W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Podstawa programowa

14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego zostało podpisane przez Minister Edukacji Narodowej, Annę Zalewską.

Rozporządzenie obejmuje podstawę programową:
1. wychowania przedszkolnego,
2. kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
3. kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
4. kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
5. kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
6. kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy edukacji zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi – od 1 września 2017 r. – uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas VII i VIII w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach IV -VI. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Kluczowe w kształceniu uczniów szkoły podstawowej jest wprowadzenie do 8-letniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a mianowicie: geografii, biologii, chemii i fizyki. Te nowe zajęcia będą wprowadzane stopniowo, począwszy od klasy V, uwzględniając dotychczasowe umiejętności i wiadomości uczniów oraz ich możliwości. Od klasy VII uczniowie będą uczyli się drugiego języka obcego. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Istotne jest więc wprowadzenie do procesu kształcenia w szczególności: logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwaniai wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputeremi podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów. Dlatego, projektowane, nowe ramowe plany nauczania, będą zawierały, m.in. zwiększoną liczbę godzin informatyki od klasy IV szkoły podstawowej do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (licea, technika, branżowe szkoły) z 210 do 280 godzin lekcyjnych. Niezależnie od tego, w klasach I-III szkoły podstawowej, treści informatyczne obecne są w podstawie programowej w ramach edukacji informatycznej (nauka programowania - w każdej z klas nauczania początkowego). Ponadto nauka gry w szachy – jako wspomagająca nabywanie umiejętności logicznego, kreatywnego myśleniai rozwiązywania problemów, będzie realizowana już na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach.

Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach z wdrażania nowej podstawy programowej. Pod koniec lutego odbędą się konferencje metodyczne dla konsultantów oraz metodyków publicznych placówek doskonalenia nauczycieli (ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji- https://www.ore.edu.pl/aktualnosci-start/7326-konferencje-dla-pracownik%C3%B3w-systemu-doskonalenia-nauczycieli; następnie odbędą się organizowane kaskadowo szkolenia dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje również dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej. Będą gotowe już w marcu i rozsyłane do szkół.

W województwie pomorskim został powołany Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w skład którego wchodzi również koordynator ds. wdrażania podstaw programowych (informacje na stronie Kuratorium Oświaty http://www.kuratorium.gda.pl/_p5022.html).

wróć wróć