytywnego stosunku u dzieci do przyszłych obowiązków szkolnych Udział dzieci w lekcji klasy pierwszej, spotkanie dyrektora i nauczycieli szkoły z rodzicami dzieci 5-6 letnich, udział rodziców i dzieci w dniach otwartych szkoły, zwiedzanie szkoły. Spotkania z absolwentami. Spotkania rodziców z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (psycholog, pedagog). Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku.  Kształtowanie pozytywnych doświadczeń w pierwszym kontakcie dziecka ze szkołą, pozytywnego nastawienia dzieci do przeszłych obowiązków szkolnych.  Urszula Przeździecka Urszula Przeździecka 
227 Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" Słupskul. W. Witosa 1; 76-200 Słupsk598452672 malgosurmacz@wp.pl; dorota_klasa@wp.pl przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki w klasie pierwszej. sześciolatek w edukacji dzieci i ich rodzice przedszkole, środowisko lokalne styczeń - czerwiec 2014 r. wyrabianie pozytywnego nastawienia do szkoły - realizacja podstawy programowej, - realizacja innowacji dotyczącej funkcjonowania oddziału bilingualnego, - realizacja harmonogramu imprez okolicznościowych, - współpraca ze środowiskiem lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem szkoły podstawowej, - realizacja innowacji pedagogicznych dotyczących: terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, ekologii, zdrowia, regionalnej i logopedycznej,  Szkoła Podstawowa nr 10, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bibliotek, Policja, inne instytucje - uzyskanie pozytywnego nastawienia do szkoły dzieci i rodziców, - pozytywne nastawienie do nauki języka niemieckiego, - osiągnięcie właściwego poziomu rozwoju emocjonalnego umożliwiającego bezstresowe podjęcie nauki w szkole podstawowej, jak również pokonywanie tremy przed występami  www.przedszkole31.strefa.pl  Dorota Krawczyk  Małgorzata Surmacz, Agnieszka Smuśkieiwicz-Semenowicz, Małgorzata Choszcz, Beata Lubońska, 
228 Przedszkole Miejskie Nr 7 Słupsk76-200-Słupsk59 842 42 95 mp710@wp.pl Szkola przyjazna dzieciom sześciolatek w edukacji Dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole, Szkoła Cały rok szkolny   1. Dzień otwarty szkoły- zwiedzanie pomieszczeń szkoły. 2. Uczestniczenie w lekcjach pokazowych dla dzieci 5-6-letnich. 3. Zapoznanie się z działaniem biblioteki szkolnej. 4. Współpraca w zakresie rozwijania twórczości dzieci: spektakle teatralne,kółka plastyczne, olimpiady sportowe. 5. Integrowanie dzieci przedszkolnych z dziećmi szkolnymi(zabawy integracyjne, festyny). 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Słupsku 2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1. Rodzice chętnie posyłają dzieci do szkoły. 2. Dzieci bez lęku przekraczają próg szkoły. 3. Dzieci są ciekawe lekcji,które będą odbywać się w szkole. 4. Zapoznanie dzieci z kolegami i koleżankami ze Szkoły Podstawowej. 5. Wzbudzanie ciekawości poprzez poznanie nowego szkolnego otoczenia.   Alicja Kaczyńska  Alija Kaczyńska, Dorota Kudyba 
229 Przedszkole Miejskie Nr 7 Słupsk76-200-Słupsk59 842 42 95 mp710@wp.pl Szkola przyjazna dzieciom sześciolatek w edukacji Dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole, Szkoła Cały rok szkolny  Ksztatowanie pozytywnego stosunku do edukacji szkolnej. 1. Dzień otwarty szkoły- zwiedzanie pomieszczeń szkoły. 2. Uczestniczenie w lekcjach pokazowych dla dzieci 5-6-letnich. 3. Zapoznanie się z działaniem biblioteki szkolnej. 4. Współpraca w zakresie rozwijania twórczości dzieci: spektakle teatralne,kółka plastyczne, olimpiady sportowe. 5. Integrowanie dzieci przedszkolnych z dziećmi szkolnymi(zabawy integracyjne, festyny). 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Słupsku 2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1. Rodzice chętnie posyłają dzieci do szkoły. 2. Dzieci bez lęku przekraczają próg szkoły. 3. Dzieci są ciekawe lekcji,które będą odbywać się w szkole. 4. Zapoznanie dzieci z kolegami i koleżankami ze Szkoły Podstawowej. 5. Wzbudzanie ciekawości poprzez poznanie nowego szkolnego otoczenia.   Alicja Kaczyńska  Alija Kaczyńska, Dorota Kudyba 
230 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" SłupskKasztanowa 159 842 10 54 teczowadolina32@op.pl "Mali Olimpijczycy" dydaktyka dzieci,rodzice,personel przedszkolny przedszkole rok szkolny Zajęcia służą propagowaniu edukacji ruchowo-zdrowotnej W każdy poniedziałek dzieci 6-letnie uczestniczą w zajęciach na terenie Centrum Lekkoatletycznego, które są prowadzone przez wytypowanego przez Dyrektora SOSiR instruktora. Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Dzieci mają okazję nauczyć się zdrowej realizacji sportowej.  SOSiR Udział dzieci w zawodach sportowych "Bożonarodzeniowy turniej piłki nożnej" na Hali Gryfia. Udział w różnego rodzaju zawodach sportowych na terenie miasta Słupska.  http://przedszkole32.slupsk.pl/ Ewa Piękoś Ewa Piękoś 
231 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" SłupskKasztanowa 159 842 10 54 teczowadolina32@op.pl Konkurs "Razem wędrujemy po Polsce" dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym międzyprzedszkolny  cyklicznie w każdym roku szkolnym wzbogacenie wiadomości z zakresu wiedzy dotyczącej głownych miast Polski Wspólne poznawanie najciekawszych zakątków naszego kraju. Zwrócenie uwagi dzieci na piękno naszej ojczyzny. Zainteresowanie dzieci literaturą związaną z tematyką. Integracja przedszkolaków we wspólnym działaniu. Doskonała zabawa w gronie rówieśników.  Szkoła Podstawowa nr 5 w Słupsku, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A, Urząd Miejski- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Przedszkola miasta Słupska, Rada rodziców przy PM 32. Od 2011r. realizujemy międzyprzedszkolny konkurs "Razem wędrujemy po Polsce". Dzieci mają szansę poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej głównych miast Polski.  http://przedszkole32.slupsk.pl Ewa Piękoś Ewa Piękoś 
232 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" SłupskKasztanowa 159 842 10 54 teczowadolina32@op.pl Udział w projekcie unijnym "Praktyka bez wad-nowa jakość w kształceniu nauczycieli" dydaktyka dzieci, studenci Akademii Pedagogicznej przedszkole 01.10.2011-30.06.2015 zmiana jakościowa w przygotowaniu studentów/ek do wykonywania zawodu nauczyciela a co za tym idzie podniesienie jakości pracy i komfortu w przedszkolu Realizacja praktyk pedagogicznych w przedszkolu, przygotowanie ciekawych innowacyjnych zajęć z zastosowaniem interesujących pomocy, działań edukacyjnych przygotowywanych przez studentów.  Akademia Pomorska, miasto Słupsk, Urząd Miasta słupska, Przedszkola miasta Słupska Praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Uatrakcyjnienie zajęć w przedszkolu. Ukształtowanie pozytywnych relacji z dorosłym.  http://przedszkole32.slupsk.pl/ Ewa Piękoś Ewa Piękoś 
233 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" SłupskKasztanowa 159 842 10 54 teczowadolina32@op.pl Współpraca ze środowiskiem lokalnym wychowanie dzieci przedszkole rok szkolny kształtowanie szacunku do osób starszych, budowanie pozytywnych, wzajemnych relacji Spotkania w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku. Wspólne obchody różnych uroczystości jak: Spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka. Wizyty seniorów w naszej placówce. Spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy AP. Wizyty dzieci na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wspólne wizyty w przedszkolu przy wspólnych zabawach, wspólne czytanie bajek.  Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza", Akademia Pomorska. Dzieci potrafią budować pozytywne relacje z osobami starszymi. Potrafią okazać szacunek i otoczyć troską osoby potrzebujące pomocy. Czerpią z doświadczenia i wiedzy, autorytetu seniorów.  http://przedszkole32.slupsk.pl Ewa Piękoś Joanna Zwierz, Edyta Wieczorek 
234 Przedszkole Niepubliczne Puchatek KościerzynaJ. Brzechwy 3586864870 ilanek65@o2.pl Edukacja regionalna sześciolatek w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, rodzice przedszkole rok szkolny 2011/12 Przybliżenie dzieciom kultury, tradycji związanej z regionem kaszubskim Realizowany w placówce program edukacji regionalnej przewidywał wycieczki do skansenu we Wdzydzach Kiszewskich, muzeum zamku bytowskiego, gdzie dzieci w sposób bezpośredni mogły zapoznać się z architekturą regionu,kulturą , sztuką,rzemiosłem. Następnie przy współpracy personelu przedszkola i rodziców utworzono na terenie przedszkola wystawę , gdzie zgromadzono wiele cennych eksponatów związanych z naszym regionem tj. kołowrotki, tary, chodaki , serwety, maselnice, żelazko z duszą i wiele innych. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, rodziców, prasy lokalnej i telewizji . Przedszkolną wystawę odwiedzili także uczniowie szkoły podstawowej ,zaskoczeni tak ogromną ilością eksponatów. Wystawa wzbogaciła wiedzę dzieci na temat regionu,ponieważ każdy z przedszkolaków potrafił opowiedzieć o znajdujących się tam przedmiotach . Postawiony cel został zrealizowany- dzieci zainteresowały się kulturą regionu, poszukiwały na strychach dziadków interesujących eksponatów.W działania te włączyli się chętnie rodzice , obserwując jak z dnia na dzień wystawa wzbogacała się o nowe elementy. . Telewizja lokalna, rodzice, pracownicy muzeum Dzieci w sposób bezpośredni poznały region, jego kulturę , tradycję, potrafiły wypowiedzieć się na temat zgromadzonych eksponatów, zainteresowały się poszukiwaniem i zbieraniem materiałów na określony temat. www.pnpuchatek.szkolnastrona.pl Iwona Łanek Anna Maliszewska, Sylwia Łosińska 
235 Przedszkole nr 19 Gdynia81 - 425 Gdynia, ul. Harcerska 458 622 12 42 ps19gdy@wp.pl Od Juniora do Seniora sześciolatek w edukacji dzieci z Przedszkola nr 19 i ich rodzice, pensjonariusze DDPS lokalnie od roku szkolnego 2009/2010 do bezterminowo Kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych, zachowania się wśród osób w różnym wieku; przełamywanie barier pokoleniowych Od kilku lat przedszkole współpracuje z Dziennym Domem Opieki Społecznej. Dzieci z przedszkola i Seniorzy przygotowują przedstawienia na różne okazje i prezentują je sobie nawzajem. Od lata 2010, współpraca stała się jeszcze głębsza. Wspólnie przygotowano i zrealizowano przedsięwzięcie wakacje od Juniora do Seniora. W ramach którego zorganizowano cykl spotkań dzieci i osób starszych w formie wspólnych warsztatów plastycznych i muzyczno - tanecznych. Seniorzy pomagają i czynnie uczestniczą w corocznym przedszkolnym festynie sportowym prowadząc loteryjkę fantową. W bieżącym roku szkolnym przedszkole gościło Seniorów podczas witaminowego festynu propagującego zdrowe odżywianie, dzieci przygotowały przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz spotkanie przedświąteczne Kolęda z poezją. Seniorzy zaprosili przedszkolaków na wyjścia integracyjne do gdyńskiego Akwarium, Kaktusiarni, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Muzeum Motoryzacji. Wspólnie przygotowaliśmy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w siedzibie DDPM i razem zbieraliśmy pieniądze dla dzieci i Seniorów. W planie mamy przygotowanie Marzanny i powitanie wiosny. Przedszkole nr 19, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni Dzieci uczestniczące w projekcie zmieniły swój stosunek do osób starszych i często chorych. Przestały się bać ludzi o odmiennym wyglądzie, nabrały empatii. Udało się wyeliminować zachowania niepożądane. Podniosła się świadomość nie tylko dzieci, ale i ich rodziców. Dzięki wspólnym zadaniom udało się zintegrować dzieci i dorosłych ponad pokoleniami.   Małgorzata Szymichowska, Edyta Sitko - Bajorska  
236 Przedszkole nr 2 Lęborkul. E. Plater 1259 8622 289 zp@zp-lebork.koti.pl Program współpracy przedszkola ze Szkołą Podstawową nr 8 sześciolatek w edukacji dzieci 5 letnie i ich rodzice przedszkole - szkoła  2 lata zapoznanie dzieci z budynkiem szkoły, systemem pracy szkoły, jej pracownikami, obniżenie stresu związanego z podjęciem nauki w szkole. Opracowanie cyklu spotkqań grupy dzieci 5 letnich z pracownikami i uczniami szkoły. W trakcie spotkań: poznawanie budynku, poznawanie pracowników, poszczególnych klas, wspólna nauka i zabawa. Przekazywanie rodzicom dzieci 5 letnich sprawozdań z tych spotkań: zebrania, rozmowy, strona internetowa. zapoznanie rodziców dzieci 5 letnich z podstawą programową klasy pierwszej. Wspólnie z nauczycielami W-F ze szkoły, realizacja programu Przedszkole w ruchu. Wykorzystanie boiska szkolnego do zabaw i ćwiczeń.  Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku Dzieci: znają budynek szkoły, rozkład klas, nauczycieli pracujących w szkole i sposób ich pracy. Rodzice: obsrewują postępy dzieci w poznawaniu szkoły, wiedzą jakie będą oczekiwania od ich dzieci w oparciu o znajomość podstawy programowej.   p. o. dyrektora Dorota Lahutta Dorota Lahutta, program współpracy opracowały Dorota Majda i Karina Wysocka 
237 Przedszkole nr 2 BytówJ.Bauera 959 822 2019 przedszkole2bytow@wp.pl poznaj szkołę sześciolatek w edukacji dzieci rodzice przedszkole, szkoła podstawowa cały rok szkolny 1. Zachęcenie rodziców do zapoznania się z warunakami nauki sześciolatków w szkole 2. poznanie możliwości i umiejętności dzieci 3. poznanie opinii dzieci i rodziców sześciolatków , które w ubiegłym roku poszły do szkoły Przez cały rok szkolny odbywają się zebrania, spotkania, rozmowy indywidualne z rodzicami. Zapraszamy przedstawicieli szkół / nauczycieli, dyrekcje/, specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Organu prowadzącego. Organizowane są wycieczki dzieci do szkół, wspólne imprezy, przedstawienia, konkursy, zabawy. Dzieci poprzez poznanie nowego środowiska są oswajane ze zmianami a rodzice widząc zainteresowanie dzieci i po zapoznaniu się z programem nauczania w klasie pierwszej mniej sceptyczni. Szkoły Podstawowe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Organ Prowadzący W roku szkolnym 2012/2013 do klasy I poszło 11 sześciolatków w tym roku myślę że liczba ta będzie większa / pomijając te, które mają obowiązek/. ponadto nie takiego sprzeciwu i lęku przed nieznanym.Rodzice z większą uwagą i zainteresowaniem zapoznają się z arkuszami diagnostycznym i informacjami o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Więcej rozmawiają z nauczycielami. Bardziej interesują się tym co ma do zaoferowania szkoła.  Halina Klimczak Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 w Bytowie 
238 Przedszkole Nr 3 w Bytowie Bytówul. 1-go Maja059 8222424 przedszkole3b@o2.pl Wzbogacanie wiedzy wszystkich zainteresowanych działaniem "Sześciolatek w edukacji".  sześciolatek w edukacji rodzice/opiekunowie; dzieci przedszkolny, lokalny od rozpoczęcia reformy wzbogacenie wiedzy rodziców/opiekunów na temat dojrzałości szkolnej, informowanie o stopniu osiągnięcia gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych; udzielanie wskazówek do pracy wspomagającej rozwój dziecka; zapoznanie dzieci z nowym środowiskiem - współpraca ze szkołami podstawowymi; rozwijanie dziecięcych zainteresowań, zaciekawień zdobywaniem wiedzy i doświadczeń; wyrównywanie szans rozwojowych - zajęcia korekcyjno-kompesacyjne; udział dzieci w terapii logopedycznej. Organizowanie spotkań z rodzicami w przedszkolu, zapraszanie na nie pracowników szkół podstawowych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawicieli gminy; przekazywanie rodzicom/opiekunom wiedzy związanej z zagadnieniem "Sześciolatek w szkole"; drukowanie, rozdawanie ulotek informacyjnych; prezentacje multimedialne np. o przygotowaniach poczynionych przez szkoły związku z uruchamianiem oddziałów dla sześciolatków; korzystanie z doświadczeń i wiedzy rodziców, którzy już posłali swoje 6-letnie dzieci do szkoły; Kontakty indywidualne z rodzicami - omawianie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozy, obserwacje dzieci). Współpraca ze szkołami podstawowymi ( 2 szkoły do których trafią nasze przedszkolaki): wycieczki do szkół, wspólne zabawy, organizowane występy teatralne i uroczystości, korzystanie z sali gimnastycznej, której przedszkole nie posiada; Zachęcanie rodziców do korzystania z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przedszkolu praca indywidualna bądź w małych zespołach rozwijająca uzdolnienia, zaciekawienia oraz praca wyrównująca opóźnienia i braki; realizacja terapii logopedycznej Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bytowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytowie Urząd Gminy w Bytowie Poznanie przez rodziców/opiekunów rzetelnej wiedzy dot. - Sześciolatka w szkole; Poznawanie przez dzieci nowego środowiska szkolnego w bezpośrednim kontakcie; Budzenie zainteresowania szkołą, chęć podjęcia przez dzieci nauki szkolnej; Rok szkolny 2012/13 i 2012/11 średnio 8 sześciolatków z 40 rówieśników podjęło naukę w szkole; z rozmów z rodzicami i dziećmi wynika, że dzieci dobrze sobie radzą z obowiązkiem szkolnym.  Mirosława Kleinschmidt  
239 Przedszkole nr 47 GdyniaMaciejewicza 958  przedszk47@wp.pl Konkurs "Gdynia - Ja wiem" dydaktyka dzieci 5-letnie międzyprzedszkolny cyklicznie- edycje Propagowanie wiedzy o swoim mieście, wspóldzialanie w zespole Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku 5 lat. Przedszkole nr 47 zaprasza okoliczne placówki przedszkolne do wzięcia udziału w/w konkursie poprzez przeslanie szczególowego regulaminu , który zawiera: I. Zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do udziału w konkursie. 1. Położenie miasta ze wskazaniem na Morze Bałtyckie i sąsiedztwo Sopotu i Gdańska tworzących wspólnie Trójmiasto. Umiejętność określenia, które z miast Trójmiasta jest najstarsze, a które najmłodsze. 2. Znajomość nazwy regionu, w którym mieszkamy – Kaszuby. 3. Znajomość daty nadania praw miejskich Gdyni oraz imienia i nazwiska obecnego prezydenta miasta. 4. Umiejętność rozpoznania i nazwania najważniejszych symboli miasta: herb, flaga i logo Gdyni. 5. Znajomość znanych zabytków Gdyni: kościół p.w. Świętego Michała Archanioła, kościół NMP, ORP Błyskawica, żaglowiec Dar Pomorza, pomnik Antoniego Abrahama (rozpoznanie na ilustracjach) 6. Znajomość miejsc rekreacji, wypoczynku i rozrywki (Kamienna Góra, Bulwar Nadmorski , Skwer Kościuszki, Gemini, Teatr Muzyczny, Akwarium Morskie, Molo Orłowskie, InfoBox, Sea Towers) 7. Umiejętność rozpoznania wzorów haftu kaszubskiego (na podstawie legendy „Siedem kolorów” Franciszka Szczęsnego). 8. Prezentacja przez całą grupę dowolnej piosenki o Gdyni lub tańca z regionu Kaszub. 9. Wykonanie pracy plastycznej kredkami przez wybrane dziecko na temat „Gdynia – moje miasto”. ponadto: IV. Nauczyciel wybiera spośród dzieci ze swojej grupy: 1. Troje dzieci do konkursu wiedzy o Gdyni (wskazanie kapitana drużyny) 2. Jedno dziecko do wykonania pracy plastycznej podczas trwania konkursu na podany wyżej temat. V. Przebieg konkursu 1. Powitanie dzieci. 2. Przedstawienie drużyn. Wybór z każdej grupy: • Trojga dzieci do konkursu wiedzy o Gdyni (wskazanie kapitana drużyny) • Jednego dziecka do wykonania pracy plastycznej podczas trwania konkursu na podany wyżej temat. 3. Wybór jury konkursu – po jednej osobie dorosłej z każdej drużyny. 4. Losowanie po jednym pytaniu z każdej kategorii przez drużynę, które odczyta osoba prowadząca konkurs. Za każdą odpowiedź drużyna otrzyma od 1 – 3 pkt. 5. W czasie trwania konkursu wybrane dziecko z każdej grupy będzie wykonywało pracę plastyczną. Za każdą pracę plastyczną będzie można uzyskać od 1 – 3 pkt. 6. Prezentacja piosenek lub tańców przygotowanych przez grupy uczestników odbywać się będzie podczas trwania konkursu. Występy oceniane będą w skali od 1 – 3 pkt. 7. Łączna suma punktów zdobyta przez grupę podczas konkursu będzie stanowiła o zdobyciu odpowiedniego miejsca. 8. Ogłoszenie wyników. 9. Wręczenie nagród i dyplomów. 10. Pożegnanie  Przedszkola z najblizszej okolicy: Przedszkole nr 49, Przedszkole nr 48 w Gdyni. dzieci znaja historię i wspłczesność miasta Gdyni, potrafią rozwiazywać zagadki związane z miastem, znaja włodarzy miasta, wskazuja chrakterystyczne elementy naszego regionu. Ponadto działają w zespole, integrują swoje dzialania. www.p47gdynia.pl Ewa Lemanszek Olga Kozlowska, Dorota Ślesińska 
240 Przedszkole nr 47 GdyniaMaciejewicza 958 625 92 34 przedszk47@wp.pl Festyn warzywno-ziemniaczany dydaktyka dzieci i rodzice z Przedszkola nr 47, dzieci z okolicy przedszkolny z osiedlowym cyklicznie- corocznie-wrzesień • integrowanie dzieci i rodziców ze środowiskiem przedszkolnym poprzez wspólną zabawę i aktywny udział w przygotowaniach. • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie • stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych, interakcji i współpracy pomiędzy dziećmi młodszymi i starszymi • wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem • promowanie aktywności ruchowej dzieci w konkurencjach i zabawach sportowych • aktywne uczestnictwo dzieci w grach i zabawach dydaktycznych • kształtowanie nawyków spożywania owoców i warzyw u dzieci i rodziców  PRZEBIEG IMPREZY I. Powitanie uczestników festynu przez panią dyrektor. II. Ogłoszenie zasad konkursu na najsmaczniejsze ciasto lub deser owocowy i sałatkę warzywną. Zaproszenie do degustacji konkursowych potraw ( każda potrawa podana do degustacji oznaczona jest numerem przypisanym do wykonawcy potrawy. Po degustacji, kartki z numerami potraw które najbardziej smakowały umieszczane są w specjalnym pojemniku do głosowania. III. Inscenizacja utworu Jana Brzechwy „Na straganie” w wykonaniu grypy „Wiewiórek”. IV. Konkurencje sportowe i zabawy dydaktyczne dla dzieci. W ogrodzie przygotowanych jest 5 punktów, w których dzieci mogą brać udział w różnych konkurencjach i zdobywać znaczki, które będą uprawniać do odbioru nagród. Punkt 1 Pomarańcza „Świat warzywno- owocowych smaków”- rozpoznawanie owoców i warzyw po smaku, zapachu i dotyku. Punkt 2 Gruszki „Warzywno- owocowe rytmy”- odwzorowywanie rytmów z szablonów warzyw i owoców na podstawie przedstawionych rytmów z warzyw i owoców naturalnych. Punkt 3 Pomidor „Latający pomidor”- wyścigi z pomidorami na paletkach Punkt 4 Ogórek „Wyścigi ziemniaczanych plecaków” – zadaniem dwójki dzieci jest załadować 10 ziemniaków do plecaka (kocyk) , przebiec wyznaczony odcinek i po powrocie rozładować plecak. Punkt 5 Śliwki „Slalom warzywny” dzieci pokonują wyznaczony odcinek slalomu z kilkoma śliwkami na płaskim talerzyku tak, aby żadnej nie upuścić. Po zebraniu naklejek dzieci udają się do wyznaczonego punktu po odbiór nagród. V. Ogłoszenie wyników konkursu na „Warzywnego zwierzaka” i „Najdziwniejszego warzywnego bliźniaka, trojaka….”, wręczenie dyplomów i nagród. VI. Zabawy rodzinne 1. „Order uśmiechu”- dla 5 pierwszych śmiałków, którzy wypiją sok z całej cytryny nie robiąc kwaśnej miny i oddając szeroki uśmiech. Wręczenie orderów dla zwycięzców. 2. Konkurs wiedzy dla rodziców „Wiemy, że zdrowo jemy” 3. Zabawa w kręgu „Pomidor”- w kręgu stoją ustawieni uczestnicy zabawy (dzieci i rodzice)- przy muzyce uczestnicy podają z ręki do ręki pomidor, na słowo „Pomidor” muzyka milknie a osoba pozostająca pomidorem odpada. Wygrywa osoba która pozostaje do końca zabawy. 4. „Najdłuższa obierka z jabłka” – konkurs kulinarny dla tatusiów 5. „Zupa jarzynowa”- zabawa orientacyjno- porządkowa wg Klanzy VII. Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego- wręczenie nagród i dyplomów. VIII. Zakończenie uroczystości- podziękowanie za udział we wspólnej zabawie integracyjnej. Zaproszenie na kolejny festyn. PYTANIA DO KONKURSU WIEDZY „WIEM, ŻE ZDROWO JEM” 1. Wymień produkty, które budują nasze ciało. Odp. Produkty budujące nasze ciało to te, które zawierają białko np.: mięso, mleko, ryby, sery, groch, fasola bób. 2. Jakie znaczenie mają cukry w pożywieniu człowieka, w jakich produktach się znajdują? Odp. Cukry dostarczają organizmowi energii, produkty, w których się znajdują to: Pieczywo białe i ciemne, ziemniaki, miód, owoce, makarony, kasze, ryż. 3. Wymień tłuszcze pochodzenia roślinnego. Odp. Tłuszcze pochodzenia roślinnego to: olej, margaryna, masło roślinne. 4. Co to znaczy prawidłowo się odżywiać? Odp. Prawidłowe odżywianie to spożywanie urozmaiconych posiłków, w odpowiedniej ilości, należy jeść: owoce i warzywa, mleko i jego przetwory, mięso, ryby, jaja, produkty zbożowe. 5. Co to znaczy prowadzić zdrowy styl życia? Odp. Prowadzić zdrowy styl życia to: prawidłowo się odżywiać, ćwiczyć, uprawiać sporty, dbać o higienę osobistą. 6. Wyjaśnij, dlaczego najzdrowsze są produkty pochodzenia naturalnego? Odp. Produkty pochodzenia naturalnego są zdrowe, ponieważ produkuje się je bez użycia środków chemicznych np. bez konserwantów i dodatków smakowych. 7. Jakich pokarmów należy unikać, aby nie dopuścić do otyłości? Odp. Należy unikać pokarmów tłustych, potraw smażonych ograniczyć spożywanie słodyczy, posiłków niezdrowych jak np. frytki, hamburgery, 8. Który z owoców zawiera najwięcej witaminy „C” : cytryna, czarna porzeczka, czerwona porzeczka. 220, 600, 200. 9. Ile i jak często w ciągu dnia powinno spożywać się warzywa i owoce. Odp. Około 500 gr. dziennie 3 razy dziennie warzywa ,2 razy dziennie owoce   Zintegrowanie środowiska rodziców oraz dzieci. Poszerzenie ogólnej wiedzy o róznorodne ciekawostki dietetyczne. Dzielenie sie przepisami kulinarnymi. Miła, radosna atmosfera, wspólne spedzenie czasu w sposób przyjemny i rozwijajacy. www.p47gdynia.pl Ewa Lemanszek Dorota Ślesińska 
241 Przedszkole nr 47 GdyniaMaciejewicza 958 6259234 przedszk47@wp.pl konkurs plastyczny GDYNIA, KTÓRĄ WARTO ZOBACZYĆ-ORGANIZOWANY POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA GDYNI dydaktyka Przedszkola z rejonu miasta Gdyni miedzyprzedszkolny grudzień 2013- styczeń 2014- marzec 2014 wystawa w Infobox w Gdyni • Uwrażliwianie na piękno i oryginalność naszego regionu. • Rozbudzanie zainteresowania historią, kulturą i tradycją naszego miasta • Budzenie wśród dzieci lokalnego patriotyzmu • Aktywne włączanie rodziców w proces edukacji własnych dzieci • Rozbudzanie kreatywności i wyobraźni plastycznej  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu zawierającego własne hasło, (nawiązujące do hasła głównego konkursu), promującego walory turystyczne naszego miasta Gdyni. Tematyka może uwzględniać elementy historii miasta, walory przyrodnicze, urbanistyczne czy kulturalne. Drogi uczestniku! Postaw sobie pytanie – W jaki sposób mógłbym zachęcić polskiego turystę lub obcokrajowca aby zechciał odwiedzić nasze piękne miasto? Omów to koniecznie z własnym dzieckiem. Rozmowa powinna być poprzedzona wcześniejszymi wycieczkami z dzieckiem Urząd Miasta Gdyni, Prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Infobox Wystawa w infobox www.p47gdynia.pl Ewa Lemanszek Olga Kozłowska, Dorota Ślesińska 
242 Przedszkole nr 47 GdyniaMaciejewicza586259234 przedszk47@wp.pl Adaptacja dzieci 3-letnich inne nowoprzyjęte dzieci 3-letnir przedszkolny corocznie- 2 ostatnie dni sierpnia, poprzedzające rozpoczęcie roku szkolnego przełamanie barier niesmialości eliminowanie napięć  Dzień pierwszy Temat: Poznajemy przedszkole i siebie nawzajem. Przebieg spotkania: 1. Witanie dzieci z rodzicami w szatni, przydzielanie półeczek ze znaczkami. 2. Wspólne przywitanie w sali wszystkich dzieci i rodziców, przedstawienie się nauczycielek. 3. Na dobry początek nauczycielki zapraszają dzieci i rodziców do wspólnej zabawy, proszą aby wszyscy ustawili się w dużym kole. Wspólne śpiewanie piosenki z naśladowaniem. Dziś wszyscy razem zbierzmy się w koło, I zaśpiewajmy sobie wesoło. Dwa kroki w przód i dwa kroki w tył, Bo dziś zabawa doda nam sił. Ręka do przodu lewa i prawa I głowę pochyl to jest zabawa. A teraz ręce rozłóż na bok, Razem z mamusią (tatusiem) zrób duży skok. 4. Wszyscy uczestnicy siadają w kole- zapoznanie z zajączkiem Kickiem – maskotką grupową Nauczycielka mówi- Przez całe wakacje w naszej Sali mieszkał ktoś………. . Ten ktoś okropnie się nudził. Często było mu bardzo smutno, bo nie miał się z kim bawić. Poznajcie zajączka, nazywa się Kicuś. Każdy z was ma swoje imię i zajączek bardzo chciałby je poznać. 5. Potem maskotka krąży po kole i każde dziecko i rodzic przedstawia się zajączkowi np. dziecko- jestem Kasia, mama- mam na imię Ewa jestem mamą Kasi, moja córka Kasia bardzo lubi jeździć na rowerze. 6. Zajączek informuje dzieci, że cała grupa przez rok będzie nazywała się „Zajączki” i dlatego zaprasza dzieci do nauki piosenki o zajączkach My jesteśmy zajączkami, przywitamy się….. 7. Zajączek zaprasza dzieci i rodziców do zwiedzania sali. Wszyscy ustawiają się w pociąg i w rytm piosenki „Pędzi pośpieszny pociąg” zwiedzają wszystkie kąciki zabaw w sali i łazienkę. Kącik lalek- Tutaj są lale, duże i małe, przytul je czasem by nie płakały, otul kocykiem, włóż do wózeczka i już was czeka po parku wycieczka. Kącik kuchenny- tu ugotujesz co tylko wymarzysz, zupkę dla mamy, obiadek dla dziadka, pyszny deserek dla koleżanki, a może to będzie z cytryną herbatka? Kącik samochodowy- Ciężarówki, wyścigówki kolorowe, stoją na półeczkach do zabawy już gotowe. Kącik klocków- z nich zbudujesz autostradę, most lub domek duży, lecz pamiętaj odłożyć je na półkę po każdej podróży. Kącik plastyczny- tu są kartki, farbki, kredki, plastelina i papiery kolorowe- możesz z nich coś wyczarować , wszystko co ci tylko przyjdzie do głowy. Kącik książki- tu są książki duże , małe , kolorowe i wspaniałe, wszystko wiedzą bo świat znają w podróż po nim zapraszają. Łazienka- tu się załatwiamy i myjemy rączki, każdy ma swój znaczek co ręcznika pilnuje by na podłodze nie leżał. 8. Zajączek prosi dzieci i rodziców by usiedli do stolików i pokolorowali emblematy zajączków oraz podpisali je imieniem dziecka, bo zajączek jest jeden a dzieci bardzo dużo i on nie zapamięta tak szybko imion wszystkich dzieci. Prosi aby jutro wszystkie dzieci przyszły do przedszkola z zawieszonymi na bluzeczce podpisanymi znaczkami. Każdy kto pokoloruje i podpisze znaczek może z rodzicami na chwilę pójść pobawić się w wybranym kąciku. 9. Na koniec nauczycielka rozdaje rodzicom ankiety, prosi o ich wypełnienie i przyniesienie jutro do przedszkola. Prośba do rodziców o przyniesienie zdjęć rodzinnych na piątkowe spotkanie. 10. Pożegnanie z dziećmi i rodzicami – zaproszenie na jutrzejsze spotkanie. Dzień drugi Temat: W przedszkolu dobrze się bawimy. Przebieg spotkania; 1. Przypięcie emblematów z imionami- przywitanie się z zajączkiem każdego dziecka. 2. Wspólne powitanie piosenką- „My jesteśmy zajączkami” 3. Dzieci siadają z rodzicami na dywanie, nauczycielki zapraszają do wysłuchania opowiadania „Przygody Języczka Wędrowniczka” połączonego z ćwiczeniami narządów artykulacyjnych W kółeczku razem siadamy i zabawę zaczynamy będziemy buzię ćwiczyli, żebyśmy ładnie mówili. Opowiem wam o przygodach Języczka Wędrowniczka (jedna n-lka opowiada, druga pokazuje, a dzieci naśladują) W małym domku mieszkał sobie Języczek Wędrowniczek ( otwieranie ust, wysuwanie i chowanie języka). Kiedy tylko się obudził, rozpoczynał swoje ulubione wędrówki. Wchodził po schodach na piętro swojego domku (przesuwanie języka po górnych zębach), zaglądał tu i tam( przesuwanie języka po górnej wardze od jednego kącika ust do drugiego), wyglądał przez uchylone okno (wysuwanie języka w kierunku nosa) i oglądał małego kucyka biegającego po łące (kląskanie językiem) . Potem schodził po schodach (przesuwanie języka po dolnych zębach). Zaglądał do kuchni (wypychanie językiem prawego policzka), a potem do pokoju (wypychanie językiem lewego policzka). Otwierał drzwi i spoglądał na rosnące w ogródku kwiaty (wykładanie języka na brodę). A kiedy już się bardzo zmęczył, zamykał drzwi (zaciskanie warg) i odpoczywał w swoim małym przytulnym domku. Poślijcie mu całuska na dobranoc ( składanie warg do pocałunku i cmokanie) 4. Ćwiczenia oddechowe: - zdmuchiwanie z rąk rodzica kulki z waty - potem rodzic zdmuchuje z rąk dziecka kulkę z waty ( zabawę powtórzyć kilka razy). 5. Buźki mamy wyćwiczone, to teraz spróbujemy nauczyć się wierszyka. Wszyscy wstają. Tu mam nogi ,tu mam ręce Tak jak w prostej jest piosence. Tu mam palce, dłonie całe, A tu bije serce małe. Tu mam brzuszek i ramiona Oraz głowę - oto ona! Tu mam oczy, rzęsy, brwi, Mogę spojrzeć w oczy Ci. Tu mam brodę , nosek, czoło Usta śmieją się wesoło I do tego uszka dwa Oto jestem cały JA! 6. Zabawy z chustą animacyjną. - Kolory- nauczyciel wypowiada kolor z chusty, kto stoi przy tym kolorze chowa się pod chustę, reszta faluje chustą. - Balon- wszyscy trzymają chustę, na sygnał unoszą do góry tak aby powstał balon, a dzieci chowają się pod chustę. - Każdy rodzic otrzymuje balon. Zadaniem jest nadmuchanie balonu, który ma być głową zajączka. Flamastrem rysujemy na balonie buzię zajączka a z drugiej strony podpisujemy balon imieniem dziecka. Rodzice z dziećmi i z balonami podchodzą do chusty , kładą balony na chuście i razem z dziećmi tak ruszają chustą, aby balony skakały i spadały z chusty. Wszyscy śpiewają piosenkę- „Na zielonej łące raz, dwa , trzy, skakały zające…….” 7. Zabawa wyciszająca -przytulanki kołysanki – zabawa przy muzyce z wykorzystaniem metody W. Sherborne: Fotelik- dziecko siada pomiędzy nogami dorosłego, jest obejmowane przez niego rękoma i kołysane . Plecki – rodzice i dzieci siadają do siebie plecami, nogi ugięte w kolanach, pchanie plecami partnera starając się pokonać jego opór. Zmiana ról. Domek – rodzice wykonują klęk podparty, głowami do środka koła, dzieci przechodzą pod domkiem i wracają do swoich rodziców . Tunel – dorośli tworzą tunel, stojąc blisko siebie, a dzieci przechodzą pod nim, czołgając się. 8. Lepienie z masy solnej razem z rodzicami przyjaciela dla zajączka Kicka- zrobienie wystawy prac. 9. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 10. Pożegnanie- „Iskierka przyjaźni” iskierkę przyjaźni puszczam w krąg niech wróci do mych rąk- przekazywanie uścisków rąk. 11. Przypomnienie rodzicom o przyniesieni rodzinnych zdjęć na jutrzejsze spotkanie.   • Poznanie sali, łazienki i szatni oraz zapoznanie się ze swoimi znaczkami. • Poznanie personelu przedszkola • Poznanie imion dzieci i rodziców podczas wspólnych zabaw • Wzbudzanie zaufania do nauczycieli • Wprowadzenie miłej i przyjaznej atmosfery • eliminowanie napięć poprzez zabawy relaksacyjne • nawiązanie komunikacji niewerbalnej • zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci z nauczycielami i rodzicami poprzez zabawy ruchowe, taneczne, zabawy ze śpiewem, zabawy naśladowcze, zabawy dydaktyczne, zabawy logopedyczne, rozwiązywanie zagadek, zabawy plastyczne  www.p47gdynia.pl Ewa Lemanszek Marta Guzowska, Joanna Wielgos 
243 Przedszkole nr 47 GdyniaMaciejewicza 9586259234 przedszk47@wp.pl Konkurs plastyczny „Przedszkole w oczach dziecka” dydaktyka Dzieci i Rodzice Przedszkola nr 47 wewnątrzprzedszkolny  przedstawienie naszego przedszkola w formie plastycznej,praca powinna odzwierciedlać wyobrażenia dziecka o przedszkolu 1. Celem konkursu jest przedstawienie naszego przedszkola w formie plastycznej. 2. W konkursie mogą wziąć udział Rodzice i Dzieci Przedszkola Nr 47 w Gdyni. 3. Uczestnicy zgłaszają do konkursu prace w orientacji pionowej lub poziomej, płaskie lub przestrzenne. 4. Praca powinna spełniać następujące kryteria: • być zawarta w formatach A4 lub A3 – formy płaskie • być zawarta w dowolnym formacie – formy przestrzenne • zostać wykonana dowolną techniką plastyczną • posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza 5. Praca powinna odzwierciedlać wyobrażenia dziecka o przedszkolu. 6. Prace prosimy składać do xxxxxx r. bezpośrednio u organizatora konkursu. 7. Wszystkie zgłoszone prace zostaną zaprezentowane w holu przedszkola. 8. W celu wyłonienia zwycięzców zostanie powołana komisja konkursowa. 9. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi xxxxxx. w Przedszkolu Nr 47 w Gdyni. 10. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jej na stronie internetowej placówki.   wystawa prac, wspólne ogladanie i dzielenie się wrażeniami www.p47gdynia.pl Ewa Lemanszek Olga Kozłowska, Joanna Borkowska 
244 Przedszkole nr 48 "Morska Przygoda GdyniaAdm. Unruga 8658 625 46 38 ps48gdynia@wp.pl "Przyroda tuż za oknem" - konkurs plastyczny inne dzieci w wieku przedszkolnym ogólnopolski Cyklicznie VI edycji od 2008 roku  Inspirowanie przedszkolaków do wyrażania własnych obserwacji przyrody poprzez twórczość plastyczną Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu całego kraju. Ogłaszany jest za pośrednictwem miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Patronat nad konkursem sprawuje redakcja miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Technika prac dowolna, płaska. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa. Prace prezentowane są mieszkańcom Gdyni m. in w Centrum Rozrywki „Gemini”, Centrum Aktywności Seniora, Bibliotece Miejskiej.  Redakcja miesięcznika „Bliżej Przedszkola”, Rada Rodziców, artysta plastyk, Miejska Biblioteka Publiczna Konkurs promuje uzdolnione plastycznie dzieci, sprzyja rozwijaniu wyobraźni plastycznej, poznawaniu różnorodnych technik plastycznych. W I edycji konkursu brało udział ponad 200 prac z całego kraju. Wystawy prac dziecięcych stanowią formę promowania wartości wychowania przedszkolnego oraz prezentują mieszkańcom Gdyni różne regiony naszego kraju widziane „oczami dziecka”  www.przedszkole48.pl Alicja Smolik Katarzyna Gardocka 
245 Przedszkole nr 48 "Morska Przygoda GdyniaAdm. Unruga 8658 625 46 38 ps48gdynia@wp.pl Kółko komputerowe "Wesołe zabawy z komputerem" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe dzieci 5-letnie przedszkole rok szkolny Zdobywanie przez dzieci podstawowej umiejętności obsługi komputera oraz pracy w programie Paint  Zajęcia odbywają się przy trzech stanowiskach komputerowych dostosowanych do potrzeb dzieci. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z budową komputera, przeznaczeniem poszczególnych elementów. Samodzielnie uruchamiają system, zapisują wyniki pracy na dysku. Poznają komputer jako źródło wiedzy i zabawy; korzystają z programów edukacyjnych, samodzielnie i w 2-osobowych zespołach rozwiązują zadania edukacyjne m.in. układanie puzzli, dobieranie par, zaznaczanie różnic, rozróżnianie symboli, kształtów itp.  Rada Rodziców Dzieci w znacznym stopniu usprawniły funkcje poznawcze (spostrzeganie, uwaga, pamięć), poznały możliwości programu Paint, stosują zasady BHP w obsłudze komputera Przedszkole poszerzyło swoją oferty edukacyjną. www.przedszkole48.pl Alicja Smolik Joanna Kurek, Anna Danielowska-Ściślewska 
246 Przedszkole nr 5 Lęborkul. Wyspiańskiego 1598634276 przedszkolenr5.lebork@interia.pl Konkurs ekologiczny sześciolatek w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym  powiatowy  corocznie miesiąc kwiecień   poszerzenie i wzbogacenie wiadomości z zakresu ekologii  Przez pierwsze dwa lata konkurs obejmował jedynie dzieci z naszego przedszkola, natomiast od roku 2010 biorą w nim udział zaprzyjażnione placówki.Organizowany konkurs ekologiczny poświęcony jest dbaniu o środowisko przyrodnicze. W tym celu zapraszamy przedszkola do uczestnictwa w konkursie. Niezmiennym punktem jest wykonanie pracy plastycznej na zadany temat. Kolejny etap jest zmienny w zależności od roku. Przykładowe zadania dla uczestników to : teatrzyk ekologiczny, sadzenie drzewek, konkurs piosenki ekologicznej i qwiz z wiedzy o ekologii Nadleśnictwo Lębork, wysypisko śmieci " Błekitna Kraina"w Czarnówku, lokalni sponsorzy, Remondis, Przedszkola miasta Lęborka, przedszkole z Nowej Wsi Lęborskiej, Przedszkole 'Janowiaczek"-Rumia, Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku,  nabywanie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego, uświadomienie dzieciom ich roli w ratowaniu planety, zachęcanie do poszanowania przyrody, wdrażanie do systematycznego segregowania śmieci  Wiesława Krefta nauczycielki Przedszkola nr 5 
247 Przedszkole nr 5 LęborkWyspiańskiego 1598634276 przedszkolenr5.lebork@interia.pl Program " Mały Odkrywca w Przedszkolu sześciolatek w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym przedszkolny cały rok nauka czytania przez zabawę Program Mały Odkrywca składa się z trzech etapów. 1 'Zaczarowany Zajączek". 2 " Wyspa" 3. Kosmopiraci". Uczestniczą w nich dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.Celem programu jest przygoda z nauką czytania poprzez zabawę. W sposób naturalny poznają otaczający świat.Podczas zajęć dzieci realizują szereg eksperymentów fizycznych i chemicznych, które pokazują ciekawe zjawiska z najbliższego otoczenia dziecka. Supra Lębork , rodzice dzieci Dzięki programowi dzieci uczą się czytania w sposób naturalny, poznają różne zjawiska i rozwiązują różne zagadnienia problemowe. Odkrywają swoje talenty i możliwości, zwiększając poczucie własnej wartości i pewności siebie.  Wioletta Kuźmińska Marek Hoffman 
248 Przedszkole nr 5 LęborkWyspiańskiego 1598634276 przedszkolenr5.lebork@interia.pl Akademia Malucha sześciolatek w edukacji dzieci trzyletnie przedszkolny ostatni tydzień sierpnia każdego roku adaptacja dzieci nowoprzyjętych do warunków przedszkolnych Każego roku przed rozpoczęciem systematycznego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola zapraszani są oni do placówki wraz z rodzicami. Pierwsze spotkanie odbywa się w miesiącu czerwcu podczas trwania Festynu Rodzinnego.W czasie tego spotkania dzieci poznają nauczycielki grupy, pomieszczenia, biorą udział w atrakcjach festynu. Kolejne spotkania odbywają sie w ostatnim tygodniu sierpnia podczas którego dzieci poznają dokładnie swoją salę, rówieśnków. Uczestniczą we współnych zabawach zarówno w sali jak i na placu przedszkolnym.Biorą udział w zajęciach adaptacyjnych organizowanych przez nauczycielki. Rodzice w trakcie tych spotkań dowiadują się jak zachowywać się podczas rozstań z dzieckiem, przezwyciężyć własne obawy pozostawiając dzieci pod opieką osób innych pracownicy przedszkola, rodzice dzieci zwiększona ciekawość dziecka nowym miejscem, niwelowanie stresu związanego z pozostaniem w placówce, bezstresowowe rozstania z rodzicami  Wiesława Krefta nauczycielki przedszkola nr5 
249 Przedszkole Nr 6 Lębork84-300 Lębork, ul. Wyszyńskiego 7598634594 p6lebork@o2.pl „Moja Mała Ojczyzna” sześciolatek w edukacji dzieci 5,6 - letnie, rodzice przedszkolny i lokalny corocznie od 2001 roku Poszerzenie wiedzy na temat regionu, tradycji i języka kaszubskiego. Popularyzacja mowy kaszubskiej poprzez udział w konkursach recytatorskich Rodnô Mowa. Poznawanie regionu i kultury kaszubskiej (wycieczki, spacery, wystawy, spotkania). Utworzenie kącika regionalnego. Skompletowanie strojów kaszubskich dla dzieci. Nauka tańców i piosenek w języku kaszubskim (prezentacja na uroczystościach przedszkolnych i lokalnych). Nauka wierszy w języku kaszubskim – udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej Rodnô Mowa. Prezentacja tańców i wierszy kaszubskich w ramach Mini-Festiwalu Kultury Ziemi Lęborskiej. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  Wyzwalanie motywacji zmierzającej do kultywowania tradycji kaszubskich. Promocja placówki.   Teresa Cygan Danuta Rybińska 
250 Przedszkole Nr 6 Lębork84-300 Lębork, ul. Wyszyńskiego 7598634594 p6lebork@o2.pl „Komputerowe zabawy przedszkolaka”. sześciolatek w edukacji dzieci 5,6 - letnie przedszkolny  cały rok szkolny Podstawowym założeniem zabaw komputerowych jest oswojenie dzieci z komputerem. Znajomość podstawowych zasad posługiwania się komputerem. Przedszkole posiada salkę komputerową z 11 stanowiskami komputerowymi. Dzieci wykorzystują starannie dobrane programy edukacyjne. Podstawową formą tych zajęć jest zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. Zajęcia odbywają się w małych grupach, raz – dwa razy w tygodniu. Dzieci nabywają umiejętności: - prawidłowego uruchamiania i zamykania komputera; - sprawnie korzystają z klawiatury i myszki; - znają podstawowe określenia tj. monitor, myszka, klawiatura, ikona, pulpit, - znają podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. Dzieci uczą się przestrzegać ustalonych zasad i norm poprzez opracowany wspólnie Regulamin salki komputerowej.  Brak Zabawy z komputerem w środowisku przedszkolnym pozwalają dziecku ćwiczyć: spostrzeżenia, myślenie, pamięć, koncentrację uwagi, a przede wszystkim koordynację ręki i oka, a więc wszelkie cechy, które będę niezbędne w dalszej nauce szkolnej. Zajęcia komputerowe przygotowują dzieci do korzystania ze współczesnych technologii komputerowych. Dzięki samodzielnemu działaniu podczas realizacji zadań i widocznym efektom pracy, znacznie wzrasta u dzieci poczucie własnej wartości. Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych umożliwia przedszkolakom łatwiejsze przekraczanie progu szkolnego oraz dalsze rozwijanie i zdobywanie nowych doświadczeń.   Teresa Cygan Danuta Rybińska 
251 Przedszkole Nr 6 Lębork84-300 Lębork, ul. Wyszyńskiego 7598634594 p6lebork@o2.pl „Dożynki Przedszkolne” sześciolatek w edukacji dzieci , rodzice i pozostali członkowie ich rodzin, zaproszeni goście, nauczyciele, absolw przedszkolny i lokalny 1 dzień, corocznie, we wrześniu Celem uroczystości jest budzenie szacunku dla pracy rolników, do chleba i ocalenie pięknej tradycji ludowej. Ponadto: integracja społeczności lokalnej, promowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu, promowanie zdrowej żywności, wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez udział w poszczególnych zadaniach i konkurencjach, promocja placówki. Uroczystość poprzedzona jest prawie miesięcznymi przygotowaniami całej społeczności przedszkolnej. Ogłoszony jest konkurs na wykonanie kukiełki z warzyw i owoców.W przedszkolu gromadzi się plony z ogrodów, sadów, działek i pola. Uroczystość składa się z dwóch części: - część artystyczna uroczystości przepełniona jest recytacjami (inscenizacja), śpiewem i tańcem regionalnym. - dożynkowy piknik rodzinny z degustacją tradycyjnych potraw przygotowanych przez rodziców i dzieci oraz dożynkowymi atrakcjami tj. przejażdżka na kucyku, baloniaki, zabawy z gliną i wiele innych.  Rada Rodziców Poprzez przygotowania i udział z rodziną w Dożynkach dziecko wzbogaca wiedzę o swoim regionie, poznaje tradycje, zwyczaje i kulturę. Impreza wspaniale integruje środowisko przedszkolne i rodzinne. Wyzwala duże zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej.   Teresa Cygan Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola Nr 6 
252 Przedszkole Nr 6 Lębork84-300 Lębork, ul. Wyszyńskiego 7598634594 p6lebork@o2.pl Warsztaty z rodzicami prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieci w wieku 4-5 lat i rodzice przedszkolny Zajęcia w przedszkolu prowadzone są od trzech lat. W tym roku szkolnym w okresie listopad  Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego dziecka . Przybliżenie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne jako jeszcze jednego sposobu stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu i w domu. W zajęciach uczestniczyć mogą zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci wykazujące różnorakie zakłócenia rozwojowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzą je pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. Metoda wykorzystywana na zajęciach bazuje na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej, ruchu i kontakcie fizycznym. Warsztaty mają charakter otwarty co oznacza, że może uczestniczyć w nich dowolna osoba z najbliższego otoczenia dziecka. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku Wspólne ćwiczenia dziecka z rodzicem:- sprzyjają nabywaniu umiejętności współpracy, zarówno z jedną osobą, jak i całą grupą, - kształtują u dziecka poczucie sprawczości, siły i energii, - doskonalą orientację w przestrzeni,- pomagają dziecku w budowaniu świadomości własnego ciała,- zwiększają poczucie bezpieczeństwa dziecka,- dają rodzicowi szansę bliższego poznania dziecka, umocnienia więzi z nim, doświadczania przyjemności z bycia razem.  Teresa Cygan psycholog – mgr Anna Pełka i pedagog – mgr Magdalena Maziarz 
