W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/18

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1. liczbę oddziałów;
2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3. tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia prowadzone są w przedszkolu;
4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.

Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3. określenie w poszczególnych oddziałach:

a) tygodniowego, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – semestralnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,
b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia prowadzone są w szkole,
c) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiaru godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowego, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – semestralnego, wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 5. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
6. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 7. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8. liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie.

Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, określa także w szczególności:

1. liczbę oddziałów przedszkolnych;
2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;
3. tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym; 4. czas pracy oddziału przedszkolnego;
5. liczbę pracowników w oddziale przedszkolnym ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, o ile nie zostali ujęci w arkuszu organizacji szkoły zgodnie z ust. 2 pkt 4;
6. liczbę nauczycieli w oddziale przedszkolnym wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7. liczbę pracowników administracji i obsługi w oddziale przedszkolnym oraz etatów przeliczeniowych;
8. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.

Terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/18Dyrektor szkoły/przedszkola
Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.

Organ jednostki samorządu terytorialnego

Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 20 maja 2017 r.

Do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowym czteroletnim technikum i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach oraz dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. poz. 624, z późn. zm.2)).

W jaki sposób i komu dyrektor ma przekazać arkusz organizacji szkoły, gdy nie posiada przedstawicieli żadnego związku zawodowego? (Odpowiedź MEN)

Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, arkusz organizacyjny powinien być przesyłany do zaopiniowania do wszystkich zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, działających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie organizacji związkowych, w części zasadniczej, są tożsame z przepisami art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy. Różnica polega na dookreśleniu w art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy, że przedstawiciel związków zawodowych nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.
Kwestia uczestnictwa przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej rozpatrywana była przez sądy administracyjne w kontekście komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. (sygn. III SA/Lu 493/07) stwierdził, iż „w pracach komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły powinien uczestniczyć przedstawiciel takiego związku zawodowego, który zakresem swojego działania obejmuje szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, niezależnie od tego, czy pracownicy zatrudnieni w danej szkole (placówce) są członkami owego związku.

wróć wróć