253 Przedszkole nr 6 Gdyniaul. Chwaszczyńska 2858 6291526 przedszkole@szosteczkagdynia.pl Spotkanie z Szósteczką wychowanie Rodzice z dziećmi lokalny 1 dzień integracja społeczności przedszkolnej i lokalnej, promocja placówki, wzmocnienie więzi rodzinnych, Corocznie już od kilku lat , w majową sobotę organizujemy "Spotkanie z Szósteczką". Zapraszamy na nią rodziców z dziećmi - nie tylko naszymi przedszkolakami. Każde nasze spotkanie ma ustalony temat przewodni: ekologia, żywioły, kolory świata , wokół którego koncentrujemy nasze działania. Przy wejściu do p-la rodzice otrzymują wizytówki z harmonogramem dnia, w tym momencie następuje podział uczestników na grupy. Spotkanie rozpoczynamy od powitania, wspólnej zabawy, prezentacji umiejętności zarówno naszych przedszkolaków, jak również zaproszonych gości , np. gimnazjalistów z sąsiedniej szkoły. Po tym wstępie rodzice z dziećmi rozchodzą się do wyznaczonych punktów na warsztaty. I tak, np. gdy tematem naszego spotkania były żywioły, uczestnicy mogli eksperymentować z wodą, powietrzem, ogniem, ziemią. Efektem finalnym warsztatów może być wspólna praca plastyczna, której pojedyncze elementy tworzą poszczególne zespoły, a na koniec połączona zostaje w całość. Czasem uczestnicy prezentują przygotowaną inscenizację, itp. Prezentacja wspólnych działań to podsumowanie warsztatów, po których następują dodatkowe atrakcje, jak np. pokaz ratownictwa medycznego, wozów strażackich, występy grup artystycznych. Całość kończy wspólne biesiadowanie przy kawie i słodkim poczęstunku połączone z szantami. Zespół Szkół nr 13, Straż Miejska, Zespół Ratownictwa Medycznego, Morski Oddział Straży Granicznej, Rada Dzielnicy Karwiny i Wielki Kack, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Integracja przedszkola ze środowiskiem, Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, Wesoła zabawa brak Danuta Tessar Marta Mazurek, Danuta Tessar 
254 Przedszkole nr 6 Gdyniaul. Chwaszczyńska 2858 6291526 przedszkole@szosteczkagdynia.pl Mamo, tato bawmy sie razem wychowanie Rodzice i dzieci przedszkole cały rok Wzmacnianie więzi między p-lem a rodzicami i dziećmi. Rozwijanie umiejetności społecznych, integracja grupy, lepsza adaptacja dzieci do przedszkola Warsztaty dla rodziców i dzieci to nasza propozycja na wspólne aktywne spędzenie czasu ze swoim dzieckiem. Te popołudniowe spotkania organizowane są przez nauczycieli we własnej grupie. Fabuła działań dostosowana jest do tematu wybranego dowolnie przez prowadzącego. Spotkania te mają charakter pedagogiki zabawy, w trakcie których nauczyciel pełni rolę inspiratora zabaw rodzica z dzieckiem. Podczas warsztatów realizowane są zarówno działania plastyczne, muzyczne, ruchowe, twórcze z wykorzystaniem metod Sherborn, Labana, Orffa, Dziamskiej, Gruszczyk - Kolczyńskiej i wielu innych. Propozycje zabaw to nie tylko forma pracy w parze rodzic - dziecko, ale również szersza integracja i współpraca w zespołach zadaniowych. Końcowy efekt warsztatów to nierzadko konkretny wytwór: praca plastyczna, piosenka, słodki wypiek, czy mniej wymierny w postaci radości , rozwoju umiejętności w określonym zakresie.   Rodzice i dzieci stają się bardziej otwarci w kontaktach z nauczycielami, chętniej współpracują i wysuwają swoje propozycje działań. Zauważalny jest wszechstronny rozwój umiejętności u dzieci i lepsza adaptacja zwłaszcza u dzieci najmłodszych. www.szosteczkagdynia.pl Danuta Tessar nauczyciele 
255 Przedszkole nr 6 Gdyniaul. Chwaszczyńska 2858 6291526 przedszkole@szosteczkagdynia.pl Zabawy FundaMendalne dydaktyka Rodzice i dzieci przedszkole dwa lata Ujednolicenie norm i zasad oddziaływania na dziecko.Ułatwienie dzieciom podjęcia nauki w szkole W naszym przedszkolu, w pilotażowej grupie rozpoczęliśmy realizację projektu Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu. Projekt został zainaugurowany konferencją metodyczna z twórcami K. Lotkowską i C. Rose , w której swój udział wzięli zarówno nauczyciele, jak również przedstawiciele rodziców. Projekt zakłada ścisłą i świadomą współpracę nauczyciela z rodzicami, by wymagania stawiane dziecku zarówno w przedszkolu jak i w domu były ujednolicone. Rodzice uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym prowadzonym przez trenerów w naszym przedszkolu. Otrzymali Przewodnik dla rodziców z zestawem gier i zabaw rozwijających przedsiębiorczość i umiejętności matematyczne. Nauczyciele pracująw oparciu o program Edukacja Fundamentalna planują swoje działania tak, aby dziecko uczestnicząc w nich zarówno zdobywało wiedzę, doświadczało, rozwiązywało problemy, podejmowało decyzję i organizowało sobie pracę. Istotnym czynnikiem tej edukacji jest radość z podejmowanych działań, wiara we własne możliwości i osiągnięcie sukcesu dzięki pozytywnym emocją. Rodzice systematycznie współpracują z nauczycielem, uczestniczą w zajęciach, proponują swoje działania. Nauczyciel prezentuje dodatkowe propozycje wspólnych zabaw z dzieckiem do realizacji przez rodzica w domu, wykorzystując sytuacje codzienne i spontaniczne. Edukacja ProFuturo, Instytut Nowoczesnej Edukacji,  Zauważalna już większa współpraca pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Rozwój umiejętności ćwiczonych podczas wspólnych zabaw www.ine.com.pl Danuta Tessar Katarzyna Lotkowska , Colin Rose, Katarzyna Mirecka , Danuta Tessar 
256 Przedszkole Samorządowe w Chmielnie Chmielnoul. Bukowskiego 2a58684-25-06 przedszkole_chmielno2@wp.pl Edukacja regionalna sześciolatek w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i rodzice przedszkolny i lokalny cały rok szkolny poszerzenie wiedzy na temat regiony, tradycji, języka Dzieci w sposób bezpośredni poznawały region poprzez spacery po okolicy, zwiedzanie i poznawanie zabytków kultury regionu, dorobku historycznego, kultury materialnej, architektury, tradycji. Uczestniczyli w folklorze: nauka pieśni, przyśpiewek, tańców. Dzieci uczestniczą w wystawach, pokazach, konkursach, spotkaniach regionalnych. Promowanie walorów własnego regionu poprzez zajęcia otwarte, prace plastyczne. Kontakty ze środowiskiem, zapraszanie reprezentantów lokalnej kultury. Spotkania z twórcami i artystami ludowymi, regionalistami. Zorganizowano kącik kaszubski poświęcony w całości naszym regionem. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Chmielnie, Zespół Kaszubski "Chmielanie", Muzeum Kaszubskie Necel, Hafciarki i Malarki Kaszubskie, Centrum Informacji Turystycznej, Kościół Parafialny, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,  Dzieci dostrzegają wpływ wartości związany z kulturą regionu na życie społeczności. Świadomie i aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego. Dzieci w sposób bezpośredni poznały region, jego kulturę, tradycję, potrafią wypowiedzieć się na określony temat, poznały ciekawych ludzi związanych z Kaszubami.   Joanna Konkel Joanna Konkel 
257 Przedszkole Samorządowe w Chmielnie Chmielnoul. Bukowskiego 2a58684-25-065 przedszkole_chmielno2@wp.pl Program edukacyjny "Czyste powietrze wokół nas" sześciolatek w edukacji dzieci 5,6 letnie oraz ich rodzice przedszkolny 5 zajęć edukacyjnych  rozpoznawania różnych źródeł dymu, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym. zajęcia mają charakter warsztatowy. Było 5 zajęć 1. Wycieczka, spacer po okolicy – obserwowały dymy, skąd się one wydobywają 2. „Co i dlaczego dymi? 3. „Jak czuję się, kiedy dymi papieros?” 4. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? 5. „Jak uniknąć dymu papierosowego?” Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć. Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu zorganizowano spotkanie warsztatowe dla rodziców i wystawę prac dzieci na temat szkodliwości palenia papierosów. Poznały przyczyny powstawania pożarów. Na koniec dzieci wzięły udział w Quizie podsumowującym program. Na zajęciach dzieci wykonywały odpowiednie rysunki, których celem było uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących, projektowały własne znaczki mówiące o szkodliwości palenia tytoniu.  Powiatowa Inspekcja Sanitarna W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa. Przeprowadzona ewaluacja pozwala stwierdzić, że zajęcia podobały się dzieciom.  Joanna Konkel, Aleksandra Rybakowska Janusz Szymborski, Małgorzata Lewandowska, Witold Zatoński, Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Ju 
258 Przedszkole Samorządowe w Chmielnie Chmielnoul. Bukowskiego 2a58684-25-065 przedszkole_chmielno2@wp.pl Program edukacyjny "Kubusiowi przyjaciele natury" dydaktyka dzieci w wieku przedszkolnym           
259 Przedszkole Samorządowe w Chmielnie Chmielnoul. Bukowskiego 2a58684-25-065 przedszkole_chmielno2@wp.pl program edukacyjny "Akademia Aquafresch" sześciolatek w edukacji wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym przedszkolny listopad wykształcenie w dzieciach nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby nie było próchnicy Realizacja programu obejmowała część teoretyczną, praktyczną i poznawczą. Dzieci uczyły się prawidłowo czyścić ząbki, dowiedziały się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznały budowę zęba, uczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Poznały pracę dentysty poprzez bezpośrednią wizytę u dentysty, dzięki temu nauczyły się jak stawić czoło lękom przed wizytą u dentysty. We wszystkich zajęciach towarzyszyły dzieciom bohaterowie ząbkowi (Lily, Bily, Milky, Gębuś, Szczotkuj oraz Robaczek Próchniaczek) oaz dinozaur Bartney, który został przyjacielem dzieci dbających o ząbki. Dzieci uczyły się „Patusiowej piosenki”, rozwiązywały zagadki, kolorowały obrazki  Ośrodek Zdrowia, Stomatolog Zdobyta przez dzieci wiedza na temat dbania o higienę jamy ustnej pozwoli dzieciom uniknąć poważnego problemu, jakim jest próchnica zębów. Czystość, higiena i piękny uśmiech to nasze hasło kończące program edukacji zdrowotnej.   Joanna Rybakowska, Aleksandra Rybakowska Akademia Aquafresch 
260 Przedszkole Samorządowe w Chmielnie Chmielnoul. Bukowskiego 2a58684-25-065 przedszkole_chmielno2@wp.pl Edukacja Fundamentalna dydaktyka dzieci w wieku 3,4 lat i ich rodzice przedszkolny         
261 Przedszkole Samorządowe w Chmielnie Chmielnoul. Bukowskiego 2a58684-25-065 przedszkole_chmielno2@wp.pl Edukacja Fundamentalna dydaktyka dzieci w wieku 3,4 lat i ich rodzice przedszkolny cały rok szkolny rozwój inteligencji wielorakich Realizacja zadań zawartych w programie opiera się przede wszystkim na zabawie, poznawaniu świata i doświadczaniu. Wykorzystywane będą metody aktywizujące dziecko do zabawy. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Jednym z głównych warunków osiągnięcia sukcesu jest współpraca z rodzicem. Nauczyciel raz w tygodniu proponuje rodzicom te same zabawy, co były w przedszkolu do przeprowadzenia w domu w wolnej chwili.  Instytut Nowoczesnej Edukacji, rodzice dzieci, Ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami. Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących. Rozwój wszechstronny dzieci dzięki dużemu naciskowi na rozwój inteligencji wielorakich   Joanna Rybakowska Katarzyna Lotkowska 
262 Przedszkole Samorządowqe nr 2 im. Jana Brzechwy Czerskul. Chojnicka 50 52 398 4420 przedszkole2czersk1@wp.pl W Brzechwolandii małych ekologów mamy - wszyscy o środowisko iwłasne zdrowie dbamy. dydaktyka dzieci, nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola, rodziny dzieci lokalny IV - XII 2013 r poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego spowodowanych działalnością człowieka, kształtowanie postawy małego ekologa oraz zdrowo odżywiającego się przedszkolaka,, rozbudzanie postawy rozumienia otaczającej przyrody i szanow Aktywne spędzanie czasu na poznawaniu środowiska naturalnego poprzez różnego rodzaju : wycieczki - do Nadleśnictwa Woziwoda, Fojutowa, Nadleśnictwo Swornegacie, do oczyszczalni ścieków, zakładu energetycznego, przemarsze - z okazji Dnia Ziemi,udział w akcji " Sprzątamy Świat" inscenizacje - udział w teatralnym konkursie ekologicznym, konkursy plastyczne, kąciki przyrody,zbieranie makulatury i plastikowych odpadów, akcja sadzenia roślin " Zielono mi" - zagospodarowywanie terenu wokół przedszkola : rabaty kwiatowe i nowe mini - ogródki na tarasach przedszkolnych,sadzenie nowalijek oraz ziół, spotkania z ciekawymi osobami - leśniczy, pracownik ZUK, pracownik energetyki, organizowanie "dni tematycznych": dzień bez słodyczy, dzień pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia (spożywanie warzyw i owoców), prowadzenie kroniki ekologicznej mającej na celu dokumentowanie podjętych działań.  Nadleśnictwo Woziwoda,zakład energetyczny Enea Czersk, Zakład Usług Komunalnych Czersk - ukształtowanie zachowań ekologicznych i prozdrowotnych, - poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o przyrodzie, - zwiększenie świadomości wpływu zdrowego odżywiania się na organizm człowieka, - obudzenie troski w dzieciach troski o stanu zieleni w najbliższym otoczeniu   Elżbieta Sokołowska Irena Drewczyńska, Ewelina Chmielewska, Patrycja Kowalewska 
263 PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ NOWA WIEŚ LĘBORSKAGRUNWALDZKA 6598612251 przedszkolenwl@onet.eu PROGRAM PROFILAKTYCZNY - WIEMY CO JEMY, BO ZDROWI BYĆ CHCEMY wychowanie DZIECI I RODZICE PRZEDSZKOLE OD 01.09 WRZEŚNIA 2013 roku DO 30.06.CZERWCA 2014 roku Ukazanie dzieciom wartości zdrowia, jako potencjału którym dysponują, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie. Zagadnienia związane z prawidłowym żywieniem omawiane są nie tylko na zajęciach ale tak ze w sytuacjach naturalnych (jedzenie, przygotowywanie posiłków) Kształtowanie nawyków higienicznych i samoobsługowych. Dbałość o zdrowie - dziecko poznaje zasady zdrowego żywienia, potrafi samodzielnie wykonać proste potrawy:kanapki, sałatki owocowe. Zna wartość zdrowego odżywiania i jego wpływu na prawidłowy rozwój. Zna znaczenie picia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.  Udział w ogólnopolskim programie "zdrowy Przedszkolak" Udział w ogólnopolskim programie "Mamo, Tato piję wodę" Gminny ośrodek zdrowia (lekarz, pielęgniarka) Gabinet dietetyczny Lębork- zaproszenie na zajęcia dietetyka żywienia. Gabinet stomatologiczny - rozmowa na temat związku odżywiania z chorobami zębów i nie tylko. Środowisko lokalne - rodzice dzieci. Założenie ogródka warzywnego na terenie przedszkola, którym opiekowały się będą dzieci. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci i rodziców na temat żywienia. Wykonanie książki kucharskiej z przepisami zdrowych potraw (dzieci i rodzice) Wyrobienie nawyku picia wody. wyrobienie nawyków zdrowego odżywiania. www.przedszkolenwl.pl Teresa Rycak - dyrektor przedszkola mgr Katarzyna Szulta i mgr Alicja Górska 
264 Przedszkole w Zespole Szkół w Lipnicy Lipnicaul. Szkolna 459 8217041/ 59 8217045 zslipnica@poczta.onet.pl Poznajemy przyrodę naszej okolicy - współpraca z nadleśnictwem sześciolatek w edukacji Dzieci sześcioletnie uczęszczające do przedszkola. lokalny rok szkolny 2013/2014 Poznawanie piękna i bogactwa naturalnego swojej miejscowości i najbliższej okolicy. Współuczestniczenie w odkrywaniu świata przyrody. Ochrona otaczającego środowiska przyrodniczego. Poznawanie i zrozumienie zależności między środowiskiem, a zdrowiem człowieka. Spotkania dzieci z pracownikami Nadleśnictwa Osusznica. Pogadanki na temat ochrony środowiska oraz zapoznanie dzieci z roślinnością oraz zwierzętami żyjącymi w lokalnych lasach. Wspólne wyjazdy do szkółek leśnych w celu praktycznej nauki sadzenia lasu. Zwiedzanie budynku Nadleśnictwa, leśniczówek oraz spotkania z leśniczymi. Wyjazdy do lasu w celu zapoznania dzieci z formami dokarmiania zwierząt w czasie zimy, pokazanie paśnika oraz szukanie i rozpoznawanie śladów zwierząt. Udział dzieci w konkursie plastycznym dotyczącym tematyki zwierząt leśnych, organizowanym przez nauczycieli oraz pracowników nadleśnictwa. Quiz podsumowujący zdobytą przez dzieci wiedzę na temat ochrony środowiska lokalnego i tematyki leśnej. Nadleśnictwo Osusznica. Dzieci biorą czynny udział w poznawaniu świata roślin i zwierząt. Poznają naturalne środowisko lokalne, dostrzegają piękno otaczającej przyrody. Uczą się dbania o przyrodę i zwierzęta, potrafią się nimi zaopiekować. Wiedzą jak należy zachować się w lesie, dlaczego nie wolno niszczyć przyrody. Poprzez obserwacje, uczestnictwo w wycieczkach, zdobywanie informacji oraz wykonywanie prac plastyczno - technicznych, dzieci uczą się poznawać i rozumieć świat przyrody już od najmłodszych lat.  Lucyna Adamczyk Ewa Masloch, Wiesława Depka Prondzinska 
265 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie Kwidzynul. Kościuszki 31552793235 przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl Program bajkoterapii „Usiądź na chwileczkę, poczytamy bajeczkę” wychowanie Wychowankowie przedszkola oraz rodzice przedszkolny Program realizowany jest od 2011roku  Budowanie systemu wartości, wskazywanie dzieciom tego, co dobre i złe.  Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.  Uczenie tolerancji poprzez akceptację potrzeb dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich dzieci z każdej grupy wiekowej. Zajęcia są dobrane pod kątem potrzeb i możliwości dzieci(z podziałem na starsze i młodsze. Oprócz zajęć w grupach, prowadzony jest „Kącik bajki pomagajki”, gdzie udostępnia się rodzicom literaturę do czytania w domu. Rodzice aktywnie uczestniczą w programie poprzez dostarczanie swoich propozycji bajek oraz sygnalizowanie indywidualnych potrzeb dzieci z prośbą o udostępnienie bajki na określony temat. Ponadto mają możliwość uczestnictwa w konkursie „Rodziców bajeczka- dla dziecka”, gdzie prezentują napisane przez siebie bajki. brak Dzieci: -wyrażają swoje myśli,emocje,przeżycia w sposób społecznie akceptowany, -nabywają większą pewność siebie, -są samodzielne w działaniu (w miarę swoich możliwości), -poznają sposoby przezwyciężania własnych lęków, -potrafią współpracować w grupie, -uczą się optymizmu, przezwyciężania trudności, -rozróżniają dobro od zła.   Justyna Woszczycka Justyna Woszczycka 
266 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie Kwidzynul. Kościuszki 31552793235 przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl Program adaptacyjny „Jestem już przedszkolakiem” wychowanie Dzieci nowo przyjęte do przedszkola, rodzice dzieci, nauczyciele przedszkolny  corocznie od czerwca do września   Ułatwienie dzieciom nowoprzyjętym do przedszkola startu poprzez wspomaganie i ukierunkowanie ich rozwoju w aspekcie społecznym zgodnie z możliwościami rozwojowymi.  Stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do szybkiej adaptacji w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole.  Obniżenie lęku dzieci przed rozstaniem z rodzicami, a także obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkola.  Nawiązanie współpracy z domem rodzinnym dziecka w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.  Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.  Integracja ze środowiskiem przedszkolnym. Program realizowany jest od czerwca do września każdego roku. W tym czasie nauczycielki prowadzące grupę przeprowadzają spotkania z udziałem dzieci i rodziców. Nawiązują współpracę z rodzicami, poznają nowych wychowanków. Przebieg okresu adaptacyjnego: -organizacja „Drzwi otwartych”, -spotkania z rodzicami o charakterze edukacyjno – informacyjnym, -spotkania z rodzicami i dziećmi o charakterze adaptacyjno – integracyjnym, -rozmowy indywidualne, -spotkanie organizacyjne – rodzice, dyrektor, nauczyciele, specjaliści, pracownicy obsługi, -pasowanie na przedszkolaka.   -Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. -Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie rówieśniczej. -Możliwość wzajemnego poznania się oraz nawiązania serdecznego kontaktu w relacji dziecko, rodzic, nauczyciel. -Włączenie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania do nowych warunków życia przedszkolnego. -Zapoznania rodziców z organizacją pracy przedszkola, formami i metodami pracy. -Poznanie oczekiwań oraz opinii rodziców w stosunku do przedszkola.  http://www.przedszkole-integracyjne-kwidzyn.pl Maria Borko Nauczyciele prowadzący grupę dzieci nowoprzyjętych do przedszkola 
267 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie Kwidzynul. Kościuszki 31552793235 przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl Gazetka przedszkolna „Wesołe Przedszkole” inne Rodzice, dzieci przedszkolny Gazetka wydawana jest od roku 2006 jako kwartalnik  Odzwierciedlenie w uniwersalnej formie działalności oraz wydarzeń z życia przedszkola.  Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy rodziców o życiu i działalności przedszkola.  Wykształcenie w dzieciach nawyku sięgania po czasopismo.  Promowanie spędzania czasu w rodzinie wspólnie, w kontakcie ze słowem pisanym.  Zachęcenie do czytelnictwa. Gazetka jest swojego rodzaju wizytówką przedszkola promującą nasze działania. Rejestruje zmiany zachodzące w placówce i stała się mini kroniką najważniejszych wydarzeń naszej społeczności. Wspominamy przedstawienia, występy, czy wizyty ważnych osób. Umieszczamy sprawozdania z wycieczek. Zapowiadamy to, co planujemy zorganizować. Do tematu głównego dobierane są wiersze, piosenki, ilustracje, zagadki, przysłowia, łamigłówki, przeróżne ćwiczenia graficzne, obrazki do kolorowania itp. Sposób wykonania przez dzieci tych ćwiczeń daje rodzicom informację na temat umiejętności i możliwości dziecka. Kwartalnik dostarcza rodzicom nowe pomysły plastyczne, kulinarne oraz rozrywkę umysłową. W gazetce znajdują się stałe rubryki: -Ogłoszenia. -Ciekawostki z życia przedszkola. -Kącik Kulinarny. -Sylwetka pracownika placówki. -Kącik dla rodziców. -Kącik dla dzieci. -Kącik poetycki. -Wydarzenia oraz zdjęcia.  -rodzice mają możliwość śledzenia na bieżąco działalności przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych, interesujących i najbardziej wartościowych przedsięwzięć przedszkolnych, -dzięki bieżącej wiedzy na temat pracy przedszkola następuje większa i głębsza integracja przedszkola z rodzicami i dziećmi, -zamieszczone porady oraz propozycje ciekawych form spędzania wolnego czasu dzieci i rodziców przekładają się na osiąganie przez dzieci optymalnego rozwoju, a rodzicom ułatwiają wychowanie dziecka, -poprzez wykonywanie atrakcyjnych zadań w „Kąciku dla dzieci” przedszkolak rozwija sprawności manualne, mowę, logiczne myślenie, stosuje wiedzę ogólną w praktyce, wydłuża czas koncentracji uwagi, uczy się precyzji i dokładności, -intensyfikuje się promocję placówki.  http://www.przedszkole-integracyjne-kwidzyn.pl  Ewa Zawadzka-Stippa Ewa Zawadzka-Stippa 
268 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie Kwidzynul. Kościuszki 31552793235 przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl Sekcja Sportowa „Gumisie” w oparciu o Olimpiady Specjalne „Młodzi Sportowcy” inne Dzieci i rodzice przedszkolny, ogólnopolski Sekcja Sportowa „Gumisie” powołana w 2013r.  stymulowanie rozwoju fizycznego, społecznego i intelektualnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ćwiczenia dostosowane do ich możliwości i umiejętności,  włączenie w działalność rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,  zmiana świadomości społeczeństwa i akceptacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,  integracja ze społeczeństwem. Do klubu „Gumisie” zostały włączone dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które poprzez wzmożone ćwiczenia fizyczne będą mogły rozwijać się intensywnie także pod względem poznawczym i społecznym. Celem zintensyfikowania korzyści działania klubu poszerzono ofertę przedszkola o uczestnictwo dzieci w zajęciach na Pływalni Miejskiej oraz zwiększono ilość godzin hipoterapii. Sukcesywnie włącza się członków rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do działania w ramach Programu Rodzinnego. Planuje się przeprowadzenie serii warsztatów psychologicznych dla rodziców zawodników. Umiejętnie pracuje się nad tym, by zwiększała się świadomość społeczna na temat możliwości dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki ćwiczeniom zawartym w programie „Młodzi sportowcy” przedszkolaki znajdują się na dobrej drodze do bycia sportowcem Olimpiad Specjalnych. Organizowane są imprezy i spotkania integracyjne w środowisku lokalnym. Rodzice otrzymują także propozycje do zabaw rozwijających w domu. Olimpiady Specjalne Polska Oddział – Pomorskie rozwinięcie sprawności fizycznej oraz umiejętności praktycznych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, poszerzenie oferty rehabilitacji, przygotowanie do profesjonalnego treningu sportowego, zdobycie przez wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie nowych umiejętności ruchowych, wzrost poczucia wartości, umiejętności funkcjonowania w grupie, umożliwienie przeżycia sukcesu dziecka niepełnosprawnego zwiększenie akceptacji otoczenia.  http://www.przedszkole-integracyjne-kwidzyn.pl Marcin Pułka Marcin Pułka 
269 Publiczna Szkoła Podstawowa Lubichowo83-240 Lubichowo, ul. Dworcowa 15585885225 psplubichowo@wp.pl Lubichowo na sportowo sześciolatek w edukacji uczniowie, Rodzice nauczyciele  lokalny wrzesień 2013-czerwiec 2014 propagowanie wśród ludzi aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia We wrześniu 2013 r. nasza szkoa przystąpiła do programu ogólnoposkiego "WF z klasą". W ramach programu zorganizowaliśmy szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole oraz wybraliśmy zadania do zrealizowania: I zadanie - organizacja rajdu pieszego do młynek "Wyprawa po tlen" ,II zadanie - "Turniej piłki siatkowej z okazji Święta Niepodległośći",III zadanie - organizacja Mistrzostw Gminy w mini piłce siatkowej, IV zadanie - Szkolny matematyczno-sportowy turniej kl.IV-V pod hasłem "Licz i ćwicz z MIKOŁAJEM", V zadanie - Szkolny Turniej Tańca Nowoczesnego, VI zadanie - "Piknik Rozinny - żyj zdrowo" podsumowanie całego działania "Lubichowo na sportowo"  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazeta Wyborcza, portal Sport.p,Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji,Rada Gminy Lubichowo, Rada Rodziców,Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skarszewach Głównym efektem działań to przede wszystkim aktywość sportowa i rekreacyjna dzieci i młodzieży,która rozwija sprawność fizyczną i wspomaga zdrowie.Docenianie wysiłku, pobudzanie ambicji, udzielanie wsparcia, zwiększanie społecznego szacunku dla każdej pracy to priorytety, które chcemy osiągnąć wspólnie z Rodzicami i całą społecznością lokalną.  http://psplubichowo.republika.pl/ Justyna Kacała - dyrektor szkoły  Paweł Jagodziński,Maria Werra, Mirosława Kwaśniewska, Justyna Adrych 
270 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Skarszewy83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 2758-588-25-17 pspskarszewy1@wp.pl Uczeń z klasą wychowanie uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych szkolny rok szkolny promowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji, asertywności, wrażliwości na potrzeby innych  Konkurs trwa przez cały rok szkolny, mogą w nim brać udział wszyscy uczniowie grupy wiekowej IV - VI.We wrześniu uczniowie poznają zasady konkursu oraz kryteria, które powinien spełniać "Uczeń z klasą". Stawiamy na kulturę osobistą, pomoc innym, wrażliwość, empatię i umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych zarówno w szkole jak i poza nią. Na początku czerwca każda klasa wybiera swojego reprezentanta. Społeczność szkolna zapoznaje się z laureatami konkursów klasowych poprzez wręczenie "nominacji" na apelu szkolnym oraz szkolną gazetkę przybliżającą sylwetki laureatów. Decydujące rozstrzygnięcie konkursu następuje w drodze tajnego głosowania uczniów klas IV - VI, grona pedagogicznego i pracowników obsługi w ostatnim tygodniu czerwca. Dla zwycięzcy konkursu Rada Rodziców funduje nagrodę rzeczową, wręczaną uroczyście na końcowym apelu a jego nazwisko umieszcza się na specjalnej tablicy pamiątkowej.  Rada Rodziców Dążenie do poprawy swojego zachowania, promocja kulturalnego rozwiązywania problemów, znajomości zasad savoir-vivre. Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i niesienie pomocy.   dyrektor szkoły: Anna Friedrich  Alicja Stanek 
271 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Skarszewy83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 2758-588-25-17 pspskarszewy1@wp.pl Koncert Walentynkowy inne rodzice uczniów naszej szkoły oraz społeczność lokalna lokalny od września do lutego danego roku szkolnego integracja środowiska lokalnego, promowanie wartości rodziny, nauka kulturalnego i twórczego spędzania czasu wolnego oraz zabawy międzypokoleniowej, promowanie młodych szkolnych talentów i szkoły w środowisku Koncert Walentynkowy ma w naszej szkole 5 - letnią tradycję. Od września nauczyciele zespołowo opracowują temat przewodni corocznych "Walentynek", przydzielają sobie zadania, dobierają repertuar i systematycznie ćwiczą z uczniami wyznaczone role. 14 lutego - to wyjątkowy wieczór w naszej szkole. Na sali gimnastycznej, bajecznie przyozdobionej na ten dzień, spotykają się wspólnie rodzice naszych uczniów, grono pedagogiczne, emerytowani pracownicy szkoły, pracownicy obsługi i administracji, włodarze miasta oraz mieszkańcy gminy Skarszewy. Mali artyści wraz ze szkolnym chórem "Tęczowe iskierki" przedstawiają spektakl opowiadający o różnych "aspektach miłości": braterskiej, rodzicielskiej oraz o miłości do Ojczyzny. Spotkanie odbywa się przy kawie i cieście upieczonym przez nauczycieli i rodziców. Atrakcją wieczoru jest pokaz strojów historycznych, w przygotowanie których angażują się całe rodziny, dbając o każdy najmniejszy detal historyczny ubioru. Punktem kulminacyjnym jest wspólna zabawa z tańcami i śpiewem. Atmosfera jest wyjątkowa, dekoracje, oświetlenie, przybranie stołów pozostają w pamięci uczestników na długo.  -promocja szkoły w środowisku lokalnym -integracja społeczności szkolnej i lokalnej -propagowanie wspólnej zabawy w miłej atmosferze  dyrektor szkoły: Anna Friedrich Grono pedagogiczne 
272 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Skarszewy83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 2758 588 25 17 pspskarszewy1@wp.pl I pomoc przedmedyczna wychowanie uczniowie klas 0 - VI lokalny cały rok szkolny nauka zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wzywania pogotowia, numerów alarmowych Przez cały rok szkolny prowadzone są warsztaty na temat pierwszej pomocy przedmedycznej kolejno w każdej klasie. Wyszkolone nauczycielki wykorzystują do ćwiczeń praktycznych fantomy podarowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, zapoznają dzieci z zasadami wzywania pogotowia, z numerami alarmowymi. Uczą jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia życia, jak pomagać innym nie narażając się na niebezpieczeństwo, jak układać chorego w bezpiecznej pozycji, jak ważne jest zachowanie spokoju i rozwagi. Uczniowie oraz rodzice, dziadkowie naszych uczniów uczestniczą również w przedstawieniach profilaktycznych, poruszających problem resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych oraz konkursach wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy rodzice, dziadkowie naszych uczniów otrzymują ulotki z zasadami udzielania I pomocy przedmedycznej oraz z wykazem numerów telefonów alarmowych.  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uczniowie znają zasady udzielania I pomocy przedmedycznej, nie boją się udzielać pomocy i wiedzą jak reagować w niebezpiecznych sytuacjach, znają numery telefonów alarmowych   dyrektor szkoły: Anna Friedrich Ewa Barra, Hanna Stolińska 
273 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Skarszewy83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27585882517 pspskarszewy1@wp.pl Zdrowo jadamy - problemów nie mamy wychowanie uczniowie klas VI lokalny dwa miesiące propagowanie zdrowego odżywiania, uczenie komponowania zdrowych i odżywczych posiłków, uświadamianie niekorzystnego wpływu fast food -       
274 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Skarszewy83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27585882517 pspskarszewy1@wp.pl Zdrowo jadamy - problemów nie mamy wychowanie uczniowie klas VI lokalny dwa miesiące propagowanie zdrowego odżywiania, uczenie komponowania zdrowych i odżywczych posiłków, uświadamianie niekorzystnego wpływu fast foodów na zdrowie Nauczyciel - dietetyk prowadzi warsztaty zdrowego żywienia dla uczniów klas szóstych. Zapoznaje dzieci z piramidą zdrowego żywienia, zasadami komponowania zdrowych i smacznych posiłków, kalorycznością produktów. Omawia skutki spożywania dużych ilości słodyczy, fast foodów, kolorowych, gazowanych napojów. Uczniowie z nauczycielem przygotowują wspólnie zdrowe sałatki, surówki, soki - na wspólną konsumpcję zapraszają rodziców i dziadków. Nauczyciel prowadzi również warsztaty zdrowego żywienia dla zainteresowanych rodziców naszych uczniów.   uczniowie znają zasady zdrowego żywienia, wartości odżywcze pokarmów, potrafią przygotować proste, zdrowe posiłki  dyrektor szkoły: Anna Friedrich Elżbieta Janikowska 
275 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny Rumiaul. Ceynowy 2458 771 27 43 sp_rodzina@op.pl Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II dydaktyka Uczniowie szkoły podstawowej klas I-III i IV-VI lokalny Rumia i Wejherowo Pierwszy raz konkurs został przeprowadzony w roku szkolnym 2008/2009 i organizowany jest co roku.  Przypomnienie postaci Jana Pawła II, przybliżenie głoszonej nauki i wartości, stwarzanie możliwości do rozwijania swoich pasji, zainteresowań, inspirowanie do poszukiwania dobra i piękna. Wieloletnią inicjatywą naszej szkoły jest organizowany konkurs o wielkim Polaku Janie Pawle II-obecnie świętym naszych czasów.Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów rumskich szkół podstawowych oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek z Wejherowa. W bieżącym roku szkolnym odbędzie się już siódma edycja konkursu. Co roku zmienia się forma konkursu, był już konkurs:wiedzy, plastyczny, literacki, teatralny, prezentacja multimedialna - wszystko o Janie Pawle II.Wspólnie spotykamy się na ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród. Z tej okazji przygotowujemy program artystyczny przybliżający postać papieża Polaka, głoszoną naukę i przekazywane wartości. Uczestnicy wzbogacili wiedzę o Świętym Janie Pawle II, sprawdzili umiejętności, rozwinęli talenty. Konkurs uczył rywalizacji zespołowej i indywidualnej, sprzyjał też wzajemnej integracji uczniów i nauczycieli z różnych szkół. Zainspirował do poszukiwania właściwych wzorów postępowania, ukazywał pozytywne autorytety. www.salezjankirumia.pl Bernadeta Potrykus Bernadeta Potrykus, Anna Bisha 
276 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny RumiaUl. Ceynowy 240587712743 sp_rodzina@op.pl Międzyszkolny Konkurs Recytatorskim Poezji Księdza Jana Twardowskiego dydaktyka uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej międzyszkolny rejonowy ( Rumia, Reda, Wejherowo) Pierwszy konkurs odbył się w roku szkonym 2008/2009 Popularyzacja poezji Jana Twardowskiego Każdego roku w październiku w naszej szkole odbywa się konkurs recytatorski. Jego bohaterem jest ksiądz Jan Twardowski. Po południu w świetle świec i nastrojowych dekoracji odbywa się wieczorek poetycki. Uczestniczą w nim uczniowie ze szkół w Rumi, Redzie i Wejherowie. Rywalizacja jest ważna, ale nie najważniejsza. Istotą konkursu jest bowiem odkrywanie piękna świata ukrytego w słowie. Co roku wybierany jest inny temat przewodni. Była już wiara, nadzieja i miłość, była matka Boska i ludzka, byli święci i aniołowie.   Popularyzacja poezji księdza Jana Twardowskiego wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności recytatorskich uczniów, współpraca międzyszkolna, kształtowanie postaw uczciwej rywalizacji wśród dzieci, rozwijanie talentów, poszerzanie zainteresowań uczniów. www.salezjankirumia.pl Karolina Warzocha Autor: Diana Zbonik, współpraca : Karolina Warzocha, Anna Bisha 
277 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi Rumia84-230 Rumia, ul. Ceynowy 2458 771 27 43 sp_rodzina@op.pl Salezjańskie "słówka" na dzień dobry  wychowanie uczniowie, nauczyciele, pośrednio rodzice szkolny codziennie Spotkania o charakterze formacyjno-modlitewnym i informacyjnym mającym na celu integrację społeczności szkolnej, podtrzymanie tradycji salezjańskiej Spotkanie rozpoczyna się śpiewem animowanym przez nauczycieli i uczniów przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Na krótką opowieść składają się fragmenty ewangelii, przykłady z życia świętych, pouczające bajki, przemawiające do dziecięcej wrażliwości bajki. Przedstawiane historie to nierzadko świadectwa z życia nauczycieli. Poranne spotkanie kończy wspólna modlitwa w intencjach całej społeczności szkolnej. "Słówka" stanowią doskonałą okazję do wręczenia dyplomów i uhonorowania wyróżniających się uczniów. Jest to dobry czas na aktualne ogłoszenia szkolne, składanie życzeń, podziękowań. "Słówka" stanowią specyfikę szkół salezjańskich, wywodzą się z pedagogiki ks. Bosko, który każdego wieczoru na modlitwie opowiadał swoim wychowankom pouczającą opowieść.  Zintegrowana, dobrze poinformowana społeczność szkolna, poprawa jakości relacji, kształtowanie charakterów wychowanków przez podejmowanie codziennej pracy nad sobą. www.salezjankirumia.pl s. Małgorzata Kowalczyk Karolina Warzocha, s. Małgorzata Kowalczyk 
278 Publiczne Gimnajzum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl Bezpieczeństwo równa się życie wychowanie uczniowie, rodzice, nauczyciele lokalny rok szkolny Bezpieczeństwo na drodze 23.09.2014 roku w żukowskim gimnazjum odbył się DZIEŃ ODBLASKOWEJ KAMIZELKI. Uczniowie oraz nauczyciele, którzy tego dnia posiadali na sobie odblaskową kamizelkę otrzymali upominek- odblaskową opaskę. Działanie miały na celu "zaprzyjaźnienie się" z odblaskową kamizelką, która może nie jest ładna, ale może uratować życie. Tego też dnia w ramach Happeningu dla bezpiecznej drogi uczniowie klas pierwszych, ubrani oczywiście w kamizelki odblaskowe, wybrali się na przemarsz ulicami Żukowa. Mieli ze sobą transparenty mówiące o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Wcześniej, bo w sobotę 20 września, zebrała się przed gimnazjum grupa osób. Byli wśród nich uczniowie i nauczyciele. Mieli ze sobą rower z odblaskami, ubrani byli w żółte kamizelki, kaski i z dużą chęcią pokonania kilkunastu kilometrów na rowerze, dlatego wybrali się na rajd do leśniczówki w Leźnie. Wyprawie przyświecało kilka idei, przede wszystkim zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się po drodze, integracja, zdrowy i aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Uczestnicy rajdu z gimnazjum wyruszyli w dwóch grupach, każdą z nich otwierał i zamykał nauczyciel. Tempo jazdy było dostosowane do kondycji uczestników, ale najważniejsze było bezpieczne poruszanie się po drodze. W leśniczówce czekała na aktywnych miła niespodzianka z ogniskiem, kiełbaskami i ciastem na zakończenie rajdu. Nasz wspólny stół wzbogacił się o pyszności, które uczniowie i nauczyciele przywieźli w swoich plecakach, a były to pomidorki, jabłka, słodycze. Nie zabrakło też wspólnego śpiewu przy ognisku. W drodze powrotnej kolumna rowerowa zabezpieczona "obstawą" nauczycielską przemieściła się bez najmniejszych problemów do Żukowa. Na placu szkolnym pani dyrektor podziękowała wszystkim za udział, uczniowie zrewanżowali się miłym słowem podziękowania nauczycielom za opiekę, a pani Joannie Swendzie, nauczycielce wychowania fizycznego, za zorganizowanie rajdu. Atmosfera w czasie rajdu była tak wspaniała, że po powrocie do szkoły zrodził się pomysł, aby co roku organizować rajd na zakończenie lata. Pamiętajmy o przygotowaniu kasku, żółtej kamizelki i odblasków. W kolejny sobotni poranek, 27 września z gimnazjum wyruszyła kolejna grupa ubrana w żółte kamizelki, tym razem był to 5 kilometrowy marsz z kijami. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz na bezpieczne poruszanie się po drogach. To nie koniec działań związanych z bezpieczeństwem młodych ludzi, na lekcjach techniki uczniowie sami wykonują odblaskowe znaki, stosując różnorodne techniki. Na gazetce szkolnej uczniowie mogą zapoznać się z danymi statystycznymi na temat wypadków z udziałem rowerzystów.  Leśnictwo Leźno, Policja, Urząd Gminy w Żukowie, Starostwo Powiatowe w Kartuzach Zwrócenie uwagi na: bezpieczne poruszanie się po drogach (pieszo, na rowerze, z kijami), właściwy, bezpieczny i wygodny strój na rajd rowerowy, nordic walking, zdrowe spędzanie wolnego czasu. http://kartuzy.info/wiadomosc,20045,Zukowo-Bezpiecznie-zdrowo-i-z-niespodziankami.html  Mirosława Żołna Anna Borowicz, Grażyna Czechowska, Joanna Swenda, Bartosz Łapa 
279 Publiczne Gimnajzum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl Dzień profilaktyki pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniowie szkolny 1-2 dni w roku szkolnym  Pod koniec zajęć edukacyjnych w naszej szkole odbywa się Dzień Profilaktyki. Jest to najczęściej apel podsumowujący całoroczną pracę gabinety pedagogów i psychologa oraz całego grona pedagogicznego w kierunku pozytywnej profilaktyki realizowanej w naszej szkole. Radosna i pozytywna atmosfera wydarzenia jest możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu młodzieży w przygotowanie części artystycznej, na której można podziwiać talenty uczniów naszego Gimnazjum. Często w tym przedsięwzięciu towarzyszą nam goście. W ubiegłym roku szkolnym apel prowadził Andrzej Piasecki reprezentujący zespół "Na ostatnią chwilę" oraz "Telepatia". Pan Andrzej wielokrotnie podkreślał wysoki poziom występów naszych "szkolnych gwiazd" dając temu dowód wspólnym występem. Całości przypatrywali się zaproszeni goście reprezentujący instytucje od lat współpracujące z naszą szkołą. Część artystyczna przeplatana była tematami poważnymi dotyczącymi skutków zażywania substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. Podczas apelu szkoła włączyła się w Ogólnopolską akcję PAT "Moda na życie bez uzależnień" wykonując Rytm wolnych serc.  GOPS, Policja, Urząd Gminy Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo uczniów w czasie wakacji, na życie bez uzależnień, na aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu. http://gim2.zukowo.pl/profilaktyka14/index.html Mirosława Żołna Gabriela Kapica, Katarzyna Grabowska-Sulka 
280 Publiczne Gimnajzum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl Przedstawienie dla dzieci z żukowskich przedszkoli wychowanie dzieci z żukowskich przedszkoli i szkół podstawowych lokalny raz w roku szkolnym Zwrócenie uwagi na morały zawarte w baśniach, np. życzliwego człowieka zawsze czeka nagroda za dobre serce. Co roku młodzież żukowskiego gimnazjum przedstawia bajkę dla młodszych kolegów z przedszkoli i szkół podstawowych. W tym roku zaprezentowali bajkę pt. " Szewczyk Dratewka", w ubiegłym "Baśń o pięknej Juracie". Dzieci wraz ze swoimi nauczycielami przychodzą,przyjeżdżają do hali widowiskowo-sportowej naszego gimnazjum. Wśród zaproszonych są dzieci z przedszkoli "Krasnoludek" i " Promyczek" oraz ze szkół podstawowych z oddziałów przedszkolnych z klas " 0" z Pępowa i Żukowa. Przedstawienie przygotowują nauczyciele świetlicy wraz z uczniami.  Urząd Gminy w Żukowie Gimnazjaliści chętnie biorą udział w przedstawieniach dla najmłodszych. Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych poznają bajki i morały w nich zawarte.  http://kartuzy.info/wiadomosc,19170,Zukowscy-gimnazjalisci-edukowali-najmlodszych.html Mirosława Żołna Agnieszka Hirsz 
281 Publiczne Gimnajzum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA.  wychowanie gimnazjaliści szkolny 16 października 2014 r. Zwrócenie uwagi, że podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków wypadku może spowodować dwu lub trzykrotny wzrost przeżywalności. Nasza szkoła przystąpiła do próby bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, organizowanej przez Jurka Owsiaka i Ekipę WOŚP. W dniu 16 października uczniowie i nauczyciele prezentowali swoje umiejętność w resuscytacji. Przez 30 minut, po kolei, uczniowie "ratowali" fantom-Małą Anię. Wszystko odbywało się w takt utworu grupy Bee Dees "Stayin' Alive"(zalecany rytm ucisków. Wspólnie wykonaliśmy 94 razy resuscytację krążeniowo-oddechową.  WOŚP Zwrócenie uwagi na zasady udzielania pierwszej pomocy.  http://gim2.zukowo.pl/pgs/serce_14.html Mirosława Żołna Anna Borowicz, Natalia Leszczak 
282 Publiczne Gimnajzum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl My na Pomorzu. Żukowo - gmina ludzi z pasją. zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie, rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna lokalny rok szkolny 2014/2015 Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i obywatelskich oraz propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób wolny od patologii Wybrane przez klasę zagadnienie Żukowo – gmina ludzi z pasją obliguje do tego, by w swojej okolicy młodzież odszukała i poznała ludzi, którzy w życiu kierują się pasją. Robią to nie dla pieniędzy, nie dla sławy, nie dla uznania i poklasku, lecz dla własnej satysfakcji. Nie może to zatem być ich praca, zajęcie, które wykonują w ramach swojego zatrudnienia i dzięki któremu zarabiają na życie, lecz działalność sterowana odruchem serca. Poświęcają jej wolny czas, nierzadko też swoje oszczędności, lecz robią to w imię wielkiej pasji, wszakże możliwość oddania się jej daje pełnię szczęścia. Rozsmakowani w namiętnościach innych ludzi uczniowie, sami pokażą swoje zaangażowanie i swoją pasję. Będzie nią William Szekspir, pierwszy autor, z którym zetknęli się na początku swojej gimnazjalnej i polonistycznej edukacji przy okazji lektury Romeo i Julia.  Koła Gospodyń Wiejskich, Gmina Żukowo, Ośrodek Kultury i Sportu. Produktem końcowym projektu My na Pomorzu będzie zatem film reportażowy dokumentujący pracę młodzieży nad jego realizacją. Opowiedzą w nim o ludziach, których poznali, i którzy zarażali ich swoimi pasjami, zainteresowaniami. Przedstawią ich sylwetki i pokażą, w jaki sposób prezentowane przez nich pasje stały się dla nich samych inspiracją w działaniu – przygotowaniu inscenizacji Romea i Julii.  http://gim2.zukowo.pl/pgs/Dokument9.pdf  Joanna Jażdżewska Joanna Jażdżewska, Anna Mateja 
283 Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie Lubichowoul.ks.Lorenza 8585885017 sekretariatpglubichowo@wp.pl Program „Działalności Drużyn Dyżurno-porządkowych”(program wspomagania szkoły w zakresie wychowania i zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży) wychowanie Uczniowie Publicznego Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie. Gimnazjum w Lubichowie Program jest realizowany od początku powstania Publicznego Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie i podlega ustawicznej ewaluacji. Celem programu jest zapobieganie przypadkom agresji wśród młodzieży Publicznego Gimnazjum w Lubichowie. Wspomaganie nauczycieli dyżurujących na korytarzach szkolnych i dziedzińcu szkoły oraz podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa, porządku i ładu poprzez wyeliminowanie:wybryków chuligańskich,przypadków niszczenia mienia szkolnego,kradzieży,pobić, napadów, rozbojów,agresywnego i wulgarnego zachowania,wymuszeń,palenia papierosów,picia alkoholu,handlu i używania narkotyków. Szczegółowy sposób realizacji ww. celów. I. Kradzieże.Przeciwdziałanie kradzieży.Obserwacja toreb pozostawionych przy salach. Przekazywanie przedmiotów wartościowych do sekretariatu. II.Rozboje i wybryki chuligańskie.Przeciwdziałanie wybrykom chuligańskim.Zgłaszanie do nauczycieli dyżurujących każdej próby zachowań agresywnych. Natychmiastowe reagowanie DDP na próby bójek wśród młodzieży. III.Niszczenie mienia szkolnego.Zapobieganie niszczenia mienia szkolnego.Systematyczna kontrola estetyki łazienek i toalet. Natychmiastowa reakcja w przypadku prób niszczenia mienia. IV.Palenie papierosów lub używanie narkotyków.Szkoła wolna od papierosów i narkotyków.Obserwacja miejsc odosobnionych , gdzie może wystąpić zagrożenie palenia przez uczniów papierosów lub spożywanie narkotyków. V.Wymuszenia.Zapobieganie próbom wymuszeń.Obserwacja zachowań uczniów i zgłaszanie wszelkich podejrzeń wymuszeń lub znęcania się.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim,Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, Posterunek Policji w Lubichowie, Urząd Gminy w Lubichowie,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie,  Praca w drużynach pozwala każdemu uczniowi wykazać się wieloma zdolnościami, rozwija twórcze myślenie, uczy podejmowanie właściwych decyzji, kształtuje pozytywne inicjatywy i akcje. Uczy życzliwości, tolerancji, współdziałania w grupie i kształtuje poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro. Uczniowie chętnie i sumiennie wykonują swoje zadania. Nauczyciele zaś zyskali sojuszników w pracy na rzecz zapewnienia większego bezpieczeństwa i porządku w szkole. Nowatorstwo drużyn dyżurno-porządkowych w Publicznym Gimnazjum im.ks.kard.St.wyszyńskiego w Lubichowie zostało docenione przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w raporcie z ewaluacji problemowej „Procesy Środowisko” (wymaganie: promowana jest wartość edukacji) na najwyższym poziomie spełnienia A. pglubichowo.pl Gerard Olszowy  Nauczyciele gimnazjum. 
284 Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie Lubichowoul.ks.Lorenza 8585885017  sekretariatpglubichowo@wp.pl  Szkolne Manewry Topograficzne dydaktyka Uczniowie Publicznego Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie Gmina Lubichowo Dzień Dziecka. Całość manewrów topograficznych ma za zadanie integrację zespołu wokół założonego celu. Celem jest poruszanie się zgodnie z wytyczoną trasą na mapie topograficznej, docieranie kolejno do wyznaczonych punktów i rozwiązywaniu zadań na poszczególnych punktach kontrolnych. Manewry odbywają się na terenie naszej gminy . Z klasy zostaje wybrany zespół 5-6-cio osobowy reprezentujący daną klasę. Każdy z zespołów ma do przejścia wyznaczoną trasę, podczas której wykonuje ćwiczenia i odpowiada na przygotowane pytania na punktach kontrolnych. Zespoły rywalizują ze sobą.Zespoły startują w odstępach kilkuminutowych i są zobowiązane do potwierdzenia swojego pobytu na punktach kontrolnych (przygotowanych jest 5 punktów kontrolnych). Każda z grup ma za zadanie zaliczyć wszystkie punkty kontrolne i w jak najkrótszym czasie pokonać trasę. Wygrywa zespół, który zdobędzie najwięcej punktów . Zespoły te wyposażone są w: •mapy terenu wraz z opisem trasy •kompasy •długopisy i kartki do notowania informacji pisemnych •karty kontrolno-informacyjne Ustalona trasa nie jest zbyt męcząca - dostosowana do każdego potencjalnego uczestnika zajęć. Zajęcia kończą się wspólną realizacją celu to znaczy: - Na zakończenie imprezy udział we wspólnym apelu; - Zebranie kart i podsumowanie wyników; - Podsumowanie pracy drużyn i wykonania zadań; - Rozdanie słodkich nagród dla wszystkich; - Wręczenie dyplomów i nagród.  Urząd Gminy w Lubichowie, Posterunek policji w Lubichowie, Nadleśnictwo Lubichowo,Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Lubichowie. A.Poznawczo-kształcące •Poznanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu •Doskonalenie umiejętności w zakresie terenoznawstwa, topografii oraz propagowanie wiedzy ekologicznej i historyczno – kulturowej naszego regionu •Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem •Wzbudzanie zainteresowania własnym regionem z perspektywy tradycji, współczesności i przyszłości. •Wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do uprawiania różnych dyscyplin turystyki np. pieszej, rowerowej. •Łączenie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach z praktyką np. posługiwanie się mapą •Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo-skutkowych. •Poznanie sposobów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. •Opanowanie przez uczniów wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny w czasie różnych imprez turystycznych oraz udzielania pierwszej pomocy. B.Wychowawcze •Rozwijanie zamiłowania do turystyki i czynnego wypoczynku. •wzrost świadomości własnych zachowań w grupie •Kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury. •Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego. •Kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa kulturowego własnego regionu. •Uczulenie na problem ochrony środowiska naturalnego, szczególnie obszarów leśnych. •Integracja młodzieży •Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia. C.Sportowo-zdrowotne •Propagowanie wysiłku fizycznego przy różnych czynnościach w czasie imprez turystycznych np. marsze, biegi. •Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez aktywny wypoczynek i rywalizację na trasach marszu •Zachęcanie do współzawodnictwa •Propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. •Kształtowanie prawidłowej sylwetki młodych ludzi. •Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych. •Hartowanie organizmu. •Poszerzanie wiedzy z zakresu sportu .  pglubichowo.pl  Marzena Makowska Zespół Manewrów Topograficznych 
285 Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie Lubichowoul.ks.Lorenza 8585885017 sekretariatpglubichowo@wp.pl  Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie- "Święto Szkoły – 15 maja" dydaktyka Uczniowie Publicznego Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie.  Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie. Czas trwania działania: Święto Szkoły – 15 maja Cel podjętego działania: przybliżenie sylwetki patrona szkoły, integracja zespołów klasowych, wykazanie się znajomością zagadnień związanych z życiem i działalnością ks. kard. S. Wyszyńskiego – patrona szkoły w formie zmagań konkursowych, kultywowanie tradycji szkoły, uczczenie pamięci kardynała. Święto Szkoły przypada 15 maja , w rocznicę nadania szkole imienia. Dzień rozpoczyna się uroczysta mszą świętą w kościele, następnie wszyscy udają się na plac przed szkołą na krótki apel, na którym następuje wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu szkoły i krótkie przemówienie dyrektora. Po przerwie uczniowie podzieleni na poziomy klasowe udają się w wyznaczone miejsca i uczestniczą w jednej z trzech konkurencji, która trwa 45 minut. Potem następuje kolejna przerwa i zmiana miejsc. Każda klasa (łącznie z klasami ze swego poziomu) przechodzi przez trzy konkurencje. Wśród konkurencji najczęściej są: quiz wiedzy o patronie, opracowanie plakatu lub scenki (zgodnie z wylosowanym hasłem – myślą księdza kardynała Wyszyńskiego) oraz potyczki sportowe. Po trzygodzinnych zmaganiach następuje podsumowanie dnia – rozdanie nagród i dyplomów. Dzień kończy się piknikiem na świeżym powietrzu. Wszyscy otrzymują poczęstunek przygotowany przez szkolną kuchnię i rodziców.  Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Lubichowie, parafia Lubichowo. Efekty realizowanego działania: A. Poznawczo – kształcące: poznanie sylwetki Patrona szkoły lub wzbogacenie wiedzy o kardynale Wyszyńskim; wzbudzenie zainteresowania historią , zwłaszcza historią czasu komunizmu w Polsce; łączenie wiedzy zdobytej na lekcjach z wiedzą zdobywana samodzielnie i możliwość wykorzystania jej w praktyce; możliwość wykazania się pomysłowością i kreatywnością podczas opracowania plakatu lub przygotowania scenki; poznanie sposobów kulturalnego spędzania wolnego czasu; B. Wychowawcze: budzenie szacunku dla postawy i dokonań Patrona szkoły; zaspokajanie potrzeb kulturalnych; dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego; integracja grupy klasowej i społeczności szkolnej; tworzenie otwartej postawy na współdziałanie w grupie, współodpowiedzialność i kulturę bycia; świadomość współtworzenia tradycji szkoły; C. Sportowo – zdrowotne: propagowanie i kształtowanie sprawności fizycznej przez uczestnictwo w potyczkach sportowych, zachęta do współzawodnictwa;  pglubichowo.pl  Iwona Kowalczyk Iwona Kowalczyk, Alicja Karaszewska, Sylwia Szydłowska 
286 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl Bezpieczeństwo - to bardzo ważna sprawa. wychowanie gimnazjaliści szkolny rok szkolny bezpieczeństwo uczniów Bezpieczeństwo – to bardzo ważna sprawa jest to akcja, która dwukrotnie była realizowana w naszej szkole, w roku 2011/2012 oraz 2012/2013. W mijającym roku szkolnym akcji przyświecało hasło: BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE. Celem akcji jest wyposażenie wszystkich uczniów w elementy odblaskowe, które uczniowie zakładają na kurtki w drodze do szkoły i do domu. Uczniowie naszej szkoły mieszkają w miejscowościach oddalonych o kilka kilometrów od szkoły, mimo że są dowożeni gimbusami, to i tak muszą dojść do przystanku autobusowego. Akcja jest skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły (704 osoby). Ważne jest to, że paski odblaskowe staramy się pozyskać w taki sposób, aby szkoła nie ponosiła kosztów. W mijającym roku szkolnym bardzo pomogło nam w tym Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Druga akcja to Bezpieczne ferie – udane ferie. Jest ona skierowana również do wszystkich uczniów, a jej celem jest uświadomienie uczniom w jaki sposób należy spędzać ferie zimowe, aby były bezpieczne. W mijającym roku szkolnym największą uwagę zwróciliśmy na niebezpieczeństwo jakie niosą za sobą kuligi, w czasie których doczepia się sanki do samochodów. Trzecia akcja, to Dzień Profilaktyki. Odbiorcami są wszyscy uczniowie szkoły. Jest to impreza, która podsumowuje wszystkie działania profilaktyczne, które miały miejsce w szkole w czasie mijającego roku szkolnego. Ze względu na czas przedwakacyjny organizatorzy zwracają również uwagę na bezpieczny wypoczynek.  Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Urząd Gminy w Żukowie, Ośrodek Terapii w Żukowie, Komisariat Policji w Żukowie. Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze do szkoły oraz w sieci. www.gim2.zukowo.pl  Mirosława Żołna Wychowawcy klas, nauczyciele biologii, pedagodzy i psycholog. 
287 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl Jasełka uliczne - Orszak Trzech Króli zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie wszystkich szkół w gminie, mieszkańcy lokalny od października do 6 stycznia Promocja szkoły w środowisku, integracja mieszkańców gminy W listopadzie i grudniu uczniowie wszystkich szkół przygotowują stroje. Pomagają katecheci, rodzice, babcie. W Adwencie dzieci i młodzież przygotowują gwiazdkę z tektury o wielkości dłoni, na której napiszą „co pragną złożyć Panu Jezusowi w darze” (radości, dobre uczynki, a nawet troski, zmartwienia). Tę wypisaną „Gwiazdkę” należy przynieść na Orszak. W czasie Orszaku każdy będzie mógł podejść do Żłóbka, aby złożyć swój dar (gwiazdkę) Panu Jezusowi. Poszczególne Szkoły, parafie mogą przygotować kilka utworów – KOLĘD, PASTORAŁEK, które zaprezentują na scenie przy ŻŁÓBKU. Występ poszczególnych grup nie może mieć charakteru koncertu, ale ma za zadanie „porwać” wszystkich zgromadzonych do wspólnego KOLĘDOWANIA. Grupy, które pragną wystąpić na scenie zgłaszają swoje uczestnictwo, poprzez wypełnienie „Karty Kolędnika”. W dniach od 17–20 grudnia w szkołach, parafiach można przeprowadzić „TYDZIEŃ TRZECH KULTUR”, których reprezentantami są Trzej Królowie: Azji, Afryki i Europy. Ogłaszamy wszystkim o Orszaku! Zapraszamy krewnych, bliskich, znajomych. Szkoła dba o przygotowanie śpiewników i koron orszakowych. Ogłaszamy Konkurs na Rodzinne Szopki Bożonarodzeniowe.  Parafie, Organ Prowadzący, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Straż Pożarna Promocja szkoły, integracja społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji. http://orszak.org/zukowo/ Barbara Dawidowska Barbara Dawidowska, Joanna Wenta, Dorota Stubińska 
288 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl Narodwe czytanie inne wszyscy mieszkańcy gminy Żukowo lokalny co roku, we wrześniu, około 1 godziny Przybliżenie odbiorcom (uczniom i osobom dorosłym) utworów wybitnych polskich pisarzy.  We wrześniu 2012 włączyliśmy się do zainicjowanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego akcji Narodowego Czytania. W ubiegłym roku czytaliśmy Pana Tadeusza na forum szkoły w sposób nietypowy, bo tym razem odbiorcami byli uczniowie, a czytali pracownicy szkoły, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy obsługi i administracji. W roku 2013 postanowiliśmy rozszerzyć akcję czytania dla społeczeństwa naszej gminy. Do przedstawiania wspaniałych dzieł Aleksandra Fredry zaprosiliśmy osoby z różnych środowisk życia społecznego, tj. polityków, księży, artystów, nauczycieli oraz przedstawicieli innych zawodów. Z bogatego dorobku hrabiego Fredry zostały wybrane fragmenty dzieł znanych i mniej popularnych, aby przybliżyć je publiczności. Nie mogło zabraknąć Zemsty, fragmentów znanych komedii - Dożywocie i Geldhab oraz bajek i wierszy takich jak Paweł i Gaweł, Bajka o sowie, Bajeczka o osiołku, Zysk i strata, Wspomnienie, Do redakcji Kuźni, Trzeba by, Motyl, Żona i Gościnne role. Wspaniała interpretacja aktorska tych utworów sprawiła, że widownia i czytający świetnie się bawili. Nie mogło być inaczej - Aleksander Fredro to wspaniały obserwator rzeczywistości i mistrz humoru. Doskonale to pokazali wszyscy recytujący.  Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, Urząd Gminy w Żukowie, żukowskie parafie Wspólne czytanie wybitnych autorów piszących o Polakach i Polsce wzmacnia nasze poczucie jedności, przyczynia się do integracji nie tylko na szczeblu szkoły, ale i gminy. Narodowe czytanie pozwala nam dorosłym "odświeżyć" utwory Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, natomiast dla uczniów jest to często pierwszy kontakt z niektórymi dziełami.  http://gim2.zukowo.pl/pgs/narodowe_czytanie.html, http://kartuzy.info/wiadomosc,13385,Zuko Grażyna Czechowska Grażyna Czechowska 
289 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Żukowoul. Armii Krajowej 2e586817050 gim2@zukowo.pl Ewaluacja wewnętrzna -wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. organizacja i zarządzanie uczniowie, nauczyciele, absolwenci, przedstawiciele OP,  lokalny 3 godziny Ocena jak wygląda promocja szkoły w środowisku lokalnym Przygotowując się do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej z obszaru ŚRODOWISKO przygotowaliśmy zaproszenia dla przedstawicieli różnych organizacji i grup społecznych, z którymi współpracujemy jako szkoła. Wśród osób zaproszonych znaleźli się również nasi absolwenci, emerytowani nauczyciele. W zaproszeniu została podana informacja,co będzie przedmiotem debaty. Koordynator szkolny przygotował szereg pokazów multimedialnych związanych z działalnością szkoły w środowisku lokalnym. Po pokazie koordynator zachęcał przedstawicieli poszczególnych grup do zabierania głosu i wypowiadania się na dany temat. Zaroszeni goście byli bardzo aktywni. W czasie całego spotkania dwie nauczycielki języka polskiego zapisywały wszystkie wypowiedzi. Na zakończenie debaty, przy pomocy koordynatora zostały wyciągnięte wnioski na temat promocji szkoły w środowisku szkolnym. Po spotkaniu koordynator wraz z protokolantami opracował potrzebne materiały, które następnie zostały przedstawione na zebraniu Rady Pedagogicznej. Organ Prowadzący, Parafie, Przedszkola, Policja, GOPS Określenie w jasny przejrzysty sposób w jaki sposób szkoła korzysta z zasobów środowiska oraz jaką szansę daje środowisku na korzystanie ze swoich zasobów.  Mirosława Żołna Mirosława Żołna, Aleksandra Łapa 
290 PUBLICZNE GIMNAZJUM W PSZCZÓŁKACH Pszczółki83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 25(58)6829134 gimnazjum.pszczolki@neostrada.pl Projekt edukacyjny: "Jak złożyć własny komputer" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczestnicy: Chętni uczniowie (12 osób), Odbiorcy: Uczniowie gimnazjum Szkolny 11.2011-05.2012 Propagowanie wiedzy i umiejętności informatycznych W listopadzie ubiegłego roku chętni uczniowie przystąpili do projektu "Jak złożyć swój komputer". W projekcie brało udział dwunastu uczniów klas drugich. Pierwszym krokiem, było stworzenie prezentacji multimedialnej, w której opisano wszystkie podzespoły komputera. Następnie uczniowie przygotowywali się do pokazu, pod okiem nauczyciela informatyki, zdobywając wiedzę o podzespołach komputera i o tym jak je połączyć. Dnia 17.05.2012r, uczniowie klas 2b i 2c prezentowali efekty projektu pt: „Jak złożyć własny komputer”. Naszą wiedzę przekazaliśmy klasom 1b, 2a, 2b i 3c. Mieli za zadanie krok po kroku podłączyć wszystkie podzespoły komputera, aby mógł on sprawnie działać. W czasie prezentacji omawiali zadania poszczególnych podzespołów komputera, ich parametry oraz argumenty, którymi należy się kierować przy zakupie poszczególnych podzespołów. Całość została udokumentowana w postaci filmu. Był on wyświetlany na telewizorze w czasie rzeczywistym, po to, by uczniowie obserwujący pokaz, widzieli co się dzieje we wnętrzu obudowy. Link do filmu (skróconego) oraz do prezentacji multimedialnej znajduje się pod adresem http://www.pgpszczolki.na1.pl/content/view/246/1/  1. Uczniowie realizujący projekt nauczyli się łączyć podzespoły w celu zbudowania komputera. 2. Uczniowie realizujący projekt mieli możliwość publicznego zaprezentowania swojej wiedzy. 3. Uczniowie szkoły poszerzyli wiedzę na temat budowy komputera. 4. Uczniowie szkoły zainteresowali się realizowanymi w szkole projektami edukacyjnymi, chętniej biorą w nich udział oraz z zainteresowaniem oglądają efekty pracy kolegów i koleżanek. http://www.pgpszczolki.na1.pl/content/view/246/1/ Bartosz Wojtaś Bartosz Wojtaś - nauczyciel matematyki i informatyki 
291 Publiczne Przedszkole Gminne nr 2 w Skarszewach Skarszewy83-250 Skarszewy, ul. M. Kopernika 158 588 26 41 pp2-skarszewy@tlen.pl Jestem zdrowym przedszkolakiem dydaktyka dzieci w wieku od 3 do 6 lat, pracownicy przedszkola przedszkole, rodzice przedszkolaków,Publiczna Biblioteka dwa lata szkolne Wychowywanie zdrowego, aktywnego, wrazliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka w zdrowym środowisku       
292 Publiczne Przedszkole Gminne nr 2 w Skarszewach Skarszewy83-250 Skarszewy, ul. M. Kopernika 158 588 26 41 pp2-skarszewy@tlen.pl Jestem zdrowym przedszkolakiem dydaktyka dzieci w wieku od 3 do 6 lat, pracownicy przedszkola przedszkole, rodzice przedszkolaków,Publiczna Biblioteka dwa lata szkolne Wychowywanie zdrowego, aktywnego, wrazliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka w zdrowym środowisku Cykle różnych form zajęć i zabaw edukacyjnych prowadzone były w kilku obszarach tematycznych: odżywiam się zdrowo- zakładanie zielonych hodowli warzyw,wspólne przygotowywanie zielonych posiłków, przetworów, oglądanie teatrzyków tematycznych,inscenizowanie z owocowo-warzywnych kukiełek, warsztaty dla dzieci Piramida żywienia,plastyczny konkurs rodzinny "Odżywiam się zdrowo", dzień otwarty pod hasłem "Wiem co jem" Drugi obszar to: Jestem bezpieczny na drodze, bawię się bezpiecznie- wycieczki na skrzyżowania z sygnalizacja świetlną, spotkanie z Policjantem, warsztaty dla dzieci "Mini ruch drogowy", przekazanie znaczków odblaskowych, konkurs plastyczny "Bezpiecznie na drodze". Trzeci obszar to : Wiem, że ruch to zdrowie- prowadzenie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców z zakresy ćwiczeń gimnastycznych nowoczesnymi metodami Orfa, Labana, Sherborn,Kniessów,zorganizowano mini turniej sportowy dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do szkoły, i przedszkoli na terenie gminy,warsztaty integracyjne dla wszystkich dzieci w ramach dnia otwartego "Sport to zdrowie",Piknik sportowy w ogrodzie dla rodziców,przedszkolaków,dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola integracyjnego "Oleńka", występ teatralny "Dyzio idzie do przedszkola", spotkanie ze strażakami. Czwarty obszar to: Lekarz to mój przyjaciel- spotkanie z lekarzem, pielęgniarką, wizyta w Ośrodku zdrowia, teatrzyk profilaktyczny,rodzinny konkurs plastyczny, wizyta w gabinecie stomatologicznym, rozdanie rodzicom ulotek dotyczących zapobieganiu chorobom,pokaz dla rodziców i dzieci z przedszkola integracyjnego "Oleńka"przygotowanych przez dzieci scenek "W zdrowym ciele zdrowy duch"  Ośrodek zdrowia, Straż pożarna,Posterunek Policji, Ludowy Zespół Sportowy, artyści teatru    Barbara Socha Beata Ciecholińska, Magdalena Jahnkepp2-skarszewy 
293 Publiczne Przedszkole Gminne nr 2 w Skarszewach Skarszewy83-250 Skarszewy, ul. M. Kopernika 158 588 26 41 pp2-skarszewy@tlen.pl Jestem zdrowym przedszkolakiem dydaktyka dzieci w wieku od 3 do 6 lat, pracownicy przedszkola przedszkole, rodzice przedszkolaków lata szkolne 2010/11-2012/13 Wychowywanie zdrowego, aktywnego, wrazliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka w zdrowym środowisku Cykle różnych form zajęć i zabaw edukacyjnych prowadzone były w kilku obszarach tematycznych: odżywiam się zdrowo- zakładanie zielonych hodowli warzyw,wspólne przygotowywanie zielonych posiłków, przetworów, oglądanie teatrzyków tematycznych,inscenizowanie z owocowo-warzywnych kukiełek, warsztaty dla dzieci Piramida żywienia,plastyczny konkurs rodzinny "Odżywiam się zdrowo", dzień otwarty pod hasłem "Wiem co jem" Drugi obszar to: Jestem bezpieczny na drodze, bawię się bezpiecznie- wycieczki na skrzyżowania z sygnalizacja świetlną, spotkanie z Policjantem, warsztaty dla dzieci "Mini ruch drogowy", przekazanie znaczków odblaskowych, konkurs plastyczny "Bezpiecznie na drodze". Trzeci obszar to : Wiem, że ruch to zdrowie- prowadzenie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców z zakresy ćwiczeń gimnastycznych nowoczesnymi metodami Orfa, Labana, Sherborn,Kniessów,zorganizowano mini turniej sportowy dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do szkoły, i przedszkoli na terenie gminy,warsztaty integracyjne dla wszystkich dzieci w ramach dnia otwartego "Sport to zdrowie",Piknik sportowy w ogrodzie dla rodziców,przedszkolaków,dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola integracyjnego "Oleńka", występ teatralny "Dyzio idzie do przedszkola", spotkanie ze strażakami. Czwarty obszar to: Lekarz to mój przyjaciel- spotkanie z lekarzem, pielęgniarką, wizyta w Ośrodku zdrowia, teatrzyk profilaktyczny,rodzinny konkurs plastyczny, wizyta w gabinecie stomatologicznym, rozdanie rodzicom ulotek dotyczących zapobieganiu chorobom,pokaz dla rodziców i dzieci z przedszkola integracyjnego "Oleńka"przygotowanych przez dzieci scenek "W zdrowym ciele zdrowy duch". Cały program został zakończony przeprowadzonym przedszkolnym konkursem wiedzy o zdrowiu "Jestem zdrowym przedszkolakiem".  Ośrodek zdrowia, Straż pożarna,Posterunek Policji, Ludowy Zespół Sportowy, artyści teatrów, przedszkole integracyjne "Oleńka"  Dzieci nabyły wiadomości z zakresu: - podstawowych zasad prawidłowego i zdrowego odżywiania, - bezpiecznego zachowania się na drodze oraz podczas zabaw, - dbania o własne zdrowie i zachowań profilaktycznych Rodzice włączeni zostali do cyklu edukacji zdrowotnej swoich dzieci: - aktywnie uczestniczyli w warsztatach, - wspólnie z dziećmi brali udział w konkursach plastycznych, - aktywnie włączyli się do przygotowania rodzinnego pikniku sportowego oraz warsztatów dla dzieci, - rodzice wykonujący zawody lekarza, pielęgniarki, policjanta przygotowali pogadanki dla dzieci, przekazali dla dzieci znaczki odblaskowe, ulotki dotyczące profilaktyki zdrowia. www.pp2-skarszewy.pl Beata Ciecholińska, Magdalena Jahnke Beata Ciecholińska, Magdalena Jahnke 
294 Publiczne Przedszkole w Lubichowie Lubichowo83-240 Lubichowo, ul. Zblewska 30(058) 588-52-83 przedszkole-lubichowo@tlen.pl Lubichowskie przedszkolaki "Chodzą z jasełką". inne Środowisko lokalne, rodzice, nauczyciele.  Lokalny. Cyklicznie, każdego roku w grudniu.  Kultywowanie tradycji. Promocja przedszkola.  Tę tradycję prowadzimy w przedszkolu od wielu lat. Dzięki tym działaniom dzieci nabywają umiejętności i wiedzę poprzez wspólne działania w grupie oraz przeżywanie i bezpośrednie doświadczenie. Dzieci poznają zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Podkreślamy tradycje narodowe, a także regionalne. Zapoznajemy dzieci z pojęciami, symbolami, zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem. Dzieci poznają literaturę, kolędy, pastorałki. Wspólnie z rodzicami na zajęciach wykonują stroiki świąteczne. Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowują "Jasełka" - program artystyczny, który przedstawiają rodzicom na uroczystościach grupowych przed świętami i wręczają własnoręcznie przygotowane upominki. Bardzo miłym gestem jest przedświąteczne odwiedzanie przez dzieci ( w przebraniach) instytucji współpracujących z naszym przedszkolem - wspólne śpiewanie kolęd i składanie sobie życzeń. Rodzice, środowisko lokalne - wszystkie instytucje, z którymi współpracuje przedszkole.  Poznanie tradycji, rozwijanie wyobraźni, kultywowanie tradycji składania życzeń, poznanie środowiska lokalnego, aktywizowanie rodziców - wzmacnianie więzi rodzinnych.   Małgorzata Glazer - dyrektor przedszkola.  Elżbieta Richter 
295 Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach Sierakowice83-340 Sierakowice ul.Kubusia Puchatka 558-681-67-74 przedszkolesierakowice@gmail.com Program adaptacyjny "Idę do przedszkola". wychowanie Dzieci przyjęte do przedszkola i ich rodzice. Nauczyciele tych grup. przedszkolny Co rocznie przez 2 miesiące.  Adaptacja dzieci przyjętych do przedszkola. Łagodzenie stresu wynikającego z nowej sytuacji.  Program jest realizowany w przedszkolu od 2004r. Program przeprowadzany jest w czerwcu i sierpniu poprzedzającym nowy rok szkolny. W tym czasie nauczycielka prowadząca grupę przeprowadza dwa spotkania z udziałem dzieci i rodziców. Nawiązuje współpracę z rodzicami poznaje nowych wychowanków.   Poprzez nawiązanie współpracy między rodzicami i wychowawcami przekroczenie progu przedszkola przez dzieci staje się bardzo łagodne. Dzieci oraz ich rodzice chętnie włączają się w społeczność przedszkolną www.plesiera.webd.pl Lucyna Fularczyk Lucyna Fularczyk i Teresa Kunikowska. 
296 Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach Sierakowice83-340 Sierakowice ul.Kubusia Puchatka 558-681-67-74 przedszkolesierakowice@gmail.com Przedszkolny festyn rodzinny. inne Dzieci, rodzice i pozostali członkowie ich rodzin. Nauczyciele. Lokalny 1 dzień Promocja przedszkola. Integracja społeczności lokalnej poprzez sport i zabawę. Festyn jest organizowany w przedszkolu corocznie w czerwcu. Impreza polega na zorganizowaniu wielu zabaw sportowych, intelektualnych, plastycznych, tanecznych itp. skierowanych głównie do młodszych dzieci. Rada pedagogiczna we współpracy z radą rodziców opracowuje i realizuje scenariusz imprezy często nawiązujący do tematyki przyrodniczej i regionalnej. Rada Rodziców przedszkola,GOK,sponsorzy-lokalni przedsiębiorcy i właściciele sklepów. Rodzice zapisują dzieci do naszego przedszkola. Chętnie włączają się w aktywność wychowczo-edukacyjną przedszkola. www.plesiera.webd.pl Lucyna Fularczyk Lucyna Fularczyk 
297 SP 20 im. II MPS w Gdyni GdyniaUl. Starodworcowa 36586293930 ssp20wiedzaizdrowie-gdynia@wp.pl Listy z całego świata dydaktyka uczniowie klas czwartych szkolny 2013/2014 Zwiększenie atrakcyjności nauki języka obcego oraz wspomaganie realizacji celów nauczania. Ponadto, celem podjętego działania jest pokazanie uczniom, że nauka języka obcego odnosi się do sytuacji z życia, dotyczącej osobiście uczniów. Uczniowie klas czwartych wymieniają listy zarówno w formie tradycyjnej jak i mailowej z uczniami z Ameryki i Korei Płd. Opisują w listach swoje najbliższe otoczenie (np. szkoła, miasto, region) oraz zwyczaje i tradycje narodowe.  Szkoły podstawowe w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej. Uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki języka angielskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne, opanowują słownictwo wykraczające poza postawę programową oraz umacniają wiarę we własne siły i możliwości językowe.  www.sp20gdynia.pl Dyrektor Barbara Dysarz Jowita Ogoenwema 
298 SP20 Gdańskul. Wczasy 3, 80-509 Gdańsktel. 58 343 58 00, fax 58 522 13 86 szkola20@interia.pl Gazetka szkolna – Klub Młodych Redaktorów  zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie szkoły szkolny Od 2007r. Wydawanie gazetki szkolnej „Co w szkole piszczy?” redagowanej przez uczniów. Uczniowie na spotkaniach redakcyjnych ustalają tematykę kolejnych numerów, dzielą się zadaniami, grupowo lub indywidualnie gromadzą potrzebne materiały, korzystając z różnych źródeł informacji i tworzą teksty. Utrwalają przy tym różne formy wypowiedzi pisemnej – też typowo dziennikarskiej (artykuły, recenzje, opisy, sprawozdania, wywiady, reportaże), przeprowadzają różnorakie akcje wśród uczniów, organizują sondy, ankiety, głosowania czy konkursy. Opracowują szatę graficzną, a w swej pracy wykorzystują programy komputerowe (edytory tekstu, programy do tworzenia i obróbki grafiki). Redagują hasła reklamowe oraz opracowują zasady kolportażu. Nauczyciel ponadto indywidualnie pracuje z redaktorami nad dopracowaniem tekstów, ich korektą. Redakcja gazetki nawiązała współpracę z Urzędem Statystycznym, który w każdym numerze ma swoją stronę tematyczną. Urząd Statystyczny w Gdańsku 1. Wydawanie w odstępach miesięcznych lub dwumiesięcznych gazetki. 2. Oczekiwane umiejętności ucznia: efektywne współdziałanie w zespole, umiejętność gromadzenia i selekcjonowania informacji, umiejętność redagowania różnych form piśmienniczych, poznanie różnorodnych technik komputerowych, poprawne posługiwanie się językiem pod względem stylistycznym, ortograficznym, gramatycznym. http://www.sp20.gda.pl/co_w_szkole_piszczy.htm Agnieszka Ryll Agnieszka Ryll, Magdalena Nitek-Tamioła 
299 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ABC przyrody” odbywający się cyklicznie od ośmiu lat. zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie szkół podstawowych Specjalnych Ośrodków Szkolno –Wychowawczych województw Województwo pomorskie Konkurs odbywa się cyklicznie co roku w listopadzie.  integracja plastyczna środowisk różnych szkół, stwarzanie uczniom niepełnosprawnym możliwości osiągania sukcesów, prezentacja otaczającej przyrody w twórczości dziecięcej, rozwijanie wiedzy o regionie, pod Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku od dziewięciu lat jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "ABC przyrody”. Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych. Na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zapraszane są władze Miasta, Gminy i Starostwa w Pucku oraz regionalni artyści – malarze, rzeźbiarze. Impreza ma charakter medialny. Starostwo Powiatowe w Pucku, Urząd Miasta i Gminy w Pucku, Biblioteka Publiczna im. „Zaślubin Polski z Morzem”. - podniesienie prestiżu Ośrodka, - realizowanie zadań podwyższających jakość pracy szkoły i promowanie naszego Ośrodka w całym województwie, - wyrobienie w uczniach poczucie pewności siebie i przekonania o własnej wartości, - sukcesy uczniów w konkursach dawały zadowolenie ich rodzicom, - lepsza współpracy rodziców i nauczycieli.  http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=39&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Julita Jabłońska – Nowicka 
300 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Program bajkoterapii „Spacer po wyobraźni” pomoc psychologiczno- pedagogiczna Uczniowie szkoły podstawowej lokalny cały rok szkolny  Cele ogólne: ● pobudzanie kreatywności i wyobraźni, ● wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, ● kształtowanie nawyku słuchania, opowiadania, ● nauka szacunku do książek. Cele szczegółowe: wska Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Uczestniczą w nich dzieci ze szkoły podstawowej w zbliżonym do siebie wieku. Grupa liczy 8 dzieci. Formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Zasadą zajęć jest nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci podczas samego procesu „tworzenia”, niż jego wytworom. Podczas terapii są stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: bajki, baśnie, materiały plastyczne takie jak: kredki, farby plakatowe, kolorowy papier, maskotki, płyty z muzyką relaksacyjną, krzyżówki, puzzle itp. W celu osiągnięcia założonych efektów zajęcia są prowadzone w sposób systematyczny i ciągły. brak Spodziewane efekty Uczeń: ● Wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany. ● Nabywa większej pewności siebie. ● Jest samodzielne w działaniu. ● Zna sposoby przezwyciężania własnych lęków. ● Umie współpracować w grupie. brak Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Sylwia Maszota 
301 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Warsztaty regionalne „Cudze chwalicie swego nie znacie ” wychowanie Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz szkół z gminy Puck Lokalny- zaproszeni zostają uczniowie z innych szkół oraz różni rzemieślnicy pokazujący rz Impreza cykliczna- coroczna Głównym celem warsztatów jest włączenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do środowiska poprzez wspólną zabawę i pracę z dziećmi pełnosprawnymi. Zajęcia te mają również umacniać we wszystkich uczestnikach wiarę we własn Aby urozmaicić i uatrakcyjnić organizowane przez nas warsztaty co roku proponujemy nieco odmienny wachlarz zajęć. Poszerzamy również grono osób, które współpracują z nami i chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz umiejętnościami związanymi z kulturą regionu. Jak dotąd byli to m.in.: „Błękitna Szkoła” działająca przy NPK we Władysławowie, przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Muzeum Ziemi Puckiej, dziecięce zespoły folklorystyczne oraz prywatne osoby biegłe w kaszubskiej sztuce ludowej. Zajęcia warsztatowe odbywają się w pięciu - sześciu równoległych grupach. Dotąd proponowaliśmy następującą tematykę: — kącik regionalny: haft, praca przy kołowrotku, tkanie na ręcznych krosnach — wyplatanie ze sznurka sizalowego — malowanie na szkle, porcelanie — kuchnia regionalna min.: pieczenie chleba, wyrób masła, potrawy regionu — modelowanie z masy solnej — orgiami kaszubskie i elementy bibułkarstwa — rzeźba w drewnie, mydle — rogarstwo — wikliniarstwo — witraże — wyrób papieru czerpanego — decoupag’e Reprezentanci poszczególnych szkół prezentują swoje osiągnięcia, dotyczące tematyki regionu w krótkich 10 minutowych wystąpieniach. Na zakończenie spotkania tworzona jest wspólna ekspozycja wykonanych regionalnych dzieł. Wyroby kulinarne są degustowane przez wszystkich uczestników warsztatów podczas wspólnego, integracyjnego poczęstunku. Naszą imprezę zaszczycają swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych min.; burmistrz, starosta, wójt. Od wielu lat głośno o niej w lokalnych mediach, a na stronie internetowej szkoły i miasta Puck zamieszczane są relacje z warsztatów .  Starostwo Powiatowe i Burmistrz Miasta Pucka. Głównym efektem wspólnych działań jest integracja uczniów przy wykonywaniu poszczególnych działań. Każdy uczeń wykonuje własny przedmiot z rzemiosła propagującego Kaszuby.  http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=40&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Katarzyna Ignaciuk- koordynator imprezy 
302 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Działalność Harcerskiej Drużyny Nieprzetartego Szlaku zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego szkolny cały rok szkolny Propagowanie idei harcerstwa w Ośrodku; Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań; Wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań; Zbiórki drużyny harcerskiej odbywają się cyklicznie co tydzień przez cały rok szkolny, w trakcie harcerze poznają idee harcerstwa oraz przygotowują się do uczestnictwa w imprezach o zasięgu lokalnym np. Harcerskim przeglądzie piosenki „Wesoła Nutka”, rajdach harcerskich jak Dzień Pieczonego Ziemniaka czy imprezach tematycznych np. Święta słodkości na Dzień Niepodległości. Morski Hufiec Puck Chorągiew Gdańska Inne drużyny harcerskie  W trakcie działań metodą harcerską uczniowie nabywają nowe umiejętności, zdobywają sprawności, odnoszą sukcesy, pokazują się w środowisku lokalnym rozwijając swoje zainteresowania. http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=39&t=, https://www.facebook.com/13HarcerskaDruzynaNiepr Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Anna Adrian- Dzierżyńska 
303 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Koncert Wigilijny Dzieci- Dzieciom inne Uczniowie szkół z miasta Puck, rodzice, zaproszeni goście lokalny Impreza cykliczna- coroczna Integracja środowisk, wspólne przygotowanie imprezy, zebranie funduszy na upominki bożonarodzeniowe dla najbiedniejszych uczniów miasta Puck Koncert charytatywny Dzieci- dzieciom, jako impreza coroczna angażuje wszystkie typy szkół z miasta Puck. Przygotowane są jasełka z oprawą muzyczną przygotowaną przez uczniów szkoły muzycznej. Imprezie tej towarzyszy kiermasz prac uczniów oraz kawiarenka i loteria.  Różnego rodzaju typy szkół miasta Puck. Urząd miasta Puck. Starostwo Puck.  Przygotowanie przepięknego koncertu bożonarodzeniowego dla społeczności lokalnej, uczniów oraz rodziców. Uzbieranie funduszy na paczki świąteczne dla najuboższych dzieci.  http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=39&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Aleksandra Kuchnowska- Mysłek 
304 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Redagowanie gazetko szkolnej „S O S WIADOMOŚCI”  inne Uczniowie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  szkolny Gazetkę wydajemy zgodnie z porami roku- kwartalnik Celem wydawania gazetki szkolnej jest aktywizacja uczniów do redagowania artykułów związanych z życiem szkoły.  Uczniowie klas gimnazjalnych oraz szkół Przyspasabiajacych do Pracy redagują wraz z wychowawcami artykuły, które chcą zamieścić w gazetce. Młodsi uczniowie natomiast biorą udział w szeregu konkursów umieszczonych w gazetce, które są nagradzane.  brak Aktywizacja uczniów, wspólne czytanie wcześniej zredagowanych tekstów, uczestnictwo w gazetowych konkursach.  brak Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Anna Adrian- Dzierżyńska, mgr Bożena Tutaj 
305 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Integracyjny Przegląd Małych Form Teatralnych Powiatu Puckiego „Teatr bez granic” wychowanie Dzieci i młodzież ze szkół specjalnych, klas integracyjnych i środowiskowych grup teatral Powiat Pucki impreza jednodniowa Celem przeglądu jest ukazanie twórczości i możliwości artystycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i intelektualną oraz ich pełnosprawnych kolegów. Główną ideą przeglądu jest zabawa w teatr, integracja i przełamywanie wszelkich barier. Wspólne spotkanie stwarza okazję do ukazania własnych talentów, a przede wszystkim daje możliwość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.  Miasto Puck Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów, wzrost poczucia własnej wartości i godności osób niepełnosprawnych.  http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=39&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Edyta Konkel, mgr Danuta Bilińska 
306 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Rozszerzenie , uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych poprzez wprowadzenie atrakcyjnych form wypoczynku fizycznej – zajęcia na kręgielni, z instruktorem na  zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Wychowankowie internatu oraz chętni uczniowie SOSW sykolny Zajęcia cykliczne odbywające się raz w tygodniu. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną. Wychowankowie internatu i uczniowie uczestniczą w zajęciach nauki pływania które odbywają się na pływalni w COS w Cetniewie. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w tak atrakcyjnych zajęciach prowadzonych pod okiem doświadczonego instruktora. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie oraz nad wodą, a także prawidłowymi nawykami higienicznymi. Zdobywają i opanowują podstawowe umiejętności ruchowe i oddechowe w wodzie. Uczestniczą również w zajęciach na kręgielni. Rozwijają swoją aktywność uczestnicząc w wycieczkach pieszych oraz rowerowych po okolicy. Kształtują umiejętność poruszania się po drogach, pamiętając o zasadach ruchu drogowego.  COS w Cetniewie, MOKSiR w Pucku Zdobycie nowych umiejętności – nauka pływania, przepisy ruchu drogowego. http://www.soswpuck.edu.pl/index.php?p=2&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Siluta Andrzej , mgr Mehring Izabela 
307 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Integracyjne warsztaty plastyczne wychowanie Wychowankowie internatu , uczniowie lokalny od 2 lat Integracja uczniów i wychowanków pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Od dwóch lat w Zespole Szkół w Darzlubiu odbywają się integracyjne warsztaty plastyczne w których brali udział uczniowie z Gimnazjum SOSW w Pucku. W trakcie wspólnej pracy uczniowie wykonali ozdoby choinkowe, poznali różne techniki plastyczne, nabyli nowe umiejętności. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze, uczniowie chętnie pracowali i nawiązali nowe znajomości. Wspólny poczęstunek i wystawa wykonanych prac zakończyła warsztaty. Uczniowie z obu szkół wyrazili chęć dalszej współpracy. ZS w Darzlubiu Integracja, nawiązanie nowych znajomości, poznawanie różnych technik plastycznych. http://www.soswpuck.edu.pl/index.php?p=2&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Ignaciuk Katarzyna , mgr Mehring Izabela 
308 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Cykliczne zajęcia kulinarne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Wychowankowie internatu SOSW szkolny cały rok szkolny Zapoznanie się z tajnikami sztuki kulinarnej, zasadami bhp korzystania z urządzeń agd, poznają zasady prawidłowego odżywiania. W trakcie zajęć uczniowie z pomocą nauczyciela wybierają przepis, wykonują listę zakupów, zakupują produkty i przygotowują wybrane danie, następnie estetycznie nakrywają stół i spożywają wspólnie przygotowany posiłek. brak Wychowankowie nabywają umiejętności przydatne w życiu codziennym, pamiętając o własnym bezpieczeństwie w trakcie korzystania z różnorodnych narzędzi kuchennych. Rozumieją i znają zasady prawidłowego odżywianie i racjonalnego dobierania poszczególnych produktów żywnościowych. http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=39&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Małgorzata Lessnau 
309 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Kiermasz twórczości dziecięcej z SOSW w Pucku przy okazji koncertu charytatywnego „Dzieci - dzieciom”  inne społeczność lokalna (przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie okolicznych szkół, oso lokalny Corocznie od kilkunastu lat Głównym celem kiermaszu jest zaprezentowanie umiejętności naszych wychowanków w społeczeństwie, motywowanie uczniów do dalszej pracy, budzenie w nich wiarę we własne możliwości oraz pozyskanie środków finansowych na potrzeby dzie Uczniowie z SOSW pod kierunkiem wielu nauczycieli wykonują różnego rodzaju przedmioty dekoracyjne, nie tylko o tematyce bożonarodzeniowej. Tą swoistą „produkcję” rozpoczynamy już na kilka tygodni przed koncertem. Przygotowujemy wraz z uczniami kartki świąteczne, dekoracje gipsowe, obrazki na szkle, torebki okolicznościowe, pudełka, dekoracje przestrzenne wykorzystujące różnorodne dary natury oraz dekoracje choinkowe. Główny nacisk kładziemy na estetykę i staranność wykonywania prac. W dniu koncertu przygotowujemy ekspozycję prac naszych wychowanków. Co roku wykorzystujemy nowe pomysły podczas komponowanych dzieł. Obecnie do organizacji kiermaszu włączają się i inni nauczyciele.  Nasze działania wpływają na podniesienie prestiżu SOSW w społeczeństwie oraz pozytywnie kreślą wizerunek osób niepełnosprawnych.   http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=39&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Ignaciuk Katarzyna, mgr Szapiel Katarzyna, mgr Sławińska Małgorzata 
310 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Ostrożnie z Fajerwerkami wychowanie Uczniowie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego szkolny 2 godz. lekcyjne - funkcjonowanie w środowisku - uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie niesie nieostrożne używanie fajerwerków; - udzielenie uczniom praktycznych porad jak bezpiecznie korzystać z fajerwerków; - zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku pop Emisja filmu dotyczącego zasad bezpiecznego postępowania z petardami i zagrożeń wynikających z nieumiejętnego ich użycia; analiza obejrzanych scen; Rozmowa z pielęgniarką szkolną na temat urazów, które mogą powstać w wyniku nieostrożnej zabawy petardami, zwrócenie szczególnej uwagi na zasady postępowania w przypadku poparzenia – prezentacja multimedialna. Współpraca z pielęgniarka szkolną Efektem realizowanego działania jest systematyczne zaznajamianie uczniów z istniejącymi zagrożeniami, wynikającymi z korzystania z fajerwerków.  brak Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Bożena Tutaj 
311 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl BEZPIECZNE FERIE- zajęcia warsztatowe dla uczniów ośrodka przygotowane przez harcerską grupę ratowniczą. inne Uczniowie i wychowankowie Ośrodka klas Gimnazjalnych oraz Szkół Przyspasabiajacych do Pr szkolny Warsztaty cykliczne powtarzające się przed feriami oraz wakacjami  Nauka podstawowych czynności wykonywanych w momencie zagrożenia życia i zdrowia; Promocja harcerstwa wśród uczniów ośrodka; Zajęcia warsztatowe w małych grupach, poprzedzone instruktażem polegające na podstawowych czynnościach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Harcerze z hufca Gdańsk Śródmieście Harcerze z harcerskiej Grupy ratowniczej „Alfa”  Uczniowie potrafią radzić sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. - powiadomienie dyspozytora pogotowia; -zadbanie o własne bezpieczeństwo; - umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w prostych przypadkach;  http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=39&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Anna Adrian-Dzierżyńska, Aneta Szomborg 
312 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Uroczyste spotkanie wigilijne w internacie wychowanie Wychowankowie internatu i ich rodzice, dyrekcja, wychowawcy i opiekunowie szkolny od 3 lat Integracja przy wspólnym stole wigilijnym Od trzech lat organizujemy uroczystą Wigilię z udziałem rodziców, opiekunów, dyrekcji oraz wszystkich wychowawców. Podczas tej uroczystości wszyscy wychowankowie integrowali się przy wspólnym wigilijnym stole, dzielili się opłatkiem, spożywali potrawy wigilijne oraz aktywnie uczestniczyli w programie artystyczno-bożonarodzeniowym. Wychowanków również odwiedził św. Mikołaj i obdarował ich słodkościami brak Uczniowie uczą się zwyczajów wigilijnych, obchodzenia świąt w rodzinny sposób, dzielą się obowiązkami w przygotowywaniu uroczystości.  http://www.soswpuck.edu.pl/index.php?p=2&t= Anna Adrian- Dzierżyńska wychowawcy internatu 
313 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Integracyjne warsztaty plastyczne  wychowanie Mieszkańcy domu seniora „Hilaris” w Pucku lokalny 12.2011 – 2014  Integracja uczniów SOSW z mieszkańcami domu seniora  Doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Wyrabianie nawyków estetycznych i wzajemna pomoc podczas zajęć warsztatowych.  Dom seniora Hilaris SOSW w Pucku  Wzajemna pomoc podczas zajęć warsztatowych. Uwrażliwienie na osoby w wieku starszym.  brak Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Piotr Skrzypkowski 
314 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Puckul. Zamkowa 5, 84-100 Puck58 673 22 50, Fax: 58 673 11 14 soswpuck@wp.pl Warsztaty integracyjne według „Pór Roku”, organizowane cyklicznie z przedszkolem Pod Tęczą w Pucku dydaktyka Uczniowie klasy I-III c SP, IV-VI SP lokalny Warsztaty cykliczne powtarzające się przed feriami oraz wakacjami  Integracja uczniów Integracja grup z różnych środowisk, współpraca w trakcie wykonywanych działań, utrwalanie treści tematycznych w przyjemny i dostępny sposób. Przedszkole Pod Tęczą w Pucku Integracja grup z różnych środowisk, współpraca w trakcie wykonywanych działań, utrwalanie treści tematycznych w przyjemny i dostępny sposób. http://soswpuck.edu.pl/index.php?p=39&t= Anna Adrian- Dzierżyńska mgr Karolina Markowc, mgr Justyna Thiel 
315 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego Damnica76 - 231 Damnica, ul. J. Korczaka 159 811 30 69 oswdamnica@wp.pl Szkoła dla Rodziców pomoc psychologiczno- pedagogiczna rodzice/opiekunowie prawni wychowanków / uczniów/  szkolny (placówka ma zasięg powiatowy) 2009/10 - 2013/14 1) Pomoc w organizacji i wzmacnianiu procesu współpracy między nauczycielami a rodzicami / opiekunami ukierunkowana na realizację wspólnych celów opiekuńczo-wychowawczych. 2) Promowanie działań edukacyjnych placówki w celu zwiększania zainteresowania rodziców/opiekunów indywidualnymi możliwościami i osiągnięciami ich dzieci. - Rozmowy, dyskusje mające na celu uświadomienie potrzeby rozwijania samodzielności dzieci, kształcenia dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi (pedagogizacja). - Spotkania tematyczne przy współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, np. doradcą zawodowym, ratownikiem medycznym, dietetykiem, specjalistą ds. rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową, z reżyserem filmowym, ... - Konsultacje indywidualne - wspieranie rodziców/opiekunów w pełnieniu ich roli, rozwijaniu kompetencji wychowawczych, konkretna pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych z dziećmi, kierowanie a czasem pośredniczenie w kontakcie z odpowiednimi instytucjami. - Zapoznawanie rodziców/opiekunów z aktualnościami wydawniczymi tj. dwumiesięcznik INTEGRACJA, zachęcanie do korzystania ze zbiorów biblioteki ośrodka. PCPR w Słupsku,Policja, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Słupsku ul. Narutowicza i ul. Fabryczna, Poradnia Chorób Cywilizacyjnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku, Środowiskowy Hufiec Pracy w Słupsku, GOPSy pow. słupskiego, Urzędy Gminy pow. słupskiego. - Wzmocnienie procesu współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków/uczniów. - Wzrost zainteresowania i włączania się rodziców/opiekunów w działania Ośrodka. -Wzrost zainteresowania rodziców/opiekunów osiągnięciami ich dzieci. brak Władysława Hanuszewicz - dyrektor SOSW w Damnicy Katarzyna Gnatońska - pedagog, Sylwia Wierzchowska - psycholog 
316 Szkoła Podstawoawa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 SłupskHubalczyków 7059 8404201; 05 98404301 sekretariat@sp5.pl Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie sześciolatek w edukacji Uczniowie klas pierwszych(w tym dzieci 6 letnie) szkolny i lokalny cały rok szkolny Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka sześcioletniego podejmującego naukę. Zapewnienie dzieciom sześcioletnim przyjazną i bezpieczną adaptację w edukacji szkolnej 1-Akcja „Lekki plecak”- konkurs dla ucz. kl.12. Ślubowanie uczniów klas I pod hasłem „Bezpiecznie w szkole, w domu i na ulicy”3. Sportowe powitanie - konkurencje sportowe z tematem przewodnim „Fair-play”4. Impreza integrująca uczniów wszystkich kl. I -gry i zabawy ruchowe z elementami edukacji zdrowotnej pod hasłem „Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie”5.Mam talent- prezentacja zdolności i umiejętności najmłodszych uczniów 6.Impreza międzyszkolna „Dzieci -Dzieciom”-integracja uczniów kl. 1 z oddziałów integrac. ze Słupska i okolic7.Pierwsza pomoc przedmedyczna- udział 6 latków w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach8. Turniej piłki nożnej 9. Szkolny Tydzień Kolędniczy przygotowanie Jasełek i kolędowanie po klasach10. Udział klas I w projektach profilaktycznych miejskich i ogólnopolskich:-"'Kapitan Juka-Bezpieczeństwo" -"Bezpiecznie przez cały rok"--"Bezpieczne dziecko"-11.-Happening "Zawsze w cenie ruch i zdrowe jedzenie" 12. Zajęcia rytmiczne13. Udział w cyklicznych spektaklach, koncertach, wycieczkach programowych Udział uczniów w-III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mam 6 lat” organizowanym przez MEN1. Udział w konkursach plastycznych- 2. Udział w zajęciach plastycznych prowadzonych w ramach projektów unijnych, zajęciach plastycznych w Zamku Książąt Pomorskich, Ceramikarni -3. Przygotowanie apeli, przedstawień (jasełka, przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka), uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego)-4. Udział w konkursach recytatorskich5. Udział w zajęciach zespołu muzycznego 6. Udział w zajęciach koła języka niemieckiego- zgłoszenie do Jubileuszowej X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego- przygotowanie przedstawienia na konkurs teatralny7. Udział w lekcjach muzealnych prowadzonych w Zamku Książąt Pomorskich- 8. Udział w zawodach sportowych, zajęciach na basenie, akcjach prozdrowotnych (Mleko w szkole, Owoce i warzywa- udział w happeningu „Zawsze w cenie ruch i zdrowe jedzenie9.Udział w Ogólnopolskim Projekcie Planeta energii- 10. Udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Kartka dla Oliwki, Robótka,zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska)- rozwój postaw społecznych, nabycie umiejętności dzielenia się z innymi.11. Zajęcia otwarte dla nauczycieli- prezentowanie i promowanie umiejętności dzieci 6-letnich.12.Udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” ( „Uczę się, ćwiczę, potrafię, działam, „Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”) 13. Lekcje otwarte dla nauczycieli ze szkoły i z miasta Słupska14. Obserwacje zajęć pozalekcyjnych (koło języka niemieckiego) w ramach ewaluacji zewnętrznej  Szkoły i przedszkola integracyjne, Miejski Dom Kultury w Słupsku, Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Policja, Wydawnictwa Edukacyjne Nastąpi: -wzmożenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, - zgodne współdziałanie i współpraca w grupie -integracja z rówieśnikami i całą społecznością szkolną. - ukształtowanie postaw prozdrowotnych-zdrowego stylu życia -wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą-rozwój zdolności i zainteresowań-kultywowanie tradycji szkolnych,narodowych. www.sp5.pl - "Przykłady dobrych praktyk" Krystyna Lewandowska Ilona Orlikowska i Grażyna Wierzbicka, Joanna Mateńko, Mirosława Skalna , Julita Majewska  
317 Szkoła Podstawowa Gdańskul.Kościuszki 111(58)341-63-10 ,fax344-79-75 sp52gdańsk@poczta.onet.pl Zajęcia sportowe w klasach 1-3 pt."Giętkie ciało-sprawny umysł" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Dzieci w wieku 7-9 lat Szkolny,lokalny 3 lata Rozwijanie aktywności ruchowej w celu podniesienia ogólnej sprawności fizycznej  Obejmuje określone działania oparte na grach i ćwiczeniach ruchowych z elementami lekkoatletyki,rekreacji na świeżym powietrzu,pieszych wędrówkach i czynnym uczestnictwie w życiu sportowym szkoły i środowisku lokalnym.Zgodnie z zainteresowaniami dzieci zostają zapoznane z elementarnymi podstawami gier zespołowych,poznają zasady przestrzegania reguł w grach i zabawach ruchowych oraz rywalizacji sportowej.  GOKF,GEDANIA GDAŃSK  -podniesienie rangi szkoły w środowisku lokalnym -zajęcia cieszą się wysoką frekwencją -uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w rozgrywkach międzyszkolnych; -turniej "50-tysięcy" -mini piłka nożna -sztafetowe biegi przełajowe -przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci  www.sp52gdansk@poczta.onet.pl Mirosława Pyrgiel Mirosława Pyrgiel 
318 Szkoła Podstawowa Pomysk WielkiPomysk Wielki 45, 77-100 Bytów 1, woj. pomorskie598231379 szkola_pomysk@wp.pl „Cudze chwalicie swego nie znacie” sześciolatek w edukacji Odziały zerowe (5 i 6) latków lokalny rok szkolny Poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą rzeczywistość i szacunku do jej przyszłości Uświadomienie dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności, które nie jest możliwe bez identyfikacji z najbliższym środowiskiem 1. Rada Sołecka 2. Cech Rzemiosł Różnych 3. Straż Pożarna 4. Oddział Ratunkowy 5. Nadleśnictwo 6. Rolnictwo indywidualne Poznanie ciekawych, ważnych miejsc, osób, zawodów z naszej okolicy rozbudzenie przynależności do naszych pięknych  szkola_pomysk@wp.pl mgr Teresa Karcz mgr Anna Sikorska, mgr Krystyna Zmuda-Trzebiatowska 
319 Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach Sierakowiceul. Kubusia Puchatka 7586816234 spsierak@interia.pl Mikołajkowy Turniej Klas  wychowanie Wszyscy uczniowie szkoły szkolny 45 min dla każdego poziomu wiekowego Miłe i pożyteczne spędzenie czasu w czasie Mikołajek 6 grudnia Mikołajkowy turniej klas jest turniejem sprawnościowym organizowanym przez Radę Szkoły przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami wychowania fizycznego. Uczniowie mają możliwość rywalizowania na sprawnościowym torze przeszkód na danym poziomie wiekowym z uczniami innych klas. Dla zwycięzców przewidziano nagrody i dyplomy. Dla pozostałych uczniów słodkie nagrody pocieszenia. Nagrody wręcza Mikołaj. Rada Szkoły Integracja zespołów klasowych, możliwość rywalizacji uczniów, popularyzacja aktywnego spędzania czasu, potrzymanie tradycji. Przyswajanie zasad fair play.  http://www.spsierakow.webd.pl/news.php?readmore=301 Wioletta Szulc Rada Szkoły 
320 Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach Sierakowiceul. Kubusia Puchatka 7586816234 spsierak@interia.pl Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń dydaktyka Wszyscy uczniowie szkoły szkolny X 2012 - V 2013 r. Spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. M.in. debata uczniowska nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów, przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości), Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp., Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Urząd Gminy w Sierakowicach, Policja, Straż Pożarna Szkoła uzyskała tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły. http://www.spsierakow.webd.pl/news.php?readmore=264 Alicja Baran Alicja Baran, Wioletta Szulc 
321 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu BorczBorcz 70 A, 83 - 312 Hopowo58 684 13 70 spborcz@vp.pl  Rozwijamy dziecięce talenty poprzez sport, teatr i muzykę.  sześciolatek w edukacji Uczniowie klas I - III i IV - VI Lokalny Cały rok szkolny Udział uczniów w zajęciach sportowych, teatralnych, muzycznych. 1. Zajęcia tenisa stołowego odbywają się 3 razy w tygodniu dla uczniów klas I - VI. Dzięki nim zawodnicy uczestniczą w turniejach powiatowych i wojewódzkich, zajmując czołowe miejsca. Niektórzy kontynuują karierę sportową rozpoczętą właśnie w tej szkole. Uczennice, które mają obecnie po 18, 16 i 15 lat w dalszym ciągu przychodzą na zajęcia do naszej szkoły. Coraz więcej dzieci odkrywa w sobie talent sportowy ukierunkowany na tenisa stołowego. Zajęcia przyczyniają się do kształtowania postawy fair play, współpracy i odpowiedzialności. Znajdują wspaniały sposób na rozładowanie energii i spędzanie czasu wolnego. 2. Zajęcia teatralne dla uczniów klas III - VI odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu. Uczniowie przygotowują się do wystąpień podczas wszystkich uroczystości szkolnych i środowiskowych. Mają też okazję pokazywania efektów swojej pracy szerszej publiczności podczas występów pozaszkolnych. Dzięki zajęciom koła teatralnego uczniowie są otwarci, odkrywają swoje talenty oraz rozwijają posiadane zdolności. Kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności oraz uczą się współpracy w grupie. Występują podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Są zapraszani na występy gościnne szczególnie podczas okresu bożonarodzeniowego. Osiągają wysokie lokaty w konkursach teatralnych. 3. Zespół muzyczny ma swoje zajęcia 2 razy w tygodniu. Uświetniają każde spotkanie szkolne i lokalne. Ciągle poszerzają repertuar i wzbogacają występy brzmieniem kolejnych instrumentów muzycznych, rozwijając swoje zdolności. Grają na: gitarach, bębnach, keyboardzie, fletach, werblach. Instrumentaliści nie tylko występują samodzielnie, ale też akompaniują chórowi szkolnemu. 4. Comiesięczne konkursy wiedzy. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie klas IV – VI brali udział w konkursach wiedzy. Odbywały się one raz w miesiącu. Swoją tematyką obejmowały one zagadnienia z przyrody, ekologii, historii, bezpieczeństwa, savoir – vivru oraz wiedzy ogólnej. W konkursach brali udział wszyscy uczniowie poszczególnych klas. Otrzymywali oni materiał zawierający zakres wymaganej wiedzy podczas konkursu. Każda klasa dzieliła się na dwie grupy. Każda grupa pracowała wspólnie podczas rozwiązywania zadań konkursowych. Otrzymywane punkty były zliczane i podawane do wiadomości uczniom. Na koniec roku szkolnego klasa, która zdobyła najwięcej punktów pojechała na darmową wycieczkę. Szkolny Klub Sportowy "Damroka" w Chmielnie, Ecofarma w Wyczechowie, Stowarzyszenie "Szkoła w Borczu spełnia marzenia", Gmina Somonino, Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie. 1. Tenis stołowy - Dziewczęta zajęły IV miejsce na szczeblu wojewódzkim. Zawodnicy wielokrotnie osiągają czołowe miejsca na szczeblu powiatowym w różnych kategoriach wiekowych.Zajęcia przyczyniają się do kształtowania postawy fair play, współpracy i odpowiedzialności. Znajdują wspaniały sposób na rozładowanie energii i spędzanie czasu wolnego oraz sprzyjają integracji. 2. Zajęcia teatralne - Dzięki zajęciom koła teatralnego uczniowie są otwarci, odkrywają swoje talenty oraz rozwijają posiadane zdolności. Kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności oraz uczą się współpracy w grupie. Występują podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Są zapraszani na występy gościnne szczególnie podczas okresu bożonarodzeniowego. Osiągają wysokie lokaty w konkursach teatralnych. 3. Zajęcia muzyczne - Uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania muzyczne oraz odkrywają w sobie nowe talenty. Uczą się grać na coraz to nowych instrumentach. Przygotowują oprawę muzyczną do każdej uroczystości szkolnej i lokalnej organizowanej w szkole. Uczą się współpracy oraz odpowiedzialności za podejmowane działania, a przede wszystkim wrażliwości i estetyki muzycznej. spborcz@vp.pl  Halina Mischke - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu Halina Mischke, Dorota Formela, Beata Krefta 
322 Szkoła Podstawowa im. kpt. Leonida Teligi Ustkaul. Darłowska 18059 8144624 spnr1ustka@wp.pl „Żeglować każdy może – żeglujemy po morzach i jeziorach jak nasz Patron szkoły kapitan Leonid Teliga” zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie szkoły klas I-VI i rodzice Lokalny zajęcia prowadzone są już od 20 lat Krzewienie wychowania morskiego wokół patrona szkoły, rozwijanie umiejętności żeglarskich, zdobywanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na wodzie, kształtowanie postaw odpowiedzialności, współpracy, partnerstwa i solidarności & Wychowanie dzieci i młodzieży wokół Patrona szkoły, to jeden z głównych priorytetów pracy szkoły. Jest nim kapitan L.Teliga, żeglarz, który samotnie opłynął świat, a jego słowa: „Jeśli się naprawdę czegoś pragnie i zawzięcie do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć” są mottem, ideą pracy wychowawczej. W szkole od ponad 20 lat uczniowie skupieni są w Uczniowskim Klubie Sportowym „Opty”, którego nazwa pochodzi od jachtu kpt.Teligi i rozwijają swoje zdolności żeglarskie, zaś hasło: „Ustka bez żeglarstwa jest jak Zakopane bez narciarstwa” i zawołanie „Żeglujemy po morzach jak nasz Patron” wyznaczają główne kierunki w wychowaniu morskim uczniów. Tradycją szkoły są regaty żeglarskie organizowane wiosną i jesienią w klasie Optymist zwane Memoriałem Jana Kołpy, nauczyciela naszej szkoły, założyciela Klubu „Opty”, o Puchar Dyrektora Szkoły organizowane 12 czerwca na Święto Szkoły z okazji Dnia Patrona, upamiętniające dzień nadania szkole imienia kpt.L.Teligi. Uczniowie co roku jesienią startują w regatach o Mistrzostwo Słupskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, w regatach zwanych Memoriałem i.Falkowskiego na jeziorze Trzesiecko koło Szczecinka, w regatach w Kamienicy Królewskiej, w bieżącym roku brali udział w regatach w Pioniersku koło Kaliningradu pod nazwą „The Baltic-Sea-the Sea of Friendshep” i w Międzynarodowych Drużynowych Regatach w klasie Optymist pod nazwą „Reacing Team” organizowanych przez Yacht Club Monaco. Zajęcia treningowe odbywają się się w bazie UKS „Opty” mieszczącej się w porcie Ustka, trwają cały rok szkolny, przygotowują uczniów do regat wiosennych i jesiennych. UKS „Opty” , Polski Związek Żeglarski, Słupski Okręgowy Związek Żeglarski, Urząd Miasta Ustka. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności żeglarskie, zdobywają patenty żeglarskie, osiągają sukcesy w regatach. Żeglowanie po morzach i jeziorach jest ich życiową młodzieżową pasją, a także ich rodziców, którzy wspierają ich rozwój ich talentu, sami angażują się w sprawy organizacyjne i troszczą się o bazę i wyposażenie w nowe łodzie i sprzęt żeglarski. Uczniowie godnie reprezentują szkołę w regatach lokalnych, legionowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. www.sp1ustka.neostrada.pl Eugeniusz Marciniak, Leszek Kasperowicz – komandor UKS „Opty” Eugeniusz Marciniak, Elżbieta Komorowska 
323 Szkoła Podstawowa im. ks. B. Sychty PuzdrowoPuzdrowo 32, 83-340 Sierakowice58 6816205 sppuzd@poczta.onet.pl Konkursy świąteczne - bożonarodzeniowe i wielkanocne sześciolatek w edukacji Uczniowie klas 0-VI Szkolny Okresy przedświąteczne - ok. 2-3 tygodni Rozwijanie aktywności, twórczej inwencji, podtrzymywanie tradycji świątecznych Konkursy są organizowane corocznie od 2003r. Polegają na wykonaniu ozdoby świątecznej np. bałwanka, bombki, choinki lub stroika - każdy konkurs ma inną tematykę. Opracowany jest regulamin konkursu (w tym określona jest wielkość pracy), wyznaczone są terminy na przynoszenie prac i ogłoszenia wyników. Prace mogą być wykonane samodzielnie lub przez rodzeństwo. Komisja składająca się z pracowników szkoły wybiera najładniejsze prace nie znając ich autorów(prace są numerowane).Każdy uczestnik konkursu otrzymuje upominek , a wykonawcy najładniejszych, najbardziej pomysłowych i oryginalnych ozdób otrzymują nagrody rzeczowe. Sklepik, sponsorzy Rozwijanie aktywności uczniów, mobilizowanie ich do dodatkowej pracy, integracja środowiska rodzinnego, wspólne spędzanie czasu, poznawanie i podtrzymywanie tradycji świątecznych. Konkursy te wprowadzają atmosferę przedświąteczną w szkole i w domu, uczą twórczego myślenia, rozwijają zdolności uczniów, odsłaniają ich talenty, a także motywują do udziału w innych konkursach. Z prac przyniesionych przez uczniów powstaje piękna wystawa szkolna do obejrzenia również przez rodziców. www.sppuzdrowo.internetdsl.pl Mirosława Masowa Małgorzata Herczuk 
324 Szkoła Podstawowa im. ks.prałata Józefa Bigusa Baninoul. Lotnicza 1558/681 89 20 sp1banino@poczta.onet.pl Kółko Teatralne sześciolatek w edukacji uczniowie klas 0-VI szkolny 1991r. atrakcyjne spędzenie wolnego czasu Rozwijanie wyobraźni i możliwości emocjonalnej ucznia. Pobudzenie uczniów do działań rozwijających zdolności aktorskie, taneczne, muzyczne.Wzbogacenie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju, jego wrażliwości, wyobraźni. Uwrażliwianie na kulturę słowa i poczucie piękna. Poprzez udział w zajęciach kólka teatralnego uczniowie nabywają umięjętności opanowania stresu, tremy czy przełamanie nieśmiałości. Doskonalą sprawność poprawnej wymowy, dykcji, modulacji głosu. Poprzez wybór różnorodnych inscenizacji uczniowie między innymi zapoznają się i pogłębiają swą wiedzę o zwyczajach, obrzędach i tradycjach ludowych. Uczą się kroków tanecznych, tekstów pastorałek.  Przedstawienia teatralne wystawiane są dla społeczności szkolnej, lokalnej a także na przegladach teatralnych w gminie, powiecie czy województwie.Zespół teatralny na przeglądach zdobywał czołowe miejsca. Mali aktorzy otrzymywali nagrody za grę aktorską.  www.spbanino.pl Brygida rosińska  Brygida Rosińska 
325 Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie Luzino84-242 Luzino, ul. Szkolna 1358 6782014 sp.luzino@wp.pl Uczeń z pasją uczeń zdolny Uczniowie klas I-VI  szkolny Impreza zorganizowana po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/12, planowana jako coroczna. Wspomaganie i wyzwalanie twórczej i poznawczej aktywności ucznia, promowanie wartości nauki i rozwijania talentów, umożliwienie uczniom zaprezentowania talentów i pasji. Wielu uczniów naszej szkoły poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi interesuje się różnymi dziedzinami życia, doskonali swoje talenty artystyczne takie jak: malowanie, taniec, śpiew, grę na instrumentach muzycznych oraz talenty sportowe. Począwszy od klas pierwszych aż do szóstych uzdolnieni uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, gminnych, rejonowych oraz wojewódzkich, zdobywają medale na różnych szczeblach. Mottem pierwszej edycji projektu „Uczeń z pasją” były słowa: „ Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.” Pokaz talentów został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty i umiejętności wobec całej społeczności szkolnej w następujących dziedzinach: gra na pianinie, gitarze, trąbce, wiolonczeli i skrzypcach, śpiew, gimnastyka artystyczna, taniec, żonglerka piłką nożną oraz tenis stołowy. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia kolegom i koleżankom, dając im przykład i bodziec do odkrywania i pielęgnowania własnych pasji. http://sp.luzino.pl/index.php?start=10  Tatiana Namyślak Tatiana Namyślak, Piotr Jażdżewski 
326 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim Maszewo LęborskieMaszewo Lęborskie ul. Szkolna 5, 84-315 Maszewo Lę59 8611521 szkolamaszewo1@wp.pl Wspieranie sześciolatka w szkole. Udział w: 1 - ,,Klub bezpiecznego Puchatka" 2- Szkolna Kasa Oszczędności 3. ,,Zbieramy zużyte baterie" 4. ,,Owoce w szkole" 5 sześciolatek w edukacji uczniowie klasy I i oddziału przedszkolnego  szkolny, lokalny cały rok Wszechstronne wspieranie rozwoju sześciolatka w szkole. 1. ,,KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. W ramach realizacji programu w klasie I na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych przeprowadzono scenariusze zajęć. W trakcie ich realizacji uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole. Wykonali zadania praktyczne, ucząc się zgodnej współpracy w grupie. Realizując program uczniowie otrzymali broszury informacyjne dla rodziców oraz książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki udostępnionym materiałom edukacyjnym, zastosowaniu różnych metod i interesujących środków dydaktycznych pojęcie „bezpieczeństwa” oraz tematyka z nim związana stały się dzieciom bliskie. W październiku 2013 roku naszą szkołę odwiedził policjant z Komendy Policji w Cewicach, który przybliżył uczniom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię. Zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców. Nasz gość zaprezentował również swój strój oraz wyposażenie niezbędne podczas wykonywanej pracy. W listopadzie w ramach Klubu Bezpiecznego Puchatka odbyły się zajęcia uświadamiające dzieciom właściwe zachowanie się podczas zabawy na przerwach szkolnych. Uczniowie obejrzeli film o bezpieczeństwie. 2. ,,SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI” Jego celem jest edukacja dzieci w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankami Spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym. Zwłaszcza zachęcanie do oszczędzania, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, popularyzowanie wiedzy o działalności banków . Książeczka SKO to pierwsze minikonto ucznia z książeczką oszczędnościową, w której Opiekun zapisuje gromadzone przez niego pieniądze i wirtualną książeczką na stronie www, gdzie może to zrobić sam. Wirtualne konto to masa fajnej zabawy i jednocześnie nauki. Uczeń rejestrujesz wpłaty i ozdabia świnkę, im więcej wpłat dokonuje tym więcej gadżetów może wykorzystać do ozdobienia ciągle rosnącej świnki. 3. "ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE" Jego celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w tworzenie nowego systemu gospodarki odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych oraz wyselekcjonowanie jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych. W szkole ogłoszono konkurs na to, która klasa uzbiera jak największą ilość baterii w nagrodę pojedzie na wycieczkę .Poszczególne klasy raz w miesiącu oddają zebrane baterie do ważenia i na tej podstawie jest sporządzany wykaz porównawczy. 4. "OWOCE W SZKOLE" Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Przeprowadzono pogadanki na temat właściwego odżywiania się. Dzieci na zajęciach przygotowywały zdrowe kanapki, układały rymowanki i zagadki związane ze zdrowym odżywianiem się. 5. ,,SZKLANKA MLEKA” Celem akcji jest zachęcenie dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, promowanie zasad zdrowego odżywiania , kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych , edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów . Uczniowie otrzymują świeże , pożywne mleko białe albo mleko smakowe w zależności od dokonanego wyboru ,trzy razy w tygodniu . 6. ,,GÓRA GROSZA” Głównym celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Każda klasa zbierała pieniążki do puszki, które następnie zostały przekazane Samorządowi Uczniowskiemu 7. ,,AKCJA KOREK” Kształtowanie właściwych postaw wobec osób dotkniętych problemami chorobowym z powodu trudnej sytuacji społecznej znajdujących się w szkole i najbliższym środowisku. Wspólnymi siłami uczniom udało się uzbierać w ubiegłym roku 100 kg korków. 8. ,,BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego uczniów. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa W naszej szkole działania w zakresie profilaktyki są szeroko zakrojone. Udział w tym konkursie urozmaicił formy tych działań, uwzględniając tematykę, która była poruszana w mniejszym zakresie. Debaty z dziećmi pozwoliły na lepszą ocenę znajomości ich wiedzy i poglądów na zagadnienia zawarte w poszczególnych zadaniach . Zrealizowano 10 zadań przewidzianych w regulaminie konkursu.  Komenda Policji w Lęborku oraz w Cewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach , Sąd Rejonowy w Lęborku, Jednostki Straży Pożarnej w Lęborku i w Cewicach,Bank PKO S.A., Agencja Rynku Rolnego,Towarzystwo ,,Nasz Dom" 1. ,,KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” Dzięki programowi "Klub Bezpiecznego Puchatka" uczniowie: -Zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach -Rozwinęli umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotkają w czasie drogi do szkoły -Uświadomili sobie niebezpieczne sytuacje jakie mogą zaistnieć w dom i szkole oraz wykształcili umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia. - Dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić wakacje i utrwalili znajomość telefonów alarmowych Zajęcia dostarczyły dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w domu i w szkole. Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów dużego zaangażowania oraz twórczego myślenia. 2. ,,SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI” Program uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy. 3. "ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE" Udział w akcji wpłynie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 4. "OWOCE W SZKOLE" Udział w akcji wpłynie na zmniejszenie złych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Skutecznie przeciwdziała wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych. Zapobiegnie wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą wynikającą m. in. z braku ukształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Spowoduje wzrost spożycia owoców i warzyw . 5. ,,SZKLANKA MLEKA” Udział w akcji wpłynie na zwiększenie pozytywnych nawyków żywieniowych .Skutecznie przeciwdziała wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych. Zapobiegnie wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą wynikającą m. in. z braku ukształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Spowoduje wzrost spożycia mleka i jego przetworów. 6. ,,GÓRA GROSZA” Udało się zebrać ponad 225,70…zł . Działanie owo pokazało, że dzieci są empatyczne i solidarnie umieją się włączyć w działania o charakterze charytatywnym i społecznym. 7. ,,AKCJA KOREK” Pieniądze ze sprzedaży plastikowych korków zostaną przeznaczone na wózek inwalidzki dla 6-letniego Marcina Maszota ,chłopca z porażeniem mózgowym . 8. ,,BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” Realizacja programu przyczyniła się do tego, że uczniowie zakresie swoich możliwości i umiejętności osiągają sukces, przez co wzrasta ich samoocena, poprawiają się ich relacje w z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami czy z nauczycielami. W zakresie wychowania istotna jest widoczna poprawa w zachowaniu dzieci. W zakresie profilaktyki dzieci są świadome istniejących zagrożeń, umieją dokonać trafnego wyboru.  www.szkolamaszewo.szkolnastrona.pl Dorota Greniuk, Marzanna Kujawska, Izabela Pietrzykowska, Iwona Radomska Dorota Greniuk, Marzanna Kujawska 
327 Szkoła Podstawowa im.ks. Bernarda Sychty PuzdrowoPuzdrowo 32, 83-340 Sierakowice58 681-62-05 sppuzd@poczta.onet.pl "Daj z siebie wszystko" - konkurs dla uczniów klasy VI. dydaktyka Uczniowie klasy VI szkolny rok szkolny poprawa wynikiów sprawdzianu zewnętrznego Celem opracowanego konkursu jest poprawa wyników sprawdzianu kompetencji w klasie VI. Na początku roku szkolnego każdemu szóstoklasiście zostaje określony indywidualny przedział punktowy, który powinien osiągnąć pisząc test kompetencji. Wynik ten ustalają nauczyciele przedmiotów wiodących i jest on pochodną osiągnięć ucznia, jego predyspozycji dydaktycznych oraz wcześniejszych wyników z testów sprawdzających wiedzę i umiejętności na wcześniejszych etapach edukacji. Nagrodę rzeczową zdobyć może każdy z uczniów. Oprócz nagrody dla ucznia z najlepszym wynikiem na Sprawdzianie, wyróżnieni zostają także uczniowie, którzy przekroczyli przewidziany dla nich przedział punktowy. Nagrody zostają wręczane laureatom na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.  Szkolny sklepik Konkurs ten realizowany jest po raz trzeci. Uczniowie bardzo chętnie biorą w nim udział. Z roku na rok coraz więcej uczniów zdobywa nagrody. Poprawiliśmy również wyniki testów i w ubiegłym roku uplasowaliśmy się czołówce wszystkich szkół podstawowych w gminie (I miejsce).  www.sppuzdrowo.internetdsl.pl/ Mirosława Masowa Emilia Maszke 
328 Szkoła Podstawowa im.ks.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558 6818920 sp1banino@poczta.onet.pl Akademia Psychomaniaka zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas IV-VI szkolny rok szkolny poszerzanie umiejętności psychospołecznych takich jak: komunikacja i praca w grupie (nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem), empatia, asertywność, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, samoakceptacja oraz akceptacja innych,nabywanie umiejętności pozwalających uczniom radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych w grupie rówieśniczej, jak również w relacji dziecko – dorosły oraz uczeń – nauczyciel, zapoznanie uczniów z systemem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wdrażanie ich w życiu codziennym, poszerzanie samoświadomości uczniów, zaszczepianie w nich chęci pracy nad sobą i własnym rozwojem, poznawanie swoich mocnych i słabych stron, marzeń, potrzeb oraz pragnień. Powyższe działania realizowane są podczas warsztatów odbywających się raz w tygodniu. Celem nadrzędnym spotkań z uczniami jest szeroko pojęty rozwój psychospołeczny.  Stopniowe nabywanie umiejętności psychospołecznych, Rozbudzenie w uczniach pragnienia samorozwoju i zdobywania wiedzy na swój temat.  www.spbanino.pl Agnieszka Sikora Agnieszka Sikora 
329 Szkoła Podstawowa im.ks.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558 6818920 sp1banino@poczta.onet.pl Projekt Z ekologią za pan brat wychowanie uczniowie szkoły, rodzice, mieszkańcy okolicznych miejscowości, firmy lokalny rok szkolny-kontynuacja uzyskiwanie i ciągłe podnoszenie wiedzy z zakresu ekologii - wdrażanie działań proekologicznych w codzienne życie uczniów i ich rodziców - Zbiórka surowców wtórnych: * makulatury *butelek Pet *nakrętek / 5razy w roku/ -Organizacja ZIELONYCH LEKCJI z udziałem żywych ptaków dla klas młodszych i starszych - Udział w akcji Sprzątanie Świata -Udział w akcji Drzewko za butelkę - Warsztaty ekologiczne - Warsztaty o wodzie - Wyjazdy na Białą Szkołę do Centrum Edukacj Ekologicznej w Szymbarku  - Rada Rodziców - Firma Ashland - UG Żukowo -Zwiększenie świadomości proekologicznej uczniów - Nabycie nawyków do jak najczęstszych ,a nawet codziennych działań ekologicznych wśród uczniów i ich rodziców www.spbanino.pl Daria Piekarska-Szreder Daria Piekarska-Szreder 
330 Szkoła Podstawowa im.ks.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558 6818920 sp1banino@poczta.onet.pl Kółko Ligi Ochrony Przyrody zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas I-III szkolny rok szkolny Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska Zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej. Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Wdrożenie do segregowania śmieci. Nauka ekologicznego stylu życia. Cykliczne zachęcanie do zbiórki surowców wtórnych. Oszczędzanie w gospodarstwie domowym (woda, prąd, gaz) Udział w konkursach. Zachęcanie do czytania czasopisma LOP - pt. „Przyroda Polska” Stworzenie jak najszerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych. Zapoznanie z różnymi sztukami teatralnymi Wzbogacenie i urozmaicenie szkolnych zajęć Pobudzanie nawyku korzystania z życia kulturalnego wśród młodych odbiorców Korzystanie z nowoczesnych technologii Uczniowie na zajęciach LOP zdobywają wiedzę na temat ochrony środowiska. Poznają sposoby oszczędzania energii. Uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce np.”segregują odpady” – w szkole rozstawione są kolorowe pojemniki do których dzieci wrzucają odpowiednie śmieci. Zajęcia odbywają się zarówno w szkole jak i w terenie. Uczniowie poznają najbliższe otoczenie. Podczas pieszych wycieczek dzieci poznały najbliższe lasy oraz przepływającą przez Banino rzekę Strzelniczkę. W trakcie wędrówek dzieci uczą się rozpoznawać drzewa i roślinność najbliższej okolicy. Fotografują ciekawe zakątki Banina Zimą mali ekolodzy pamiętają o dokarmianiu ptaków. Systematycznie przynoszą do szkoły ziarna i słoninę dla „skrzydlatych braci”.   - uwrażliwienie na piękno przyrody i potrzebę chronienia jej zasobów, - kształtowanie postaw proekologicznych, - zainteresowanie fotografią, -  www.spbanino.pl Jolanta Winiarska-Piasecka Jolanta Winiarska-Piasecka 
331 Szkoła Podstawowa im.kws.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558-6818920 sp1banino@poczta.onet.pl zajęcia turystyczno-krajoznawcze w ramach Szkolnego Koła Turystyczno Krajoznawczego  zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie kl. III-V szkolny  rok szkolny 2010/2011, 2011/2012  Rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez poznawanie Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy; Zajęcia kółka prowadzone są dla chętnych uczniów klas III-V, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo zsumowanych w każdym miesiącu i realizowanych w soboty. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie w zależności od warunków pogodowych. Założeniem podstawowym jest aktywizowanie uczniów do wędrówek pieszych po szlakach turystycznych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz poznawanie atrakcji turystycznych najbliższej okolicy. Szerzenie wśród uczniów kultury uprawiania turystyki i wypoczynku po nauce. Przejście od wypoczynku biernego do aktywnego i urozmaiconej formy wypoczywania jaką stanowią wycieczki piesze.    W ramach zajęć koła turystycznego uczeń: - poznaje własny region, jego historię, przyrodę i społeczeństwo, - poznaje wyposażenie turysty ze względu na rodzaj wyprawy, - zna znaki turystyczne oraz szlaki naszych okolic, - potrafi posługiwać się mapą, planem miasta, rozkładem jazdy, - poznaje ciekawostki turystyczne naszego regionu, - dba o ochronę środowiska naturalnego, - poprzez uczestnictwo w zajęciach staje się bardziej otwarty i nabiera pewności siebie.  www.spbanino.pl Agata Zomkowska Agata Zomkowska/Grażyna Bychowska 
332 Szkoła Podstawowa im.kws.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558-6818920 sp1banino@poczta.onet.pl Festiwal Piosenki Angielskiej uczeń zdolny uczniowie szkół podstawowych lokalny od czterech lat Głównym celem organizacji takiego Festiwalu jest rozwijanie pozytywnego nastawienia do nauki języka angielskiego a także rozwijanie zdolności artystycznych, zachęcanie do występów na scenie oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej at Festiwal Piosenki Angielskiej jest pomysłem i w pewnym sensie spełnieniem marzenia nauczycielki języka angielskiego, której pasją jest śpiewanie piosenek w języku angielskim. Jak się okazało wiele dzieci ma podobne marzenie i już od 4 lat wspólnie je realizuje. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wybierają piosenkę z repertuaru znanych i lubianych gwiazd muzyki następnie tłumaczą tekst piosenki i doskonalą swoje wokalne umiejętności na organizowanych cyklicznie próbach. Festiwal organizowany jest w sobotę, ponieważ dzieci biorące w min udział bardzo chcą zaprosić swoich rodziców, dziadków i znajomych.  W pozyskiwaniu nagród wsparcia udziela wydawnictwo Pearson Longman, Rada Rodziców Szkoły, osoby prywatne oraz zaprzyjaźniona rodzina ze Stanów Zjednoczonych W każdym kolejnym roku przybywa uczestników i tak w pierwszym roku było ich zaledwie 10, w zeszłym roku ponad 40. Festiwal Piosenki Angielskiej rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych I-III i IV-VI oraz w dwóch kategoriach - indywidualnej i zespołowej. Występy ocenia jury powołane przez organizatora. W zeszłym roku pierwszy raz zorganizowany został kolejny międzyszkolny etap Festiwalu, do którego zgłosiło się sześć szkół. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody w postaci słowników oraz książek. Konkurs jest płaszczyzną do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami muzyki oraz języka angielskiego. www.spbanino.pl Izabela Kunikowska Izabela Kunikowska 
333 Szkoła Podstawowa im.kws.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558-6818920 sp1banino@poczta.onet.pl Ucz się i baw z Kubusiem Puchatkiem dydaktyka uczniowie klas drugich szkolny konkurs na stałe wpisany w tradycję szkolną - od ośmiu lat Propagowanie czytelnictwa, sprawdzanie znajomości lektury, integracja międzyklasowa, kształcenie umiejętności pracy zespołowej.  Ucz się i baw z Kubusiem Puchatkiem to konkurs zespołowy sprawdzający znajomość lektury, zawierający elementy zajęć plastycznych i sportowych. Od wielu lat na stałe wpisany w kalendarz konkursów szkolnych. Uczniowie popisują się znajomością lektury, zdolnościami plastycznymi, sportowymi a także matematycznymi. Całość odbywa się wśród scenografii ze Stumilowego Lasu. Konkurs dla najmłodszych przygotowują nauczyciele-bibliotekarze, pomagają starsi uczniowie z aktywu bibliotecznego. Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski Propagowanie czytelnictwa, utrwalanie znajomości lektury, integracja międzyoddziałowa, odpowiedzialność za członków zespołu. www.spbanino.pl Beata Koszałka Dorota Winter-Rześniowiecka/Beata Koszałka 
334 Szkoła Podstawowa im.kws.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558-6818920 sp1banino@poczta.onet.pl Tydzień Języków Obcych dydaktyka uczniowie klas I-VI szkolny marzec Propagowanie znajomości języków obcych, integracja szkolna, angażowanie uczniów w inicjatywy szkolne. Organizatorami są nauczyciele języków obcych, którzy w nieco inny sposób pragną zachęcić uczniów do nauki języków obcych. Tydzień podzielony został na dni poszczególnych języków: Poniedziałek to dzień poświęcony na dekorowanie sal lekcyjnych podpisami w trzech nauczanych w szkole językach (angielski, niemiecki, kaszubski), gazetkami ściennymi na temat wylosowanych państw oraz flagami malowanymi na lekcjach plastyki. Wtorek to dzień języka angielskiego, w tym dniu uczniowie przychodzą ubrani w barwy flagi brytyjskiej i na przerwach słuchają muzyki z różnych krajów anglojęzycznych oraz wybrana osoba z klasy pisze test wiedzy na temat wcześniej wylosowanego kraju. Środa to dzień języka kaszubskiego, w którym królują stroje kaszubskie i barwy ubrań czarno-żółte oraz dzieci uczące się kaszubskiego śpiewają na przerwach piękne kaszubskie piosenki. Czwartek to dzień słówek, uczniowie podczas przerw losują słówka z jednego języka i pięknie je czytają i tłumaczą na język polski. Piątek to dzień niemiecki, na przerwach muzyka z różnych regionów Niemiec i konkurs dla uczniów na temat niemieckich marek samochodów. Przez cały tydzień klasy zbierają punkty, które w piątek są podliczane i zostaje wyłoniony zwycięzca. Najlepsza klasa otrzymuje nagrodę główną a klasy na drugim i trzecim miejscu słodycze.  Rada Rodziców, lokalni przedsiębiorcy Propagowanie znajomości języków obcych, integracja społeczności szkolnej, odkrywanie uzdolnień muzycznych, teatralnych, plastycznych uczniów. Konkurs na stałe wpisany w harmonogram szkolny. www.spbanino.pl Izabela Kunikowska Izabela Kunikowska/Grażyna Bychowska/Henryka Kolka 
335 Szkoła Podstawowa im.kws.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558-6818920 sp1banino@poczta.onet.pl Mały Ratowniczek sześciolatek w edukacji uczniowie klas 0-III szkolny cały rok szkolny Głównym celem prowadzonych zajęć jest wykształcenie i rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów naszej szkoły. Realizacja programu wpływa także na upowszechnianie promocji zdrowia i dbania o higi W cyklu spotkań przewidziane są warsztaty z pierwszej pomocy, pogadanki profilaktyczne i zabawy oraz spotkania ze specjalistami z różnych dyscyplin związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.  Polski Czerwony Krzyż Po szkoleniu dzieci wiedzą i potrafią w jaki sposób udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Rozumieją cel działań wspomagających osoby potrzebujące. Są zmotywowane i gotowe do niesienia pomocy innym. www.spbanino.pl Kinga Kamińska Kinga Kamińska 
336 Szkoła Podstawowa im.kws.prałata Józefa Bigusa Baninoul.Lotnicza 1558-6818920 sp1banino@poczta.onet.pl Akademia Gdańskich Lwiątek dydaktyka uczniowie klas I-III wojewódzki trzy lata Poprzez udział w Akademii rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość poznawczą związaną z Gdańskiem. Uczniowie klas drugich i trzecich są "studentami" Akademii Gdańskich Lwiątek. Jest to projekt o charakterze edukacyjno- kulturalnym, którego głównym organizatorem jest Fundacja "Wspólnota Gdańska". W jednym roku szkolnym odwiedzamy co najmniej sześć miejsc ważnych dla tradycji i kultury miasta ; najczęściej bierzemy udział w lekcjach muzealnych. Na początku każdy uczeń otrzymał Indeks Gdańskiego Lwiątka, w którym przez 3 lata będzie zbierał potwierdzenie wizyt w placówkach. Na zakończenie roku uczestnicy projektu zapraszani są do wzięcia udziału w Wielkim Finale i otrzymują Odznakę Gdańskiego Lwiątka (rok po roku: brązowa, srebrna i złota)   Wzrost wiedzy o Trójmieście, historii Gdańska, Gdyni i Sopotu, najważniejszych zabytkach.  www.spbanino.pl Alicja Szreder Fundacja "Wspólnota Gdańska" 
337 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku Słupsk76-200 Słupsk, ul. Lutośławskiego 2359 842 55 01 naszajedynka@wp.pl "Doceniajmy mleko" sześciolatek w edukacji oddziały przedszkolne w szkole szkolny rok szkolny Dziecko wie: skąd bierze się mleko, dlaczego warto je spożywać i jaki jest jego pozytywny wpływ na rozwój organizmu. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi właściwościami mleka,tak ważnymi podczas wzrostu kości w wieku dziecięcym.Codzienne informacje przekazywane przez nauczyciela motywowały coraz większą liczbę dzieci do spożywania mleka.Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonywały prace związane z właściwościami, pozyskiwaniem i przetwarzaniem mleka. W trakcie czytania bajek występowały pozycje dotyczące tematyki krowy i mleka m.in. "Krowa Matylda". Dzieci z oddziału przedszkolnegio dołączyła do programu "Dzieciaki Mleczaki" Agencja Rynku Rolnego ( Program "Szklanka Mleka"),Polska Izba Mleka -Białystok -Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka Rodzice wszystkich dzieci poparli akcję picia mleka.Zwiększyła się liczba dzieci pijących mleko podczas śniadania w szkole.Wzrosła wiedza na temat korzyści i konieczności spożywania mleka, a przy okazji racjonalnego odżywiania  Danuta Wojtas-Palińska Dyrektor Szkoły Monika Matyszewska 
338 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku Słupsk76-200 Słupsk, ul. Lutośławskiego 2359 842 55 01 naszajedynka@wp.pl Oswajanie przedszkolaków ze szkołą sześciolatek w edukacji Przedszkola i oddziały przedszkolne lokalny cały rok szkolny -zachęcenie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez zabawę we współdziałaniu -umożliwienie odpowiedzi na pytania dręczące tych rodziców, którzy muszą podjąć decyzję o zapisaniu dziecka do szkoły -prezentacja dorobku uczniów -prezentacja placówki w środowisku lokalnym, -stworzenie optymalnych warunków dla dzieci sześcioletnich -wspólne lekcje i zabawy uczniów i przedszkolaków -prezentacja przedstawień teatralnych, muzycznych, -organizowanie wspólnych zajęć plastycznych, ruchowych i rytmicznych - wycieczka po szkole( prezentacja sal lekcyjnych, biblioteki ,świetlicy, stołówki, Sali gimnastycznej- oswojenie z kubaturą budynku -przygotowanie materiałów informacyjnych i promujących dla rodziców (broszury, ulotki)\-umożliwienie kontaktu online za pośrednictwem naszej strony internetowej - poznanie pracowników szkoły  Publiczne i Niepubliczne Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe Nabieranie przekonania przez rodziców, że szkoła spełni ich oczekiwania w stosunku do ich dzieci . Niwelowanie lęku dzieci przed nieznanym czyli przed szkołą. Udzielanie odpowiedzi na pytania rodziców . Dostarczenie najważniejszych informacji o szkole, nauce programach, metodach pracy itp..  Danuta Wojtas-Palińska Dyrektor Szkoły wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej 
339 Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka Nowy Dwór Gd.82-100 Nowy Dwór Gd. ul. 3- Maja 555 247 26 75 sp1.ndworgd.pl Profilaktyczne zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 i 7 letnich pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniowie I klas (6 i 7 latki), pośrednio- rodzice szkolny rok szkolny 2011/2012 zwiększenie świadomości językowej, rozwój sprawności językowej, korygowanie wad wymowy Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 minut, dla każdej klasy pierwszej.Dzieci zostały zakwalifikowane na podstawie przesiewowych badań mowy.Wyniki badań i założenia mojego programu przedstawiłam nauczycielom oraz rodzicom dzieci.Zajęcia są realizowane wg. ustalonego harmonogramu rozpisanego na miesiące,gdzie dzieci poznaja poszczegółne głoski i ich cechy charakterystyczne oraz ich prawidlowe brzmienie.Stałym elementem sa ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe, grafomotoryczne oraz ogólnorozwojowe, doskonalace pamięć i myślenie.  --------- Juz dzisiaj widzę, że wzrosła świadomość językowa dzieci, że łatwiej jest im zrozumieć język polski.Poza tym u niektórych dizeci jest widoczna poprawa w wymowie trudnych dla nich głosek.Ewaluacja odbędzie sie w maju (obejmie dzieci i rodziców).   Joanna Bielińska 
340 Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka Nowy Dwór Gd.82-100 Nowy Dwór Gd. ul 3 Maja 5604 799 709 joania@grupaaccent.pl Profilaktyczne zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 i 7 latnich. pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniowie klas I, pośrednio rodzice szkolny rok szkolny 2011/2012 zwiększenie świadomości językowej, rozwój sprawności językowej, korygowanie wad wymowy  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dla każdej klasy pierwszej, trwają 60 minut.Dzieci zostały zakwalifikowane na podstawie przesiewowych badań mowy.Wyniki badań i założenia mojego programu przedstawiłam nauczycielom oraz rodzicom dzieci.Zajęcia są realizowane wg. ustalonego harmonogramu rozpisanego na miesiące,gdzie dzieci poznaja poszczegółne głoski i ich cechy charakterystyczne oraz ich prawidlowe brzmienie.Stałym elementem sa ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe, grafomotoryczne oraz ogólnorozwojowe, doskonalace pamięć i myślenie.   ------------------ Już dzisiaj widzę, że wzrosła świadomość językowa dzieci, że łatwiej jest im zrozumieć język polski.Poza tym u niektórych dizeci jest widoczna poprawa w wymowie trudnych dla nich głosek.Ewaluacja odbędzie sie w maju (obejmie dzieci i rodziców).  http://www.sp1.ndworgd.pl/index.php/logopeda.html Joanna Bielińska Joanna Bielińska 
341 Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka Nowy Dwór Gdański82-100 Nowy Dwór Gdański ul. 3 - Maja 5500 252 577 teresa_jablonka@o2.pl Program kółka artystycznego "Sprawne ręce" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas I - III szkolny rok szkolny 2011/2012 Celem tego programu jest doskonalenie umiejętności manualnych, jak również rozwijanie samodzielnej twórczości dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I- III  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 min. Realizowane są według ustalonego harmonogramu rozpisanego na poszczególne miesiące. Roboty ręczne na szydełku rozwijają twórcze myślenie, sprawność manualną, dokładność i poczucie estetyki oraz cierpliwość. Poprzez zajęcia, dzieci ćwiczą także koncentrację uwagi, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo - ruchową. Uczą się organizować sobie czas wolny, oraz wzrasta ich poczucie wiary we własne siły. Zajęcia spełniają również funkcję relaksacyjną.  Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gd.  Dzieci uczęszczające na zajęcia w znacznym stopniu rozwinęły swoje twórcze myślenie, sprawność manualną, dokładność, cierpliwość oraz poczucie estetyki. Potrafią wykonać na szydełku samodzielnie: kwiatki, choinkę, aniołka, gwiazdki, korale, dzwoneczki http://www.sp1.ndworgd.pl/index.php/swietlica.html Teresa Jabłonka Teresa Jabłonka 
342 Szkoła Podstawowa nr 1 im.kpt. Leonida Teligi Ustkaul. Darowska 1859/ 8144 624 spnr1ustka@wp.pl "EUROLUDKI + krzewimy kulturę europejską, rozwijamy przujaźń między narodami Unii Europejskiej". wychowanie uczniowie, rodzice międzynarodowy od 1999 roku Krzewienie kultury europejskiej poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Socrates - Comenius. Przedsięwzięcie edukacyjno - wychowawcze, które potwierdza naszą praktykę w realizacji działań wychowaczych i edukacyjnych związanych z krzewieniem kultury europejskiej to projekt prowadzony przez 9 lat w Europejskim programie Edukacyjnym Socrates - Comenius, a uwieńczony tytułem dla szkoły "Gwiazda Comeniusa". Wystartowaliśmy w 1999 roku przyznanym przez Agencję Narodową w Warszawie programie pod nazwą „Rozmawiamy między sobą”, pracowaliśmy wspólnie z nauczycielami Włoch, Francji, Belgii i Hiszpanii. Efektem tej współpracy jest wydanie książki kucharskiej z przepisami potraw różnych narodów wykonywanych przez dzieci, spotkania partnerskie nauczycieli w Belgii i Francji, a także w naszej szkole - w celu wymiany doświadczeń. W latach 2002-2005 zrealizowaliśmy wspaniały, bardzo poważny projekt - opisany przez Agencję Narodową w książce Gwiazdy Comeniusa - pod nazwą „Folklor i tradycje mniejszości i większości narodowych”. Współpracowaliśmy z partnerami z Włoch, Austrii, Finlandii i Anglii. Prezentowaliśmy folklor Kaszubów i Słowińców. Uczniowie przygotowali album w języku polskim i angielskim. Nagraliśmy film „Baśń o utraconym jednorożcu i królu mrówek”, w którym wystąpili nauczyciele i uczniowie. Film został wyróżniony na przeglądzie filmów amatorskich. Odbyły się też spotkania nauczycieli, na których omawiali swoje systemy edukacyjne i wymieniali doświadczenia pedagogiczne. Ostatni projekt to „Europa w obrazach w oczach dzieci” we współpracy z nauczycielami ze szkół z Bułgarii i Turcji. Podsumowanie projektu odbyło się w Ustce podczas gali tańców narodowych z różnych stron świata w wykonaniu naszych uczniów i uczniów z Turcji i Bułgarii. Zrealizowane projekty z programu Socrates Comenius są to przedsięwzięcia, które dokonały się dzięki współpracy grona pedagogicznego, rodziców, wsparcia władz samorządowych i oświatowych, zgromadzeniu własnych środków od sponsorów. W chwili obecnej kontynuujemy naszą dobrą praktykę w tej dziedzinie, ubiegając się o kolejny projekt unijny. Nasza nauczycielka wzięła udział w spotkaniu rekrutacyjnym w Belgii, zamierzamy podjąć program edukacyjno – sportowy. Mamy doświadczenie, zapał, wypróbowane procedury w realizacji przedsięwzięć europejskich. Zamierzamy nadal rozwijać wiedzę naszych uczniów w zakresie kultury i edukacji europejskiej. Agencja Narodowa w Warszawie, Urząd Miasta Ustka "Gwiazda Comeniusa" - tytuł dla SP1 Ustkaza realizację 3 projektów edukacyjnych. www.sp1ustka.neostrada.pl Elżbieta Komorowska, Dorota Grześ, Ewelina Pietrzyk. Elżbieta Komorowska, Dorota Grześ, Ewelina Pietrzyk. 
343 Szkoła Podstawowa nr 1 im.kpt.Leonida Teligi w Ustce Ustkaul. Darłowska 1859/8144624 spnr1ustka@wp.pl Wolontariat wychowanie Uczniowie szkoły od klasy I do VI Lokalny Od 2005 roku – kontynuacja w bieżącym roku Pomoc potrzebującym dzieciom z Burundi w Afryce. Działalność wolontaryjna uczniów wspierana przez rodziców skupia się wokół projektu edukacyjno-wychowawczego pod nazwą „Mój szkolny kolega z Afryki”. Projekt został podjęty w 2005r., kiedy w szkole pracę podjęły siostry z zakonu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego z Krakowa, które od 30 lat prowadzą działalność misyjną w miejscowości Gatara w Burundi w Afryce, pracują tam w szkole jako nauczycielki i pielęgniarki. Szkolne Koło Misyjne w nasze szkole powstało w 2005r.i podjęło współpracę z siostrami zakonnymi w Gatara, która polega na wymianie korespondencji między dyrekcją i nauczycielami szkoły w Gatara, bezpośrednio między uczniami drogą e-mailową, na zajęciach koła uczniowie wykonują kartki świąteczne, pieką ciasta i przygotowują losy na loterię fantową, piszą listy, przygotowują albumy zajęć o życiu dzieci – kolegów z Afryki, oglądają filmy nadesłane przez siostry o codziennych zajęciach mieszkańców Burundi i życiu w szkole. Uczniowie poznają bardzo trudne warunki życia i nauki swoich kolegów z Afryki. W ramach pomocy finansowej szkole uczniowie „Jedynki” organizują zbiórki artykułów szkolnych i zabawek na rzecz afrykańskiej szkoły, przeprowadzają loterie fantowe, sprzedają kartki świąteczne i zgromadzone środki wpłacają na „Fundację Dzieci Afryki”. W szkole odbywają się też spotkania z siostrami z Afryki przebywającymi w Polsce na urlopie, oglądają filmy, rozmawiają o problemach szkolnych i życiowych kolegów z Czarnego Lądu. W szkole prowadzą stałą gablotę Szkolnego Koła Misyjnego promując swoją działalność i informując społeczność szkolną o wydarzeniach w szkole w Gatara, publikują artykuły w gazetach: „Świat Misyjny” i „Echo z Afryki i innych kontynentów”. Zawiązała się wieloletnia nić przyjaźni między uczniami i radą pedagogiczną z obu szkół. Zakon Sióstr Kanoniczek Ducha Św. w Krakowie, Rada Rodziców, Caritas Parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Ustce. Uczniowie wzbogacili wiedzę o edukacji, wychowaniu i życiu dzieci na kontynencie afrykańskim, wsparli finansowo uczniów z Gatara, którym zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne i opłacono naukę w szkole ze środków uzyskanych z akcji charytatywnych przeprowadzonych w szkole. www.sp1ustka.neostrada.pl s.Helena Budzyńska, s.H.Budzyńska, s.M.Tomaszek, E.Komorowska 
344 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce Ustkaul. Darlowska1859/8144624 spnr1ustka@wp.pl zZzabawy nauka-wychowawcy dzieciom na Boze Narodzenie wychowanie uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoly szkolny przygotowanie spektaklu na szkolną Wigilię kształtowanie poczucia więzi spoleczności szkolnej, podtrzymywanie polskich tradycji narodowych i religijnych. Nauczyciele i wychowawcy pod kierunkiem opiekuna szkolnego kola teatralnego przez miesiąc grudzień przygotowywali spektakl teatralny pod nazwą,,Walka diablów z aniołami o ludzkie dusze".Akcja w sztuce rozgrywa się w piekle, w niebie i na Ziemi.Przebrani w piękne stroje aktorzy- nauczyciele,wktórych uczniowie siedzący na widowni rozpoznawali swoich wychowawcow,wspaniale wcielili się w swoje role, dali pokaz kunsztu aktorskiego.Dialogi pełne dowcipu, ale wymowne w treści wychowawcze-dobro zawsze zwycięża zło -budziły emocje młodych widzów.Po spektaklu wszyscy skladali życzenia i śpiewali polskie kolędy i pastorałki wraz z zaproszonym na tę uroczystość księdzem proboszczem.nastrój był świąteczny i podniosły.Poczuliśmy się jedną szkolną rodziną.  Parafia św. Ojca Pio w Ustce. Wspólpraca zespolow nauczycielskich nad projektem,Nauczyciel przykładem dla ucznia-zmiana ról, poddał się ocenie ,pokazał swoje dodatkowe kompetencje,.Uczniowie przez osobiste przeżycie wzbudzili w sobie uczucia dobra.uświadomili konieczność wspołpracy w zespolach klasowych,przyjażni i serdeczności wobec drugiego człowieka.Zalożone cele wychowawcze i dydaktyczne zostały zrealizowane. www.sp1ustka.neostrada.pl Elżbieta Komorowska nauczyciele szkoly 
345 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce, im. kpt. Leonida Teligi Ustkaul. Darłowska 1859/ 8144 624; spnr1ustka@wp.pl  Białe Święta 2011 – projekt świetlicy terapeutycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustce wychowanie Dzieci ze świetlicy terpauetycznej i ich rodzeństwo – dzieci będące w trudnej sytuac Lokalny 14.11.2011r. – 06.01.2012r. Terapia i opieka nad dziećmi z rodzin alkoholicznych i zagrożonych alkoholizmem, które nie mają właściwych warunków w domu rodzinnym do odpoczynku, nauki oraz którym brak wzorca dla ukształtowania pożądanych postaw moralnych. Brak W świetlicy terapeutycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustce we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Przystań”: w Ustce zostały zorganiozwane uroczystości – Mikołajkowa i Wigilijna 2011 dla dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci, dla których za przyczyną usteckiego i słupskiego środowiska udało się podarować radość w światecznym, podniosłym nastroju – w pełni na to zasługują. Wywodzą się z rodzin ubogich, wielodzietnych. Rodzice ich to często osoby niewydolne wychowawczo, nieporadne życiowo, uzyskujące najniższe dochody. W większości przypadków utrzymują swoje rodziny podejmując prace dorywcze, najniżej płatne z powodu braku odpowiednich kwalifikacji. Są to w znacznej części rodziny niepełne (matki samotnie wychowujące swoje dzieci) z różnych powodów (często alkoholizm ojca). Są też te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji – alkoholizm obojga rodziców - utrzymujące się z zasiłków lub pomocy sąsiadów, szkoły, stowarzyszeń i innych organizacji. Panuje tam niestabilna sytuacja życiowa, przemoc, często prowadzą do pogrążenia się w patologii, integracji z tymi środowiskami nowych, młodych pokoleń, jeśli nie wskaże się im sposobu i możliwości wydobycia się z nich. Dzieci przecież nie mają wpływu na postępowanie swoich rodziców, a dzieciństwo i młodość muszą „jakoś” przeżyć, zaś my staramy się im w tym pomóc. W większości przypadków uczęszczają na co dzień do świetlicy terapeutycznej, gdzie znajdują namiastkę normalnego domu - organizacja czasu wolnego, odrabianie prac domowych, poczęstunek pochodzący z darowizn zwłaszcza, za co jesteśmy wdzięczni sponsorom (pieczywo, napoje, produkty żywnościowe, itp.). Za naszym pośrednictwem do dzieci i ich rodzin dociera też innego rodzaju pomoc – odzież, obuwie, przybory szkolne, przedmioty potrzebne do normalnego funkcjonowania. Utrudnione uzyskanie pomocy instytucjonalnej mają rodziny, które osiągają dochód przekraczający o kilka złotych granicę ubóstwa. Są jakby ukarani za to, iż starają się podejmować pracę, z której jednak trudno utrzymać swoje rodziny. W związku z organizacją wyżej wymienionych uroczystości został opracowany i zrealizowany program pn. „Profilaktyka uzależnień dla dzieci – Wigilia 2011” obejmujący 7- tygodniowy okres. Zrealizowany program dostarczył wiadomości o uzależnieniach i problemach osób uzależnionych. Przygotował dzieci do podejmowania racjonalnej decyzji, pokazał odpowiednie sposoby spędzania czasu wolnego, jak organizować uroczystości świetlicowe, rodzinne; jak można je pięknie przeżywać, by wszystkim dostarczyły radości i szczęścia. Formy i metody realizacji programu były dla dzieci bardzo atrakcyjne. Niektóre z nich odbywały się z całą grupą dzieci, zaś inne – w grupach wiekowych - uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VI. Dzieci zapoznały się z genezą Świąt, zwyczajami z nimi związanymi w Polsce, w Europie i na świecie. Odbywały się konkursy plastyczne – Moje wymarzone Święta, Choinka moich marzeń, Opowieść wigilijna, Kartka do Świętego Mikołaja, zajęcia plastyczno-twórcze – elementy dekoracji świątecznej pomieszczeń świetlicy i przyległych, wykonane według własnych pomysłów, według szablonów, ozdoby choinkowe, świątecznego stołu, elementy charakaterystyczne strojów postaci występujących w Jasełkach. Wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane w przygotowania do Świąt. Przygotowały się do występu w Jasełkach – wcielały się w wystepujące postacie, śpiewały kolędy i pastorałki. Ponadto, program obejmował ćwiczenia redakcyjne – indywidualne pisanie listów do Świętego Mikołaja, pisały też wiersze o choince i zimowym nastroju. Odbywały się też zajęcia z tekstami z książek oraz czasopism, tematycznie związane z okresem świątecznym i zimowym. Bardzo lubianymi przez dzieci były zajęcia muzyczno-ruchowe – improwizacje do znanych kolęd. Bardzo ważnymi elementami tego programu były uroczyste Mikołajki w dniu 6 grudnia 2011 roku. Do tego uroczystego dnia dzieci przygotowały się starannie pod kierunkiem wychowawców. Ze stron internetowych uzyskały informacje o patronie tej uroczystości – Mikołaju, o jej genezie. Zapoznały się z nowymi sposobami pozyskiwania wiedzy, doskonaliły umiejętności korzystania z komputerów w szkolnej pracowni komputerowej (albwiem świetlicowych nie posiadamy). Nauczyły się też piosenek: „Mikołaju to już czas”, „Ding Dong”, które śpiewały indywidulanie i zespołowo. Pisząc listy do Świętego Mikołaja poznawały tę formę komunikacji, ozdabiając je i wykonując w ciekawych formach. Dzieci brały też udział w konkursie plastycznym pn. „Portret Świętego Mikołaja”. Powyższe prace były eksponowane w korytarzu szkolnym. W uroczystym spotkaniu z Mikołajem brało udział 48 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Dzieci radośnie przywitały Mikołaja śpiewając mu piosenki, potem były rozmowy z Mikołajem, podczas których dzieci opwiadały o swoich osiągnięciach. Mikołaj wręczał dzieciom paczki, a następnie nagrody za udział w konkursie plastycznym oraz śpiewaniu piosenek, recytacji wierszy o tematyce związanej z uroczystością. Dzieci otrzymały słodycze, owoce, przybory szkolne. Kulminacją programu była uroczystość Wigilijna. Dzieci świętowały 21 grudnia 2011r. od godz. 17. Spotkanie Wigilijne odbyło się w pięknie udekorowanym pomieszczeniu przy bogato udekorowanych i zastawionych stołach oraz pachnącej żywicą choince, którą zapewnił przyjaciel dzieci – p. Robert Smysło. Były Jasełka, śpiew kolęd, potem Gwiazdor przysłał Aniołki z prezentami. W bieżącym roku Ewangelia Św. Mateusza przeznaczona na Wigilię została dokładnie przedstawiona w Jasełkach, czytana przez dziewczynkę – narratora. Dzieci otrzymały słodycze, owoce, zabawki, a nawet obuwie i odzież. Podczas uroczystej Wigilii spełniły się też świąteczne marzenia dzieci zawarte w listach do Świętego Mikołaja, które mogły się urzeczywistnić dzięki przyjaciołom, jakimi okazali się pracownicy Sądu Rejonowego w Słupsku, zainspirowani przez Panie: Małgorzatę Przygodzką-Cieszyńską oraz Aksenię Szczepańską-Szczepaniak, a także pracownicy przedsiębiorstwa „Plast-Team” i „Curver Poland”. Środki finansowe na realizację zadania - ku ogromnej uciesze dzieci - przekazali: Ewa i Henryk de Lubicz-Szeliscy – Przedsiębiorstwo „Pierre Rene”, Uzdrowisko Ustka, Wodociagi Ustka, Nadleśnictwo Ustka, Bank Spółdzielczy w Ustce, GS Samopomoc Chłopska w Ustce, Janina i Krzysztof Błądkowscy – sklep techniczny, Ośrodek Wczasowy „Jantar” w Ustce, grono przyjaciół z Sądu Rejonowego w Słupsku. Dania na stół wigilijny przekazali: Maria i Marian Trojanowscy – Hotel „TROJA-nowski” w Ustce, Jerzy Malek – Przedsiębiorstwo „Morpol”, PSS Społem w Ustce, Anna i Jacek Pociask, Sieć Sklepów Lewiatan Oddział Gdańsk, Walerian Kasperski – Hotel „Rejs” w Ustce, piekarnia – ciastkarnia „Pod Klonem” w Słupsku, Przedsiębiortswo Rybne „Łosoś” we Włynkówku, Maria i Eugeniusz Brzóska – piekarnia w Ustce. Dary rzeczowe – słodycze, owoce, odzież, obuwie – przekazali: Chrzescijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Ustce, Elżbieta i Jan Nagórny – Herbaciarnia w Ustce, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce, Państwo Kmita, Wanda Sandera, Zofia i Zbigniew Bartuś, Elżbieta Golec, Teresa i Janusz Rosińscy, Barbara Kowalczuk, Halina i Marek Lemańczyk, Łucja i Dariusz Kmita, Alina i Zdzisław Góreccy, Feliks Maziarz, kwiaciarnia „Dalia”. Dzięki życzliwości Pana Burmistrza Miasta Ustka – Jana Olecha, świetlica została doposażona w serwis obiadowy oraz sztućce. Tuż przed naszą Wigilią dzieci osobiście zaprosiły naszych przyjaciół – sponsorów, władze miasta i szkoły, wręczając im zaproszenia oraz wykonane przez siebie ozdobne kartki świąteczne. Dzięki temu dzieci swoją Wigiję mogły spędzać w gronie przyjaciół, władz miasta i szkoły. Czuły się zaszczycone możliwością spędzania tej uroczystości z osobami życzliwymi i serdecznymi, dzięki którym taka uroczystość może się odbyć. Ten szczególny, niezapomniany wieczór dzieci przyjęły, jak światełko radości w ich szarym i smutnym życiu. Został utrwalony na płycie DVD przez p. Grzegorza Gocha, który robi to dla dzieci nieodpłatnie od wielu już lat. Dzięki temu nawet po latach można do tych cudownych dni wracać. Dzieci ogladają swoich rodziców, gdy oni byli w ich wieku. Organizowane przez nas uroczystości Mikołajkowe i Wigilijne stały się już tradycją, gdyż pierwszą Wigilię dla dzieci potrzebujących zorganizowaliśmy w 1991 roku. Dzieci zawsze czekają na nie wiele dni, są spełnieniem ich marzeń, dają wiele radości. Uroczystości te posiadają walory wychowawcze – dają dzieciom wzorce innego sposobu spędzania Świąt, odmiennych od tych spędzanych w domach rodzinnych. Staramy się zorganizować je tak, aby mogły stanowić wzorzec, jak organizować uroczystości rodzinne wtedy, gdy będą dorosłe i samodzielne, a program profilaktyczno-terapeutyczny nauczył dzieci, jak tych Świąt nie zepsuć. Wigijny wieczór oraz spotkanie Mikołajkowe były możliwe dzięki pomocy sponorów – prawdziwych przyjaciół dzieci. Okazana pomoc trafiła do 87 dzieci najbardziej potrzebujących i na pomoc zasługujących. Pozwoliła, by czuły się szczęśliwe, docenione i uwierzyły w siebie i w swoje możliwości.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystań” w Ustce Zrealizowany program ukształtował postawy dzieci sprzyjające życiu bez alkoholu i narkotyków, poprzez bezpośrednie oddziaływanie na postawy dotyczące alkoholu i narkotyków, jak też wpłynął na bardziej ogólne nastawienia znajdujące swoje odbicie w zachowaniach związanych z piciem i zażywaniem narkotyków. Pomogliśmy dzieciom i młodzieży w wyborze wartościowych idei, wyzwolić potrzebę kreowania swojego życia, przekonalismy, że samorealizacja oraz świadome rozwijanie uzdolnień i talentów, a także życie zgodne z własnym „ja” to podstawa harmonijnego , a więc zdrowego funkcjonowania.  www.sp1ustka.neostrada.pl Regina Hoffmann-Szczepańska Regina Hoffmann-Szczepańska 
346 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce, im. kpt. Leonida Teligi Ustkaul. Darłowska 1859/ 8144 624;  spnr1ustka@wp.pl Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym wychowanie Uczniowie szkoły od klasy I do VI Ogólnopolski Od września 2000 Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankiem Spółdzielczym. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności skupia się wokół tego, by uczniowie nauczyli się oszczędzać, nie tylko pieniądze. Za pośrednictwem oszczędzania zbierajęsurowce wtórne (puszki, makulatura, baterie); wykonują prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska (sadzą las, "Sprzątają Świat"); biorą udział w akcjach charytatywnych ogólnopolskich, lokalnych i szkolnych (góra Grosza, WOŚP, Pomóż i Ty, Nadzieja, zbierają nakrętki, maskotki, przybory szkolne); organizują loterie fantowe, żeby pomóc najbardziej potrzebującym koleżankom i kolegom z naszej szkoły; systematycznie gromadzą swoje pieniądze na szkolnych książeczkach oszczędnośćiowych. Każdego roku w grudniu, w naszej szkole organizowana jest akcja "I Ty zostań Świętym Mikołajem", żeby umilić pobyt w szpitalu małym pacjentom z chirurgii dziecięcej w Słupsku. Ponadto prowadzona jest akcja "Burek", podczas której zbierana jest karma, koce itp. aby pomóc zwierzętom ze schroniska w Słupsku. Najbardziej aktywnie działające klasy i indywidualni członkowie SKO na koniec roku są wyróżniani i nagradzani. Nasze działania dotyczą również zdobywania wiedzy, pogłębiania wiadomości na temat bankowości, historii pieniądza, sposobów oszczędzania, sposobów korzystania z banku, środków płatniczych itp. Informacje na wymienione zagadnienia są systematycznie wywieszane w gablocie. Działalność członków SKO to też wykonywanie prac plastycznych na konkursy, skarboneczek, kart okolicznościowych z życzeniami dla pracowników banku i naszej szkoły. Członkowie SKO aktywnie uczestniczą w "życiu banku". Przygotowali program artystyczny z okazji 55 i 60 lecia działalności Banku Spółdzielczego w Ustce. Wszystkie działania są opisywane w kronice SKO, którą można obejrzeć w ustcekim Banku Spółdzielczym. Bank Spółdzielczy - Ustka 2003 - wyróżnienie w Polsce 2004 - I miejsce w Polsce 2005 - VII miejsce w Polsce 2006 - IV miejsce w Polsce 2007 - II miejsce w Polsce 2008 - II miejsce w Polsce 2009 - I miejsce w Polsce 2010 - VII miejsce w Polsce 2011 - III miejsce w Polsce www.sp1ustka.neostrada.pl Irena Znajdek, Mirosława Wróbel - Barczyńska Irena Znajdek, Mirosława Wróbel - Barczyńska 
347 Szkoła Podstawowa Nr 10 Rumia ul. Górnicza 1958-671-31-62 sp10rumia.sekretariat@wp.pl Międzyszkolny Konkurs pt. "Baśnie i legendy kaszubskie w komiksie" dydaktyka uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych międzyszkolny 2 miesiące konkurs ma na celu popularyzację legend i baśni kaszubskich, kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem, wszechstronny rozwój dziecka oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów       
348 Szkoła Podstawowa Nr 10 Rumia ul. Górnicza 1958-671-31-62 sp10rumia.sekretariat@wp.pl Międzyszkolny Konkurs pt. "Baśnie i legendy kaszubskie w komiksie" dydaktyka uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych międzyszkolny 2 miesiące konkurs ma na celu popularyzację legend i baśni kaszubskich, kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem, wszechstronny rozwój dziecka oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i trwa nieprzerwanie od 2006 roku. Od trzech lat do współpracy zostali zaproszeni uczniowie i nauczyciele redzkich szkół podstawowych. Każdego roku organizatorzy wybierają 5 baśni i legend kaszubskich. Zadanie uczniów polega na zapoznaniu się z utworami oraz stworzeniu komiksowej wersji wybranego tekstu. Podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu gościom i społeczności szkolnej oraz rodzicom zostaje zaprezentowana inscenizacja jednej z legend omawianych w danym roku szkolnym.  Urząd Miasta Rumi, biblioteka szkolna Uczniowie poznają baśniowe i legendarne utwory opowiadające o naszej małej ojczyźnie, wykazują większe zainteresowanie regionem, przedsięwzięcie aktywizuje uczniów, umożliwia im wszechstronny rozwój poprzez połączenie talentów literackich, plastycznych oraz aktorskich, umożliwia uczestnikom zaprezentowanie swej twórczości na forum. Ponadto następuje integracja między uczniami i nauczycielami oraz wymiana doświadczeń. sp10rumia.co Sylwia Popczyk, Bogna Fręśko Sylwia Popczyk, Bogna Fręśko 
349 Szkoła Podstawowa nr 10 Rumiaul.Górnicza 1958-671-31-62 sp10rumia.sekretariat@wp.pl  "Niech żyje wolność, czyli obchody 25-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce" dydaktyka uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej , rodzice szkolny maj-czerwiec 2014 Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą życia codziennego w czasach PRL-u oraz zapoznanie z najważniejszymi przemianami jakie zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat. Budzenie poczucia dumy z dokonań Polaków- przeprowadzenia zmiany ustroju w pokojowy sposób. Integrowanie uczniów i nauczycieli poprzez wspólną zabawę. Uczniowie klas 4-6 otrzymali zadanie poszukania w albumach rodzinnych zdjęć z czasów PRL-u oraz podpisania ich. Mogli przeprowadzić wywiady ze swoimi rodzicami i dziadkami dotyczące warunków życia dawniej i dziś. Poszukiwali także wiadomości o przemianach społecznych sprzed 25 lat tj. okrągłym stole, wyborach z 4 czerwca 1989 roku oraz zmianach, jakie stały się udziałem Polaków. Prace uczniów zostały zaprezentowane na dolnym holu szkoły w formie plakatów i cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i rodziców. Podczas godzin wychowawczych poznawali piosenki z czasów młodości swoich rodziców oraz najważniejsze osoby, których działalność przyczyniła się do przemian ustrojowych w Polsce. Podsumowaniem działań było przeprowadzenie obchodów Dnia Dziecka pod hasłem „Niech żyje wolność”, które odbyły się na sali gimnastycznej. W ramach akcji klasy rywalizowały w 10 konkurencjach, do których należały m.in.: „Kuchnia czasów PRL-u” –uczniowie rozwiązywali krzyżówki dotyczące produktów sprzedawanych na kartki oraz musieli ubić białko trzepaczką ręczną; „Niech żyje 200% normy”- uczestnicy zabawy budowali dom zna czas, wykorzystując do tego celu kolorowe materace o różnych kształtach; „Serce to najpiękniejsze słowo świata”- z puzzli układali serce oraz musieli się wykazać wiedzą o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zadanie z matematyki polegało na przeliczaniu pieniędzy sprzed denominacji na dzisiejszą walutę. Entuzjaści seriali musieli zagrać wymyśloną na poczekaniu scenkę z ulubionej telenoweli. Otrzymali także zadanie podpisania zdjęć polityków i nauczycieli (z czasów młodości), na podstawie fragmentów melodii rozpoznawali tytuły przebojów. Wykazali się również wiedzą o Unii Europejskiej i znajomością mapy Europy. Komisja (nazywana Radą Zakładową) wyróżniła nie tylko klasy biorące udział w zabawie, ale również uczniów, którzy swoim strojem przypominali postacie sprzed lat.   Nie współpracowałyśmy z żadnymi instytucjami. Dla uczniów: wyposażenie w wiedzę dotyczącą historii najnowszej Polski, kształcenie umiejętności myślenia historycznego, rozwijanie postaw patriotycznych, kształtowanie postaw prospołecznych, umiejętności współdziałania w grupie, prezentowania efektów swojej pracy na forum, przygotowanie do wystąpień publicznych, nauka poprze zabawę, integracja zespołów klasowych. Dla nauczycieli: możliwość przekazywania własnych doświadczeń kolejnemu pokoleniu Polaków, integracja nauczycieli wokół wspólnego działania.  sp10.rumia.co Sylwia Popczyk, Bogna Fręśko Sylwia Popczyk, Bogna Fręśko 
350 Szkoła Podstawowa nr 10 Rumiaul. Górnicza 19(58) 671 31 62 sp10rumia.sekretariat@wp.pl Zajęcia artystyczne dla uczniów klas 0 - III uczeń zdolny uczniowie klas 0 - III zasięg szkolny rok szkolny Kształtowanie aktywnej postawy twórczej, zainteresowań i zamiłowań muzycznych       
351 Szkoła Podstawowa nr 10 Rumiaul. Górnicza 19(58) 671 31 62 sp10rumia.sekretariat@wp.pl Zajęcia artystyczne dla uczniów klas 0 - III uczeń zdolny uczniowie klas 0 - III zasięg szkolny rok szkolny Kształtowanie aktywnej postawy twórczej, zainteresowań i zamiłowań muzycznych. Rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywności uczniów. Umożliwienie swobodnej, samodzielnej twórczości uczniów. Umozliwienie uczniom przezycia różnych doświadczeń muzycznych. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 0 - III, realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo (jeśli zajdzie taka potrzeba np. przed konkursem, występem liczba ta się zwiększa). Na zajęciach uczymy się piosenek, poznajemy instrumenty muzyczne, różną muzykę (od rozrywkowej po klasyczną), różnorodne techniki plastyczne. Na początku roku szkolnego poznaję zainteresowania i uzdolnienia uczniów, ich oczekiwania, możliwości. Zdarza się tak, że uczeń uzdolniony muzycznie, jest też uzdolniony plastycznie - wtedy staram się to łączyć. Jeśli tak nie jest - organizuję tak zajęcia aby każde dziecko mogło rozwijać swoją wrażliwość. Uczniowie oprócz zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, zdobywają nowe przyjaźnie i przede wszystkim dobrze się czują, bawią. Tylko wtedy zajęci te są efektywne. Swoje umiejętności często prezentują na uroczystościach, imprezach szkolnych czy konkursach - tu zdobywając niejednokrotnie czołowe lokaty.  Rozwój osobowości osobistej i scenicznej u dziecka - staje się bardziej świadome siebie, swoich umiejętności, jest wrażliwe, kreatywne, odważne. Dobrze współpracuje w grupie - jego współpraca jest efektywna, zdobywa przyjaźnie, wymienia się swoimi pomysłami, doświadczeniami, zdobywając jednocześnie nowe. Zdobywa czołowe lokaty w ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych konkursach.   Sylwia Selka Sylwia Selka 
352 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 GDAŃSK80-180 GDAŃSK ul. Człuchowska 6587850100/587850102 sp12gdansk@wp.pl Współpraca z uczelniami wyższymi instytucjami uczeń zdolny uczniowie klas III-VI lokalny od 01.09.2010r.  Rozwijanie uzdolnień i talentów uczniów Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi uczestnicząc w wykładach oraz prezentując własne wykłady uczniów na różnorodne tematy. Włączamy rodziców do pomocy uczniom w przygotowaniu wykładów i prezentacji na uczelniach . Organizujemy Dni Talentów Uczniowskich , zapraszając ościenne szkoły. Zapraszamy rodziców-pracowników uczelni do poprowadzenia warsztatów dla uczniów , organizujemy pokazy , warsztaty dla uczniów przy współpracy z instytucjami, fundacjami , studentami. Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy z uczniem zdolnym np. proponują uczniom asystowanie w prowadzeniu lekcji na wybrane tematy przez uczniów.  Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Medyczny, Szkoła Wyższa Psychologii Spolecznej .  Osiągnięcia uczniów w konkursach na różnych szczeblach,umiejętność prezentacji multimedialnych,współpracy w grupie, wyszukiwania i prezentowania informacji. www.sp12.gda.pl Marzena Oszejko, Beata Walaszek  nauczyciele przedmiotowcy, rodzice 
353 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 GDAŃSK80-180 GDAŃSK ul. Człuchowska 6 587850100/ 587850102 sp12gdansk@wp.pl Udział uczniów w Międzynarodowym Turnieju FLL uczeń zdolny uczniowie klas IV-VI międzynarodowy od 01.09.2009r.  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień robotyką , informatyką, programowaniem, doskonalenie języka angielskiego i umiejętności pracy zespołowej Zajęcia pozalekcyjne z robotykiz wykorzystaniem klocków LEGO, projektowanie robota, Projekt badawczy w języku angielskim, Robot-Game, Praca zespołowa.Współpraca z Fundacją Fabryka Talentów, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z robotyki z zaangażowaniem rodziców i trenera -wolontariusza studenta PG. Udział drużyny w Turnieju na etapie regionalnym , prezentacja Projektu badawczego podczas europejskiego półfinału zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 12  Fundacja Fabryka Talentów, Politechnika Gdańska, Wydział EdukacjiUM I miejsce w kategorii Robot-Game w etapie regionalnym Turnieju FLL Prezentacja Projektu Badawczego w języku angielskim w półfinale europejskim. www.sp12.gda.pl Iwona Furmańczuk Iwona Furmańczuk, Beata Walaszek  
354 Szkoła Podstawowa nr 12 Gdańsk 80-180 Gdańsk , ul. Człuchowska 6587850100/ fax 587850102 sp12gdansk@wp.pl Dziecięcy Teatr Lalek - profilaktyka i wychowanie poprzez sztukę. sześciolatek w edukacji uczniowie klas 0-IV lokalny od 01.09.2008r.  Budowanie poczucia własnej wartości, więzi, rozwijanie poczucia odpowiedzialności , umiejetności dostrzegania swoich zdolności i talentów W wybudowanym w szkole teatrze lalek przy zaangażowaniu opiekuna i rodziców odbywają się spektakle teatralne z udziałem uczniów dla społeczności lokalnej i zaproszonych gości. Uczniowie uczestniczą w warsztatach lalkowych w Autorskiej Pracowni Pacynek .Uczniowie uczą się animacji lalką, improwizacji, wystąpień publicznych.  Autorska Pracownia Pacynek , Teatr Miniatura , GCPU. Przedstawienia teatralne wystawiane dla społeczności lokalnej , udział w przeglądach teatralnych. Zespół Tetralny otrzymuje wyróżnienia za występy . www.sp12.gda.pl Katarzyna Pawłowicz Katarzyna Pawłowicz, Dominika Bankiewicz, Nina Pawlicka Śledż, Aleksandra Krupińska  
355 Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku Gdańsk80-180 Gdańsk , ul. Człuchowska 6587850100/ fax 587850102 sp12gdansk@wp.pl Promowanie zdrowego stylu życia- realizacja projektów, programów, pomysłów szkolnych  dydaktyka uczniowie klas 0-VI, rodzice, nauczyciele lokalny od 01.09.2008r.  edukacja prozdrowotna uczniów, rodziców , nauczycieli Szkoła realizuje liczne projekty edukacyjne, programy i podejmuje działania własne w zakresie promowania zdrowego stylu życia wśród uczniów, rodziców i pracowników. 1.Program "Szkoła promująca zdrowie"- przystąpienie do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 2. Program edukacyjny- "Trzymaj formę", "Nie pal przy mnie- proszę", "Grypa- zagrożenie pandemią" 3.Program "6-10-14 dla zdrowia" 4.Ogólnopolski Program - " Szklanka mleka" 5.Ogólnopolski Program - "Owoce w szkole" 6.Program -"5 porcji warzyw i owoców " 7.Szkolenia dla nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, udzielania pomocy dzieciom chorym na cukrzycę , epilepsję 8.Organizowanie w szkole dni sportowych , festynów dla uczniów i rodziców 9.Kolorowe dni w szkole - promowanie zdrowej żywności, degustacja sałatek przygotowanych przez kucharza z firmy cateringowej 10. Organizowanie licznych konkursów, wystaw i gazetek ściennych w zakresie promocji zdrowia 11.Organizowanie spotkań dla uczniów z pedagogiem , psychologiem , kuratorem sądowym nt. agresji, przemocy, dojrzewania, zagrożeń w internecie. 12.Rozwijanie aktywności fizycznej poprzez udział w rajdach pieszych, biegach , zawodach sportowych , organizowanie wyjazdów do Zielonych szkół  SANEPiD, GOKF, Urząd Miejski , PTTK, GCPU,KO , Policja , Straż Miejska , Sąd Rodzinny Budzenie świadomości aktywnego spędzania wolnego czasu, zdrowego odżywiania się oraz dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo .  www.sp12.gda.pl Iwona Furmańczuk M. Fenska-Rompa, B.Rut, B.Świerszcz, A.Patalan, W.Jóżwik, K.Grzonka 
356 Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie Kwidzynul. Staszica 16, 82-500 Kwidzyn55 279 33 68 sp2kwidzyn@wp.pl Sześciolatek w "Dwójce" sześciolatek w edukacji Uczniowie, rodzice, nauczyciele szkolny 1 rok Stworzenie w szkole warunków przyjaznych edukacji sześciolatków W roku poprzedzającym przyjęcie pierwszych sześciolatków zaplanowaliśmy szereg działań znacznie poprawiających warunki edukacyjne dla najmłodszych klas. Postanowiliśmy w osobnym budynku dla klas I-III całą drugą kondygnację przeznaczyć na przestrzeń edukacyjną tylko dla klas I. Po zmianach organizacyjnych i wydzieleniu kondygnacji zapewniliśmy każdej I klasie możliwość korzystania z dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeń: sali edukacyjnej oraz rekreacyjnej sali zabaw. Wyposażyliśmy wszystkie klasy I-III w indywidualne szafki umożliwiające zostawianie podręczników i przyborów w szkole. Na tej samej kondygnacji znalazła się odpowiednio dostosowana sala komputerowa, a piętro wyżej świetlica. Ponadto wyposażyliśmy wszystkie klasy w komputery z dostępem do internetu, projektory, wizualizery oraz odpowiednie pomoce naukowe. Było to możliwe dzięki współpracy z Organem Prowadzącym i Radą Rodziców. Przystąpiliśmy też do programu rządowego "Radosna Szkoła", a cały Zespół do Spraw Edukacji Wczesnoszkolnej wziął udział w odpowiednich szkoleniach. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego zaprosiliśmy rodziców sześciolatków, władze oświatowe i władze miasta na spotkanie, na którym przedstawiliśmy efekty naszych działań przygotowujących szkołę do przyjęcia sześciolatków i realizacji nowej podstawy programowej. Goście obejrzeli przygotowane do nauki i zabawy pomieszczenia, zapoznali się z wybranym przez nauczycieli zestawem podręczników oraz obejrzeli prezentację przykładowego rozwiązania organizacji zajęć dla klas I. Dzięki tym działaniom i rekomendacji Pomorskiego Kuratora zostaliśmy wpisani na ogólnopolską listę "Dobrych Praktyk". W tym samym roku wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie "Otwarci na zmiany". Był to konkurs dobrych praktyk w obszarze nowej podstawy programowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Jako jedyna placówka z województwa pomorskiego znaleźliśmy się wśród 19 nagrodzonych i wyróżnionych z całego kraju. Urząd Miejski w Kwidzynie, kwidzyńskie przedszkola Efekty naszych działań to bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Znajduje to odzwierciedlenie w corocznie prowadzonych ankietach i badaniach ewaluacyjnych, a także wielu bezpośrednich opiniach rodziców. To również bardzo dobrze przygotowana baza edukacyjna podobająca się uczniom, rodzicom i gościom szkoły. Nauczyciele mają do dyspozycji bezpieczne, przyjazne dla uczniów i nowoczesne warunki umożliwiające harmonijny rozwój dziecka w szkole. Dobre opinie o naszej szkole i naszych działaniach spowodowały wzrost zainteresowania zapisem dzieci właśnie do nas. Szkoła była wyróżniana i nagradzana.  www.sp2.kwidzyn.pl Jerzy Pawluczuk Dyrekcja Szkoły i Zespół do Spraw Edukacji Wczesnoszkolnej 
357 Szkoła Podstawowa nr 20 Gdańskul. Wczasy 3(058) 343 58 00 e-mail: szkola20@interia.pl ZAJĘCIA SPORTOWE - KOSZYKOWKA zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe 12 - 13 LAT chłopcy Wojewódzki 01.09.2010 - 30 .05.2011 Przygotowanie młodzieży do aktywnego trybu życia poprzez koszykówkę Na zajęcia pozalekcyjnych uczyłem chłopców elementów techniki indywidualnej i zespołowej gry w koszykówkę. Z niewielkiej grupy ( dwie szóste klasy w szkole)wyselekcjonowałem drużynę , która reprezentowała naszą szkołę w rozgrywkach o Mistrzostwo Gdańska w mini koszykówce chłopców. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5 h.  K.S.MEDUZA GDANSK GOKF GDANSK ENERGA OLIMPIJSKA Drużyna zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Gdańska oraz V miejsce w Mistrzostwach Woj.Pomorskiego w mini - koszykówce http://www.sp20.gda.pl/ Jarosław Królikowski - nauczyciel Wychowania fizycznego Jarosław Królikowski 
358 Szkoła Podstawowa nr 20 im 2MPS Gdyniaul. Starodworcowa 36586293930 ssp20wiedzaizdrowie-gdynia@wp.pl Piątkowy apetyt na warzywa i owoce sześciolatek w edukacji dzieci oddziałów przedszkolnych szkolny rok szkolny -Kształcenie umiejętności współpracy i dbania o innych w zakresie zdrowego odżywiania - wdrażanie do zdrowych nawyków w odżywianiu - kształcenie świadomości potrzeby dobrego Dzieci oddziałów przedszkolnych w każdy piątek przynoszą do szkoły ustalony wcześniej owoc/warzywo. W tym dniu zakładają stroje w kolorze wybranego owocu/warzywa, często wzbogacają ubiór elementem charakterystycznym dla danego owocu/warzywa, przynoszą także inne elementy związane ze swoim wyborem (n. rysunki, opaski).Odgadywanie o jaki owoc/warzywo chodzi sprawia dzieciom wiele radości. Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat wartości odżywczych i korzyści płynących ze spożywania danego owocu/warzywa. Dużą wartością jest również wykorzystywanie tematycznie związanych wierszy i uczenie się na pamięć krótkich fragmentów. Dzieci chętnie przynoszą i spożywają owoce/warzywa. Oczekują często od rodziców, że ci będą uwzględniali je w codziennym żywieniu. Dzieci zdobywają też wiedzę na temat zdrowego odżywiania i wartości odżywczych owoców i warzyw oraz ich pozytywnego wpływu na nasze zdrowie.  Anna Majcher Anna Majcher, Marta Ziniak, Joanna Wyderka 
359 Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2MPS GdyniaStarodowrcowa 36586293930 ssp20wiedzaizdrowie-gdynia@wp.pl Rodzice i dzieci razem sześciolatek w edukacji dzieci w oddziałach przedszkolnych, rodzice szkolny rok szkolny włączanie rodziców do aktywnego i świadomego uczestnictwa w edukacji dzieci i życiu grupy Nauczyciel na spotkaniach z rodzicami ustala propozycje tematów, w realizacji których określony czasowo fragment pozostawia do "rodzinnej dyspozycji". To oni sami dobierają formę, treść i metody "swojej prezentacji". Rodzice aktywnie uczestniczą w zajęciach - opowiadają dzieciom, np. o wykonywanych zawodach, czytają książki, przybliżają naukę poprzez dziecięce eksperymentowanie. To dla dziecka prawdziwe święto - on sam i jego rodzice (zdarzają się i dziadkowie)są bohaterami dnia. Dla rodziców to możliwość zobaczenia swojego dziecka w innej roli niż w domu, a także zapoznania się z całą grupą. To Bardzo efektywna wychowawczo i edukacyjnie metoda pracy z dziećmi, która długo pozostaje w ich pamięci, do której się wraca i niecierpliwie oczekuje się na następne rodzinne warsztaty. Tematyczne przykłady takich wspólnych zajęć: " Świąteczna bombka", "Mój tata lekarz", "Zgadnijcie, kim jest moja mama?", "Ekologia w praktyce". -Integracja społeczności klasowej -Aktywny udział rodziców w życiu klas -Pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania -Wzmacnianie poczucia własnej wartości -Pogłębianie więzi rodzinnej Majcher Anna Majcher Anna, Ziniak Marta, Wyderka Joanna 
360 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. kmdra ppor. J. Grudzińskiego Gdańskul.Wczasy 3583435800 szkola20@interia.pl Wojewódzki Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla dzieci z dysleksją Rozwojową "Czytam-Rozumiem-Wiem pomoc psychologiczno- pedagogiczna Uczniowie klas 4- 6 szkoły podstawowej województwo pomorskie 0d 2011 r. rozwijanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, wdrażanie uczniów z dysleksją do aktywnego uczestnictwa w konkursach Konkurs po raz pierwszy odbył się 13.04.2011 r. Zaproszeni zostali uczniowie klas 4- 6 ze stwierdzoną dysleksją rozwojową. Uczniowie rozwiązywali test, który został przygotowany specjalnie na tę okazję. Test na czytanie ze zrozumieniem był sprawdzany przez komisję w skład której weszli nauczyciele poloniści oraz terapeuci.Uczestnicy konkursu byli wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych.Konkurs uświetniło przedstawienie "Pani Interpunkcja" przygotowane przez uczniów uczęszczających na terapię pedagogiczną. Szkoły podstawowe województwa pomorskiego, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. Uczniowie z dysfunkcjami mają możliwość rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem, osiągania sukcesu edukacyjnego, dowartościowania się, sprawdzenia swoich możliwości w konkursie, ćwiczenia pamięci, dykcji, pokonywania nie śmiałości, tremy, wzbudzania pozytywnych emocji. http://www.sp20.gda.pl p.Maria Brandt- Konopka p. Maria Brandt- Konopka, p. Izabela Płowens, p. Jolanta Bednarczyk 
361 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego Gdańsk80-509 Gdańsk ul. Wczasy 358 343 58 00 szkola20@interia.pl Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas trzecich dydaktyka uczniowie klas trzecich szkół podstawowych  województwo pomorskie od roku szkolnego 2007/2008 rozwijanie umiejętności pięknego czytania, promocja literatury dziecięcej,  Konkurs odbywa się nieprzerwanie od roku szkolnego 2007/2008. Zapraszani są uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych całego województwa. Wcześniej w każdej placówce odbywają się eliminacje szkolne, które wyłaniają dwóch finalistów reprezentujących placówkę w dalszym etapie.Wojewódzki konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Szkoły podstawowe województwa pomorskiego, Filia Nr 16 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 20. Zrealizowano już trzy edycje konkursu, a czwarta jest w toku realizacji. Uczniowie mieli okazję rozwijać swoje umiejętności głośnego czytania z zachowaniem poprawności językowej czytanego tekstu, właściwej intonacji, interpunkcji, wymowy, tempa czytania. www.sp20.gda.pl Mirosława Jóźwiak M. Jóźwiak, G. Umińska, A. Gałka, M. Brandt - Konopka, G. Grzybowska 
362 Szkoła Podstawowa nr 26 im.Żołnierzy Armii Krajowej Gdyniaul.Tatrzańska 40586206664 fax586615250 ssp26gdynia@wp.pl Ethos Armii Krajowej wychowanie uczniowie ,rodzice ,nauczyciele ,żolnierze Armii Krajowej , mieszkańcy dzielnicy Dzialki  lokalny 0d 1993 i w kolejnych latach Celem podjętego działania jest kształtowanie postawy patriotycznej uczniów i ich rodzin oraz tożsamości narodowej Szkoła od 7 lat organizuje konkurs poezji i piosenki patriotycznej/od 2 lat ma rangę konkursu miejskiego/. Uczniowie szkół podstawowych z Gdyni Sopotu ,małego Trójmiasta uczą się śpiewać pieśni patriotyczne , zapoznają się ze stosowną literaturą.Żołnierze aktywnie uczestniczą w tym przedsięwzięciu jako widzowie ,członkowie jury i fundatorzy nagród. Patroni szkoły są zapraszani na wszystkie szkolne uroczystości i bardzo chętnie dzielą się swoją wiedza o czasach II wojny światowej również na godzinach wychowawczych i historii.Od 2 lat w szkole działa koło AK - częstymi gośćmi są żołnierze jak i zainteresowani mieszkańcy dzielnicy. Uczniowie klasy pierwszeJ są pasowani na uczniów 27 września / święta państwa podziemnego / przy pomniku AK przy udziale żołnierzy AK,władz miasta i kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej - aktu pasowania dokonuje prezes koła Gdynia Światowego Związku Żołnierzy AK  Prezydent miasta Gdynia - Wojciech Szczurek Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - koło Gdynia Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdyni Marynarka Wojenna - szef szkolenia  Uczniowie znają fakty związane z Armią Krajową Świadomie uczestniczą w uroczystościach i świętach narodowych Uczniowie znają pieśni i piosenki patriotyczne Szkoła stała się miejscem, w którym żywa jest pamięć o żołnierzach AK Żołnierze AK przekazali pamiątki , dokumenty i wspomnienia związane z II wojną światową  ssp26gdynia@wp.pl Ewa Miedzińska Rada Pedagogiczna SP nr 26 
363 Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku Słupskul. Stefana Banacha 5598431-910 fax 598431-910 sp3slupsk@wp.pl Sześciolatek w szkole – strzałem w dziesiątkę sześciolatek w edukacji Adresaci – dzieci sześcioletnie i ich rodzice Uczestnicy – uczniowie klas I-II Szkolny i lokalny wrzesień 2011 – czerwiec 2014 a) Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju i nauki dla dzieci 6-letnich w szkole. b) Podjęcie różnorodnych działań ułatwiających adaptację oraz wspierających dziecko 6-letnie i jego rodzinę w nowej sytuacji. c) Zachęcenie rodziców dzieci sześcioletnich do podjęcia decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu przez dzieci edukacyjnej wyprawy po wiedzę. d) Promocja działań prorządowych związanych z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego oraz z reformą dobrych praktyk. Atuty lokalowe naszej placówki do pracy z najmłodszymi uczniami:  oddzielny budynek dydaktyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-II, w którym znajduje się świetlica, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny oraz biblioteka dla uczniów klas młodszych – gwarantujący większe bezpieczeństwo;  przestronne i duże sale lekcyjne, co pozwoliło na wydzielenie w każdej z nich części edukacyjnej i odpowiednio wyposażonej części rekreacyjnej;  przyjazna dzieciom kolorystyka sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych;  wydzielony na holu kącik do zabaw, gdzie pod opieką nauczycieli uczniowie spędzają przerwy;  atrakcyjny plac zabaw dla najmłodszych usytuowany na boisku szkolnym;  oddzielna dla uczniów klas I-III sala gimnastyczna oraz pracownia informatyczna z 25 stanowiskami komputerowymi wraz z dostępem do Internetu. Działania podjęte w roku szkolnym 2011/2012 1. Powołanie zespołu (dyrekcja szkoły, 2 przedstawicieli Rady Rodziców oraz 3 nauczycieli z klas I-III), który opracował projekt pn. „Mam 6 lat i jestem wesoły, bo od września poszedłem do szkoły”. Działania zawarte w projekcie ukierunkowane zostały, nie tylko na ucznia sześcioletniego, ale także na jego rodziców oraz na współpracę ze środowiskiem przedszkolnym. 2. Zrealizowano liczne przedsięwzięcia minimalizujące kontrast między przedszkolem i szkołą  doposażono świetlicę szkolną w różnorodne gry edukacyjne oraz zabawki, a bibliotekę zaopatrzono w atrakcyjne dla tego wieku pozycje książkowe;  salę lekcyjną dla sześciolatków wyposażono w dodatkowe pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, gry i zabawki edukacyjne oraz kąciki tematyczne;  w budynku klas I-III stworzono Galerię Akademii Dziecięcych Umiejętności, gdzie eksponowane są między innymi prace uzdolnionych sześciolatków;  opracowano bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych z myślą o najmłodszych uczniach – specjalnie dla nich uruchomiono niektóre zajęcia (Klub Młodego Odkrywcy, Gry i zabawy logiczne dla sześciolatków, Łamigłówki Mądrej Główki);  na bieżąco eksponowane są przez nauczycieli osiągnięcia dzieci sześcioletnich na tablicy „Sześciolatek też potrafi”;  wydłużono pracę świetlicy szkolnej; 3. Uruchomiono „Punkt informacyjny dla nowicjuszy”. 4. Powołano pilotażowo Akademię Świadomego Rodzica. W ramach tego przedsięwzięcia raz na dwa, trzy miesiące organizowano wykłady oraz warsztaty z udziałem specjalistów z danej dziedziny. 5. Zorganizowano spotkania dla rodziców uczniów klas I. Tematem pierwszego było „Jak pomóc dziecku na starcie szkoły?”, natomiast drugiego „Jak być skutecznym rodzicem?”. 6. Zorganizowano zajęcia pokazowe w klasie Id (sześciolatków). Nowością był fakt, że obserwowane one były nie tylko przez rodziców tych dzieci, ale także przez nauczycielki przedszkoli i zainteresowanych rodziców mających dzieci w wieku przedszkolnym. 7. Dyrekcja szkoły uczestniczyła w spotkaniach w okolicznych przedszkolach (Przedszkolu Miejskim nr 3, Przedszkolu Miejskim nr 10, Przedszkolu Miejskim nr 23, Przedszkolu Miejskim nr 24). W trakcie tych spotkań prezentowano rodzicom obecnych sześciolatków atuty, doświadczenia i osiągnięcia naszej placówki w pracy z uczniem sześcioletnim. 8. Zorganizowano akcję „Szeroko otwarte drzwi dla sześciolatków”. Przybyłe dzieci oraz ich rodzice mieli możliwość:  zwiedzić obiekt szkolny;  uczestniczyć wraz z uczniami z klas I-III w warsztatach matematycznych, przyrodniczych, teatralnych, plastycznych, tanecznych, informatycznych oraz muzycznych.  podziwiać prace uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach, które wyeksponowane zostały w Galerii Akademii Dziecięcych Umiejętności oraz zapoznać się z sukcesami naszych najmłodszych uczniów. Ponadto dla sześciolatków zorganizowano „pierwsze zajęcia lekcyjne” z ich przyszłą panią. W tym czasie ich rodzice mogli zasięgnąć fachowych porad u pedagoga i nauczycieli uczących w szkole. Mieli też możliwość poznać opinię rodziców, którzy rok wcześniej podjęli decyzję o posłaniu swojego sześciolatka do szkoły. Działania podjęte w roku szkolnym 2012/2013 1. Uczestnictwo przedstawicieli lokalnej prasy w pierwszym tygodniu nauki w klasie Ic (sześciolatków) – cykl artykułów w pierwszym tygodniu września ukazał się w „Głosie Pomorza” 2. Podczas wizyty w naszym mieście podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Przemysława Krzyżanowskiego, która poświęcona była promowaniu obniżenia wieku obowiązku szkolnego: a) przeprowadzono cykl zajęć pn. „Na podbój Europy” z dziećmi, które jako sześciolatki rozpoczęły naukę w szkole. W klasie Ic zajęcia artystyczne, a w klasie IId zajęcia edukacyjno – muzyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, b) zorganizowano spotkanie dla osób zainteresowanych reformą w oświacie Działania zaplanowane w roku szkolnym 2013/2014 1. W ramach współpracy ze środowiskiem przedszkolnym zorganizowanie na terenie naszej szkoły Zimowych Igrzysk Osiedlowych dla Sześciolatków oraz imprezy pn. „Tydzień z teatrem”, 2. Przeprowadzenie badań sondażowych podsumowujących projekt. 3. Zorganizowanie imprezy dla dzieci, które jako 6-latki rozpoczęły naukę w szkole pn. „Gdy mieliśmy po sześć lat posłaliście nas do szkoły. Odkrył się przed nami świat piękny i wesoły” 4. Debata z udziałem rodziców dzieci, które w wieku sześciu lat rozpoczęły naukę w klasie I  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku, Przedszkole Miejskie nr 10 w Słupsku, Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku, Przedszkole Miejskie nr 24 w Słupsku, przedstawiciele lokalnej prasy „Głosu Pomorza” a) Promocja na szeroką skalę działań prorządowych związanych z obniżeniem wieku szkolnego. b) Duża liczba dzieci, które jako sześciolatki rozpoczęły naukę w szkole - rok szkolny 2011/2012 – 37 uczniów - rok szkolny 2011/2012 – 31 uczniów - rok szkolny 2013/2014 - 14uczniów c) Jedne z najwyższych w szkole wyniki uzyskane przez uczniów, które jako sześciolatki rozpoczęły naukę w szkole w trakcie corocznie przeprowadzanych wewnętrznych i zewnętrznych badań osiągnięć edukacyjnych (w roku szkolnym 2012/2013 zarówno klasa I, jak i II w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej uplasowały się na 2 pozycji w szkole) oraz duża liczba uczniów otrzymujących promocję z wyróżnieniem d) Liczne osiągnięcia dzieci, które jako sześciolatki rozpoczęły naukę w szkole w różnorodnych konkursach organizowanych na szczeblu międzynarodowym. ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim. e) Integracja dzieci sześcioletnich ze społecznością szkolną. f) Zaangażowanie rodziców w życie szkoły (współorganizacja festynów, uroczystości i imprez okolicznościowych) oraz w działania związane z obniżeniem wieku szkolnego. g) Placówka w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”, w tym samym roku Radzie Rodziców przyznano wyróżnienie specjalne na etapie wojewódzkim w I edycji konkursu ogłoszonego przez MEN „Mam 6 lat”, natomiast w roku szkolnym 2012/2013 w II edycji konkursu klasa Ic również na etapie wojewódzkim za pracę zbiorową (książeczka oraz prezentacja multimedialna pn. „Sześciolatki już w szkole – strzałem w dziesiątkę”) uzyskała także specjalne wyróżnienie.  http://www.kuratorium.gda.pl/dobre_praktyki/ Katarzyna Grabowska Dorota Marcinkowska, Katarzyna Grabowska 
364 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka Słupsk76-200 Słupsk, ul. Stefana Banacha 5598431-910 sp3slupsk@wp.pl Klub Młodych Talentów "Mały Maestro" uczeń zdolny uczniowie klas I - VI szkolny i lokalny od 2002 roku - nadal (działanie długofalowe) Celem inicjatywy jest rozwijanie zdolności, pasji i umiejętności uczniów, otaczanie zindywidualizowaną opieką dydaktyczno – wychowawczą uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia w różnych dziedzinach działalności, propagowanie efektywnego wykorzystania wolnego czasu po zakończeniu zajęć lekcyjnych, kształtowanie ucznia kreatywnego o szerokich horyzontach umysłowych, promowanie uczniów zdolnych w szkole i poza nią, nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów uzdolnionych w celu wspierania ich rozwoju Praca z uczniem zdolnym koncentruje się w 12 sekcjach tematycznych: polonistycznej (która w klasach I – III została podzielona na podsekcję - literacką, recytatorską), matematycznej, przyrodniczej, historycznej, informatycznej, języka angielskiego, religijnej, plastycznej, muzycznej, sportowej. Opiekunem każdej sekcji jest koordynator, do zadań którego należy zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego i wyłonienie spośród dzieci tych, które wykazują specyficzne uzdolnienia w wybranej dziedzinie. Kolejnym krokiem jest stworzenie indywidualnego programu dydaktyczno-wychowawczego dla poszczególnych uczniów, czyli planu pracy z uczniem zdolnym, wspierającego jego rozwój. Do zadań koordynatora należy też organizowanie warsztatów, konkursów, koncertów, wystaw twórczości dzieci i zbieranie informacji o ich postępach i osiągnięciach. Zadania te wymagają współpracy wszystkich nauczycieli oraz rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w przygotowaniach zajęć warsztatowych, niekiedy sponsorują zakup niezbędnych materiałów, organizują spotkania, wycieczki, a czasem sami występują w roli prowadzącego warsztaty tematyczne. Podsumowaniem całorocznej działalności programu jest nagrodzenie wybitnych uczniów. W tym celu koordynator każdej sekcji typuje, a następnie nominuje do corocznej Nagrody „Mały Maestro” uczniów, którzy poczynili w danym roku największe postępy. Otrzymują oni legitymację Klubu „Mały Maestro”, gdzie dokonywane są wpisy znaczących sukcesów dziecka. Spis wszystkich osiągnięć i sukcesów jest upubliczniany, tak by mogli się z nim zapoznać inni uczniowie i rodzice. W każdej sekcji przyznana zostaje tylko jedna, główna nagroda, jednak nazwiska zwycięzców pozostają tajemnicą do chwili ich ogłoszenia podczas uroczystości. Gala „Mały Maestro” to impreza, na którą zapraszani są wszyscy nominowani uczniowie, ich rodziny, media, goście specjalni. Każde dziecko otrzymuje dyplom i upominek, a laureatom Nagrody „Mały Maestro” wręczana jest statuetka specjalnie wykonana na tę okoliczność. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Klub osiedlowy EMKA w Słupsku, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego”, Przedszkole Miejskie nr 10 w Słupsku. Program „Mały Maestro” realizuje swoje założenia nieprzerwanie od 12 lat. Przystąpili do niego wszyscy nauczyciele, angażując co roku coraz większą grupę uczniów. Średnio w danym roku szkolnym programem objętych jest ok. 200 uczniów, którzy wykazują zdolności w poszczególnych dziedzinach edukacyjnych. Działania podjęte w ramach realizacji programu wpłynęły na poprawę jakości pracy szkoły. Została wzbogacona oferta edukacyjna szkoły, co gwarantuje uczniom ciekawe formy spędzania czasu po lekcjach. Szkoła od lat uzyskuje wysokie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty, a uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami w różnorodnych konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim. Program integruje społeczność uczniowską, promuje szkołę w środowisku lokalnym. Co najważniejsze motywuje i angażuje uczniów wraz z rodzicami, którzy wspierają dzieci w rozwijaniu pasji i aktywnie współpracują ze szkołą w zakresie realizacji zadań. Realizatorzy programu „Mały Maestro” stale poszukują nowych rozwiązań oraz nowoczesnych środków dydaktycznych mających na celu ulepszenie pracy z uczniem zdolnym. Piszą coroczne, zindywidualizowane plany pracy, wzbogacają i modyfikują formę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Mają one charakter innowacji pedagogicznych, kół zainteresowań i warsztatów opartych na twórczym działaniu, poszukiwaniu rozwiązań metodą badawczą, aktywizującą działanie uczniów. Uczestnicy programu spotykają się z artystami, przeprowadzają wywiady, uczestniczą w wernisażach, koncertach, przedstawieniach, odbywają zajęcia w plenerze, nawiązują kontakty, wykorzystują nowe technologie informacyjne, redagują czasopisma w j. polskim i angielskim. Stworzona została witryna internetowa pn. „Kuźnia Artystów” (www.chowaniecewa.cba.pl), na której publikowane są dokonania artystyczne dzieci i artykuły autorstwa uczniów i ich rodziców. http://www.kuratorium.gda.pl/dobre_praktyki/ Ewa Chowaniec, Elżbieta Gawrońska, Alicja Skrzypińska Ewa Chowaniec, Elżbieta Gawrońska, Alicja Skrzypińska, Agnieszka Kołodziejska - Lica 
365 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi 81-465 Gdyniaul. Cylkowskiego 558-622-14-34, 58-622-83-33 sp34.gdynia@info.progman.pl Spotkania z bajką zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe kl. I - IV szkolny cały rok  rozwijanie zamiłowań do książek; kształcenie umiejętności słuchania oraz jego opwiadania; zapoznanie z twórczością pisarzy i poetów dla dzieci Zajęcia odbywają się w trzech grupach, raz w tygodniu. Uczniowie prowadzą zeszyty lektur, w których zapisują nazwisko autora i tytuł książki. Po wspólnym wyborze książki nauczyciel czyta tekst na głos. Uczniowie wykonują w zeszycie ilustracje. Tempo zajęć, dobór tekstu dostosowany jest do możliwości grupy.  uczeń: poznaje literaturę dla dzieci spoza kanonu lektur szkolnych; kształci umiejętność słuchania opowiadania, analizowania treści lektury; osiąga lepsze wyniki w nauce; aktywnie spędza czas wolny;potrafi określić zainteresowania czytelnicze.  Małgorzata Popów Małgorzata Popów 
366 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi 81-465 GdyniaCylkowskiego 558-622-14-34, 58-622-83-33 sp34.gdynia@info.progman.pl Biblioterapia dla każdego - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej wychowanie uczniowie kl. I - VI szkolny cały rok szkolny poznanie zachowań wywołujących agresję i złość,; wyrażenie opini o swoim zachowaniu; pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w środowisku szkolnym; nauka negocjacji i dialogu; kształtowanie norm społecznych i posta Zajęcia odbywają się w bibliotece szkolnej. Oprócz czytanych tekstów do programu włącza się elementy pedagogiki zabawy, dramy. Biblioterapię wspierają logopeda, pedagog szkolny, wychowawca, rodzice.  Uczeń: odkrywa w sobie nowe zainteresowania; akceptuje swoją odmienność; wzmacnia poczucie własnej wartości; kształtuje nawyki właściwego zachowania;   Małgorzata Popów Małgorzata Popów 
367 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi 81-465 GdyniaCylkowskiego 558-622-13-34, 58-622-83-33 sp34.gdynia@info.progman.pl Koło czytelnicze zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie kl. IV - VI szkolny cały rok szkolny poszerzenie wiedzy o książce; rozwijanie zamiłowań czytelniczych; rozwjanie zdolności uczniów Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w bibliotece szkolnej. Realizowane są zgodnie z opracowanym harmonogramem spotkań na dany rok szkolny. Członkowie koła uczestniczą w wycieczkach do muzeum, na wystawy, kina, teatru.  Uczeń: rozwija zainteresowania czytelnicze, zdolności pisarskie, recytatorskie, plastyczne; aktywnie uczestniczy w odbiorze dóbr kultury; planuje i twórczo wykorzystuje czas wolny.  Małgorzata Popów Małgorzata Popów 
368 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi Gdynia 81-463Cylkowskiego 5586221434 586228333 sp.34.gdynia@info.progman.pl Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii Szkoły Podstawowej dydaktyka uczniowie kl. IV-VI lokalny- międzyszkolny cyklicznie od maja 2004 roku sprawdzenie znajomości zasad ortografii i interpunkcji oraz ich praktyczne wykorzystanie Dyktando przeprowadzone z wytypowanymi ze szkól podstawowych uczniami celem wyłonienia Mistrza Ortografii na poziomach klas IV-VI. Rada Rodziców SP 34 Pogłębienie wiedzy ortograficznej i interpunkcyjnej. Sprawdzenie znajomości i wykorzystania zasad ortografii w praktyce. Rywalizacja między uczniami szkół podstawowych.  Małgorzata Przyłuska Małgorzata Przyłuska 
369 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi GdyniaGynia 81-465 ul. Cylkowskiego 5586221434 / 586228333 sp34.gdynia@info.progman.pl Koło turystyczne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas IV-VI szkolny rok szkolny - poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu;       
370 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi GdyniaGynia 81-465 ul. Cylkowskiego 5586221434 / 586228333 sp34.gdynia@info.progman.pl Koło turystyczne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas IV-VI szkolny rok szkolny poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu; poznanie historii i postaci związanych z regionem; propagowanie turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego; Zajęcia realizowane są w formie wycieczek pieszych i wyjazdów po Gdyni i okolicach (poznawanie walorów przyrodniczych, pomników, zabytków, zwiedzanie wystaw, muzeów, wizyty w placówkach kulturalnych). Wycieczki odbywają się według "Planu działań edukacyjno-wychowawczych koła turystycznego realizowanych w roku szkolnym 20133/13". Dodatkowo tworzona jest dokumentacja fotograficzna publikowana na stronie WWW szkoły.  Uczniowie: znają najbliższe środowisko i specyfikę regionu; znają historię, wybrane obiekty zabytkowe i postacie związane z regionem; znają wybrane trasy piesze i okolic; znają i stosują zasady kulturalnego zachowania w placówkach kultury, na obszarach chronionych i na szlakach turystycznych oraz w w środkach komunikacji. sp34gdynia.pl Mirella Kreft Mirella Kreft 
371 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi GdyniaGynia 81-465 ul. Cylkowskiego 5586221434 / 586228333 sp34.gdynia@info.progman.pl Koło turystyczne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas IV-VI szkolny rok szkolny poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu; poznanie historii i postaci związanych z regionem; propagowanie turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego; Zajęcia realizowane są w formie wycieczek pieszych i wyjazdów po Gdyni i okolicach (poznawanie walorów przyrodniczych, pomników, zabytków, zwiedzanie wystaw, muzeów, wizyty w placówkach kulturalnych). Wycieczki odbywają się według "Planu działań edukacyjno-wychowawczych koła turystycznego realizowanych w roku szkolnym 20133/13". Dodatkowo tworzona jest dokumentacja fotograficzna publikowana na stronie WWW szkoły.  Uczniowie: znają najbliższe środowisko i specyfikę regionu; znają historię, wybrane obiekty zabytkowe i postacie związane z regionem; znają wybrane trasy piesze i okolic; znają i stosują zasady kulturalnego zachowania w placówkach kultury, na obszarach chronionych i na szlakach turystycznych oraz w w środkach komunikacji. sp34gdynia.pl Mirella Kreft Mirella Kreft 
372 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi Gdyniaul. Cylkowskiego 5 81 - 465 Gdynia58 622 14 34 58 622 33 33 sp34.gdynia@info.progman.pl Koło kaligraficzne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas I- III szkolny od października do maja począwszy od roku szkolnego 2009 - doskonalenie płynności i tempa pisania       
373 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi Gdyniaul. Cylkowskiego 5 81 - 465 Gdynia58 622 14 34 58 622 33 33 sp34.gdynia@info.progman.pl Koło kaligraficzne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas I- III szkolny od października do maja począwszy od roku szkolnego 2009 doskonalenie płynności i tempa pisania, rozwijanie sprawności manualnej ręki, utrwalenie właściwego kierunku kreślenia liter - usprawnienie czynności pisania (proporcje, rozmieszczenie, kształt liter), podniesienie poziomu graficznego pisma, utrwalenie znajomości alfabetu, doskonalenie koncentracji oraz pamięci wzrokowej i ruchowej, umiejętność prawidłowej postawy podczas pisania oraz właściwego trzymania przyboru do pisania  Efekty: Uczeń przyjmuje prawidłową pozycję ciała podczas pisania, właściwie trzyma przybór, poprawnie kreśli i łączy litery, prawidłowo rozmieszcza litery w liniaturze oraz tekst na stronie, poprawnie i starannie przepisuje tekst, wyrabia nawyk estetycznego pisma  Anna Daruk Anna Daruk 
374 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni Gdyniaul. Cylkowskiego 558 6221434/58 6228333 sp34.gdynia@info.progman.pl konferencja "Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej" inne nauczyciele wspomagający pomorskich szkół, rodzice dzieci niepełnosprawnych lokalny kwiecień, cyklicznie od 2001 r. Wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy i omawianie problemów z pracy w kl. integracyjnych. Konferencja odbywa się cyklicznie raz w roku i ma stały temat "Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej". Jest skierowana do nauczycieli wspomagających pomorskich szkół. Odpowiednio dobrani prelegenci przedstawiają różnorodne zagadnienia związane z uczniem niepełnosprawnym. Spotkania te mają za zadanie doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli wspomagających i rozwiązywanie wielu problemów dotyczących pracy w klasie integracyjnej. Urząd Miasta Gdyni Centrum Nauki EXPERYMENT prelegenci przygotowujący wystąpienia Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej i społecznej. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela wspomagającego. Doskonalenie metod i form pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej. http://www.sp34gdynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=47 Izabela Zaworska Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni 
375 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni Gdynia 81-463ul.Cylkowskiego 5586221434 sp34.gdynia@info.progman.pl VII Wopjewódzki Konkurs Fotograficzny "Wyjątkowe miejsca i zdarzenia" inne Uczniowie i nauczyciele pomorskich szkół podstawowych (kl.IV-VI), gimnazjalnych i ponadgim wojewódzki  Ogłoszenie konkursu- grudzień 2013r. ; Gala finałowa 4.04.2014r.  rozwijanie zmysłu artystycznego, stworzenie możliwości wypowiedzi artystycznej uczniom i        
376 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni Gdynia 81-463ul.Cylkowskiego 5586221434 sp34.gdynia@info.progman.pl VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Wyjątkowe miejsca i zdarzenia" inne Uczniowie i nauczyciele pomorskich szkół podstawowych (kl.IV-VI), gimnazjalnych i ponadgim wojewódzki  Ogłoszenie konkursu- grudzień 2013r. ; Gala finałowa 4.04.2014r.  Stworzenie możliwości wypowiedzi artystycznej uczniom i nauczycielom pomorskich szkół Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak,Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko ,Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Gale finałowe i wystawy prac są organizowane w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni.Prace nadsyłane z całego województwa pomorskiego ocenia profesjonalne jury złożone z trójmiejskich fotografików.  Urząd Miasta Gdyni,Pomorski Park Naukowo- Technologiczny w Gdyni, Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, Europoseł Jan Kozłowski, Senator Edmund Wittbrodt, Poseł Tadeusz Aziewicz, Centrum Kultury w Gdyni, Rada Dzielnicy Redłowo. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem całe województwo pomorskie. Rokrocznie na konkurs wpływa ponad 700 prac uczniów i nauczycieli z różnych typów szkół.Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem i jest ceniona ze względu na wysoki poziom artystyczny nadsyłanych prac oraz cenne nagrody przyznawane laureatom konkursu.   Koordynator konkursu: mgr Alicja Budzińska Dyrektor SP 34 w Gdyni mgr Ewa Podedworna-Górecka 
377 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni Gdyniaul. Cylkowskiego 5 , 81-465 Gdynia58 6221434 sekretariat@sp34gdynia.pl Wojewódzki Konkurs Fotograficzny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni uczeń zdolny Nauczyciele i uczniowie pomorskich szkół podstawowych, gimnazjalnych,ponadgimnazjalnych wojewódzki konkurs istnieje od 2004r,  Stworzenie możliwości wypowiedzi artystycznej uczniom i nauczycielom pomorskich szkół Konkurs jest imprezą cykliczną i istnieje od 2004r. Początkowo funkcjonował pod nazwą Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Cztery pory roku". W 2008r.impreza przekształcona została w Wojewódzki Konkurs Fotograficzny i rokrocznie podejmuje inną tematykę. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wicewojewoda Pomorski Pan Michał Owczarczak, Pomorski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko, Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek. Gale finałowe i wystawy prac są organizowane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Prace nadsyłane z całego województwa pomorskiego ocenia profesjonalne jury złożone z trójmiejskich artystów fotografików i fotoreporterów prasowych.  Urząd Miasta Gdyni, Pomorski Park Naukowo- Technologiczny w Gdyni, Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, Europoseł Jan Kozłowski, Senator Edmund Wittbrodt, Poseł Tadeusz Aziewicz, Poseł Marek Biernacki, Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni, Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" POiW w Gdyni, Rada Dzielnicy Redłowo, artysta fotografik Maciej Kosycarz, artysta fotografik Jacek Paluchowski, fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej Adam Warżawa i inni.  Konkurs obejmuje swoim zasięgiem całe województwo pomorskie. Rokrocznie na konkurs wpływa ok.700 prac uczniów i nauczycieli różnych typów szkół.Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem i jest ceniona ze względu na wysoki poziom artystyczny nadsyłanych prac, profesjonalizm oceniania i przygotowania wystaw pokonkursowych oraz cenne nagrody przyznawane laureatom konkursu przez znamienitych sponsorów.  www.sp34gdynia.pl Koordynator konkursu, nauczyciel plastyki mgr Alicja Budzińska  Dyrektor SP 34 w Gdyni mgr Ewa Podedworna- Górecka, koordynator Alicja Budzińska 
378 Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni GdyniaCylkowskiego 558-622-14-34, 58-622-83-33 sp34.gdynia@info.progman.pl " Rodzinne Soboty " zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie, rodzice, rodzeństwo uczniów lokalny Jedna sobota w miesiącu, około 2-4 godz. Propagowanie zdrowego wypoczynku, popularyzacja tenisa stołowego, integracja środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi rodzinnychwo Spotkania rodzinne zapewniające aktywny wypoczynek dzieciom oraz osobom dorosłym. Wspólne spędzanie czasu, integrowanie rodziny na zajęciach sportowych i artystycznych  Podnoszenie sprawności ruchowej np. gra w tenisa stołowego. Zintegrowanie środowiska lokalnego: uczniów, rodziców i nauczycieli. Podnoszenie rangi rodziny.  Andrzej Makowski, Beata Dampc, Danuta Dobek  
379 Szkoła Podstawowa nr 34 z Odziałami Integracyjnymi w Gdyni Gdyniaul. Cylkowskiego 558 6221434 / 58 6228333 sp34.gdynia@info.progman.pl Program zajęć usprawniających motorykę małą z elementami wiedzy o Morzu Bałtyckim "Z kredką na fali" pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniowie z zaburzoną motoryką małą w wieku 6-8 lat szkolny rok szkolny 2011/2012 Celem zajęc było usprawnienie motoryki małej, kształtowanie sprawności pisania, wspomaganie rozwoju zdolności i zainteresowań oraz uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego. Zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu, trwały 45 minut. Tematyka zajęć związana była z życiem zwierząt w Morzu Bałtyckim. Dzieci poznawały organizmy zamieszkujące nasze morze poprzez słuchanie dowcipnych wierszy o nich, obserwację zdjęć omawianego zwierzęcia prezentowanych na komputerze. Zapoznawały się z ciekawostkami z życia danego zwierzęcia oraz dzieliły się własnymi doświadczeniami.Następnie kolorowały obrazek przedstawiający zwierzę oraz wykonywały szereg różnorodnych ćwiczeń graficznych oraz prac plastyczno - technicznych.  brak W efekcie prowadzonych zajęć uczniowie poprawili tempo. kształty liter oraz estetykę pisma. Miało to odzwierciedlenie w wynikach ewaluacji, której poddano próbki znaków literopodobnych i liter pisanych na początku realizacji programu i po zakończeniu zajęć. Równocześnie uczniowie wzbogacili słownictwo czynne i bierne, poszerzyli wiadomości o Morzu Bałtyckim, poznali nowe, ciekawe techniki plastyczne. Teresa Nowocień Teresa Nowocień 
380 Szkoła Podstawowa nr 35 Gdynia81-647 Gdynia ul. Uczniowska 158 624 09 74 fax 58 624 39 30 sp35@sp35gdynia.pl Dni Profilaktyki wychowanie Uczniowie szkoły szkolny 2 tygodnie Uświadomienie dzieci o negatywnych skutkach różnego rodzaju uzależnień. Kształtowanie postaw dbałości o własne zdrowie. Od kilku lat w naszej szkole organizowane są Dni Profilaktyki. Co roku przybierają one odmienną formułę i zawsze obejmują uczniów na wszystkich poziomach klas. W roku szkolnym 2011/2012 dzieci uczęszczające do naszej szkoły obejrzały spektakl Teatru Iluzji pt. „Złudzeniom nie! Iluzji tak!”, uczestniczyły w warsztatach psychologicznych, wzięły udział w konkursie plastycznym „Nie dajmy się namówić” wykonując plakaty na temat szkodliwości uzależnień oraz były autorami rymowanek o tematyce prozdrowotnej (prezentowanych podczas spotkania wszystkich na okolicznościowym apelu). Podsumowanie działań odbyło się w formie apeli profilaktycznych na poziomie klas I-III oraz IV-VI z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej w Gdyni oraz Komisariatu Policji Gdynia Witomino. Podczas spotkania panie inspektor opowiedziały uczniom o konsekwencjach niewłaściwego zachowania się, tzn. czynienia szkody innym osobom lub zwierzętom, palenia papierosów lub picia alkoholu, nieodpowiedniego korzystania z telefonu komórkowego czy komputera, właściwego zachowania się podczas spotkania z osobą nieznajomą. Następnie odbyła się część konkursowa apelu. Reprezentowane przez każdą klasę 3-osobowe zespoły brały udział w trzech konkurencjach. Pierwsza polegała na rozwiązaniu krzyżówki z hasłem, drugą stanowił test sprawdzający wiedzę z zakresu profilaktyki, trzecia natomiast polegała na ułożeniu haseł profilaktycznych z rozsypanki wyrazowej. Na zakończenie nagrodzono najlepsze zespoły oraz autorów najciekawszych plakatów o tematyce profilaktycznej. Na zachętę do właściwego dbania o własne zdrowie uczniowie wszystkich klas otrzymali od organizatorów konkursu jabłka, jako symbol zdrowego stylu życia. Każdy z uczniów przez kilka dni mógł zapoznać się z wszystkimi wykonanymi podczas Dni Profilaktyki plakatami o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom oraz promowaniu zdrowego stylu życia .  Komenda Miejska Policji w Gdyni, Komisariat Policji Gdynia Witomino, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gdyni Wzrost świadomości uczniów o konieczności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Znajomość sposobów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, niebezpiecznymi Integracja zespołów klasowych. Zacieśnienie współpracy z KMP oraz PPP. Powstanie galerii plakatów o tematyce profilaktycznej i promujących zdrowy styl życia.   Aldona Tomaśko-Pilarska Renata Ananicz, Aldona Tomaśko-Pilarska 
381 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9381-577 spnr37gdynia@op.pl "Nieustający konkurs ortograficzny - Mistrz ortografii" dydaktyka uczniowie klas II i III szkolny od września 2011r Rozwijanie umiejętności w zakresie ortografii i interpunkcji Konkurs polega na tym, że w klasach II - ich i III - ich raz w tygodniu w wyznaczonym na stałe dniu, przeprowadzane jest dyktando. Raz na trzy miesiące następuje podsumowanie wyników i w każdej klasie wyłoniony zostaje "Mistrz ortografii". Mistrzowie obdarowywani są na apelu szkolnym dyplomami i nagrodami. Na koniec roku szkolnego następuje podsumowanie całorocznego konkursu oraz wyłonienie "Mistrza nad Mistrze", który otrzymuje dyplom i nagrodę książkową.  Bez współpracy z instytucjami. Przygotowanie do dyktand, jest samodzielną pracą uczniów ( trudne wyrazy z dyktanda otrzymują do wyuczenia się w domu).Dzieci bardzo interesują się swoimi wynikami i lokatą jaką aktualnie zajmują. Każdy uczeń może i chce zostać "Mistrzem ortografii". Efektem tych konkursów, jest widoczna poprawa pisowni. Należy tu podkreślić, że rodzice bardzo aktywnie wspierają swoje pociechy poprzez pomoc swoim dzieciom w przygotowaniu do dyktand.   Barbara Chamera Barbara Chamera 
382 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9381-577 spnr37gdynia@op.pl akcja "Recenzja książkowa"  dydaktyka uczniowie klas IV - VI szkolny od  Propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie umiejętności wyrażania słowem opisu, opinii, emocji, za także poszerzenie słownictwa, umiejętności stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych.     www.sp37.gdynia.pl   
383 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9381-577 spnr37gdynia@op.pl akcja "Recenzja książkowa"  dydaktyka uczniowie klas IV - VI szkolny od 2011 r  Propagowanie czytelnictwa i wyrażanie swoich opinii i emocji, poszerzanie słownictwa. Wszyscy uczniowie mają obowiązek raz w semestrze napisać recenzję książkową, w czym pomaga im nauczyciel bibliotekarz. Praca odbywa się w bibliotece, gdzie uczeń pod kierunkiem nauczyciela dokonuje wielokrotnych poprawek aż do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu. Oceny z prac wystawiane są przez nauczyciela języka polskiego. W recenzji książkowej należy opisać pozycję spoza lektur obowiązkowych, korzystając z opracowanego kanonu lektur uzupełniających. Bez współpracy z instytucjami  Uczniowie pisząc recenzje rozwijają swoje umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne a także wzbogacają słownictwo. Możliwość wielokrotnego poprawiania tekstu daje każdemu uczniowi szansę na otrzymanie dobrej lub bardzo dobrej oceny i uczy , że dzięki wytrwałości można osiągnąć sukces. Akcja ta przyczynia się do wzrostu czytelnictwa wśród naszej młodzieży.  www.sp37.gdynia.pl Joanna Leszczuk Joanna Leszczuk, Magdalena Marcinkowska 
384 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9381-577 spnr37gdynia@op.pl kynoterapia (dogoterapia) sześciolatek w edukacji dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie z klas I - III szkolny od 2012 r.  Usprawnianie mowy dzieci oraz innych zaburzeń, wykorzystując kontakt z psem. Kynoterapia polega na wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa do prowadzenia różnego rodzaju zajęć z dziećmi. Mogą to być zarówno zajęcia rekreacyjne, edukacyjne, jak i terapeutyczne. Obecność psa terapeutycznego wykorzystujemy głównie na zajęciach z logopedii, gdzie celem jest usprawnianie mowy dzieci poprzez kontakt z psem. Prowadzone są przez logopedę, specjalistę kynoterapii. Pies spełnia funkcję motywatora w podejmowaniu wysiłku podczas ćwiczeń logopedycznych, może też przyspieszać proces terapii.  Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne  Wprowadzenie psa na zajęcia z dziećmi daje im większy komfort psychiczny, sprawia, że łatwiej nawiązują kontakt z prowadzącym. Dzieci stają się bardziej aktywne, chętniej wykonują często monotonne ćwiczenia, naśladując psa wykonującego te same czynności. U dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktu, obecność psa wyraźnie łagodzi stres komunikacyjny, dzieci chętnie mówią do psa, opowiadają mu o czymś, recytują mu wierszyki i w ten sposób, minimalizując stres, ćwiczą trudne dla nich aspekty języka. Radość z kontaktu z psem niweluje w znacznym stopniu trud wielokrotnego wykonywania ćwiczeń, a chwile zabawy są nagrodą za wysiłek i włożoną pracę. www.sp37.gdynia.pl Magdalena Kijowska Magdalena Kijowska 
385 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9381-577 spnr37gdynia@op.pl Udział w projekcie "Polska Akademia Dzieci" dydaktyka uczniowie klas III międzynarodowy od października 2012r. Rozwijanie kreatywności, zdobywanie szerokiej wiedzy o otaczającym świecie.  Uczniowie uczestniczą w specjalnie przygotowanych przez wyższe uczelnie wykładach, warsztatach i eksperymentach z różnych dziedzin nauki. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. W całym roku akademickim odbywa się osiem takich spotkań. Specjaliści z różnych dyscyplin naukowych głoszą bezpłatne wykłady dla słuchaczy w wieku od 6 do 12 lat. Również młodzi naukowcy maja możliwość prezentowania swoich pasji i zainteresowań w formie wykładów i warsztatów. Na początku roku akademickiego uczniowie, podczas uroczystego otwarcia otrzymują indeksy. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Uczniowie zdobywają wiedzę z różnych dziedzin nauki, rozwijają swoje zainteresowania. Udział w zajęciach Akademii, pomaga w niwelowaniu problemów związanych z przekraczaniem progu edukacyjnego I - III i IV - VI poprzez kontakt z różnymi wykładowcami oraz różnymi formami pracy, samodzielne zadawanie pytań wykładowcom i uczestnikom projektu. Motywuje ich do samodzielnego poszukiwania wiedzy z interesujących ich dziedzin nauki oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.  www.sp37.gdynia.pl Barbara Chamera Stowarzyszenie "Polska Akademia Dzieci" 
386 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9381-577 spnr37gdynia@op.pl Konkurs piosenki o tematyce świąteczno - zimowej sześciolatek w edukacji oddział przedszkolny i wszyscy uczniowie szkoły szkolny od 2010 Rozwijanie umiejętności wokalnych, rytmicznych i aktorskich. Konkurs odbywa się każdego roku w grudniu. Mogą brać w nim udział soliści lub duety. Każda klasa może zaprezentować maksymalnie trzy piosenki. W końcowej punktacji jury bierze pod uwagę : dobór repertuaru zgodny z tematyką, umiejętności wokalne, rytmiczne, dobór kostiumu i rekwizytów oraz ogólne wrażenie artystyczne. Finał konkursu przeprowadzany jest z udziałem licznej widowni składającej się z rodziców i uczniów. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Bez współpracy z instytucjami Zrealizowano trzy edycje konkursu. W tym czasie swoje umiejętności muzyczno - wokalne zaprezentowało kilkudziesięciu uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego. Niektórzy z nich mieli możliwość pokazania swoich umiejętności gry na instrumentach. Konkurs cieszy się ogromną popularnością. Z roku na rok coraz większa liczba uczniów chce brać w nim udział, więc konieczne stało się przeprowadzanie eliminacji klasowych. Ta rywalizacja odbywa się w przyjemnej atmosferze świątecznej. Szkoła jest coraz bardziej rozśpiewana, uczniowie sami poszukują piosenek świątecznych, które później mogą zaprezentować Mikołajowi w czasie wigilii szkolnej. www.sp37.gdynia.pl Barbara Chamera Hanna Wielgus, Barbara Chamera 
387 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdynia81-577 Gdynia ul. Wiczlńska 9358 624 15 64 spnr37gdynia@op.pl Koło Fotograficzne zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas IV - VI szkolny od 2012 roku Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej, kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata. Założeniami koła jest stworzenie atmosfery opartej na zaufaniu i bezpieczeństwie, po to by uczestnicy mogli swobodnie fotografować i rozmawiać o tym co stworzyli. Zajęcia obejmują historię fotografii, zasady kompozycji, martwą naturę, portret i fotografię pejzażową, naukę używania funkcji wbudowanych aparatów cyfrowych i używania skanera do tworzenia obrazu. Od 2013 roku w ramach prac koła uczniowie realizują projekt „6 metrów przed Gdynią”. Efektem projektu będzie stworzony na fotografiach wykonanych przez uczniów obraz rzeczywistość naszego miasta początku XXI wieku. Projekt przewidziany jest na dwa lata.  Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą. Stworzenie obrazu naszego miasta, widzianego przez najmłodszych jego mieszkańców w postaci galerii fotografii w dowolnej przestrzeni. Edukacja dotycząca wychowania komunikacyjnego - bezpieczne korzystanie z komunikacji miejskiej i poruszanie się po drogach.  sp37.gdynia.pl Małgorzata Znosko Małgorzata Znosko 
388 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9358 624 15 64 spnr37gdynia@op.pl "Szkoła przyjazna Ziemi" - zbiórka elektroodpadów i zbiórka baterii wychowanie uczniowie i ich rodziny lokalny od 2010 r kształtowanie postawy proekologicznej Jednodniową zbiórkę odpadów poprzedza szeroka akcja informacyjna np. co to są elektrośmieci i jak należy z nimi postępować. W wyznaczonym dniu do podstawionego kontenera wszyscy chętni zdają przywieziony sprzęt ( uczniowie, rodzice, mieszkańcy dzielnicy).  Komunalny Związek Gmin - "Dolina Redy i Chylonki", Fundacja ROKOR 1 Realizacja koncepcji pracy szkoły w aspekcie kształtowania postawy proekologicznej i wzrost świadomości w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym w środowisku lokalnym. Uzyskanie statuetki "Ekspert EE - czyli w trosce o środowisko" ( w 2013 roku zajęliśmy I m -ce w Gdyni). www.sp37.gdynia.pl Mariola Kosmecka Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki 
389 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9358 624 15 64 spnr37gdynia@op.pl Wigilia szkolna wychowanie cała społecznośc szkolna szkolny i lokalny od 2007r. integracja społeczności szkolnej Wigilia w naszej szkole jest bardzo szczególna. Spotykamy się wszyscy ( rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele, zaproszeni goście)w pięknie udekorowanej na ten czas sali gimnastycznej ( podwieszany sufit z dziesiątkami świątecznych ozdób, ogromna choinka i pięknie przystrojone stoły). Szkolne koło teatralne wraz z zespołem wokalnym przedstawiają Jasełka, po których wszyscy dzielimy się opłatkiem. Przybywa Mikołaj z workami prezentów przygotowanymi przez rodziców. Każda klasa ma stół ze świątecznym słodkim poczęstunkiem. Podczas wigilijnej biesiady śpiewamy kolędy. Atmosfera jest wyjątkowa, przez lata wspominają ją nasi absolwenci. Kościół Parafialny pw. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Gdyni - Wiczlino Integracja społeczności szkolnej, inspirowanie do twórczych działań, uświadamianie rodzinnego charakteru świąt, wzmacnianie współpracy i więzi emocjonalnej między uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, promowanie szkoły w środowisku lokalnym (Jasełka wystawiane są później w Kościele Parafialnym) , rozwijanie uzdolnień aktorskich, wokalnych i plastycznych uczniów, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wzmacnianie działań wychowawczych, tworzenie przyjaznej atmosfery w środowisku szkolnym i lokalnym. www.sp37.gdynia.pl Magdalena Marcinkowska Krystyna Romanowskai  
390 Szkoła Podstawowa nr 37 Gdyniaul.Wiczlińska 9358 624 15 64 spnr37gdynia@op.pl "Dzień Eurppejczyka" dydaktyka wszyscy uczniowie szkolny  od 2007r. Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich. Każdego roku organizujemy "wycieczkę" do innego kraju Europy. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli opracowują przydzielone wcześniej zadania z zakresu geografii, historii, kultury i obyczajów oraz różnych ciekawostek danego kraju. Impreza rozpoczyna się od stemplowania paszportów szkolnych, umożliwiających udział w "wyprawie". Poszczególne klasy, w interesujący sposób prezentują dany kraj (scenki teatralne, pokazy multimedialne, występy artystyczne, pokazy kulinarne itp.), korzystając przy tym z wielu rekwizytów i materiałów, z których później organizujemy wystawę. Wszystko kończy się krótkim testem wiedzy. brak instytucji współpracujących Kształtowanie postawy prospołecznej, tolerancja dla inności (obok nas żyją inne narody ze swoją kulturą, historią i tradycją; szanujmy to). Integracja społeczności szkolnej, poszerzanie wiedzy o krajach Europy, inspirowanie do twórczych działań, zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin nauki poprzez zabawę, powiązanie różnych dziedzin wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijanie kreatywności uczniów i umiejętności pracy w zespole, prezentowanie wytworów własnej pracy, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w działaniu, przełamywanie nieśmiałości i tremy przed wystąpieniami publicznymi (w imprezie biorą udział wszyscy bez uczniowie szkoły). www.sp37.gdynia.pl Izabela Biniewicz  Izabela Biniewicz, Magdalena Marcinkowska, Bożena Skwierawska 
391 Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza Gdynia81 - 153 Gdynia, ul. Adm. J. Unruga 88586250971 sp39gdy@op.pl "Jestem uczniem" - program adaptacji dziecka sześcioletniego i siedmioletniego w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni sześciolatek w edukacji uczniowie, nauczyciele, rodzice szkolny corocznie, od 01 września  ułatwienie procesu adaptacji uczniów klas pierwszych; integracja zespołów; zapewnienie dzieciom i rodzicom poczucia bezpieczeństwa; wsparcie w trudnych chwilach  Program został oparty na 5 czynnikach odgrywających szczególną rolę w adaptacji dziecka do warunków szkolnych: - wzajemne poznanie się - "Poznajemy się"; -zapoznanie z nowym środowiskiem - "Moja szkoła"; -wchodzenie w nową rolę ucznia - "Jestem wzorowym uczniem"; -wchodzenie w nową rolę kolegi - "Jestem dobrym kolegą"; -uczestniczenie w szerszych kręgach społecznych - "Wspólnie świętujemy". Wychowawcy klas pierwszych, w zależności od potrzeb swoich uczniów, realizują poszczególne bloki, korzystając z szeregu scenariuszy, które zawierte zostały w programie. W chwili, gdy nauczyciel uzna, że proces adaptacji uczniów z jego klasy został pomyślnie zakończony, dokonuje ewaluacji poprzez przeprowadzenie ankiet wśród rodziców.   -Szybsza i łatwiejsza adaptacja (pokonanie lęków i obaw). -Rozwój u dzieci cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. -Zapewnienie dzieciom poczucia bezzpieczeństwa w nowym środowisku, nowej sytuacji, nowej roli. -Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających właściwą współpracę. Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielem i szkołą. -Poczucie przynależności do grupy, społeczności szkolnej. www.sp39.pl Katarzyna Gondek Grażyna Magulska i Radosława Jankiewicz 
392 Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza Gdynia81- 153 Gdynia586250971 sp39gdy@op.pl zajęcia karate zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie, absolwenci szkolny od 2006 roku popularyzacja karate jako sposobu spędzania wolnego czasu Nauka technik karate. Nauka samoobrony. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kształtowanie charakteru, wypracowywanie technik radzenia sobie z własnymi słabościami. Kluby z województwa pomorskiego: GOSHW GDYNIA, GOK TRĄBKI WIELKIE, WIERZYCA PELPLIN, SENSEIDO GDAŃSK, KSK SAKURA RUMIA, ZANSHIN GDYNIA Podnoszenie poziomu technicznego zawodników. Podtrzymywanie sprawności fizycznej, wzrost pewności siebie, poczucia wartości. Lepsza koncentracja, podnosząca efektywność nauki w szkole. Sukcesy sportowe. VIII Mistrzostwa Karate Województwa Pomorskiego "Pomerania Cup" www.sp39.pl Paweł Potrykus Paweł Potrykus 
393 Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Gdańskaleja Legionów 1158 341 37 33 sekretariatsp49@wp.pl Urodziny Kubusia Puchatka - impreza czytelnicza inne dzieci grup przedszkolnych szkoły i okolicznych przedszkoli oraz uczniowie klas pierwszyc lokalny 1 dzień, impreza cykliczna w szkole od trzech lat Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci; przybliżenie dzieciom postaci pozytywnego bohatera książki; doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wytworzenie radosnego nastroju; zachęcenie do interesowania się przygodami Kubu Dzieci podczas 1,5 godzinnej imprezy czytelniczej biorą udział w konkursach sprawnościowych, quizach ze znajomości przygód Kubusia i jego przyjaciół; m.in. szukają schowanych baryłeczek z ulubionym przysmakiem misia, uczą się piosenki, układają rozsypanki ze zdjęciami bohaterów książki na czas. Rozwijają zdolności plastyczne biorąc udział w konkursie na urodzinowy portret solenizanta. Dorośli czytają fragmenty książki A.A. Milne. Na zakończenie zawsze jest wspólne odśpiewanie "Sto lat", no i oczywiście torty fundowane przez sponsorów. Firma Ubezpieczeniowa GENERALI p. Robert Lubowski; Firma OBERMARK POLSKA p. Józef Piątkiewicz; Firma ZERT; Rada Rodziców przy SP49 Dzieci poznają znaczenie koleżeństwa, rozwijają umiejętność współpracy w grupie. Potrafią rozwiązać krzyżówkę i zagadkę, piszą poprawnie imię bohatera książki, poprawnie formułują odpowiedź na pytania oraz potrafią wykonać laurkę, a także dostrzegają znaczenie przyjaźni. Rozwijają zainteresowania czytelnicze. www.sp49gdansk.edupage.org.pl mgr Ewa Kasprowiak mgr Ewa Kasprowiak 
394 Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Gdańskaleja Legionów 1158 341 37 33 sekretariatsp49@wp.pl TYDZIEŃ UPRZEJMOŚCI wychowanie uczniowie klas I-VI szkolny MARZEC 2009 Wsparcie wychowawczej roli szkoły w zakresie przeciwdziałania agresji.  Jest to impreza cykliczna, odbywająca się rokrocznie. Podejmujemy następujące działania: inscenizacja nawiązująca do tematyki tygodnia; konkursy plastyczne (np. plakaty przeciw agresji) oraz literackie o przyjaźni; "Dni miłych słówek"; Wybory Króla i Królowej Uprzejmości; quiz dla kl. IV-VI "Mistrzowie dobrych manier"; dla kl. I-III test "Przy stole"; konkurs recytatorski (wiersze o grzeczności i dobrych manierach); wszyscy pracownicy szkoły poprzez głosowanie (każdy ma 5 głosów) wybierają najbardziej kulturalnego i uprzejmego ucznia. W całej szkole wywieszone są plakaty, gazetki mówiące o zasadach dobrego zachowania i savoir-vivre'u od święta i na co dzień. Tworzymy też Drzewo Uprzejmości, na który wieszamy przysłowia, aforyzmy i cytaty mówiące o kulturze.  Rada Rodziców przy SP49. Cała akcja jest wspaniałą i pouczającą zabawą dla wszystkich. Większość uczniów zwraca większą uwagę na zachowanie. Stają się być wobec siebie bardziej życzliwi, wzajemnie się kontrolują. Jest zauważalny spadek uczniowskich konfliktów. Dlatego warto podejmować tego rodzaju działania profilaktyczne. www.sp49gdansk.edupage.org.pl Ewa Zofia Kasprowiak Ewa Zofia kasprowiak; Barbara Czapkowska; Paulina Ziemkiewicz; Anna Jurkiewicz-Irga 
395 Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Gdańskaleja Legionów 1158 341 37 33 sekretariatsp49@wp.pl PROGRAM ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW uczeń zdolny uczniowie klas I-VI lokalny od września 2009 Wspierania i rozwijanie zdolności i zaintersowań uczniów. Program realizowany jest od trzech lat.Co roku obejmuje od 25-30 uczniów. Dzieci kwalifikowane są na podstawie obserwacji i opinii z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Uczniowie rozwijają swoje pasje podczas różnorodnych warsztatów, a nauczyciele stosując metody aktywizujące zachęcają uczniów do prowadzenia lekcji na interesujące ich tematy; sprawdzają się biorąc odział różnorodnych konkursach. Podczas Dnia Talentów uczniowie prowadzą pokazy i prezentacje.  Edu Park, Politechnika Gdańska, Centrum Hevelianum, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Liceum Plastyczne z Gdańska, British Council, Biuro Gdańsk 2016, Biblioteka Miejska Filia nr 1, Uniwersytet Gdański.  Podjęte działania spowodowały objęcie jednego ucznia o zdolnościach plastycznych opieką stypendialną Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Wystawa jego prac została zorganizowana w Warszawie. Szkoła w roku szkolnym 2010/11 otrzymała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. W tym roku pięcioro wybitnych uczniów z klas V i VI zostało przebadanych pod względem zdolności plastycznych. Uczniowie realizując swoje pasje stają się kreatywni i  www.sp49gdansk.edupage.org.pl Ewa Zofia Kasprowiak Ewa Zofia kasprowiak; Paulina Ziemkiewicz 
396 Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Gdańsk, 80-441Al. Legionów 1158 341 37 33 sekretariatsp49@wp.pl BEZPIECZNY UCZEŃ inne Uczniowie klas I - III lokalny cały rok szkolny Propagowanie podstawowych czynności ratujacych życie wśród uczniow. Bezpieczeństwo na co dzień. Zajęcia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy. Nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach. Konkursy plastyczne "Moja bezpieczna droga do szkoły", "Moda na odblaski" oraz "Ratujemy i Uczymy Ratować". Quiz dla kl. II-III ze znajomości zasad ruchu drogowego oraz znaków drogowych. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Policja sekcja Ruchu Drogowego, Rada Rodziców przy SP49. Pogłębianie wiedzy i utrwalanie umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy. Propagowanie ratownictwa wśród najmłodszych. Umiejętność oceny zagrożenia oraz podejmowania działań w kontakcie ze służbami ratowniczymi. Utrwalanie numerów alarmowych oraz sposobu przekazywania informacji na temat wypadku. www.sp49gdansk.edupage.org.pl mgr Małgorzata Brzezińska mgr Małgorzata Brzezińska, mgr Barbara Czapkowska 
397 Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Gdańskaleja Legionów 1158 341 37 33  sekretariatsp49@wp.pl  Festyn rodzinny  inne Społeczność lokalna, uczniowie SP 49 lokalny  1 dzień, impreza cykliczna w szkole od pięciu lat  Integracja społeczności lokalnej poprzez sport i zabawę Podczas festynu rodzice z dziećmi biorą udział w konkursach sprawnościowych, na koniec wyłaniane są najlepsze zespoły rodzinne, które otrzymują pamiątkowe nagrody i puchary. Podczas festynu odbywają się pokazy straży pożarnej, tresura psów, pokaz wschodnich sztuk walki. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w loterii fantowej. Prezentują się w pokazie tańca, mini liście przebojów. Odbywa się mecz piłki nożnej rodzice kontra pracownicy szkoły. Całej imprezie towarzyszy wspaniała zabawa. Rada Rodziców przy SP49, Straż Pożarna, miejscowi kupcy, GOKF, Radni RM Gdańska  Integracja społeczności lokalnej. Impreza pokazuje jak w sposób aktywny można całą rodzina spędzić wolny czas. www.sp49gdansk.edupage.org.pl  mgr Beata Kisielińska  Mgr Beata Kisielińska, mgr Mirosław Stasiewicz  
398 Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Gdańskaleja Legionów 1158 341 37 33 sekretariatsp49@wp.pl Konkurs zwinnościowy "Umiem wiązać kokardki" dydaktyka uczniowie grup zerowych szkolny (przygotowania - 2 tygodnie) realizacja - 1 dzień ćwiczenie umiejętności manualnych, usprawnianie w samoobsłudze Przez dwa tygodnie poprzedzające konkurs nauczyciel prowadził krótkie ćwiczenia manualne rozwijające motorykę małą, które zachęcały do samodzielnego wiązania sznurowadeł. Sam konkurs odniósł ogromny sukces. Dzieci zmotywowane ciekawymi ćwiczeniami wprowadzającymi, nagrodami, obecnością Pani dyrektor podczas konkursu oraz uwieńczeniem ich twarzy na szkolnej stronie internetowej świetnie sobie poradziły. Dodatkowo było to dla nich wspaniałą zabawą.  Dzieci same wiążą sznurowadła. Od czasu konkursu mają większe poczucie samodzielności i pewności siebie podczas wspólnych wyjść i zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci są bardziej sprawne manualnie i samo ubieranie zajmuje im mniej czasu.   Weronika Erdman-Nidzworska 
399 Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego GdańskAleja Legionów 11 80-441 Gdańsk58 341 37 33 sekretariatsp49@wp.pl „Szkolna Rabatka" - redagowanie i wydawanie szkolnej gazety zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie i ich rodziny, lokalne środowisko szkolny, lokalny od 2007 roku Rozbudzenie w dzieciach wiary we własne możliwości, pasji twórczej, kreowania siebie i rzeczywistości. Zainteresowanie uczniów rozwojem technologii informacyjnej, nowymi możliwościami komunikowania się i dostępu do informacji. Podczas spotkań członkowie zespołu redakcyjnego uzgadniają tematykę najbliższych wydań gazetki, przydzielają zadania poszczególnym sekcjom dziennikarskim, gromadzą niezbędne materiały, dzielą się własnymi pomysłami i spostrzeżeniami. W procesie tworzenia publikacji uczą się świadomego i odpowiedzialnego korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijają swoje zdolności literackie, zapoznają się z różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej (news, wywiad, reportaż, sprawozdanie)i terminologią dziennikarską (stopka redakcyjna, kolumna, łam, korekta). Redagując poszczególne numery gazetki wykorzystują w swojej pracy dostępne programy komputerowe (edytor tekstu, programy graficzne).   Działalność dziennikarska uczniów ma na celu wyłanianie ukrytych talentów, ośmielanie dzieci nieśmiałych i zamkniętych w sobie; rozbudzenie wiary we własne możliwości oraz kształcenie umiejętności wyrażania myśli i pracy w zespole. Zajęcia stały się nie tylko sposobem spędzania wolnego czasu i integracji uczniów, ale także źródłem wiedzy i rozrywki. Praca w zespole redakcyjnym przyczyniła się do lepszej samooceny i zaangażowania uczniów w życie szkoły. www.sp49gdansk.edupage.org.pl mgr Ewa Pastuszak mgr Ewa Pastuszak 
400 Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego GdańskAleja Legionów 11 80-441 Gdańsk58 341 37 33 sekretariatsp49@wp.pl Konkurs Czytelniczy „Lubię baśnie Andersena" dydaktyka Uczniowie klas drugich i trzecich gdańskich szkół podstawowych lokalny W 2012 roku konkurs o zasięgu międzyszkolnym odbył się po raz pierwszy. Popularyzacja wśród uczniów literatury - baśni Hansa Christiana Andersena, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i kształtowanie wrażliwości, wyrabianie umiejętności współdziałania i rywalizacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej i przebiega w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. W etapie międzyszkolnym biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące gdańskie szkoły. Podczas quizu wykazują się wiedzą na temat twórczości Andersena, rozwiązując różnego rodzaju zadania tematyczne. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 49 Konkurs o zasięgu międzyszkolnym „Lubię baśnie Andersena” odbył się po raz pierwszy w marcu 2012 roku. Jego ciekawa formuła sprawiła, że rywalizacja przebiegała w bardzo radosnej atmosferze. Uczniowie mieli okazję nie tylko rozwijać sprawności w zakresie umiejętności pracy z tekstem, budowania poprawnych wypowiedzi, interpretacji tekstu, ale także uczestniczyć w dobrej zabawie.  www.sp49gdansk.edupage.org.pl mgr Ewa Pastuszak mgr Jolanta Kowiel oraz mgr Ewa Pastuszak 
401 Szkoła Podstawowa Nr 5 LęborkKościuszki 14(59)8631815/8631210 56726965@pro.onet.pl Sześciolatek w przyjaznej szkole sześciolatek w edukacji Uczniowie klas, którzy podjęli naukę w wieku 6 lat  krajowy 07-01-2014 - 30-04-2014 Promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród uczniów. I etap - konkurs szkolny (wybór prac plastycznych i literackich: list lub wiersz); II etap - regionalny III etap - krajowy - Kuratorium Oświaty - MEN Aktywny, zdrowy i bezpieczny sześciolatek. www.sp5lebork.neostrada.pl Małgorzata Szauła Monika Dubicka-Czubaszek , Anna Bobkowska 
402 Szkoła Podstawowa Nr 5 LęborkKościuszki 14(59)8631815/8631210 56726965@pro.onet.pl Klasy integracyjne sześciolatek w edukacji Uczniowie 6-letni podejmujący naukę lokalny od 01-09-2013 i każdy następny rok Umiejętność włączenia się niepełnosprawnych w społeczność  I etap: czerwcowe spotkania dyrektora, przyszłych wychowawców klas I z rodzicami; II etap: przydział uczniów do poszczególnych klas I; III etap: podjęcie nauki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; Przedszkole Integracyjne z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5;   Akceptacja "inności" drugiego człowieka. www.sp5lebork.neostrada.pl Małgorzata Szauła  Monika Dubicka-Czubaszek , Katarzyna Gańcza 
403 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM J.H.DERDOWSKIEGO 89-604 CHOJNICEUL. DRZYMAŁY 3/1(52) 3977067 sp5@chojnice.pl " PRZEZ ZABAWĘ DO POROZUMIENIA"- 0RIGAMI MODULOWE wychowanie UCZNIOWIE KLAS IV-VI SP 5, RODZICE, NAUCZYCIELE SZKOLNY ROK SZOLNY Poznanie stanów emocjonalnych uczestników zajęć- przeżywane emocje i ich intensyfikacja,       
404 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM J.H.DERDOWSKIEGO 89-604 CHOJNICEUL. DRZYMAŁY 3/1(52) 3977067 sp5@chojnice.pl " PRZEZ ZABAWĘ DO POROZUMIENIA"- 0RIGAMI MODULOWE wychowanie UCZNIOWIE KLAS IV-VI SP 5, RODZICE, NAUCZYCIELE SZKOLNY, LOKALNY ROK SZOLNY Propagowanie idei wspólnej twórczej pracy, wzajemnej pomocy i otwartości. Doświadczenia wynikające z pracy warsztatowej wskazują, że młodzież ma ogromna potrzebę konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Od czterech lat prowadzone są zajęcia grupowe z uczniami klas IV-VI, podczas których wykorzystana jest sztuka origami, jako pretekst do podjęcia rozmowy/ współpracy z uczniami zdolnymi i tymi, którzy sprawiają poważne trudności wychowawcze: nadpobudliwi, agresywni, po traumach z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych, z niską samooceną.  Prowadząca zajęcia współpracuje z kołami origami w innych szkołach na terenie miasta i gminy. 1. Spadek zachowań agresywnych. 2. Wspólne poszukiwanie rozwiązania problemu. 3. Częste angażowanie rodziców w prace grupy- wspólne warsztaty, zajęcia otwarte, kiermasze ( np. Jarmark Bożonarodzeniowy). 4. Wzrost samokontroli reakcji werbalnych i ruchowych. 5. Wzrost autokrytycyzmu, odpowiedzialności za drugą osobę, umiejętności respektowania zakazów i nakazów. 6. Przełamanie onieśmielenia, wzrost pewności siebie. 7. Udział uczniów w uroczystościach środowiskowych, akcjach charytatywnych.  Hanna Rudnik- Tarka Hanna Rudnik- Tarka 
405 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy KwidzynHallera 455 2624221 sp5kwidzyn@poczta.fm Sejmik Korczakowski czyli obrady parlamentu Dziecięcego. sześciolatek w edukacji Wszyscy uczniowie klas I-III i delegacje uczniów klas IV-VI. Szkolny/lokalny. Od 2000 roku, początek czerwca. Sejmik Korczakowski jest spotkaniem uczniów SP5 w formie obrad parlamentu. Celem głównym imprezy jest nauka demokracji i kształtowanie postaw prospołecznych poprzez zabawę. Sejmik jest jednym z przedsięwzięć podejmowanych w ramach realizacji programu innowacyjnego "Sami o sobie"- program Mini SU. Organizatorem sejmiku jest Mini SU. Każdego roku opiekun Mini SU przygotowuje i przekazuje przedstawicielom klas i ich wychowawcom list z sejmikowym tematem i z zadaniami do wykonania. Uczniowie na dwa dni przed sejmikiem przygotowują zadania pod kierunkiem wychowawcy. Do zadań tych należy przygotowanie mandatu delegata, nauczenie się piosenki "Braterstwo dzieci", opracowanie tematu przewodniego w wyznaczonej formie. W dniu sejmiku wszyscy uczniowie klas I-III i delegaci klas IV-VI spotykają się w auli szkoły. Sejmik prowadzi wybrany przez dzieci ich przedstawiciel-Marszałek. Sejmik rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu sejmikowego "Braterstwo dzieci" i rozpoczęciem obrad przez uderzenie buławą marszałkowską. Po powitaniu i przedstawieniu tematu i gości, jedno z dzieci przedstawia sylwetkę Janusza Korczaka. Następuje debata czyli rozmowa na temat wybrany przez Mini SU- temat wiodący sejmiku. Dzieci zadają pytania zaproszonym gościom, prezentują swoje zadania i dyskutują między sobą. Głosu delegatom udziela Marszałek. Po debacie i prezentacji zadań następuje ustalenie wniosków i moment głosowania. Wnioski sejmikowe są umieszczane w specjalnym biuletynie rozdawanym klasom na kilka dni po sejmiku. Po zakończeniu obrad i podsumowaniu następuje moment wręczenia uczniom upominków ufundowanych przez Radę Rodziców. Tematyka spotkań sejmikowych związana jest z zagadnieniami z zakresu profilaktyki, działań społecznych, działań podjętych w danym roku przez szkołę, samorząd lokalny lub akcje ogólnopolskie. Rada Rodziców działająca przy SP5. Przedstawiciel różnych organizacji, instytucji i stowarzyszeń w zależności od tematu wiodącego.  Sejmik daje możliwość integracji wszystkich dzieci z klas I-III oraz lepszej integracji grup klasowych. Poprzez zabawę, jaką jest wcielanie się w rolę dorosłych kierujących państwem, uczniowie uczą się samodzielności i demokracji, a przede wszystkim zdobywają wiadomości i umiejętności z różnych sfer życia w atrakcyjny i ciekawy sposób.Uczą się także współdziałania i współdecydowania. www.sp5.ckj.edu.pl Jolanta Ważna Izabela Zwidryn-nauczyciel, opiekun Mini SU, Dorota Łoś-nauczyciel. 
406 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy KwidzynHallera 455 262421 sp5kwidzyn@poczta.fm Otrzęsiny Świetlików. wychowanie Uczniowie z kl.I zapisani do świetlicy szkolnej. Szkolny/lokalny. Drugi miesiąc roku szkolnego. Integracja grupy świetlicowej. Uczniowie kl.I zapisani na dany rok szkolny do świetlicy , wchodzą do auli w "oślich uszach". Wykonują zadania sprawnościowe, odpowiadają na pytania dotyczące świetlicy szkolnej, poddawane są "próbie odwagi" i "uśmiechu" przez wypicie soku z cytryny. Podając prawidłowe odpowiedzi prowadzący lub osoby wspomagające odcinają danemu uczniowi "ośle uszy".Podsumowaniem otrzęsin jest nałożenie dziecku korony i uroczyste pasowanie na "świetlika". Mini Samorząd Uczniowski. Rada Rodziców. Integracja grupy rówieśniczej oraz umiejętność radzenia i zachowania się w różnych sytuacjach dnia codziennego. www.sp5.ckj.edu.pl Jolanta Ważna Małgorzata Cymuta i Magdalena Paczkowska 
407 Szkoła Podstawowa nr 50 Gdańskul. Grobla IV / 858 301 18 48 sp50@wp.pl Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" dydaktyka Uczniowie klas III gdańskich szkół podstawowych lokalny Od 2001 roku - XI edycja Konfrontacja umiejętności stosowania przez uczniów zasad ortograficznych w praktyce.  Nauka ortografii często sprawia uczniom klas młodszych wiele trudności. Uczestnictwo przez nich w konkursach tego rodzaju jest doskonałą formą dodatkowego zdopingowania do pracy. Dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział, a rodzice są zadowoleni, że ich pociechy mogą sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności. Zdobyte laury są dla uczniów – jak również dla ich nauczycieli - powodem do dumy i radości. Po zmaganiach konkursowych, pisaniu dyktanda sprawdzającego, dzieci mają okazję uczestniczyć w atrakcyjnej części artystycznej, przygotowanej przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Oglądają inscenizacje legend, rozmaite przedstawienia, prezentacje multimedialne. Każdy uczestnik finału konkursu może liczyć na atrakcyjną nagrodę rzeczową.  Rada Rodziców Wydziału Promocji Miasta Gdańska Urzędu Miejskiego Radio Gdańsk Firmy poligraficzna Creator,  Z roku na rok konkurs cieszy się w środowisku gdańskich szkół podstawowych coraz większym zainteresowaniem. Sukcesywnie wzrasta jego ranga, rzesza uczestników i zwolenników. Dzieci włączając się w zmagania konkursowe nabywają umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką. Kształtowana jest ich wrażliwość i poczucie własnej wartości. Aktywizujemy nauczycieli do pracy z uczniami uzdolnionymi, do kształtowania u nich wrażliwości językowej oraz umiejętności poprawnego pisania. Wysoko oceniana jest organizacja konkursu, w którą włączamy również uczniów naszej szkoły. Kształtujemy w ten sposób ich samodzielność, poczucie integracji z placówką, współtworzenie jej tradycji. Organizacja konkursu wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, min. poprzez jej promocję w środowisku lokalnym.   Elżbieta Tubek Elżbieta Tubek, Hanna Jarosz, Jadwiga Jaworska, Mirosława Szymczyk 
408 Szkoła Podstawowa nr 50 Gdańskul. Grobla IV/858 301 18 48 sp50@wp.pl Międzyszkolny Konkurs "Ciche czytanie ze zrozumieniem" dla klas II dydaktyka uczniowie klas drugich szkół podstawowych lokalny od roku 2003 - X edycja Sprawdzenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem wśród uczniów zdolnych klas II Konkurs nieprzerwanie trwa od 2003. Biorą w nim udział uczniowie z gdańskich szkół podstawowych. Każdą klasę może reprezentować jeden uczeń. Celem konkursu jest: - doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem jako niezbędnej w dalszym toku kształcenia - umożliwienie dzieciom sprawdzenia swoich umiejętności wśród najlepszych - kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Został ułożony regulamin i karta zgłoszenia. Prace konkursowe sprawdza jury. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50, Wydział Promocji Miasta Gdańska Urzędu Miejskiego Umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem pozytywnie wpływa na postępy w nauce, sprzyja osiąganiu powodzenia dydaktycznego. Ciche czytanie ze zrozumieniem jest umiejętnością praktyczną, potrzebną w różnych okolicznościach życia, jest umiejętnością szczególnie potrzebną we współczesnym świecie. Z edycji na edycję obserwujemy coraz większe zainteresowanie konkursem.   Anna Prus, Anna Smeja Anna Prus, Anna Smeja 
409 Szkoła Podstawowa nr 52 GdańskKościuszki 111058-341-63-10, fax 344-79-75 sp52gdansk@poczta.onet.pl "Dzień Malucha" inne dzieci od 3 roku do do 6 roku lokalny  od 3 lat, cyklicznie 1 x w miesiącu ( 1,5 h) szkoła otwarta i przyjazna dla dzieci Zajęcia dla dzieci w wieku od 3-6 roku życia. Prowadzone są z różnych dziedzin potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Są to zajęcia manualne, konstrukcyjne, muzyczne, ruchowe,umysłowe.Wprowadzają dzieci w świat społeczny, przyrodniczy, techniczny i wartości estetycznych.W zajęciach uczestniczy średnio 15-18 dzieci. Poznają bliżej naszą szkołę i nauczycieli w niej pracujących. Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej. Rada Rodziców, Parafia św. Krzyża *Szkoła znana jest w srodowisku lokalnym. *Dzieci, które do nas przychodzą w duzej mierze zostają w naszej szkole, dzieki czemu zwiększyła się liczba odziałów przedszkolnych. *Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i dzieci chętnie w nich uczestniczą. www.sp52gdansk@poczta.onet.pl mgr Ewa Lis, mgr Małgorzata Ucal nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 52  
410 Szkoła Podstawowa nr 52 GdańskKościuszki 111058-341-63-10, fax 344-79-75 sp52gdansk@poczta.onet.pl  Międzyswietlicowy Turniej " Cztery pory roku" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Uczniowie wrzeszczańskich świetlic lokalny 3 lata integracja środowiska lokalnego, stwarzanie uczniom możliwosci do prezentowania własnych uzdolnień, integracja wychowawców świetlicy połączona z wymianą doświadczeń 1.W turnieju biorą udział 3-osobowe reprezentacje zaproszonych świetlic. 2.Konkurs wiedzy o aktualnej porze roku. 3.Konkurs recytatorski- utwór poetycki związany jest daną porą roku. 4.Konkurs plastyczny- drużyny reprezentujące poszczególne szkoły, wykonują pracę plastyczną z przygotowanych materiałów. 5.Część artystyczna w wykonaniu gospodarzy turnieju. Biuro Promocji Prezydenta Miasta Gdańska, Rada Rodziców *Wzmocnienie rangi świetlicy w środowisku szkolnym. *Podniesienie rangi szkoły w środowisku lokalnym. *Nawiązanie współpracy z wychowawcami świetlic wrzeszczańskich szkół - wymiana doświadczeń *Stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności uczniów www.sp52gdansk@poczta.onet.pl  mgr Małgorzata Ucal mgr Małgorzata Ucal 
411 Szkoła Podstawowa nr 52 GdańskKościuszki 111058-341-63-10, fax 344-79-75  sp52gdansk@poczta.onet.pl  Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim " Słowa, słówka, słóweczka" dydaktyka uczniowie klas V-VI szkół podstawowych województwa pomorskiego wojewódzki 2 rok Rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem ojczystym  W roku szk.2010/2011 zorganizowaliśmy I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Jezyku Polskim adresowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych woj.pomorskiego.Cel, który nam przyświecał, to zainteresowanie ojczystym językiem oraz doskonalenie praktycznych umiejętności językowych młodych ludzi. Konkurs przebiegał w 3 etapach. I etap szkolny, przeprowadzony w macierzystych placówkach, miał wyłonić 2 najlepszych uczniów, którzy reprezentowali swoje szkoły. W zmaganiach międzyszkolnych ( II etap). Dziesięciu najlepszych, wyłonionych w części pisemnej, stanęło w szranki, by popisać się swoją wiedzą o języku. Finaliści odpowiadali na pytania z pięciu kategorii. Formuła III ustnego etapu przypominała teleturniej 1 z 10.Ta część była bardzo emocjonująca, rywalizacja zacięta, a poziom uczestników bardzo wyrównany. Konieczna okazała się dogrywka aby wyłonić zwycięzcę.Po zmaganiach konkursowych uczniowie zaproszeni zostali na słodki poczęstunek. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy uznania. Obecnie przygotowujemy II edycję konkursu. Rada Rodziców, Wydział Promocji Miasta Gdańska Urzędu Miejskiego, Energa, Hestia Pierwsza edycja została wysoko oceniona przez uczestników konkursu i ich opiekunów. Podkreślono bardzo dobrą organizację, miłą i przyjazną atmosferę, a przede wszystkim ciekawą formę konkursu, zwłaszcza etapu finałowego. W bieżącej edycji udział zgłosiła większa liczba szkół niż poprzednio. Zmagania konkursowe to nie tylko wysiłek intelektualny i związany z tym stres ale także dobra zabawa. Staramy się, aby wysiłek każdego uczestnika konkursu został nagrodzony. Oprócz kształcenia praktycznych umiejętnosci językowych, uczniowie doskonalą swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką. Mają mozliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. W ten sposób kształują swoją wrażliwość nie tylko językową, a także poczucie wartości. Organizacja konkursu wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły oraz jej promocję w środowisku lokalnym. Przyczynia się do integracji zespołu nauczycieli w realizacji wspólnych celów projektu.  www.sp52gdansk@poczta.onet.pl  mgr Izabela Bielska-Kiesz mgr Izabela Bielska-Kiesz 
412 Szkoła Podstawowa nr 52 GdańskKościuszki 111058-341-63-10, fax 344-79-75 sp52gdansk@poczta.onet.pl  Gdańsk- miasto Morza i marzeń- zwiedzanie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku dydaktyka uczniowie klas 6 szkolny 3 h Aktywne i świadome zwiedzanie muzeum Uczniowie z klas z rozszerzonym językiem niemieckim wraz z uczniami, którzy mają mają więcej godzin j.angielskiego zwiedzają Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Podczas zwiedzania w grupach muszą wypełnić specjalne dla nich przygotowane zeszyty z zadaniami w j.niemieckim i j.angielskim dotyczącymi wystawy. konsultacje z pracownikami UG 1. Uczniowie uczą się współpracować i wymieniać wiadomościami. 2.Zwiedzanie muzeum ma charakter podchodów i staje się dla grupy wiekowej ciekawsze. 3. Dzięki tego typu zajęciom uczniowie więcej zapamiętują z wizyty w muzeum, uczą się zwracać uwagę na szczegóły. www.sp52gdansk@poczta.onet.pl  mgr Magdalena Buda mgr Magdalena Buda 
413 Szkoła Podstawowa nr 52 GdańskKościuszki 111058-341-63-10, fax 344-79-75  sp52gdansk@poczta.onet.pl  "Noc gdy budzi się strach"- "Die Nacht, in der die Angst erwacht"-noc w muzeum dydaktyka uczniowie klasa 5 szkolny 12 h Integracja zespołu klasowego, motywowanie do nauki j.niemieckiego 1.Przeprowadzenie wieczornejlekcji "pełnej strachu" pt."Die Nacht, in der die Angst erwacht"-Noc gdy budzi się strach. Zapoznanie uczniów ze sposobami wyrażenia strachu.Gry i zabawy integracyjne. 2.Przygotowanie wspólnej kolacji w kolorach niemieckich. 3.Wykonanie z papieru duchów jako dekoracji na dyskotekę. 4.Dyskoteka. 5.Nocny, "straszny seans"-film produkcji niemieckiej 6.Nocleg w szkole.  1.Na zajęciach tego typu można przeprowadzić gry i zabawy podczas których jest dużo ruchu i dość sporo hałasu, a których normalnie nie można przeprowadzić podczas zajęć lekcyjnych. 2. Klasa bardzo się ze sobą zżyła, chętnie podejmowali wspólne działania. 3.Dzieci zostały zmotywowane do dalszej nauki j. niemieckiego. www.sp52gdansk@poczta.onet.pl  mgr Magdalena Buda mgr Magdalena Buda, mgr Martyna Dunajska 
414 Szkoła Podstawowa nr 52 GdańskKościuszki 111(58)341-63-10,fax 344-79-75 sp52gdańsk@poczta.onet.pl Zajecia sportowe w klasach 1-3 pt."gietkie cialo -sprawny umysł" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe Dzieci w wieku 7-9 lat  Szkolny,lokalny 3 lata Rozwijanie aktywnosci ruchowej w celu podniesienia ogólnej sprawnosci fizycznej Obejmuje określone dzialania oparte na grach i ćwiczeniach ruchowych z elementami lekkoatletyki ,rekreacji na świeżym powietrzu,pieszych wedrówkach i czynnym uczestnictwie w życiu sportowym szkoły i środowisku lokalnym.Zgodnie z zainteresowaniami, dzieci zostają zapoznane z elementarnymi podstawami gier zespołowych ,poznają zasady przestrzegania reguł w grach i zabawach ruchowych oraz rywalizacji sportowej.  GOKF,GEDANIA GDAŃSK -podniesienie rangi szkoły w środowisku lokalnym -zajęcia cieszą się wysoką frekwencją -uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w rozgrywkach międzyszkolnych; -turniej-"50-tysięcy" -mini piłka nożna -sztafetowe biegi przełajowe -trójbój lekkoatletyczny -przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci www.sp52gdansk@poczta.onet.pl mgr Mirosława Pyrgiel mgr Mirosława Pyrgiel 
415 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika Gdańskul. Skarpowa 3, 80-145 Gdańsk58 302 23 91 sp58@sp58gda.internetdsl.pl Wychowanie patriotyczne w Szkole Podstawowej nr 58 w Gdańsku wychowanie uczniowie, rodzice, nauczyciele szkolny od 2011 roku i cyklicznie w następnych latach - kształtowanie postawy patriotycznej uczniów       
416 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika Gdańskul.Skarpowa 3, 80-145 Gdańsk38 302 23 91 sp58@sp58gda.internetdsl.pl Wychowanie patriotyczne wychowanie uczniowie, rodzice, nauczyciele szkolny od 2011 roku i w kolejnych latach Celem podjętego działania jest kształtowanie postawy patriotycznej uczniów i tożsamości narodowej. Uczniowie na zajęciach wychowawczych poznają sylwetkę patrona szkoły - Kazimierza Sołtysika, patrioty z okresu Wolnego Miasta Gdańska. Uczetniczą w uroczystościach rocznicowych w Piaśnicy, upamiętniających masowe egzekucje Polaków w czasie II Wojny Światowej, gdzie zginął nasz patron. Poznają miejsca związane z martyrologią narodu polskiego. Uczniowie uczą się śpiewać pieśni patriotyczne. Biorą udział w wystawach i zajęciach z zakresu edukacji historycznej.  Rada Osiedla Siedlce, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka, Chór Mieszczan Gdańskich Uczniowie znają postać patrona szkoły. Świadomie uczestniczą w uroczystościach i świętach narodowych. Interesują się historią Polski. www.sp.58gda.internetdsl.pl Iwona Szyler, Agnieszka Szrubarczyk Iwona Szyler, Agnieszka Szrubarczyk 
417 Szkoła Podstawowa nr 70 z Klasami Sportowymi Gdańskul. VII Dwór 6585560014 sekretariat.zkpig26@internetdsl.pl Klub Dobrego Matematyka uczeń zdolny Uczniowie klas I - III szkolny od 2004 roku Wyszukiwanie matematycznych talentów i praca z nimi. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów nauczania zintegrowanego. Prowadzi je nauczyciel matematyki. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów. Dzieci uczą się opisywać świat językiem matematyki, rozwiązują zadania o podwyższonym stopniu trudności. Przygotowują się do konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Dzieci grają w gry logiczne, rozwiązują łamigłówki, konstruują budowle przestrzenne. Na zajęciach wykorzystujemy nowe technologie. Nauczyciel matematyki przy współpracy nauczycieli nauczania zintegrowanego ma możliwość „wyłowić matematyczne talenty” i z nimi pracować.   Laureaci Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła”, czterech laureatów Międzynarodowego Konkursu Matematycznego OXFORD, rok 2008. Wyróżnienia i bardzo dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2009. Dwóch laureatów Międzynarodowego Konkursu Matematycznego OXFORD 2010. Sympatia do matematyki w klasach starszych, przekonanie, że jest ona interesująca i nie trzeba się jej obawiać.   Katarzyna Maszka Katarzyna Maszka 
418 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku Lębork 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8621 245 sp8.lebork@neostrada.pl „Zajęcia fe-ryjne” zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas I-VI szkolny od kilku lat - opieka nad dziećmi - rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów - w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów - są to zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe, świetlicowe i inne, niekiedy połączone z wyjazdami np. do teatru, wyjściami na basen, do kina itp. - zajęcia prowadzą nauczyciele w ramach realizacji godzin wynikających z art. 42 KN, na ich realizację (wynagrodzenia, zakupy, bilety itp.) szkoła pozyskuje też środki zewnętrzne  - UM w Lęborku - Centrum Kultury w Lęborku - MOSiR w Lęborku - zapewnienie opieki nad uczniami w czasie wolnym od zajęć szkolnych - umożliwienie rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci   Dyr. szk. - Daniel Nadworski Daniel Nadworski 
419 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 10 Lębork 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8621 245 sp8.lebork@neostrada.pl „Podręczniki w szkole” inne uczniowie klas IV-VI szkolny co roku, od kilku lat - ograniczenie wydatków ro-dziców na zakup podręczników - zmniejszenie ciężaru tornistrów uczniowskich - Rada Rodziców ze składek uczniowskich zakupuje na wyposażenie gabintu zestaw podręczników do danych zajęć - z podręczników mogą korzystać w szkole wszyscy uczniowie - zakup dotyczy podręczników do zajęć, które nie wymagają intensywnego korzystania z nich w domu, wykorzystywanych niezbyt często, możliwych do wykorzystania przez kilka lat itp. - poza tym kilka egzemplarzy podręcznika zakupuje się na stan biblioteki szkolnej, umożliwiając ich wypożyczanie przez uczniów, lub wykorzystywanie ich na miejscu - w czytelni - w przypadku zużycia się podręczników dokonuje się zakupu ich uzupełnienia ze składek kolejnych klas IV wchodzących w ten system - obecnie system obejmuje podręczniki do muzyki, plasty-ki, j. niemieckiego, techniki, informatyki --- - zamiast płacić co najmniej kilkanaście złotych za jeden podręcznik uczeń ma go do dyspozycji przez cały okres nauki za ok. 2 zł (łącznie rodzic może zaoszczędzić ok. 100 zł na komplecie pod-ręczników do danej klasy) - uczniowie mają lżejsze tornistry - uczniowie uczą się wspólne-go użytkowania podręczników, ich poszanowania itp   dyr. szk. - Daniel Nadworski nauczyciele danych przedmiotów 
420 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 10 Lębork84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8621 245 sp8.lebork@neostrada.pl „Turnieje klasowe” wychowanie uczniowie klas I-VI szkolny od kilku lat, co roku intergacja śro-dowiska szkol-nego - co roku szkoła organizuje co najmniej jedną wewnętrzną masową imprezę rekreacyjno-sportową dla każdego poziomu klas (np. turnieje taneczne, sportowe, zabawowe itp.) - w imprezie biorą udział całe klasy (jako zawodnicy, kibice) - w organizację czy w udział w imprezie włącza się nauczycieli, rodziców - za udział i sukces uczestnicy otrzymuj dyplomy, puchary, drobne nagrody ufundowane przez Rade rodziców czy pozyskanych sponsorów  --- - wdrażanie uczniów do współdziałania i pozytywnej rywalizacji - integrowanie poszczególnych klas i całej społeczności szkolnej   dyr. szk. - Daniel Nadworski głównie nauczyciele wychowania fizycznego,  
421 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 10 Lębork84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8621 245 sp8.lebork@neostrada.pl „Hasło roku” wychowanie uczniowie klas I-VI szkolny co roku, od 25 lat wzmocnienie działań edukacyjnych i wychowawczych w wybranym priorytecie - po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim szkoła przyjmuje na dany rok „hasło”, na którym skupi się szczególnie w swoich działaniach, głównie wychowawczych - „hasła roku” dotyczą problematyki np. związanej np. ze sportem, ekologią, kulturą, regionalizmem, zdrowym żywieniem itp. - w związku z „hasłem roku” organizuje się szkolne imprezy, konkursy, spotkania, wystrój szkoły, akcentuje się wybrane treści edukacyjne i wychowawcze na różnych zajęciach - w realizacji „hasła” uczestniczą przez cały rok wszyscy uczniowie szkoły  zależnie od przyjętego "hasła roku" - dogłębniejsze zapoznanie się uczniów z wybraną problematyką - kształtowanie pożądanych postaw - integracja środowiska szkolnego   dyr. szk. - Daniel Nadworski zespoły nauczycielskie 
422 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 10 Lębork84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8621 245 sp8.lebork@neostrada.pl „Najlepszy uczeń szkoły” dydaktyka uczniowie głównie klas VI szkolny od ok. 10 lat, co roku promowanie wartości nauki, dążenia do osiągania coraz lepszych wyników - konkurs trwa przez cały rok szkolny, mogą w nim brać udział wszyscy uczniowie szkoły - rozstrzygnięcie konkursu, w drodze wyboru przez nauczycieli szkoły, na-stępuje w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego - przy ustalaniu laureata bierze się pod uwagę przede wszystkim: oceny z poszczególnych dziedzin edukacyjnych, godne reprezentowanie szkoły, zachowanie w szkole i poza nią, aktywność w działalności na rzecz szkoły i środowiska - powyższe kryteria uwzględnia się w skali danego roku szkolnego - dla laureata konkursu Rada Rodziców funduje nagrodę rzeczową, wręczaną uroczyście na apelu a jego nazwisko umieszcza się na specjalnej tablicy pamiątkowej  --- - wzmożenie rywalizacji uczniów w ubieganiu się o jak najlepsze wyniki w nauce - promocja wartości wiedzy i umiejętności   dyr. szk. - Daniel Nadworski Rada Pedagogiczna SP8 
423 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 10 Lębork84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8621 245 sp8.lebork@neostrada.pl „Najlepszy sportowiec szkoły” uczeń zdolny uczniowie głównie klas VI szkolny od ok. 10 lat, co roku - pobudzanie do rywalizacji sportowej - rozwój zdol-ności i zainte-resowań uczniów - konkurs trwa przez cały rok szkolny a rozstrzygnięcie, w drodze wyboru przez nauczycieli wy-chowania fizycznego, następuje w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego - przy ustalaniu laureata uwzględnia się przede wszystkim sukcesy, osiągnięcia sportowe ucznia, biorąc pod uwagę również reprezentowanie szkoły w imprezach sportowych, pozytywne wyniki nauczania (bez klasyfikacyjnych ocen niedostatecznych), zachowanie w szkole i poza nią (co najmniej dobra ocena zachowania) - powyższe kryteria uwzględnia się w skali danego roku szkolnego, w szczególnych przypadkach uwzględnia się je także w odniesieniu do poprzednich lat szkolnych. - dla laureata konkursu Rada Rodziców funduje nagrodę rzeczową, wręczaną uroczyście na apelu a jego nazwisko umieszcza się na specjalnej tablicy pamiątkowej  --- - wzmożenie rywalizacji sportowej uczniów - promocja aktywności fizycznej   dyr. szk. - Daniel Nadworski nauczyciele wychowania fizycznego 
424 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 10 Lębork84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8621 245 sp8.lebork@neostrada.pl „Wigilie dla potrzebujących” inne uczniowie klas I-VI szkolny co roku, od ok. 16 lat, grudzień - pomoc materialna dla potrzebujących - kształtowanie pożdanych postaw - od 16 lat szkoła organizuje spotkania przedwigilijne przy choince dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy - podczas spotkania prezentowane są jasełka, śpiewane kolędy, wręczane są przez Mikołaja prezenty (przybory szkolne, słodycze itp.), niekiedy następuje słodki poczęstunek, - uczniów do spotkania typują wychowawcy klas i pedagodzy szkolni - środki na sfinansowanie imprezy pochodzą ze składek nauczycieli i od sponsorów - corocznie akcją obejmuje się 70-90 dzieci  - sponsorzy - miłe spędzenie czasu przedświątecznego - rozdysponowanie pomocy materialnej dla potrzebujących   dyr. szk. - Daniel Nadworski prdagodzy szkolni 
425 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 10 Lębork84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8621 245 sp8.lebork@neostrada.pl „Szkoła przyjazna zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej” wychowanie uczniowie klas I-VI lokalny cały rok szk. 2013/14 - kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych - promowanie aktywności fizycznej - szkoła prowadzi zajęcia i akcje uświadamiające dla uczniów i rodziców z zakresu zdrowego odżywiania i dbania o dobrą formę fizyczną - organizuje dodatkowe formy aktywności fizycznej dla uczniów (zajęcia pozalekcyjne, feryjne, zawody sportowe, rajdy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej itp.) - wpływa na dobór produktów żywnościowych w sklepiku szkolnym - zaopatruje uczniów w produkty mleczne oraz w owoce i warzywa - tworzy specjalne miejsca, gdzie uczniowie mogą zjeść drugie śniadanie  - sklepik szkolny - SANEPID - służba zdrowia - w pierwszym roku prowadzenia tak szeroko zakrojonych działań trudno ocenić ich efekty  dyr. szk. - Daniel Nadworski Iwona Gulewicz, Katarzyna Wilmont 
426 Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Mireckiego 10 Lębork84-300 Lębork, ul. Mireckiego 1059 8 621 245 sp8.lebork@ndostrada.pl „Turnieje piłki ręcznej” inne - zapraszane drużyny - kibice (rodzice, uczniowie)  lokalny od 16 lat, maj i listopad - obchody świąt państwowych - wymiana doświadczeń między szkołami - od 16 lat z okazji rocznic odzyskania niepodległości i uchwalenia Konstytucji 3 Maja szkoła organizuje turnieje piłki ręcznej chłopców, na które zapraszane są drużyny ze szkół województwa pomorskiego (5-6 zespołów na każdy turniej) - turnieje obejmują patronatem honorowym i finansowym sponsorzy (władze miasta, senator, poseł, firmy itp.) - zawody obserwowane są przez kibiców - nagrody fundują sponsorzy - patronat nad turniejami obejmują posłowie, senatorzy, Burmistrz Lęborka  - sponsorzy - UM w Lęborku - propagowanie uprawiania sportu - atrakcyjne uczczenie świąt państwowych - wymiana doświadczeń między drużynami z różnych szkół   dyr. szk. - Daniel Nadworski Wiesław Wojciechowski 
427 Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi im. Karola Olgierda Borchardta 84-230 Rumiaul. Stoczniowców 6+48(58)671-29-17, 671-83-07 sp9@rumia.edu.pl „Och, Karol!” – Kronika szkolnego blogera zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie/społeczność lokalna szkolny/lokalny/powiatowy/wojewódzki 3 lata  podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media, kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji, uczynienie z mediów narzędzia umożliwiającego zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnego światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, a także podejmowanie twórczych i obywatelskich działań przez młodych ludzi, zachęcenie uczniów do twórczości własnej z wykorzystaniem mediów. W ramach programu, uczniowie uczą się mądrze obcować z mediami tradycyjnymi – telewizją, prasą oraz radiem, krytycznie patrzeć na media ery cyfrowej i kreatywnie korzystać z możliwości, jakie one stwarzają. Na zajęciach „blogerskich” uczniowie tworzą własne materiały (artykuły, sprawozdania, recenzje, filmy i audycje radiowe) i zamieszczają je na blogu szkolnym Och Karol!. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali multimedialnej. Na kółko uczęszcza 6 uczniów, każdy z nich jest odpowiedzialny za poszczególne sekcje witryny Och Karol. Stopień realizacji celów: Uczniowie uczą się redagować różnorodne gatunki dziennikarskie (wywiad, sprawozdanie, recenzja), doskonalą umiejętność poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym, nabywają sprawność w nadawaniu tytułów i podtytułów, doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem; korzystając z różnych źródeł informacji gromadzą i poprawnie selekcjonują materiały do poszczególnych wpisów, uczą się wykorzystywać znane im programy komputerowe do projektowania szaty graficznej, wstawiania grafiki, wykorzystują nowe programy do prezentacji multimedialnych oraz do obróbki zdjęć; pogłębiają swoją wiedzę w zakresie etyki dziennikarskiej. Nasz blog stał się projektem nie tylko naszej grupy, ale całej społeczności szkolnej. Uczniowie nadsyłają ciekawe zdjęcia z różnych uroczystości szkolnych albo z wycieczek na naszą skrzynkę mailową. Czasami piszą sprawozdania, które gościnnie zamieszczamy na stronie. Podejmujemy ciekawe inicjatywy, takie jak : wywiad z liderem Wolontariatu Szkolnego, nauczycielem muzyki, rodzicami podczas uroczystości poświęconych matkom. Materiał, w postaci filmów, zamieszczamy na blogu oraz na You Tube. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad blogiem, przyłączyliśmy się do projektu CEO „Włącz się! Młodzi i media”. W ramach projektu wykonywaliśmy różne zadania określone regulaminem projektu, które zostały bardzo dobrze ocenione przez komisję. Efektem tych działań było zakwalifikowanie się do internetowej lekcji z panią redaktor Newsweek’a, Aleksandrą Karasińską. To było dopiero wyzwanie, byliśmy jedyną szkołą podstawową, biorącą udział w tym przedsięwzięciu. Zdjęcia z tego wydarzenia zostały zamieszczone na blogu szkolnym. Projekt zakończył się dwa lata temu, jednak bloga prowadzimy dalej, rozwijając swoje pasje i zainteresowania mediami współczesnymi.  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Evens  „Och Karol” Kronika szkolnego blogera”, E-lekcja z redaktor naczelną gazety Neewsweek, p. Anną Karasińską na temat funkcji mediów współczesnych  https://www.edutuba.pl/dokument?id=20760 http://blogiceo.nq.pl/ochkarol/ Lucyna Oglęcka Monika Pranczke 
428 Szkoła Podstawowa nr20 im. 2MPS Gdyniaul.Starodworcowa 36586293930 ssp20wiedzaizdrowie-gdynia@wp.pl Starsi uczniowie - nasi koledzy sześciolatek w edukacji dzieci oddziałów przedszkolnych, uzcniowie klas I-III szkolny rok szkolny integracja uczniów 0 - III, ułatwianie adaptacji w szkole dzieciom z oddziałów przedszkolnych, uwrażliwianie dzieci starszych na potrzeby młodszych Działanie polega na jak najczęstszym zorganizowanym kontaktowaniu się dzieci z oddziałów przedszkolnych z uczniami klas I-III. Postawa uczniów, ich inicjatywy pokazują "zerówkowiczom" ich przyszłe życie w szkole, nastawiają pozytywnie do dalszej edukacji w szkole. I tak: -uczniowie klas I-III są gośćmi na zajęciach -np. czytają dzieciom książki, recytują wiersze, -uczniowie klas I-III pomagają w czynnościach związanych ze spożywaniem obiadów (np. towarzyszą "zerówkowiczom" w drodze do i ze stołówki) -grupy zerowe uczestniczą w życiu klas I-III: w uroczystościach, festynach, konkursach (np. " Powitanie jesieni", " Cała Polska czyta dzieciom", "Świąteczna piosenka i wiersz")  Poznanie i integracja społeczności szkolnej, lepsze zaadoptowanie dziecka w placówce szkolnej.  Anna Majcher Anna Majcher, Marta Ziniak, Joanna Wyderka 
429 Szkoła Podstawowa nr5 im. Zjednoczonej Europy KwidzynHallera 4552624228 www.sp5.ckj.edu.pl "Pasowanie na czytelnika książki". wychowanie Uczniowie kl.I Szkolny. Trzy godziny lekcyjne. Przygotowanie dzieci do roli samodzielnego czytelnika. Obrzęd pasowania ucznia kl.I na czytelników jest wpisany w wieloletnią tradycję biblioteki szkolnej i jest obchodzony bardzo uroczyście w obecności dyrekcji, rodziców i wychowawców.W czasie pasowania uczniowie oglądają inscenizację dotyczącą czytelnictwa i związaną z rocznicami obchodzonymi w danym roku np.Rok Janusz Korczaka. Na scenie występują członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki,omawiają zasady, poszanowanie książek i wypożyczanie w bibliotece. Po krótkiej inscenizacji uczniowie składają przyrzeczenie i są pasowani książką, otrzymując zakładki z regulaminem biblioteki, dyplomy oraz życzenia od książki. Na zakończenie spotkania samodzielnie wypożyczają swoją pierwszą książkę. Rada Rodziców Uczniowie potrafią właściwie zachować się w czytelni, wypożyczać książki, wiedzą jak traktować książki i jakie korzyści płyną z ich czytania. Znają różnice między biblioteką a księgarnią. Uczą się kultury słowa. www.kuratorium.gda.pl Renata Dzikowska Lucyna Bator i Dorota Łoś 
430 Szkoła Podstawowa nr5 im. Zjednoczonej Europy KwidzynHallera 4552624228 www.sp5.ckj.edu.pl Mini Samorząd Uczniowski wychowanie Wszyscy uczniowie klas I-III Szkolny, lokalny- przedszkola. Od 2002 roku. Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami w myśl zasady "równi wśród równych”. Wdrażanie do zgodnej zabawy w dużej grupie dzieci. Inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach. Tworzenie obrzędowości w grupie wiekowej klas I-III. Mini Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas I-III. Przedstawiciele klas spotykają się raz w miesiącu i podejmują różnego rodzaju działania zarówno dla klas I-III jak i pozostałej społeczności szkolnej. Mini SU działa w korelacji z Samorządem Uczniowskim kl.IV-VI. Uczniowie klas najmłodszych są powoli wprowadzani do działalności samorządowej. Decydują, o tym co dzieje się w szkole. Sami planują pracę na cały rok i realizują cele Programu Mini SU "Sami o sobie” - innowacji pedagogicznej. "Równi wśród równych" to tworzenie więzi między wszystkimi uczniami, inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach, kształtowanie postaw społecznych. To wspólne tworzenie tradycji i obrzędowości szkoły, rozwijanie zainteresowań i chęci wspólnej zabawy. Od pięciu lat działa sekcja taneczna dziewczynek z klas I-III, występująca podczas różnych imprez szkolnych. Cykliczne imprezy organizowane przez Mini SU to między innymi: Szkolne Andrzejki, Mikołajki, Koncert Wielkanocny, Sejmik Korczakowski. Organizowane są także konkursy, wystawy i różnego rodzaju akcje. Od dwóch lat publikowany jest co miesiąc tzw.„ Biuletyn Mini SU” zawierający nowinki z życia szkoły, propozycje zabaw i kalendarium. Dzięki Mini SU dzieci z klas I-III poznają zasady demokracji i samorządności w myśl przesłania dr Janusz Korczaka: "Nie ma dzieci - są ludzie". Rokrocznie odbywa się Sejmik Korczakowski - parlamentarne obrady społeczności szkolnej. Początkowo realizowany był w grupie dzieci z klas I-III w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Od 7 lat w imprezie udział biorą przedstawiciele klas IV-VI.  Kwidzyńskie przedszkola,Rada Rodziców przy SP5, Samorząd Uczniowski klas IV-VI. Dowodem realizacji założeń programowych i celów programu „Sami o sobie” oraz ich skuteczności są ankiety przeprowadzone wśród dzieci, po przeprowadzonych akcjach i imprezach Na podstawie przeprowadzonych ankiet wiemy, że uczniowie klas I- III chętnie prowadzą i uczestniczą w akcjach charytatywnych, wspólnej zabawie spotkaniach tematycznych, lubią pomagać i decydować . Zamierzone działania są skuteczne, gdyż uczniowie czują silną więź ze sobą i wiedzą, że razem mogą wiele zdziałać, są dobrze przygotowani do wspólnej kulturalnej zabawy, chcą nieś pomoc innym, wykazują własną inicjatywę i pomysłowość, podtrzymują tradycje szkolne, wiedzą,że przynależą do szkoły i ojczyzny. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zaproponowanych działań, a nawet same często dopominają się realizacji ich pomysłów na wspólną zabawę. Chcą decydować o tym, co dzieje się w szkole. Efektem realizowanych działań i celów jest również to, że zarząd Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI każdego roku tworzą byli uczniowie klas I-III aktywnie uczestniczący w działaniach Mini SU.  www.kuratorium.gda.pl Renata Dzikowska Izabela Zwidryn i D.Łoś 
431 Szkoła Podstawowa w Gotelpiu Gotelp89-651 Gotelp 12523986123 spgotelp@op.pl Festyn Gocki inne uczniowie, rodzice, członkowie społeczności lokalnej, instytucje współpracujące ze szkołą  powiatowy corocznie w trzecią sobotę września około 8 godzin zintegrowanie społeczności lokalnej, zachęcenie do współpracy ze szkołą, przybliżenie historii okolicy z okresu I-III w n.e., wdrożenie do poszanowania dóbr kultury narodowej i rezerwatów przyrody, zachęcenie do poznawania przepis Zbudowanie i urządzenie wioski Gotów oraz zasiedlenie jej uczniami i nauczycielami w strojach z epoki, przygotowanie horoskopu celtyckiego, przyrządzenie lokalnych potraw oraz ich degustacja, prezentacja tańca gockiego, zabaw i pląsów, nauka wyplatania koszy wiklinowych i lepienia garnków z gliny. - Stowarzyszenie mieszkańców sołectwa Gotelp " Wszyscy Razem" - Rarda Rodziców przy SP w Gotelpiu - Sandry Brdy - Ośrodek Kultury w Czersku - Sołectwo Gotelp - przedstawieciele Rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach - OSP Odry - Urząd Miejski w Czersku - Integracja środowiska szkolnego i lokalnego - Poznanie kultury i historii plemienia gockiego - Odpowiednie zachowanie się podczas pobytu w rezerwacie historyczno - archeologicznym " Kręgi Kamienne" w Odrach - Poznanie regionalnych potraw - Współpraca lokalnych środowisk nad przygotowaniem imprezy o zasięgu powiatowym http://spgotelp.strefa.pl/festyn.html Elżbieta Baszanowska pracownicy SP w Gotelpiu 
432 Szkoła Podstawowa w Lubieszewie Lubieszewo, MarynowyLubieszewo 6355 2474858 splubieszewo@wp.pl Wspólnie uczymy się i bawimy wychowanie Uczniowie klasy I i II szkolny Cały rok szkolny • integracja zespołów klasowych - wdrażanie do efektywnego współdziałania w zespole; • zachęcenie do aktywnego czytelnictwa; • poznanie praw dziecka. We wrześniu zaplanowano 6 bloków tematycznych, które były realizowane wspólnie w klasie I i II przez cały rok szkolny. Każdy blok zrealizowano w ciągu jednego lub dwóch miesięcy. Uczniowie realizowali poszczególne zagadnienia w większości samodzielnie. Finał bloku odbywał się zawsze w formie zajęć integrujących obie klasy. W ramach bloku realizowane były zagadnienia: 1. Jestem bezpieczny! • Jak bezpiecznie poruszać się po drogach? – nauka praktycznego stosowania przepisów drogowych. • Znaki drogowe - do czego służą? – praca techniczna - samodzielne wykonanie znaków. • Bezpieczne place zabaw –szkolny konkurs plastyczny. • Numery alarmowe – scenki dramowe • Finał – spotkanie z policjantami 2. Poznajemy twórczość Juliana Tuwima: • Książeczka z wierszami J.Tuwima – uczniowie z klasy I i II wzajemnie czytali sobie wiersze poety i wykonywali ilustracje do wysłuchanego utworu. • Inscenizacja wiersza „Rzepka” przez uczniów. • Konkurs recytatorki – klasowy. • Finał – szkolny konkurs recytatorski „Wiersze Juliana Tuwima” 3. Miękkie i puchate: • Czytanie bajek, których bohaterami są misie – na przerwach i w trakcie zajęć. • Moje ulubione pluszowe zabawki – prezentacja przyniesionego pluszaka. • Finał – Święto Pluszowego Misia – zabawy muzyczno- taneczne. 4. Prawa Dziecka: • Poznanie praw dziecka – codziennie uczniowie poznawali kolejne prawo i wykonywali w grupach związane z nim zadnia. Efekty pracy umieszczane były na tablicy na korytarzu szkolnym. • Asertywność – krzyknij nie! – uczniowie przedstawiali wymyślone przez siebie scenki dramowe. • Finał – Moje prawa, a prawa drugiego człowieka – quiz znajomości praw dziecka. 5. Zielono mi! • Zielone warzywa i owoce – grupy uczniów prezentowały wylosowane warzywo lub owoc. • Warzywa i owoce w wierszach znanych poetów. • Zielone zwierzęta – ciekawostki, plakaty o zwierzętach. • Finał – Zielono mi! – zabawy integracyjne „W zielonym kolorze” – konkurs na zielony strój, zielony deser, sukienkę dla pani Wiosny. 6. Kochamy książki: • Zajęcia w Bibliotece Publicznej – tematy spotkań: Jak powstaje książka?, Historia druku, Lubimy czytać czasopisma. • Przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki A. Świerszczyńskiej „Wesoła Ludwiczka”. • Czytanie wierszy, opowiadań przedszkolakom przez uczniów – codziennie po obiedzie. • Moja ulubiona książka – zaprojektowanie okładki do książki – praca plastyczna. • Finał – „Mali poeci” układanie wierszy, rymowanek.  Biblioteka Publiczna w Marynowach Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim  Najważniejszym efektem było wzmocnienie kompetencji społecznych – umiejętności życia wśród ludzi i nauka współpracy z innymi. Uczniowie bardzo chętnie i efektywnie pracowali w zespołach międzyklasowych. Poznając prawa dziecka uczyli się zasad komunikacji w grupie, rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy oraz szacunku i tolerancji wobec innych ludzi. Zostali również zachęceni do rozwijania własnych talentów i zainteresowań. Uczniowie wielokrotnie mogli doskonalić technikę głośnego czytania, nabyli umiejętność lepszej komunikacji. Uczyli się śmiałości i odwagi w kontaktach z innymi. Uczniowie chętnie czytają książki. Przez cały rok szkolny dodatkowo wprowadzona była jeszcze po obiedzie przerwa czytelnicza- każde dziecko czytało wybraną przez siebie książkę lub czasopismo, korzystając z biblioteczek klasowych.  http://www.splubieszewo.boo.pl/ Bogusława Jastrząb, Kamila Żwirek Bogusława Jastrząb, Kamila Żwirek 
433 Szkoła Podstawowa w Lubieszewie Lubieszewo, MarynowyLubieszewo 6355 2474858 splubieszewo@wp.pl Projekt edukacyjny: "Kolejką po Żuławach" dydaktyka grupa 5-6 latków, uczniowie klasy I szkolny miesiąc, finał projektu - 1 dzień Poznanie własnego regionu oraz integracja zespołów klasowych Realizacja projektu: I. Wyjazd dzieci na wycieczkę do Nowego Dworu Gdańskiego do Żuławskiego Parku Historycznego: zwiedzanie Muzeum Żuławskiego oraz udział w zajęciach edukacyjnych „Od ziarenka do bochenka” oraz „W cieniu podcienia, czyli o żuławskich domach podcieniowych”. II. Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Marynowach dotyczące legend żuławskich i baśni. Poznanie dwóch legend „Sposób na czarownicę” i „Baszta maślankowa”. Uczniowie przez cały miesiąc zbierali samodzielnie informacje na temat najciekawszych miejsc w swojej miejscowości. III. Finał (czas: 5 godzin lekcyjnych) Uczniowie z klasy I oraz dzieci 5-6 letnie utworzyły zespoły czteroosobowe. Każdy zespół w trakcie „podróży” uzupełniał swój wagonik kolejnymi zadaniami, które dotyczyły m.in. najciekawszych zabytków miejscowości oraz legendy żuławskiej „Tuga i olbrzym”. W wagoniku znalazły się ułożone puzzle -zdjęcia zabytków miejscowości, mapa Polski, samodzielnie wykonane ilustracje do legendy i ułożony plan wydarzeń. Wszystkie wagoniki stworzyły jeden pociąg. Następnie uczniowie wyruszyli na pieszą wycieczkę po najbliższej okolicy w poszukiwaniu najpiękniejszego zabytku w miejscowości. Po powrocie każdy zespół decydował, które miejsce jest najbardziej interesujące.  Biblioteka Publiczna w Marynowach Żuławski Park Historyczny Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim  Uczniowie: znają najbliższy region, wybrane obiekty zabytkowe i legendy związane z regionem; znają i stosują zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, potrafią współpracować w zespole.  http://www.splubieszewo.boo.pl/ Bogusława Jastrząb, Kamila Żwirek Bogusława Jastrząb, Kamila Żwirek 
434 Szkoła Podstawowa w Szarłacie SzarłataSzarłata 81 83-305 Pomieczyno586815148 sp.szarlata@wp.pl Program profilaktyczny "Pierwsza Pomoc"  wychowanie Uczniowie, rodzice szkolny cały rok szkolny Poszerzanie wiedzy uczniów na temat udzielania pierwszej pomocyI informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku. Promowanie hasła "Jestem mały ale potrafię wiele" Nauczyciele ukończyli odpowiednie kursy umożliwiające im przeprowadzenie szkoleń w ramach udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klas 0 - VI uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez tych nauczycieli. W trakcie prowadzonych zajęć zaprasza się rodziców i pielęgniarkę szkolną.  Pielęgniarka szkolna, szkolenia nauczycieli były przeprowadzone w ramach programu Owsiaka "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" Uczniowie potrafią udzielić pierwszej pomocy innym ludziom, znają numery telefonów alarmowych, dzielą się wiedzą ze swoimi rodzicami. www.spszarlata.republika.pl Bożena Bulczak Barbara Brylowska, Katarzyna Wenta, Lucyna Laskowska 
435 Szkoła Podstawowa w Szarłacie SzarłataSzarłata 81 83-305 Pomieczyno5868915148 sp.szarlata@wp.pl Program profilaktyczny "Bezpieczeństwo w sieci" wychowanie Uczniowie, rodzice, nauczyciele szkolny cały rok szkolny Poszerzanie wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa przed zagrożeniami płynacymi z internetu, zapisywania swoich danych osobowych w sieci. Nauczyciele informatyki i wychowawcy klas prowadzą pogadanki na temat "Bezpieczeństwa w sieci i wpisywaniem swoich danych osobowych" Przeprowadzenie szkolnego konkursu na plakat "Bądź bezpieczny w sieci", oglądanie filmów przedstawiający zagrożenia posługiwania się internetem.  Strony internetowe Uczniowie potrafią wybrać programy dla nich odpowiednie. Wiedzą że nie należy podawać wszystkich informacji "Danych osobowych". dzielą się swoją wiedzą z rodzicami.  www.spszarlata.republika.pl Bożena Bulczak Bożena Bulczak 
436 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku Słupskul. Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk59 8454770, 8455075 sp10slupsk@wp.pl Dzień otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych sześciolatek w edukacji dzieci sześcioletnie i ich rodzice dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących  od 2010 r.; marzec lub kwiecień każdego roku Zapoznanie przyszłych uczniów i ich rodziców ze szkołą. Integracja grupy, promocja placówki i zachęcenie rodziców do podjęcia decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w szkole przez ich 6-letnie dzieci. Impreza organizowana jest dla przyszłych uczniów klas pierwszych. Zapraszane na spotkanie dzieci, po wejściu do szkoły otrzymują kolorowe karteczki, które losowo przydzielają je do grup i zespołów. Nauczyciele naszej szkoły zabierają grupy na salę gimnastyczną i tam dzieci oglądają przedstawienie związane z Dniem Ziemi. Przedstawienie to przygotowują uczniowie klas pierwszych, w tym sześciolatki. W tym czasie zgromadzeni na holu szkoły rodzice mają okazję wysłuchać prelekcji na temat predyspozycji swoich pociech do podjęcia nauki w szkole. Podczas spotkania sześciolatki biorą również udział w zabawach ruchowych. Mają one na celu integrację grupy, zdrową rywalizację i dobrą zabawę w przyjaznej atmosferze. Na zakończenie dzieci wykonują wspólnie pracę plastyczną. Przez cały czas rodzice mogą obserwować swoje pociechy. Na zakończenie spotkania dzieci wraz z rodzicami zwiedzają szkołę. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk Powiększające się grono uczniów naszej szkoły, w tym sześciolatków. Dzieci czują się w szkole bezpieczne, uczestniczą w życiu placówki, biorą udział w uroczystościach, konkursach, imprezach i spotkaniach. Rodzice chętnie angażują się w prace na rzecz szkoły, uczestniczą w codziennych działaniach szkoły, jak również w imprezach okolicznościowych jako ich współorganizatorzy. www.sp10slupsk.edupage.org Barbara Piotrowska Barbara Piotrowska, Brygida Szczechowicz 
437 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 SłupskHubalczyków 7059 8404201; 05 98404301 sekretariat@sp5.pl Mam 6 lat i jestem aktywny sześciolatek w edukacji Uczniowie klas 3 (uczniowie zaczynający edukację szkolną w wieku 6 lat)(kontynuacja progr szkolny i lokalny cały rok szkolny Promowanie osiągnięć uczniów 6 letnich Udział uczniów w-III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mam 6 lat” organizowanym przez MEN1. Udział w konkursach plastycznych- 2. Udział w zajęciach plastycznych prowadzonych w ramach projektów unijnych, zajęciach plastycznych w Zamku Książąt Pomorskich, Ceramikarni -3. Przygotowanie apeli, przedstawień (jasełka, przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka), uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego)-4. Udział w konkursach recytatorskich5. Udział w zajęciach zespołu muzycznego 6. Udział w zajęciach koła języka niemieckiego- zgłoszenie do Jubileuszowej X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego- przygotowanie przedstawienia na konkurs teatralny7. Udział w lekcjach muzealnych prowadzonych w Zamku Książąt Pomorskich- 8. Udział w zawodach sportowych, zajęciach na basenie, akcjach prozdrowotnych (Mleko w szkole, Owoce i warzywa- udział w happeningu „Zawsze w cenie ruch i zdrowe jedzenie9.Udział w Ogólnopolskim Projekcie Planeta energii- 10. Udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Kartka dla Oliwki, Robótka,zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska)- rozwój postaw społecznych, nabycie umiejętności dzielenia się z innymi.11. Zajęcia otwarte dla nauczycieli- prezentowanie i promowanie umiejętności dzieci 6-letnich.12.Udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” ( „Uczę się, ćwiczę, potrafię, działam, „Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”) 13. Lekcje otwarte dla nauczycieli ze szkoły i z miasta Słupska14. Obserwacje zajęć pozalekcyjnych (koło języka niemieckiego) w ramach ewaluacji zewnętrznej Szkoły i przedszkola ,Młodzieżowy Dom Kultury, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Policja, Muzeum Pomorza Środkowego, "Energa",  Udział uczniów w-III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mam 6 lat” organizowanym przez MEN1. Udział w konkursach plastycznych- 2. Udział w zajęciach plastycznych prowadzonych w ramach projektów unijnych, zajęciach plastycznych w Zamku Książąt Pomorskich, Ceramikarni -3. Przygotowanie apeli, przedstawień (jasełka, przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka), uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego)-4. Udział w konkursach recytatorskich5. Udział w zajęciach zespołu muzycznego 6. Udział w zajęciach koła języka niemieckiego- zgłoszenie do Jubileuszowej X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego- przygotowanie przedstawienia na konkurs teatralny7. Udział w lekcjach muzealnych prowadzonych w Zamku Książąt Pomorskich- 8. Udział w zawodach sportowych, zajęciach na basenie, akcjach prozdrowotnych (Mleko w szkole, Owoce i warzywa- udział w happeningu „Zawsze w cenie ruch i zdrowe jedzenie9.Udział w Ogólnopolskim Projekcie Planeta energii- 10. Udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Kartka dla Oliwki, Robótka,zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska)- rozwój postaw społecznych, nabycie umiejętności dzielenia się z innymi.11. Zajęcia otwarte dla nauczycieli- prezentowanie i promowanie umiejętności dzieci 6-letnich.12.Udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” ( „Uczę się, ćwiczę, potrafię, działam, „Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”) 13. Lekcje otwarte dla nauczycieli ze szkoły i z miasta Słupska14. Obserwacje zajęć pozalekcyjnych (koło języka niemieckiego) w ramach ewaluacji zewnętrznej www.sp5.pl - "Przykłady dobrych praktyk" Krystyna Lewandowska Beata Paszun 
438 Tecchnikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański83-200 Starogard Gdański, ul. Sobieskiego 6+48 (58) 56 222 49 szkola@zse.com.pl  "Weihnachtsmarkt" przedświąteczny konkurs na najpiękniejsze stoisko w stylu niemieckiego jarmarku bożonarodzeniowego inne uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście szkolny Całe przedsięwzięcie zaczyna się każdego roku w listopadzie. W tym czasie tworzona jest lista klas biorących udział w jarmarku, omawiane są szczegóły. Na zebraniu zespołu nauczycieli języka niemieckiego podejmowana jest ostateczna decyzja w sprawie celu charytatywnego, na który przeznaczone zostaną pieniądze ze sprzedaźy produktów. Prezentacja ma m Zapoznanie uczniów z tradycją niemieckiego jarmarku bożonarodzeniowego. Aktywizacja uczniów. Zbiórka pieniędzy na charytatywny cel Od roku 2011 zespół nauczycieli języka niemieckiego organizuje konkurs na najładniejsze stoisko w stylu niemieckiego jarmarku bożonarodzeniowego. Zgłoszone do współzawodnictwa klasy przygotowują świątecznie przystrojone stoiska, na których oferują własnoręcznie wykonane kartki i ozdoby świąteczne, a także wypieki i potrawy typowe dla niemieckiego jarmarku. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów przekazywany jest na wybrany szczytny cel. Podczas prezentacji stoisk słychać niemieckie kolędy i zimowe piosenki, a w powietrzu unosi się zapach pierników i świerkowych gałązek. Wyjątkowa atmosfera wprowadza wszystkich w świąteczny nastrój i integruje społeczność szkolną. Jarmark kończy się podliczeniem głosów, ogłoszeniem wyników i podziękowaniami dla wszystkich zaangażowanych uczestników ---- Zapoznanie uczniów z tradycją obchodzenia świąt w krajach niemieckojęzycznych. Propagowanie języka niemieckiego w szkole. Integracja uczniów w zespole klasowym i szkolnym. Aktywizowanie uczniów poprzez innowacyjne działania. Wspieranie kreatywności, przedsiębiorczości uczniów. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych poprzez charytatywny cel akcji. http://zse.com.pl/show/id/852 Małgorzata Świeczkowska, Karolina Szlachcikowska Małgorzata Świeczkowska, Karolina Szlachcikowska 
439 Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdańskiul. Sobieskiego 658 562 22 49  szkola@zse.com.pl Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły dydaktyka Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego i tczewskiego  Powiat starogardzki i tczewski Konkurs odbywa się co roku w październiku – miesiącu wyboru Karola Wojtyly na papieża Poznanie i popularyzacja twórczości Karola Wojtyły. Stwarzanie możliwości indywidualnej wypowiedzi artystycznej. Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi. Pielęgnowanie mowy ojczystej. Przygotowania do konkursu trwają kilka miesięcy. Organizator w formie pisemnej zwraca się z prośbą do osób i instytucji o objęcie patronatem honorowym organizowanego konkursu, wysyła do szkół drogą e- mail zaproszenie, regulamin i kartę zgłoszenia na konkurs. Informacje o odbywającym się konkursie zamieszczane są również na szkolnej stronie internetowej, z której można pobrać regulamin i kartę zgłoszenia. Na łamach prasy regionalnej ukazują się artykuły zapowiadające konkurs. Informacji dostarcza również lokalne radio. Każdy uczestnik przygotowuje jeden tekst poetycki lub fragment prozy lub dramatu Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II. Zgłoszeni recytatorzy występują w dwóch kategoriach: - kategorii recytacje – z podziałem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - kategorii poezja śpiewana bez podziału na wiek. Oceny dokonuje profesjonalne jury, uwzględniając następujące kryteria: interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny, adekwatność muzyki do prezentowanego utworu (kategoria: poezja śpiewana).  Instytucje wspierające konkurs: Biuro Senatora, Kuria Diecezji Pelplińskiej, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha w Starogardzie Gdański, Redakcja ,,Gazety Kociewskiej”, ,,Pielgrzyma” i Radia ,,Głos”. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: senator RP, Biskup Pelpliński, Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Starogardzkiego, Prezydent Starogardu Gdańskiego, Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim  Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, o czym świadczy liczne grono uczestników – reprezentantów szkół gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych. Uczniowie podejmują się recytacji i muzycznej interpretacji poezji największego autorytetu wszech czasów Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Liczba uczestników konkursu z roku na rok rośnie. W 2013 roku w konkursie wzięło udział 49 recytatorów : w kategorii recytacje szkoły gimnazjalne reprezentowało 18 uczniów, ponadgimnazjalne 17, w kategorii poezji śpiewanej wystąpił 14 uczestników. Konkurs jest okazją do promocji szkół, z których uczniowie biorą udział. Wyniki konkursu publikowane są w regionalnej prasie, radiu, laureaci konkursu występują w koncercie organizowanym w Kościele parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.  http://zse.com.pl/podstrona/37 Ewa Balcerzak Ewa Balcerzak  
440 Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdańskiul. Sobieskiego 6szkola@zse.com.pl  58 562 22 49  Powiatowe Targi Edukacyjne w powiecie starogardzkim inne Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego  Powiat starogardzki oraz miasto Tuchola i Pelplin  Targi odbywają się co roku 21 marca, organizowane są od 2009r. Głównym celem targów jest zapoznanie się gimnazjalistów i ich rodziców z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Jest to równocześnie dzień otwarty w naszej szkole, umożliwiający wszystkim zainteresowanym zwiedzanie sal lekcyjnych, wyposażenia szkoły oraz wzięcie udziału w ciekawych zajęciach lekcyjnych. Gościnnie swoje oferty edukacyjne prezentują dwie szkoły o charakterze ponadregionalnym- Collegium Marianum w Pelplinie oraz Technikum Leśne w Tucholi Powiatowe Targi Edukacyjne organizowane są w Zespole Szkół Ekonomicznych, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego regionu prezentują swoje oferty edukacyjne na kolejny rok szkolny. Szkoły wykazują się wielką inwencją w walce o pozyskanie kandydatów. Stoiska przygotowane są bardzo pomysłowo i profesjonalnie, wszystkie placówki bardzo oryginalnie promują swoje kierunki kształcenia, przedstawiają projekcje multimedialne, wykorzystują różnorodne środki promocji i reklamy opracowane na wysokim poziomie. Każdy gimnazjalista otrzymuje informator wydany przez Starostwo Powiatu Starogardzkiego. Zawiera on kompletną ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny, która pozwoli na przemyślany i trafny wybór dalszej drogi edukacji. Informator opracowywany jest przez wszystkie szkoły uczestniczące w targach. Instytucje współpracujące w zakresie organizacji targów: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Redakcja gazety "Wieści Kociewskie”, Telewizja Kablowa w Starogardzie Gdańskim. Patronat honorowy nad targami sprawuje redakcja Dziennika Bałtyckiego  Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów, ich nauczycieli, rodziców. pracodawców oraz wśród szkół ponadgimnazjalnych prezentujących swoje oferty i kierunki kształcenia. Potwierdzeniem popularności targów jest bardzo wysoka frekwencja uczniów ze wszystkich gimnazjów zarówno w Starogardzie Gdańskim jak i gimnazjów zlokalizowanych na terenie gmin i wsi powiatu starogardzkiego. Syntetycznym i mierzalnym efektem realizacji działania jest duża liczba chętnych kandydatów do naszej szkoły - w wyniku czego bardzo sprawnie przebiega proces rekrutacji nowych uczniów http://zse.com.pl/show/id/701 Tadeusz Burczyk- dyrektor szkoły Stanisława Głąb- Brandt- kierownik praktycznej nauki zaw Stanisława Głąb -Brandt, Tadeusz Burczyk 
441 Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdańskiul. Sobieskiego 6, 83 - 200 Starogard Gdański585622249 szkola@zse.com.pl Polsko – niemiecka wymiana młodzieży  inne Uczniowie Technikum Nr w Starogardzie Gdańskim i Hildegardisschule w Münster. międzynarodowy Polsko – niemiecka wymiana młodzieży rozpoczęła się w 2008r. Jeden cykl wymiany obejmuje rok - we wrześniu danego roku uczniowie Technikum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim jadą do Münster, rewizyta ma miejsce na przełomie maja i czerwca. Każda wymiana ma szczegółowy program układany przez gospodarzy i konsultowany z gośćmi. Celem wymiany jest nawiązanie osobistych kontaktów między uczniami i nauczycielami, przełamywanie stereotypowego myślenia i uprzedzeń, wychowanie w duchu poszanowania odmienności kulturowej, poznanie wartości kulturowych i historycznych kraju sąsiada, korzystanie z doświadczeń Niemiec w budowaniu zjednoczonej Europy, przełamywanie barier komunikacyjnych i doskonalenie umiejętności językowych, kształtowanie otwartości na świat. Należy dodać o realizacji projektów.  U początków naszego działania leży budzenie zainteresowania wśród uczniów wymianą polsko-niemiecką, konstruowanie programu, stworzenie planu finansowego i pozyskanie funduszy na realizację programu, dopełnienie formalności związanych z wyjazdem, dobór uczniów do udziału w programie, spotkania informacyjne służące integracji grupy, koordynowanie organizacji programu z partnerem niemieckim, współpraca z rodzicami uczniów biorących udział w wymianie, informowanie mediów o odbywającej się wymianie, prowadzenie dokumentacji kosztorysowej i sporządzenie sprawozdania dla PNWM, ewaluacja programu oraz prowadzenie kroniki wymiany. Zrealizowane projekty to min: Bałtycki bursztyn, Przełamujemy stereotypy, Człowiek - przyroda – las, Energia atomowa- polityka energetyczna w Polsce i Niemczech, od Gutenberga do E- booka, Historia współczesna w oparciu o osobistą historię z życia.  Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWP) Udział w wymianie międzynarodowej motywuje młodzież do nauki języka obcego. Uczniowie, poznając swoich niemieckich rówieśników i ich rodziny, zapoznają się tym samym z aspektem socjokulturowym kraju partnerskiego. Wymiana pozwala uwierzyć młodzieży we własne umiejętności i możliwości, otworzyć się na świat, co zaprocentuje w późniejszym życiu.  http://zse.com.pl/podstrona/17 Ewa Balcerzak Ewa Balcerzak 
442 Wiktor-Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 84-200 Kąpino- poczta Wejherowoul Kazimierza Wielkiego 35586724894 gena.janczewska@korczagin.pl Rozwój wyższych umiejętności umysłowych ucznia od nauczania poczatkowego do dorosłości dydaktyka nauczyciele wszystkich specjalności  Europa i Polska - to strona www.wiktor.horyzont.net z materiałami neurofizlologicznej kon z materiałow na str www można korzystać w sposób nieograniczony, natomiast problemy mogę w stworzenie metodyki rozwoju wyższych umiejetności umysłowych ucznia; ich specyfika rozwojowa typowa i symptomy oceny zachowań ucznia; ocena wewnatrzszkolna oraz testy dla oceny wewnatrzszkolnej- testy dostępne po szkoleniu Rady Pe Człowiek ciągle zmienia swoje otoczenie ale rozwój człowieka ma swoją specyfikę , niezmienną w rozwoju, uzależnioną od metod pracy nauczyciela one są też ciągle takie same bo największym bogactwem jest ROZUM człowieka a nie jego otoczenie. Dwukrotnie składałam jako inicjatywa oddolna POKL 9,5 ale widocznie problemem jest fakt że "...Rzecz nienazwana nie jest postrzeżona..." i dlatego projekt mimo dość dobrej oceny nie wygrywał. W planie była zawsze grupa zainteresowanych n-li w wiejskiej gminie Wejherowie. Efektem jest statystyka wykorzystywania strony www.wiktor.horyzont.net jest ona bardzo wysoka. www.wiktor.horyzont.net dr Genowefa Janczewska -Korczagin n-l dyplomowany, edukator, ekspert, tłumacz dr Genowefa Janczewska-Korczagin- samozatrudniona od 1996 roku www.wiktor.horyzont.net 
443 XIII Liceum Ogólnoształcące Gdyniaul. Płk. Dąbka 20758 665 03 13 fax 58 665 36 36 sekretariat@zso4gdynia.eu Nikt nie wydrze z serca mego miłości do Ciebie Ojczyzno wychowanie Uczniowie klas teatralno -filmowych i dziennikarsko - prawniczych, Gdynianie oraz uczestnicy obchodów wydzrzeń kulturalnych i patriotycznych w Gdyni. szkolny i lokalny od maja 2014 do czerwca 2015 1. Propagowanie wartości i postaw patriotycznych, 2. Rozpowszechnianie prawdy historycznej w ramach obochodów ważnych wydarzeń historycznych i politycznych XX wieku, 3 Praca z uczniem zdolnym, 4. Promocja szkoly w środowisku  Opisany projekt składa się z cyklu imprez związanych z uroczystościami zorganizowanymi w Gdyni w ramach obchodów rocznic wydarzeń historycznych miasta.Młodzież pod opieką opiekunów projektu przygotowuje montaże słowno-muzyczne z utworami powiązanymi tematycznie z wydarzeniami,w szczególności wykorzystując twórczość lokalnego poety i działacza społecznego - Jerzego Stanisława Fica.Uzdolniona artystycznie młodzież recytuje i śpiewa utwory patriotyczne a młodzi dziennikarze przygotowują reportaże z imprez oraz przeprowadzają wywiady z zaproszeniami gośćmi, wykazując się tym wiedzą na temat wydarzenia, w którego obchodach uczestniczą. Kalendarz wystąpień: 1.Rocznica masowych wysiedleń Gdynian w 1939;spotkanie w XIII LO w Gdyni z uczestnikami Krwawej Pomorskiej Jesieni 1939 oraz Prezesem Związku Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni (17.10.2014) 2.Święto Niepodległości 11 listopada; Wieczór Pieśni Niepodległościowych w Kościele NMP w Gdyni(10.11.2014)oraz udział uczniów w Paradzie Niepodległości w Gdyni(11.11.2014) 3.Rocznica Grudnia'70; wieczór autorski Andrzeja Fica w związku z promocją książki pt."Na ulicach Gdyni - 17 Grudnia 1970 - nowe fakty -nowe interpretacje w cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni.Cykl spotkań jest związany z promocją książki w Trójmieście i Rumi (15.12.2014)oraz udział w obchodach Grudnia'70(17.12.2014) 4.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; uroczystość zorganizowania dla studentów Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. Programy prezentowane przez uczniów uzdolnionych skutecznie promują szkołę w środowisku.Wystąpienia młodych artystów są źródłem wzruszeń, wspólnego przeżywania historii i tworzą międzypokoleniowe więzi.Projekt wzbudził zainteresowanie mediów a materiał z występów został wykorzystany w filmie na konkurs międzyszkolny. 1.Związek Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni , 2. Członkowie Gdyńskiego Stowarzyszenia Wysiedlonych 3. Zakład poligraficzny Archeus - Andrzej Fic 4. Jerzy Stanisław Fic 1. Propagowanie wiedzy historycznej 2. Kształtowanie postaw patriotycznych 3. Integracja środowiska wokół ważnych wydarzeń historycznych 4. Rozwijanie talentów uczniów zdolnych www.zso4gdynia.eu Magdalena Selonka Magdalena Selonka,Elzbieta Łysakowska 
444 XIII Liceum Ogólnoształcące Gdynia81-155 Gdynia ul. Płk. Dabka 20758 665 03 13 fax 58 665 36 36 sekretariat@zso4gdynia.eu Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy - "Pod X muzą" dydaktyka młodzież szkolna XIII LO szkolny październik 2014 - czerwiec 2017 odbkiór filmu jako takstu kultury (działania przygoyowujące do matury z języka polskiego), popularyzacja sztuki filmowej, pogłębianie wiedzy na temat filmu, zapozanie z różnymi gatunkami filmowymi, przedstawianie filmów klultowych oraz wielkch kreacji aktorskich, kształcenie umiejętności interperacji dzieła filmoweo(działania przygotowujące do matury z języka polskiego), poznanie kryterów oceny filmu Spotkania filmowe, podczas których mają miejsce projekcje filmowe, poprzedzone wprowadzeniem nauczyciela.Oglądanie ukierunkowane i zakończone omówieniem filmu i dyskusją.Tematyka filmów jest dostosowana do nowej podstawy programowej i nastawiona na odbieranie działa filmowego jako tekstu kultury.W ramach spotkań prezentowane są filmy zaliczane do klasyki kina światowego i polskiego. sieć kin"Helios"- "Helios" Gdynia Efekty realizowanego działania: przygotowanie do matury z języka polskiego, propagowanie edukacji filmowej, rozwijanie świadomego odbioru pozasłownego tekstu kultury, rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów i krytycznego patrzenia na dzieło filmowe, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, rozwijanie potrzeb kulturowych uczniów, poszerzania zainteresowań,kształtowanie umiejętności odczytywanie interpretowania i analizy języka filmu, pobudzanie do samokształcenia. www.zso4gdynua.eu Magdalena Soczówka - Latosińska Magdalena Soczówka - Latosińska 
445 XIII Liceum Ogólnoształcące Gdynia81-155 Gdynia ul. Płk. Dabka 20758 665 03 13 fax 58 665 36 36 sekretariat@zso4gdynia.eu Konkurs "Krzysztof Kamil Baczyński - patron mojego liceum" dydaktyka klasy I i II szkolny cyklicznie od kilku lat w marcu zainspirowanie młodzieży postacią K.K Baczyńskiego, popularyzacja twórczości poety, krzewienie idei patriotyzmu, rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród młodzieży. Konkurs skierowany jest głównie do wszystkich uczniów klas pierwszych.Przeprowadzony jest w dwóch etapach.W pierwszym uczniowie rozwiązują test dotyczący życia i twórczości K.K. Baczyńskiego.W drugim rywalizują w licznych konkurencjach przygotowanych przez klasę II, która jest zwyciężczynią ubiegłorocznej edycji konkursu. Konkurencje związane są z patronem szkoły:uczniowie inscenizują scenki z życia poety, z wydarzeń z powstania warszawskiego, wykonują model popiersia K.K Baczyńskiego, przygotowują plakat o tematyce antywojennej,gazetkę w klimacie epoki, wykazują się sprawnościami żołnierskimi (musztra, rzut do celu), "budują" żywy pomnik, rozpoznają tytuły wierszy (kalambury, fragmenty utworów). Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie klasy, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w obydwu etapach. ------------------------- zapoznanie uczniów z epoką, postacią i twórczością K.K Baczyńskiego  www.zso4gdynia.eu Anna Wilczyńska, Aleksandra Moszczeńska nauczyciele poloniści, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy klas 
446 Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł N R 2 9 Bydgoszczul. Słoneczna 26, 85 - 348 Bydgoszcz tel: 052 37 308 78/ fax:052 34 070 38  e-mail:zsnr29@bip.oswiata.bydgoszcz.pl  „ Słoneczne Zuchy „  pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieci Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem  środowisko lokalne  od 2009 r. przez cały rok szkolny, 1 raz w miesiącu - 4 godziny rozwijanie sfer deficytowych: mowy/ komunikacji, umiejętności społecznych       
447 Zespół Szkół Ogólnokształcacych II Liceum Ogólnoksztalcące w Rumi RumiaStoczniowców 6+48 58 6712 917 2lo@rumia.edu.pl Polsko-niemiecka wymiana młodzieży dydaktyka uczniowie i nauczyciele szkół biorących udział w projekcie międzynarodowy od 2005 cyklicznie Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim, budowanie stałej współpracy partnerskiej oraz poznawanie kultury i obyczajów obu krajów. Szkoła prowadzi wymianę młodzieży z Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium w Lauf Gimnazjum w czerwcu uczniowie II LO wyjeżdżają do Niemiec, we wrześniu uczniowie niemieccy przyjeżdżają do Rumi. W obu przypadkach mieszkają u rodzin polskich lub niemieckich. Podczas wymiany realizują zaplanowany i przygotowany wcześniej program np. promocja miasta i regionu w formie przedstawień prezentowanych w języku obcym „Und jetzt Polen”, . „Eine Rundfahrt durch Danzig”, „Wir sind vom Meer” . Uczniowie poznają zabytki, zwyczaje rodzin u których mieszkają i wspólnie realizują zagadnienia projektu pt. „Młodzież w zjednoczonej Europie”. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Urząd Miasta Rumi Doskonalenie umiejętności językowych, co procentuje wysoką zdawalności egzaminów z języków obcych, współdziałanie obu szkół, nawiązywanie przyjaźni między młodzieżą. Pokonywanie istniejących uprzedzeń, kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego Europejczyka. http://www.rumia.edu.pl/2lo/2lo_akt.asp?r=2014&p=3 http://www.rumia.edu.pl/2lo/2lo_tr_wym. Lucyna Oglęcka Lucyna Penkowska 
448 Zespół Szkół Publicznych Borzechowo83-224 Borzechowo; ul. Szkolna 3A585884805 pspborzechowo@poczta.onet.pl Bezpieczni w internecie sześciolatek w edukacji 164 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele lokalnej środowisko lokalne 16 stycznia 2012 do 24 lutego 2012r. uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywnych społecznych, etycznych i prawnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej; Celem kilkutygodniowych działań była organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, który na stałe zagości w kalendarzu imprez szkolnych. Dzień ten był podsumowaniem kilkutygodniowych zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania dzieci i młodzieży z Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu poprzedzony został szeregiem spójnych działań skierowanych zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli, tj.: - powołano „Strażników Bezpiecznego Internetu” – kilkuosobowe koła zainteresowań dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszyscy uczestnicy zajęć zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Strażnicy, pod opieką nauczyciela, koordynowali działania skierowane do pozostałych uczniów szkoły, jak i rodziców. - przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych dla rodziców - przygotowanie tematycznych gazetek ściennych - wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej „Bezpieczni w Internecie” - ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas I – III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego - ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas IV – VI szkoły podstawowej - ogłoszenie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną dla klas I - III gimnazjum - organizacja tematycznych spotkań z policjantami. Na Dzień Bezpiecznego Internetu zaproszono wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Podczas Dnia Bezpiecznego Internetu zaprezentowano wszystkie prace plastyczne i multimedialne uczniów, wyłoniono i nagrodzono zwycięzcy konkursów. Tego też dnia Strażnicy Bezpiecznego Internetu omówili zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zasady Netykiety, przedstawili interesującą prezentację multimedialną, jaki i projekcję filmu. Zaproszeni goście otrzymali też symboliczne upominki, które przypominać będą w każdym domu o konieczności dbania o bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z zasobów komputera i Internetu. Informacje o tym wyjątkowym wydarzeniu w życiu szkoły umieszczono na szkolnej stronie internetowej, jak i w prasie lokalnej.  Komisariat Policji w Zblewie; Fundacja Dzieci Niczyje  Projekt przyczynił się do większej świadomości uczniów, ich rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu. Uczniowie naszej szkoły stają się mądrymi użytkownikami, którzy potrafią odpowiednio wyselekcjonować, wybierać i przekazać informacje i dane. Szkołę w działaniach wspierają odpowiedzialni rodzice, którzy także w domu dbają o bezpieczeństwo dzieci. www.zspborzechowo.pl Monika Tomana Monika Tomana 
449 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Kartuzyul. Wzgórze Wolności 3, 83-300 Kartuzy586810735 zsziok@wp.pl Miesiąc Profilaktyki wychowanie społeczność szkolna i lokalna lokalny od 2003 roku -kontynuacja Pogłębie świadomości na temat zagrożeń i ich konsekwencji. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach od 10 lat realizuje Miesiąc Profilaktyki. Działania podjęte w ramach tego przedsięwzięcia to: - udział uczniów wszystkich klas w różnych spotkaniach, warsztatach, pogadankach z tematyki: uzależnień, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, spędzania czasu wolnego, tolerancji. Zadania te realizowane są przez instytucje, fundacje, pedagoga szkolnego, nauczycieli- wychowawców. - realizacja ww. tematyki odbywa się poprzez organizowanie różnych konkursów, projektów, prezentacji przez naszych uczniów. - Podczas ubiegłorocznej akcji zorganizowaliśmy " Aktywną przerwę" połączoną z promowaniem zdrowej żywności. - Corocznie tematyka Miesiąca Profilaktyki jest zgodna z propozycjami kalendarza imprez naszej szkoły oraz programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. - Na zakończenie realizowanego zadania organizowany jest apel ogólnoszkolny podczas którego nagrodzone i przedstawione są najciekawsze prace uczniów.  - Fundacja " Nowe Życia w Sopocie, - Fundacja " Krok po kroku" z Pabianic, - Pomorski "Dom Nadziei" Gdańsk, - Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny " Mrowisko" w Sopocie, - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach, -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach, -Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kartuzach, -Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach, - Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kartuzach, - Przechodnia Rejonowa w Kartuzach, - Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, - Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnym w Sierakowicach, - Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Sopocie. - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach oraz Stowarzyszenie KGW Mściszewiczanki.  Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń i konsekwencji jakie wywołują nałogi. Wzmocnienie wiary w siebie, własne umiejętności i możliwości. Większa świadomość uczniów na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi. Uczniowie wiedzą gdzie, do kogo zwrócić się po pomoc w razie zagrożenia. Poprzez bardzo dobrą współpracę z wymienionymi powyżej instytucjami i fundacjami wzrasta proces profilaktyki i wychowania wśród uczniów naszej szkoły.   Justyna Kluge i Ewa Plichta Zespół Wychowawczy przy ZSZ i O w Kartuzach,  
450 Zespół Kształcenia i Wychowania Kamienica Szlacheckaul.Długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka58 684 61 72 zkiwkamienica@poczta.onet.pl Dzień Kaszubski wychowanie uczniowie, nauczyciele-regionaliści, działacze kaszubscy, twórcy ludowi regionalny 1 dzień popularyzacja języka kaszubskiego, tradycji i folkloru kaszubskiego Zajęcia warsztatowe z twórcami ludowymi. Wystawy prac artystów ludowych. Gala wręczania odznaczeń Ryngrafu Witosława. Występy zespołów kaszubskich. Wystawa pomocy dydaktycznych do nauczania języka kaszubskiego. Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego ,,Remusowi Dresze" Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Urząd Gminy w Stężycy. Integracja środowiska szkolnego i lokalnego. Promocja szkoły. http://zkiwkamienica.edupage.org Renata Wolska-Wardęska Katarzyna Butowska, Barbara Czaja 
451 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 Pelplinul. Sambora 5a058-536-17-68 zespolszkol5a@wp.pl Zespół Pieśni i Tańca "Modraki" sześciolatek w edukacji dzieci i młodzież Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 , LO Pelplin, ZSE w Tczewie lokalny 15 lat Głównym celem działania jest przybliżenie kultury ludowej i propagowanie folkloru kociewskiego wsród społeczności Kociewia, jak również promocja naszego regionu w różnych częściach kraju i za granicą. Nauka piosenek i kociewskich tańców ludowych. Ocalenie od zapomnienia gwary kociewskiej w poezji , gadkach , przedstawieniach i spektaklach. Opracowanie scenariusza , scenografii oraz choreografii składającego się z tańców, pieśni, gadek oraz scenek humoru kociewskiego "Wesela Kociewskiego".  Informator Pelpliński - czasopismo lokalne, TV Pelplin- telewizja lokalna, Radio Głos - rozgłośnia katolicka, Dom Kultury w Pelplinie, Biblioteka Miejska w Pelplinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło Esperantystów Verda Stello Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie Lokalna Organizacja Turystyczna "Kociewie" w Tczewie  Nagranie płyty nawiązujące w swej treści do piękna przyrody, dorobku kulturalnego oraz materialnego Kociewia. Na płycie znajdują się utwory w języku literackim opiewające piękno ziemi kociewskiej. Przygotowano i wydano okolicznościowy folder zawierający informacje na temat Kociewia, jego kultury, a także spektaklu "Wesele Kociewskie" i historii zespołu "Modraki". Zespół wielokrotnie promował kulturę kociewską w różnych uroczystościach w kraju i poza granicami ( Niemcy, Belgia, Francja, Włochy, Irlandia,Szwecja, Litwa Ukraina, San Marino).  www.modraki-pelplin.pl Alicja Watkowska, Aleksandra Szynalewska Lucyna Bielińska - Dyrektor Szkoły 
452 ZEspół szkól Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi Rumia84-230 Rumia, ul. Stoczniowców 6(58) 67-12-917;(58)67-18-307 2lo@rumia.edu.pl Aktywne lekcje przedsiębiorczośći dydaktyka uczniowie liceum i gimnazjum lokalny - szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja tydzień aktywnej przedsiębiorczości aktywna praca w zespołach zadaniowych, wybór i poznanie lokalnych przyszłych pracodawców, przeprowadzenie wywiadów, obserwacji, przygotowanie prezentacji, mini biznesplanu, symulacja przyszłych działań . Aktywne lekcje przedsiębiorczości prowadzone były w szkole od 1998 r., początkowo 1 tydzień w roku szkolnym, od 5 lat – 2-3 dni w roku. Młodzież w zespołach zadaniowych wybiera instytucje i zakłady pracy, które wcześniej zadeklarowały chęć współpracy, przygotowuje karty wywiadów, obserwacji, pozyskuje dostępne informacje o przyszłym ewentualnym pracodawcy. Pobyt w zakładach pracy jest nie tylko obserwacją ale także rozmową o zasobach, warunkach pracy, bezpieczeństwie, planach rozwojowych. Korzystając z doradztwa przedstawicieli pracodawców młodzież przygotowuje stoisko firmy, gadżety reklamowe, prezentację multimedialną, tworzy mini-biznesplan firmy. W dniu finałowym, który odbywa się na terenie szkoły, młodzież zaprasza przedstawicieli firm, społeczność szkolną, gimnazjalistów, którzy pomagają im w kreowaniu wizerunku wybranej firmy. W tym dniu uczniowie „wcielają się” w pracowników firm. Zadaniem ich jest prezentacja firmowego stoiska, własnego mini biznesplanu. Symulacyjne działania, w określonym regulaminowym czasie, oceniane są przez niezależną komisję. Młodzież posługuje się odpowiednimi technikami komunikacji interpersonalnej, uczy się przetwarzania informacji, kreatywnego myślenia, stosuje różnorodne techniki prezentacji, wykorzystując umiejętności i wiedzę międzyprzedmiotową. Urząd Miasta Rumi, Punkt Pośrednictwa Pracy, wybrane lokalne przedszkola, szkoły, instytucje, prywatne przedsiębiorstwa, lokalna gazeta, radio, rada rodziców. Uczniowie: wiara we własne możliwości, poczucie partnerstwa w tworzeniu projektów, planowanie działań i ich realizacja, prowadzenie negocjacji i osiąganie kompromisu, pozyskanie informacji o lokalnym rynku pracy. Szkoła: aktywizacja uczniów, pozyskanie przedstawicieli różnorodnych zakładów pracy do współpracy, promocja szkoły  http://www.rumia.edu.pl/2lo/2lo_akt.asp?r=2013 Lucyna Oglęcka Lucyna Oglęcka 
453 Zespół Szkól Publicznych -Publiczne Gimnazjum im.O.Flawiana Słomińskiego Borzechowo83-224 Borzechowo; ul. Szkolna 3A585884805 pspborzechowo@poczta.onet.pl Jezioro Wielkie Borzechowskie bez tajemnic- projekt edukacyjny gimnazjum w Borzechowie sześciolatek w edukacji uczniowie gimnazjum lokalny 1 luty-20 czerwiec 2011 r. Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum; udział w konkursie -pozyskanie środków na po Przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska "Nasze jezioro-nasza sprawa".Wybraliśmy Jezioro Wielkie Borzechowskie, które położone jest blisko szkoły i z którym jesteśmy związani na co dzień. W realizacji projektu brało czynnie udział całe gimnazjum, czyli klasy I-III; łącznie 52 uczniów w wieku 14-16 lat, 10 nauczycieli opiekunów poszczególnych grup zajęciowych oraz 10 innych nauczycieli i 8 pracowników szkoły.projektu pracowali w pięciu grupach zadaniowych: chemiczno- fizycznej, biologiczno-geograficznej, techniczno-manualnej, dziennikarsko-pisarskiej, fotograficzno-filmowej. Każdą grupą opiekowało się 2 nauczycieli, którzy czuwali nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem pracy. W realizacji zadania wystąpiła integracja wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, każdy gimnazjalista miał możliwość pracy w zespole zgodnie ze swoimi możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami. Każda grupa składała się z uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej po 10-11 osób. Realizacja projektu rozpoczęła się od wyłonienia grup zadaniowych i zorganizowania spotkania z partnerami projektu oraz zainteresowanymi mieszkańcami. Każda grupa poszukała materiałów w dostępnych źródłach, przeprowadziła wywiady, zgromadziła materiał potrzebny do pracy nad wybranym zagadnieniemi.  Partnerami w realizacji projektu byli ;Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, dzierżawca jeziora , Urząd Gminy Zblewo, Nadleśnictwo Kaliska, Rada Rodziców, Rady Sołeckie : Borzechowa i Radziejowa, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Borzechowa, Proboszcz parafii Borzechowo, właściciele ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych znajdujących się nad jeziorem  Głównym efektem był zrealizowany projekt edukacyjny w gimnazjum, pozyskane środki-zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę 20 2000,00 zł, wspólpraca wielu osób w realizacji projektu, poszerzona wiedza o jeziorze i jego otoczeniu.20 czerwca 2011 r. odbyło się podsumowanie pracy poszczególnych grup i całego projektu w czasie sesji naukowej. Sesję przygotowali wszyscy uczestnicy projektu. Na sesję zaproszono: Prezesa WFOŚ, Wójta Gminy Zblewo, Dzierżawcę jeziora, Radnych Gminy Zblewo, Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska, sołtysów wsi Borzechowo, Radziejewo, Radę Rodziców ZSP w Borzechowie, rodziców, mieszkańców i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.Uczestnicy przygotowali zaproszenia i plakaty skierowane do partnerów oraz społeczności lokalnej i innych zainteresowanych ochroną naszego jeziora. W czasie sesji każda grupa zadaniowa przedstawiła przebieg swojej pracy oraz wyniki badań i działań w formie prezentacji multimedialnej oraz ulotek i folderów, dokumentację dotyczącą stanu wody, roślinności, zwierzyny związanej jeziorem, zdjęcia oraz zrealizowane filmiki, a takze wykonaną wspólnie makietę jeziora.Nauczyliśmy się patrzeć na najbliższe środowisko i dostrzegać jego piękno. Zakupiliśmy wiele pomocy dydaktycznych, które pomogły nam realizować projekt i będą służyły kolejnym uczniom w badaniach wody, powietrza i gleby otaczającej nas w celu lepszej ochrony środowiska. Chcielibyśmy, aby jezioro Wielkie Borzechowskie było czyste, piękne i bezpieczne. www.zspborzechowo.pl Beata Kornela nauczyciel gimnazjum w borzechowie 
454 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borkowie Borkowoul. Akacjowa 258 306 52 71 szkolawborkowie@poczta.onet pl Gminny Konkurs Ortograficzny dydaktyka uczniowie   szkoły podstawowe Gminy Pruszcz Gdański trzy miesiące wyrabianie nawyku poprawnego pisania oraz umiejętności stosowania reguł ortograficznych. - podniesienie kompetencji ortograficznych na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej. - wyłonienie „ Mistrza ortografii” w klasach II Corocznie organizujemy Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu Gminy Pruszcz Gdański. Przyjeżdżają do nas młodzi znawcy ortografii wyłonieni w drodze eliminacji w swoich szkołach. Zadaniem dzieci jest napisanie dyktanda z licznymi trudnościami. Dyktanda ocenia komisja składająca się z nauczycieli z naszej szkoły oraz z nauczycieli wybranych losowo ze szkół biorących udział w konkursie. Na najlepszych uczniów czekają nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.  Szkoły podstawowe Gminy Pruszcz Gdański. Sponsorami nagród są: - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, - Keller Polska Sp. z o.o. w Gdyni, - Gazeta Wyborcza, - Wydawnictwo WSiP.  - promocja szkoły, - podniesienie u uczniów umiejętności poprawnego zapisu wyrazów, - wymiana doświadczeń między nauczycielami, - podniesienie poczucia własnej wartości u uczniów, - integracja uczniów ze szkół z terenu Gminy Pruszcz Gdański,  spborkowo.pomorskie.pl Iwona Orzłowska Iwona Orzłowska 
455 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borkowie Borkowoul. Akacjowa 258 306 52 71 szkolawborkowie@poczta.onet pl Wieczór Talentów uczeń zdolny uczniowie i ich rodziny, mieszkańcy Borkowa,nauczyciele, pracownicy szkoły, lokalny 1 miesiąc Celem działania jest odkrywanie talentów uczniów i umożliwienie im zaprezentowania swoich zdolności oraz integracja społeczności szkolnej i lokalnej. W Wieczorze Talentów biorą udział chętni uczniowie z naszej szkoły. Dzieci zgłaszają się do organizatorów i informują o zamiarze przedstawienia swoich umiejętności w różnych dziedzinach: śpiew, taniec, pokaz magii, gra na instrumentach, układy gimnastyczne, pokazy karate. Ponadto uczniowie mają możliwość zaprezentowania na wystawie swoich prac plastyczno - technicznych. Twórczość dziecięcą: rysunki, wycinanki, wyroby z gliny, prace ozdobione techniką decoupage oraz występy uczniów podziwiają szkolni koledzy, rodziny, nauczyciele, dyrekcja szkoły, mieszkańcy Borkowa oraz przedstawiciele władz lokalnych.  Sponsorami upominków są: - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Rada Rodziców.  -integracja społeczności szkolnej i lokalnej, -podniesienie poczucia własnej wartości u uczestników, -umiejętność prezentowania swoich uzdolnień, -wskazywanie ciekawych form spędzania wolnego czasu.  www.spborkowo.pomorskie.pl Jadwiga Roman Jadwiga Roman 
456 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borkowie Borkowoul. Akacjowa 258 306 52 71 szkolawborkowie@poczta.onet pl Gminny Konkurs Ortograficzny dydaktyka uczniowie   szkoły podstawowe Gminy Pruszcz Gdański trzy miesiące wyrabianie nawyku poprawnego pisania oraz umiejętności stosowania reguł ortograficznych. - podniesienie kompetencji ortograficznych na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej. - wyłonienie „ Mistrza ortografii” w klasach II Corocznie organizujemy Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu Gminy Pruszcz Gdański. Przyjeżdżają do nas młodzi znawcy ortografii wyłonieni w drodze eliminacji w swoich szkołach. Zadaniem dzieci jest napisanie dyktanda z licznymi trudnościami. Dyktanda ocenia komisja składająca się z nauczycieli z naszej szkoły oraz z nauczycieli wybranych losowo ze szkół biorących udział w konkursie. Na najlepszych uczniów czekają nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.  Szkoły podstawowe Gminy Pruszcz Gdański. Sponsorami nagród są: - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, - Keller Polska Sp. z o.o. w Gdyni, - Gazeta Wyborcza, - Wydawnictwo WSiP.  - promocja szkoły, - podniesienie u uczniów umiejętności poprawnego zapisu wyrazów, - wymiana doświadczeń między nauczycielami, - podniesienie poczucia własnej wartości u uczniów, - integracja uczniów ze szkół z terenu Gminy Pruszcz Gdański,  spborkowo.pomorskie.pl Iwona Orzłowska Iwona Orzłowska 
457 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borkowie Borkowoul. Akacjowa 258 306 52 71 szkolawborkowie@poczta.onet pl Festyn Rodzinny wychowanie uczniowie i ich rodziny, mieszkańcy Borkowa, nauczyciele, pracownicy szkoły, lokalny dwa miesiące Celem festynu jest integracja społeczności szkolnej i lokalnej oraz promocja szkoły. Festyn jest okazją do spotkań i przyjemnej zabawy całych rodzin na terenie szkoły.W czasie poprzedzającym imprezę nauczyciele przygotowują z uczniami część artystyczną. Podczas festynu dzieci prezentują wiersze, piosenki, tańce, pokazy magii. Zorganizowana jest też wystawa, na której eksponowane są prace plastyczno - techniczne uczniów naszej szkoły. Festyn jest także okazją do podsumowania i prezentacji działań podejmowanych w ramach projektu Comenius. Dzieci korzystają z licznych atrakcji: przejażdżka bryczką, samochodami terenowymi i konno, zjeżdżanie z dmuchanego zamku, podziwianie pokazów zaproszonych gości, np. popisy piłkarskie, karate, breakdance.Rodzice dostarczają pyszne domowe ciasta, którymi można rozkoszować się w trakcie imprezy. Na uczestników festynu czekają też liczne konkurencje sportowe i zręcznościowe. Biorą w nich udział zarówno dzieci, jak i całe rodziny. Wszelkie zabawy w szerokim gronie sprawiają, iż sobota staje się radosna i przyjemna. Festyn cieszy się dużą popularnością wśród dzieci, członków ich rodzin, nauczycieli oraz mieszkańców Borkowa i okolic.  Sponsorami naszego Festynu Rodzinnego byli: - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie, - Sołectwo wsi Borkowo, - deweloper EUROSTYL, - Zakład Zieleni i Dróg ACER, - Studio Graficzne Tomecki, - O.K! Serwis, - Centrum Przygody SENSEI.  - integracja społeczności szkolnej i lokalnej, - propagowanie zdrowego stylu życia, - zachęcanie do aktywności ruchowej.  spborkowo.pomorskie.pl Beata Jaworowska Beata Jaworowska 
458 Zespół Szkół Skorzewoul. Peplińskiego 6, 83-400 Kościerzyna586871201 skorzewo@wp.pl " I tak przechodzą pokolenia ... A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa!" wychowanie Uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice Szkolny Cały rok szkolny upowszechnianie walorów wychowawczych nauczania i przykładu życia Jana Pawła II, utrwalanie wiedzy o Patronie szkoły, ćwiczenie umiejętności pracy w formie projektu i publicznej prezentacji wyników. Słowa, które w "Tryptyku Rzymskim" umieścił Jan Paweł II, szczególnie trafnie odzwierciedlają przesłanie Błogosławionego Papieża, który patronuje Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Skorzewie. Te słowa wyznaczają zadania dla nauczycieli i uczniów. Dlatego każdy rok szkolny ma swój kalendarz imprez i uroczystości, w którym poczesne miejsce zajmują obchody ważnych rocznic i wydarzeń związanych z Janem Pawłem II. Organizowane są konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, prezentacje przygotowywane przez uczniów, akademie, a także imprezy o charakterze sportowym. Nie brakuje też kontaktów z innymi szkołami, które obrały sobie tego samego Patrona. Wszystkie te działania, mają swoje miejsce w pragramie wychowawczym szkoły. Szkoły noszące imię Jana Pawła II, Urząd Gminy, Kościół rzymsko- katolicki, UKS "Olimpijczyk" Skorzewo. - Uczniowie uczą się metodą projektu - Uczniowie przygotowują się do publicznych wystąpień i prezentacji - Uczniowie rozwijają swoje umiejętności i talenty - Uczniowie znają Osobę Patrona, pielęgnują pamięć o Nim i poczucie dumy z przynależności do naszego narodu - Uczniowie dokonują wyborów moralnych, etycznych, mających wpływ na ich przyszłe dorosłe życie.  http://zsskorzewo.superszkolna.pl dyr.Jarosława Kiedrowska Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół w Skorzewie, realizujący określone zadania 
459 Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie Chmielnoul. B. Grzędzickiego 2858 684 22 23 spchmielno@pro.onet.pl festyn rodzinny " Bawmy się razem " inne uczniowie Zespołu Szkół w Chmielnie oraz ich rodziny, społeczność lokalna lokalny 1 dzień ( impreza coroczna ) integracja społeczności lokalnej, propagowanie aktywnego i kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, prezentacja talentów uczniowskich Podczas imprezy promuje się uczniowskie talenty ( wokalne, plastyczne, kulinarne, taneczne i inne ). Ponadto goście biorą udział w różnorodnych konkursach indywidualnych oraz rodzinnych (sprawnościowych,intelektualnych, literackich itp.). Rada Rodziców przygotowuje stoiska ze słodkościami oraz regionalnymi potrawami. Dodatkową atrakcją festynu są występy naszych przyjaciół - w tym roku był to koncert orkiestry dętej z Łapalic. Rada Rodziców ZS w Chmielnie,Samorząd Gminy Chmielno,lokalni przedsiębiorcy integracja środowiska,  zschmielno.edupage.org W. Maćków W. Maćków 
460 Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie Chmielnoul. B. Grzędzickiego 28, 83-333 Chmielno586842223 spchmielno@pro.onet.pl Działalność Szkolnej Kasy Oszczędzania inne Uczniowie Szkoły Podstawowej szkolny od 2010 Celem działalności Szkolnej Kasy Oszczędzania jest wyrabianie nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów, podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, organizowanie konkursów, quizów dotyczących oszczędzania i ekologii, rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólnie decyzje, rozbudzanie pomysłowości i przedsiębiorczości w pozyskiwaniu źródeł dochodu, umożliwienie rozwijania talentów plastycznych, technicznych i literackich wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne – recykling, rozwijanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka oraz zwierząt, tworzenie blogu. Szkolna Kasa Oszczędności działa przez cały rok szkolny. Dokonuje wpłat i wypłat na książeczki uczniowskie. Wydaje książeczki SKO i prowadzi ewidencję. Organizuje konkursy i quizy szkolne. Podejmuje działania na rzecz środowiska, organizuje wspólnie z samorządem uczniowskim i PCK-a akcje charytatywne (zbiórka pieniędzy na wózek dla niepełnosprawnego Dawida). Prowadzi akcje recyklingowe, zbiórka i sprzedaż surowców wtórnych (np. ,,Zbierz makulaturę na szkolną lekturę”, zbiórka pustych tuszy). Organizowanie kiermaszy Bożonarodzeniowych, Wielkanocnych i Walentynkowych. Prowadzenie cyklu zajęć dotyczących oszczędzania. Tworzenie gazetek szkolnych i prowadzenie bloga. Prowadzenie warsztatów plastyczno – technicznych (tworzenie prac na kiermasze i konkursy). Bank PKO SA Uczniowie chętnie, wytrwale i systematycznie ( w miarę swoich możliwości ) gromadzą pieniądze na książeczce indywidualnej, potrafią oszczędzać, aktywnie uczestniczą w akcjach, konkursach, inscenizacjach, wykazuje się pomysłowością w pozyskiwaniu środków na książeczkę, wyzwala w sobie inicjatywę w samodzielnym wypracowaniu dochodów, uczy się przedsiębiorczości, posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, dostrzega potrzeby innych i wspiera ich finansowo dołączając się do akcji charytatywnych, świadomie chroni środowisko naturalne. Szkolna Kasa Oszczędzania bierze udział w corocznym konkursie, w którym zdobywa wysokie miejsca, dzięki którym uzyskuje nagrody pieniężne.  zschmielno.edupage.org, http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-chmielno/ Anita Puzdrowska Anita Puzdrowska 
461 Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów DretyńDretyń 2659 8581617 zsdretyn@wp.pl "6-latki i rodzice razem w szkole" sześciolatek w edukacji rodzice sześciolatków, dzieci sześcioletnie szkolny rok szkolny 2013/2014 Wdrażanie 6 - latków do edukacji szkolnej 1) Spotkania rodziców z pracownikami(pedagog, psycholog)poradni psychologiczno - pedagogicznej; 2) Wspólne przygotowanie (rodzice, nauczyciel)i wyjazdy z dziećmi na wycieczki; 3) Promowanie zajęć otwartych przez cały rok szkolny. Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, Koło Łowieckie "Koliber", Nadleśnictwo Dretyń.  Ujednolicenie wpływów wychowawczych i dydaktycznych na sześciolatki. Edukacja rodziców. Wyrównywanie szans w osiąganiu sukcesów szkolnych. Zawiązanie przyjaźni pomiędzy dziećmi i rodzicami.  Kozłowska Dorota Kozłowska Dorota 
462 Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa i Gimmnazjum.Szkoła Podstawowa w Chmielnie Chmielnoul.B.Grzędzickiego 28, 83-333 Chmielno586842223 spchmielno@pro.onet.pl Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "Wanożnice" zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe uczniowie klas IV-VI szkolny lata poprzednie i rok szkolny 2013/2014 Zaspakajanie potrzeb poznawczych i intelektualnych uczniów, pogłębianie wiedzy o własnym regionie Koło ma 30 letnie tradycje i co roku zajęcia koła prowadzone są w czasie wolnym od zajęć szkolnych,najczęściej w sobotę.Są to przede wszystkim rajdy piesze i wycieczki po najbliższej okloicy Chmielna i naszym regionie w myśl najważniejszej zasady krajoznawczej , że "poznawanie kraju i świata rozpoczynamy od własnego środowiska".Oprócz wędrówek uczniowie należący do koła biorą udział w wielu konkursach krajoznawczych, takich jak :"Poznajemy Ojcowiznę", czy też "Konkurs Wiedzy o Kaszubach" w których osiągaja sukcesy na szczeblu ogólnopolskim.Członkowie koła prowadzą również własną kronikę. Kaszubski Park Krajobrazowy w Kartuzach, Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne w Gdańsku W ramach zajęć uczniowie poznają bardzo dokładnie najbliższą okolicę, własny region, uczą się tworzyć prezentacje multimedialne o tematyce regionalnej , pogłębiają uczucie emocjonalne ze "swoim miejscem na Ziemi", rozwijają tężyznę fizyczną, uczą się przestrzegać zasad ochrony przyrody,integrują się z uczniami z innych szkolnych kół SKKT-PTTK,rozwijają zainteresowanie turystyką aktywną zschmielno.edupage.org Stanisław Klimowicz Stanisław Klimowicz 
463 Zespół Szkół Ekonomicznych Starogard GdańskiSobieskiego 6585622249 szkola@zse.com.pl Zagraniczne praktyki zawodowe - Mobilność zawodowa oknem na świat . Projekt: ESF01– 2012-1-PL1-LEO01-27564 dydaktyka uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk szkolny 02.01.2013 - 30.09 2013r. Odbycie praktyk zawodowych za granicą. Uzyskanie podczas praktyk zagranicznych umiejętności językowych oraz poznanie kultury i historii Szwecji.  W ramach realizacji projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowano projekt „Mobilność Zawodowa Oknem na Świat” NUMER UMOWY ESF01– 2012-1-PL1-LEO01-27564 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Naszymi partnerami, przyjmującymi uczniów na praktyki zawodowe były cztery firmy szwedzkie z okolic Alvesty: Anatomic Sitt Teknik AB w Alvesta – producent wózków inwalidzkich, Svensk Målningsteknik AB w Moheda i Vislanda Speciallackering AB w Vislanda – to przedsiębiorstwa metalowe produkujące podzespoły oraz Lidnäs Träemballage AB w Moheda – producent palet. W każdej z tych firm staż odbywała dwójka naszych uczniów – łącznie ośmioro uczniów. Uczniowie zostali gruntownie przygotowani do wyjazdu na praktyki w Szwecji. Przed wyjazdem na praktyki zawodowe zorganizowano w szkole: 1. intensywne kursy języka angielskiego, 2. zajęcia, których celem było poznanie kultury Szwecji, 3. zajęcia psychologiczno – pedagogiczne. Zgodnie z programem praktyki dla zawodu technik logistyk uczestnicy projektu codziennie wykonywali typowe zadania z zakresu przygotowania produkcji, kontroli jakości i obsługi magazynów. Poza kształceniem zawodowym realizowany był także program kulturowy. W czasie wolnym od pracy uczestnicy projektu poznawali wielokulturowe społeczeństwo Szwecji, ich zwyczaje oraz ich kulturę i historię. Byli na wycieczce w Sztokholmie, gdzie mogli zobaczyć Pałac Królewski, Ogrody Królewskie, zwiedzić Muzeum Vasa i Aquarie. W Helsingborgu mogli podziwiać zamek Sofiero Slott z Ogrodami Książęcymi a w Goteborgu zwiedzili Muzeum Volvo. Dzięki otwartości Szwedów uczniowie mieli okazję nawiązać bliższe znajomości z ludźmi, z którymi na co dzień pracowali. Uczestniczyli w licznych spotkaniach integracyjnych z pracownikami, gdzie nawiązali bliższe kontakty. Ponadto, uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Szwedzkiego Departamentu Pracy  1.Anatomic Sitt Teknik AB w Alvesta – producent wózków inwalidzkich, 2.Svensk Målningsteknik AB w Moheda – przedsiębiorstwo z branży metalowej 3.Vislanda Speciallackering AB w Vislanda – przedsiębiorstwo z branży metalowej 4.Lindäs Träemballage AB w Moheda – producent palet. 5. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 6. Alvesta Kommun -Allbo Larcenter -Centrum Kształcenia Zawodowego w Alvesta  1.uczniowie mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw szwedzkich, 2.wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility potwierdzające odbycie zagranicznej praktyki zawodowej w Szwecji, 3.uczniowie zdobyli pierwsze doświadczenia zawodowe, 4.uczniowie zwiększyli swoje kwalifikacje zawodowe. 5.uczniowie zyskali lepszą umiejętność posługiwania się językiem angielskim 6.uczniowie poznali kulturę i tradycję Szwecji, 7.uczniowie nabyli umiejętności współpracy w międzynarodowym zespole, nabyli , nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie.,zyskali większą pewność siebie i wiary w swoje umiejętności, mają większą odwagę w podejmowaniu decyzji związanych z mobilnością zawodową, pokonali podejście stereotypowe, stali się bardziej otwarci na inne kultury. 8.Zespół Szkół Ekonomicznych poszerzył swoją ofertę edukacyjną o zagraniczne praktyki zawodowe, która stała się bardziej atrakcyjną i jest naszą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. 9.zdobyte doświadczenie i wzrost zainteresowania młodzieży uczestniczeniem w zagranicznych praktykach zawodowych pozwali na realizację kolejnych takich przedsięwzięć dla uczniów następnych klas. 10.uczestnictwo w realizacji projektu nauczycieli szkoły jest nowym, praktycznym doświadczeniem w szkole i poza szkołą. 11.wzrósł prestiż szkoły w lokalnym środowisku oraz wśród młodzieży i ich rodziców.  http://zse.com.pl/podstrona/26 Elżbieta Czaja  Elżbieta Czaja 
464 Zespół Szkół Ekonomicznych Starogard Gdańskiul. Sobieskiego 6 : 58 56 222 49 szkola@zse.com.pl Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsługi Turystycznej biletem do przyszłości - A Ticket to the Future. dydaktyka uczniowie technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej  szkolny, loklany, międzynarodowy 01.09.2013 – 30.09.2014  Głównym celem projektu było doskonalenie przez jego uczestników kwalifikacji w zawodzie technik obsługi turystycznej, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i nabycie nowych umiejętności. Uzyskane podczas praktyk certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność dają możliwość większej mobilności zawodowej uczniów oraz są szansą na łatwiejsze zatrudnienie na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Ważnym celem było również rozwinięcie umiejętności językowych w tym języka angielskiego zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych, a także poznanie nowej kultury Opis (skrócony) podjętego działania : Istotą projektu była realizacja praktyk zawodowych dla dwudziesto osobowej grupy uczniów w czterech hotelach w Aksaray w Turcji. Hotele, które przyjmowały naszych uczniów na praktyki, w pięcioosobowych grupach, to: pięciogwiazdkowy Grand Altuntas Hotel, dwa czterogwiazdkowe hotele: Grand Saatcioglu Otel i Kuzucular Park Hotel oraz czwarty trzygwiazdkowy Abaylar Hotel. Do wyjazdu na praktyki uczniowie zostali przygotowani poprzez kursy języka angielskiego, w tym zawodowego warsztaty z psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym oraz warsztaty na temat kultury, tradycji i religii w Turcji. W trakcie praktyk nasi uczniowie zdobywali wiedzę i doświadczenie zawodowe zgodnie z programem nauczania dla technika obsługi turystycznej. Praktyka w hotelach charakteryzowała się przede wszystkim tym, iż uczniowie pracowali w różnych działach hotelowych, gdzie mieli możliwość przyjrzenia się złożonemu systemowi hotelowemu. Wszystkie zadania w poszczególnych działach hotelu, zostały zrealizowane podczas jej odbywania, dzięki czemu uczniowie zdobyli określone umiejętności i kompetencje zawodowe (potwierdzone certyfikatem). Pracując w tureckich hotelach stażyści musieli komunikować się w języku angielskim, co zdecydowanie poprawiło ich umiejętności językowe zawodowe. Dzięki ogromnej sympatii ze strony tureckiej uczniowie mieli okazję nawiązać bliższe znajomości z ludźmi, z którymi pracowali na co dzień. Uczestniczyli w licznych spotkaniach i bardzo zżyli się z pracownikami hoteli. Zarówno w czasie pracy, jak i podczas różnych imprez doskonalili umiejętności współżycia i współpracy ze sobą, komunikacji i otwartości oraz uczyli się tolerancji dla innej kultury i religii. To, czego doświadczyli i nauczyli się w czasie praktyk zawodowych będzie procentowało w całym ich życiu zawodowym jak i prywatnym. Poza kształceniem zawodowym realizowany był także program kulturowy, gdzie w czasie wolnym od pracy uczestnicy projektu poznawali kulturę i tradycję Turcji. Młodzież miała okazje zobaczyć Kapadocję, Dolinę Ihlara i wulkan Mount Hassan. Zwiedzili Konyę – stolicę Anatolii, najważniejszy ośrodek kultu religijnego, ze wspaniałymi zabytkami seldżuckimi, Ankarę – stolicę kraju z ogromnym mauzoleum Mustafy Kemala Atatürka, pierwszego prezydenta Turcji, który zastał Turcję islamską i azjatycką, a pozostawił świecką i europejską. Najwięcej jednak czasu uczniowie mieli na odkrywanie uroków Aksaray, gdzie łączą się elementy tradycji Tureckiej z elementami nowoczesności i które jest doskonała bazą noclegową dla osób zwiedzających Kapadocję. Oprócz wycieczek uczniowie aktywnie spędzali czas grając w siatkówkę i piłkę nożną z młodzieżą turecką i nauczycielami, kręgle, paintball. Spędzali też wspólnie chwile na tradycyjnej herbacie tureckiej oraz na piknikach.  FRSE Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim  Uczniowie nabyli umiejętności praktyczne niezbędne w zawodzie z zakresu obsługi turystycznej, a dzięki doświadczeniu i dokumentom mają większe szanse na zatrudnienie na rynku pracy. Zdobyli również nowe umiejętności, zwiększyli swoje kwalifikacje zawodowe, zyskali lepszą umiejętność posługiwania się językiem angielskim zawodowym oraz lepszą umiejętność komunikacji w języku angielskim. Nabyli umiejętności współpracy w zespole, nabyli otwartość i tolerancję dla innej społeczności, nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie. Zyskali większą pewność siebie i wiary w swoje umiejętności, mają większą odwagę w podejmowaniu decyzji związanych z mobilnością zawodową. Pokonali podejście stereotypowe, stali się bardziej otwarci na inną kulturę. Sami uczestnicy projektu w ankietach ewaluacyjnych podkreślają jak wiele się nauczyli w swoim zawodzie, jak bardzo poprawili swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, a przede wszystkim uwierzyli w swoje możliwości i nabrali pewności siebie. Szkoła jako organizator projektu także odniosła korzyści. Dzięki realizacji kolejnego projektu Zespół Szkół Ekonomicznych poszerzył swoją ofertę edukacyjną o zagraniczne praktyki zawodowe, która stała się bardziej atrakcyjna i jest naszą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. W przyszłości będzie wpływała na coraz wyższą jakość kształcenia zawodowego. Zdobyte doświadczenia i wzrost zainteresowania młodzieży uczestniczeniem w zagranicznych praktykach zawodowych pozwolą na realizację kolejnych takich przedsięwzięć dla uczniów następnych klas. Uczestniczący w realizacji projektu nauczyciele są doświadczeni i kompetentni do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi. Wzrósł prestiż szkoły w lokalnym środowisku oraz wśród młodzieży i ich rodziców.  http://zse.com.pl/podstrona/38 Margareta Moritz, Tadeusz Burczyk Tadeusz Burczyk 
465 Zespół Szkół nr 3 LęborkAl. Wolnosci 31598633079 sp4wl@o2.pl Tydzień profilaktyki. inne uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum szkolny cyklicznie od 2008 r. propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i subsatncji uzależniających, unikanie zagrożeń związanych z nałogami, agresją i przemocą, bezpieczne zachowywanie się w ruchu drogowym i pieszym, promowanie wzorcowych zachowań. Rokrocznie w ramach działań profilaktycznych przeprowadzane są spotkania z policjantem, pielęgniarką szkolną, organizowane są spektakle profilaktyczne, prelekcje, konkursy, wystawy, warsztaty, wycieczki do straży pożarnej. Uczestnictwo w imprezie profilaktyczno- informacyjnej " Niećpa 2012, 2013". policja, straż pożarna, sanepid, Centrum Pomocy Rodzinie  wzrost świadomości dzieci i młodzieży nt. używek, zmniejszenie poziomu agresji i przemocy w szkole, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym,   Waldemar Walkusz Anna Milczarek, Agnieszka Pietrzyk 
466 Zespół Szkół nr 3 LęborkAl. Wolnosci 31598633079 sp4wl@o2.pl "Jestem pierwszakiem"- program adaptacji dziecka sześcio- i siedmioletniego w klasie pierwszej sześciolatek w edukacji dzieci sześcio- i siedmioletnie w klasie pierwszej szkolny rok szkolny 2013/2014 ułatwienie procesu adaptacji uczniów w klasie pierwszej, zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa Program jest realizowany poprzez zabawy, konkursy, wycieczki, imprezy klasowe i szkolne. Obejmuje również treści realizowane podczas planowanych zajęć edukacyjnych.  Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów w środowisku szkolnym, nawiązanie współpracy z rodzicami.  Ewa Baranowska Bogumiła Szkałuba, Małgorzata Sobiesiak 
467 Zespół Szkół nr 3 LęborkAl. Wolnosci 315986